نتایج جستجو

9816

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

982

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  27-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  342
 • دانلود: 

  213
چکیده: 

باکتری هایی با توان انحلال فسفات بالا و مقاوم به دماهای بالا کاندید مناسبی برای استفاده در کودهای میکروبی فسفاته گرانوله می باشند. بر این اساس، در این تحقیق کارایی انحلال فسفات، تحمل دمایی و ماندگاری هفت باکتری (Pantoea agglomerans P5، Pseudomonas fluorescens Tabriz، P. putida Tabriz، Pseudomonas sp. C16-2O، Enterobacter sp. S16-3، Bacillus megaterium JK6 و B. firmus) پس از تأمین جمعیت میکروبی اولیه مناسب بر بستر پایه ﺧ ﺎ ک ﻓ ﺴ ﻔ ﺎ ت ( g45) + ﮔ ﻮ ﮔ ﺮ د ( g15) + باگاس ( g30) مورد ارزیابی قرار گرفت. کود میکروبی تهیه شده به دو قسمت تقسیم شد و تعداد میکروب های زنده در آن بعد از گذشت سه و شش ماه به روش شمارش کلنی در پلیت به دست آمد. نیمی از کود در دمای معمولی و نیم دیگر پس از اعمال تیمار دمایی 55 درجه سلسیوس نگهداری شد و سپس میکروب های زنده آن شمارش شد. نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری بین منابع مختلف فسفر از نظر انحلال فسفات وجود داشت و انحلال دو برابری توسط باکتری ها از منابع تری کلسیم فسفات نسبت به سنگ فسفات به دست آمد. بیشترین و کمترین انحلال فسفات به ترتیب در باکتری P. agglomerans P5 (mg/l 562) و در گونه B. firmus (mg/l 395) از منبع تری کلسیم فسفات بدست آمد. هیچ کدام از باکتری های مورد استفاده در فرمولاسیون کود میکروبی فسفاته تحمل دمای 55 سلسیوس را نداشتند اما کودهای میکروبی فسفاته ذخیره شده در دمای معمولی بعد از گذشت سه و شش ماه پس از تولید، به طور میانگین جمعیتی برابر با CFU/g 105× 3/4 و 104×4/0 داشتند.

آمار یکساله:  

بازدید 342

دانلود 213 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  49
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  71-81
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  486
 • دانلود: 

  214
چکیده: 

امروزه استفاده از کودهای شیمیایی، آلی و زیستی جزء لاینفک کشاورزی به شمار می روند، در این میان نیاز به تامین عنصر فسفر برای تولید محصولات کشاورزی لازم و ضروری می باشد. استفاده از کودهایی با بستر آلی و شیمیایی و تلفیق آنها با میکروارگانیسم های مفید از جمله باکتریهای حل کننده فسفات باعث عرضه محصولاتی به نام کودهای میکروبی فسفاته شده است. بر این اساس در این تحقیق کارایی استفاده و اثربخشی 6 باکتری موجود در بانک میکروبی گروه علوم و مهندسی خاک به نام های (Pseudomonas fluorescens Tabriz، P. putida Tabriz، Pseudomnas sp. C16-2O، Enterobacter sp. S16-3، Bacillus megaterium JK6 و B. firmus) بر بستر پایه ﺧ ﺎ ک ﻓ ﺴ ﻔ ﺎ ت (45 ﮔ ﺮ م) + ﮔ ﻮ ﮔ ﺮ د (15ﮔ ﺮ م) + باگاس (30 ﮔ ﺮ م) پس از تامین جمعیت میکروبی اولیه مناسب مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین در این آزمایش باکتری Pantoeaagglomerans P5 به عنوان باکتری حل کننده فسفات مورد استفاده در کود بارور2 نیز به عنوان کنترل مثبت استفاده شد. آزمایش در مجموع با در نظر گرفتن 17 تیمار در 4 تکرار که شامل تیمارهای شاهد منفی (بدون کود میکروبی و کود سوپرفسفات)، شاهد مثبت (کود سوپرفسفات تریپل بر اساس آزمون خاک)، کود فسفاته پودری (بدون افزودن باکتری)، کود میکروبی فسفاته تهیه شده از هر شش باکتری در مقادیر هم وزن (6/0 گرم) و دو برابر (2/1 گرم) مقدار کود سوپرفسفات تریپل توصیه شده بود، انجام شد. نتایج به دست آمده از آزمایشات گلخانه ای نشان داد که کاربرد کودهای میکروبی فسفاته در گیاه ذرت رقم سینگل گراس 704، بر وزن تر و خشک ریشه و بخش هوایی، شاخص کلروفیل، مقدار و جذب فسفر بخش ریشه و بخش هوایی، تاثیر کاملاً معنی داری (در سطح 5%) دارد. تلقیح کودهای میکروبی حاوی باکتریهای محرک رشد گیاه کلنیزاسیون این باکتریها را در ریزوسفر گیاه به دنبال داشته است و شاهد افزایش میانگین پارامترهای اندازه گیری شده بودیم. تیمارهای کودی Enterobacter sp. S16-3 و Pseudomonas sp. C162-O در اکثر پارامترهای اندازه گیری شده دارای عمکلردی شبیه تیمار Pantoea agglomerans P5 بودند و هر سه این تیمار ها در اکثر موارد دارای عملکرد بالاتری نسبت به تیمار کود شیمیایی سوپرفسفات تریپل بودند. تیمارهای P. fluorescensوP. putida هم تا حدودی دارای عملکرد مشابه یکدیگر بودند، البته بایستی عنوان نمود که تیمار میکروبی B. firmusدر برخی موارد و تیمار B. megaterium در اکثر پارامترها دارای عملکرد پایین تری نسبت به تیمار بستر بدون باکتری (کنترل منفی) و حتی پایین تر از تیمار بدون بستر کود (No Carrier) بودند. لازم به ذکر است که اثر سطوح مختلف مصرف کودی در این پژوهش کاملاً معنی دار بود و در اکثر موارد سطح مصرفی 2/1 گرم نسبت به سطح مصرفی 6/0 گرم باعث افزایش عملکرد حدود دو برابری در گیاه شد.

