نتایج جستجو

1890

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

189

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  624-641
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  274
 • دانلود: 

  210
چکیده: 

Selenium (Se) is a necessary microele-ment for microalgae growth. Moreover, it might be directly act and cause a decrease in primary production in microalgae. Nowadays, there is a great focus on preparations of Se-enriched products. In the current study, the effects of various selenate concentrations on Spirulina evaluated as a primary stage to large-scale production of Se-enriched S. platensis. Zarrouk medium supplemented to investigate the stimulatory/inhibitory effects of selenate on the growth at various concentrations. Biomass dry weight and cell mass measured on OD550. Thereafter, inhibitory and algicidal concentrations were determined. Furthermore, its effects on morphology and changes of some important pigments in response to the metal challenge investigated, too. While the results showed that at 5 and 10 ppm concentrations growth was supported, the dry weight of microalgae decreased at selenate levels above 50 ppm. Besides, the inhibitory and lethal effects of selenate were at 100 ppm and 300 ppm, respectively. In addition, morphological changes observed at this concentration. Additionally, chlorophyll, carotenoid and phycobiliproteins, showed a stimulatory effect at 5-50 ppm, 10 ppm, and 10 ppm, respectively. Moreover, Spirulina uses for foods production because some chemicals are unique compounds. Simple cultivation method and high quality of its protein, and no toxic effects, cause its feasibility for large-scale production.

آمار یکساله:  

بازدید 274

دانلود 210 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

CHA UM S. | SIRINGAM K. | JUNTAWONG N. | KIRDMANEE C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  187-197
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  49231
 • دانلود: 

  32617
چکیده: 

Potassium is a major nutrient which may play an important role in many processes such as ion homeostasis in plant cells and osmotic adjustment of guard cells during stomatal opening and closing. Pathumthani 1 (PT1) rice has been reported as being a salt sensitive cultivar and has been selected as a model plant in this study to investigate the possibility of improving the osmotic potential, pigment stabilization, photosynthetic efficiency and growth characteristics of this plant under salinity stress by potassium nitrate (KNO3) application. Sodium ion accumulation in root and leaves of KNO3 (11.8 mM) treated plants declined as compared to the control plants. In control plants, however, due to decline in potassium ion content, the Na+/K+ ratio increased significantly. A positive relation between Na+ accumulation and osmotic potential was found. Osmotic potential (Ys) in the root and leaf tissues of PT1 rice treated with 11.8 mM KNO3 was maintained at low levels, which was accompanied with the stabilization of photosynthetic pigments, high photosynthetic performance and better growth characters under 200 mM NaCl. The photosynthetic ability in plants with KNO3 application was positively related to plant dry weight. Exogenous KNO3 application to rice crops may play a vital role as a short-gun technique for the improvement of salt tolerance.

آمار یکساله:  

بازدید 49231

دانلود 32617 استناد 0 مرجع 11988
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  13
 • صفحات: 

  37-45
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  124
 • دانلود: 

  27
چکیده: 

شوری یکی از تنش های اصلی محیطی است که اثر بازدارنده بر رشد و متابولیسم گیاهان دارد. تنش شوری فیزیولوژی گیاه را در سطوح کلی و سلولی، از طریق ایجاد تنش خشکی و بر هم زدن تعادل یونی، تحت تاثیر قرار می دهد. به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف شوری بر محتوای رنگدانه های فتوسنتزی و عناصر غذایی گیاه اشنان (Seidlitzia rosmarinus L.)، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی در پنج تکرار و با پنج سطح شوری شامل صفر، 0.25، 0.5، 0.75 و 1 درصد (بر اساس وزن خاک خشک گلدان ها) اجرا گردید. نتایج داد که یک رابطه مستقیم و منفی بین افزایش سطوح شوری و کلیه پارامترهای مربوط به رنگدانه های اصلی و همچنین یک فرآیند رقابتی بین یون های سدیم و کلر با یون های پتاسیم و کلسیم برقرار است. همچنین مشخص گردید بیشتر پارامترهای فلورسنس کلروفیلی در سطوح شوری بالا (0.70%≤) تغییر معنی دار نشان داده اند. با توجه به نتایج این پژوهش این گیاه با جذب عناصر سدیم و کلر در اندام هایش می تواند متحمل شوری شده و برای اصلاح و احیای خاک های شور مورد استفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 124

دانلود 27 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

ABBASPOUR HOSSEIN | REZAEI HALIMEH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  2850-2859
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  21732
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

Please click on PDF to view the abstract

آمار یکساله:  

بازدید 21732

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  159-170
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  45
 • دانلود: 

  29
چکیده: 