آمار یکساله:  

بازدید 486

دانلود 214 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نبیی محمدقاسم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  25-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2437
 • دانلود: 

  87
کلیدواژه: 
چکیده: 

این آزمایش به منظور شناخت ارقام پر محصول و سازگار یونجه همراه با ارایه فرمول کودی مشخص در قالب طرح آزمایشی کرتهای خرد شده (Split Plot Design) با چهار تکرار شاکل فاکتور اصلی، یونجه شامل ارقام یونجه محلی سلماس، بناب آبی، کریساری و محلی و فاکتور فرعی، کود فسفات آمونیوم بر اساس ماده موثر شامل سطوح مصرف صفر، 15، 25، 35، 45 و 55 کیلوگرم در هکتار، در شرایط دیم اراضی روستای مشگین واقع در 50 کیلومتری شمالغرب زنجان با بارندگی متوسط 372 میلیمتر از پاییز سال 1371 آغاز و به مدت 5 سال ادامه داشت.از سال دوم هر ساله تولید علوفه خشک و ارتفاع ارقام یونجه اندازه گیری و در نهایت میانگینها به روش دانکن با همدیگر مقایسه شدند.به رغم اینکه بین میزان عملکرد تیمارهای اصلی اختلاف معنی داری وجود نداشت، یونجه محلی در تمام سالها و در مجموع سالها با متوسط 1959 کیلوگرم علوفه خشک در هکتار بیشترین مقدار علوفه را تولید کرده و یونجه سلماس، کریساری و بناب آبی به ترتیب در رده های دوم، سوم و چهارم قرار گرفتند. نکته قابل توجه این است که میزان تولید تیمارهای اصلی در کلیه سالها نیز از این رتبه بندی تبعیت می کند.بین سطوح مختلف تیمارهای فرعی (کاربرد کود) به جز سال 1373، در بقیه سالهای آزمایش در سطح 5 درصد و در تجزیه واریانس مرکب در سطح 1 درصد اختلاف آماری معنی داری مشاهده گردید. بین سطوح مختلف کودی، بیشترین میزان تولید علوفه را سطح 45 کیلوگرم در کلیه سالها و از جمله میانگین چهار سال با متوسط تولید 1871 کیلوگرم در هکتار و کمترین میزان تولید علوفه را، سطح کودی صفر در همه سالها (به جز سال 76) و از جمله میانگین چهار سال با متوسط تولید 1462 کیلوگرم در هکتار به خود اختصاص دادند.با توجه به معنی دار بودن اثر متقابل تیمارهای اصلی و فرعی در سطح احتمال 5 درصد و آزمون میانگین آنها، ترکیب یونجه بومی (محلی) با سطح کودی 45 کیلوگرم با عملکردی معادل 2204 کیلوگرم در هکتار جهت توصیه و ترویج کشت و کار آن در سطح وسیعی از دیمزارهای منطقه از نتایج نهایی و موفق اجرای این آزمایش می باشد.بین تولید کل علوفه در سالهای مختلف اختلاف آماری معنی دار در سطح احتمال یک درصد وجود داشت و سال 1374، یعنی سال دوم برداشت علوفه، با متوسط 2963 کیلوگرم در هکتار، بیشترین مقدار علوفه خشک تولید گردید و سال 1373 با متوسط 846 کیلوگرم در هکتار، کمترین مقدار علوفه تولید گردید.از نظر رشد ارتفاعی، یونجه محلی سلماس همراه با یونجه محلی با 53 سانتیمتر ارتفاع، بلندترین و یونجه بناب آبی همراه با کریساری با 49 سانتیمتر ارتفاع کوتاهترین ارقام تحت مطالعه بودند. در واقع ارقام بلند همان ارقامی بودند که محصول بیشتری را تولید کردند.بیشترین رشد ارتفاعی را سال 75 (سال سوم برداشت) با 64 سانتیمتر و کمترین آنرا سال 76 (سال چهارم برداشت) با 38 سانتیمتر به خود اختصاص داده است.