ایﻦ پژوهش ﺑ ﺎ ﻫ ﺪ ف ﺑ ﺮ رﺳ ﯽ اثر آبشویی بر کاهش دگرآسیبی بقایای سویا (Glycin max)، سیاهدانه (Nigella sativa)، شوید (Anethum graveolens) و بادرشبو (Dracocephalum moldavica) در کشت گندم (Triticum aestivum) به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در شرایط ﮔ ﻠ ﺨ ﺎ ﻧ ﻪ ای در سال 1396 انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل بقایای چهار نوع گیاه (سویا، سیاهدانه، بادرشبو و شوید) و سه سطح آبشویی (بدون آبشویی، یکبار آبشویی و دوبار آبشویی) بودند. نتایج آزمایش نشان داد که بقایای گیاه پیش کاشت و سطوح آبشویی بر میزان سبزشدن گندم اثر معنیداری نداشتند. آبشویی موجب کاهش اثرات بازدارندگی بقایای گیاهان پیش کاشت گندم شد. بیشترین سرعت سبزشدن گندم در خاکهای دارای بقایای شوید و بادرشبو (73/1 گیاهچه بر روز)، بیشترین طول ریشه گندم در خاک دارای بقایای بادرشبو (7/24 سانتیمتر) و بیشترین سطح برگ، میزان کلروفیل a و کلروفیل b مربوط به گندم کشت شده در خاک دارای بقایای سویا با یک مرتبه آبشویی بودند. به طور کلی نتیجه گیری میشود که در اکوسیستمهای زراعی که گندم پاییزه در تناوب زراعی است بایستی در شرایط وجود بقایای گیاه سویا، سیاهدانه، بادرشبو و شوید از کشت گندم خودداری کرد و یا برای کاهش اثرات بازدارندگی این گیاهان یک مرحله آبشویی قبل از کشت گندم انجام گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 45

دانلود 29 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1 (پیاپی 8)
 • صفحات: 

  1-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  771
 • دانلود: 

  152
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 771

دانلود 152 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

Caryologia

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  71
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  13-23
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1291
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1291

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1597-1602
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9613
 • دانلود: 

  4625
چکیده: 

The effects of UV-B radiation on the amount of chlorophyll a, b, carotenoids, flavonoids, anthocyanins, and polyphenols of three soybean cultivars was studied. After germination in the incubator, plants were put in pots of soil and during 3 weeks and irrigated with Hoagland solution every day. After 3 weeks, plants were exposed to UV-B for 20 min every day for a week. In each cultivar, UV-B reduced chlorophyll a, b, and carotenoids and increased anthocyanins, flavonoids, and polyphenols. The reduction of chlorophyll a and b content was significant between two cultivars Williames, Linfored and L17, Linfored. Carotenoids content showed significant decrease between cultivars Linfored, Williames and Linfored, L17. The anthocyanin and flavonoid contents were affected by UV-B and there was a significant difference in the increase between Williames and L17 and also between L17 and Linfored cultivars. Also increase in phenol content was significantly different between Williames and L17 and also between Williames and Linfored cultivars.

آمار یکساله:  

بازدید 9613

دانلود 4625 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

رواتی س. | سوبهاشر و.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  1289-1301
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  385
 • دانلود: 

  121
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.  لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 385

دانلود 121 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  27
 • صفحات: 

  33-48
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  286
 • دانلود: 

  78
چکیده: 

عنصر روی یکی از عناصر ضروری برای گیاهان است و با این که به مقدار اندک برای گیاه مورد نیاز است، اما نقش برجسته ای در رشد و نمو گیاه دارد. از سوی دیگر، نانوکودها از جمله نانواکسید روی به طور چشم گیری باعث افزایش محصولات کشاورزی می شوند. هدف از مطالعه حاضر، ارزیابی تاثیر غلظت های مختلف نانواکسید روی بر برخی ویژگی های گیاه گندم است. آزمایش در یک طرح کاملا تصادفی در سه تکرار با غلظت های مختلف نانواکسید روی (صفر، 1.5، 3، 6، 9 و 12 میکرومولار در مرحله کشت گلدانی) انجام شد. در انتهای یک دوره 14 روزه ویژگی های رویشی، مقدار رنگیزه های فتوسنتزی، کربوهیدرات کل و عناصر اندازه گیری شد. با توجه به نتایج به دست آمده، شاخص های رشد نظیر: وزن تر و خشک، سطح برگ، عمق ریشه، درصد جوانه زنی، مقدار عناصر آهن و فسفر، مقدار کربوهیدرات و همچنین رنگیزه های فتوسنتزی در غلظت های بالای نانواکسید روی (6، 9 و 12 میکرومولار) روند کاهشی نشان دادند. فلزات روی و پتاسیم با افزایش غلظت نانوذرات اکسید روی افزایش یافتند. مطالعه حاضر نشان داد که در غلظت 1.5 میکرومولار نانواکسید روی بیشترین بازدهی و تولید در گیاه گندم وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 286

دانلود 78 استناد 0 مرجع 0
litScript