آمار یکساله:  

بازدید 2437

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

Khoshru b. | Sarikhani M.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  71
 • دانلود: 

  30
چکیده: 

Bacteria with high phosphate solubility and resistance to high temperature are suitable candidates for use in granular phosphatic microbial fertilizers (PMF). The prepared product in processing of these fertilizers (PMF) is exposed to high temperatures (50-55 ° C) under very low moisture conditions. Accordingly, in this research, the efficiency of phosphate dissolution and temperature tolerance of 150 bacterial isolates were evaluated. These bacteria were prepared in the soil biology laboratory of University of Tabriz. The phosphate solubility of these bacteria was evaluated by semi-quantitative and quantitative methods in solid and liquid Sperber medium in the presence of low-soluble tricalcium phosphate (TCP) source at the temperatures of 28 ° C and 55 ° C. The results showed that there was a significant difference between bacteria in terms of dissolution of phosphate. At a typical temperature among 150 bacteria, 25 bacteria (17%) had no phosphorus dissolution capacity, and the HD/CD ratio for these 25 bacteria was 1. 2 to 2. 8. In the quantitative method, the solubility potential of 25 isolates was 175. 88-292. 98 mg P/l. Among the 25 isolates, only 7 bacteria were able to survive at 55 ° C for 16 hours, witch between them the C1-4O, C19-4O and C8-12M bacteria had the highest halo diameters with values of 2. 5, 2. 4 and 2. 2 for the HD/CD ratio, respectively. The amounts of phosphorus release by these bacteria in the liquid medium were 244. 08, 256. 44 and 216. 14 mg/l, respectively. The molecular identification of these bacteria showed that they were belonged to the genus Enterobacter and Stenotrophomonas.

آمار یکساله:  

بازدید 71

دانلود 30 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  107-122
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  111
 • دانلود: 

  21
چکیده: 

سابقه و هدف: یکی از کودهای میکروبی مهم کود میکروبی فسفاته میباشد و ممکن است به صورت پودری یا گرانوله تهیه شود که در فرایند گرانول سازی، بایستی پس از اختلاط اجزاء تشکیل دهنده، از حرارت ملایم (40-50 درجه سلسیوس) جهت خشک نمودن کود تولیدی استفاده شود، چنین شرایطی باعث از بین رفتن باکتریهای افزوده شده به بستر خواهد شد. استفاده از باکتریهای حل کننده فسفات مقاوم به دما در کودهای میکروبی فسفاته گرانوله یکی از راهکارهای غلبه بر محدودیت تولید این نوع کودها می باشد. مواد و روشها: در این تحقیق کارایی و اثربخشی کودهای میکروبی فسفاته تهیه شده از دو باکتری حل کننده فسفات مقاوم به دما (باکتری هایRPS9 و RPS7) و یک باکتری غیرمقاوم به دما (PS4) بر بستر پایه ﺧ ﺎ ک ﻓ ﺴ ﻔ ﺎ ت (45 ﮔ ﺮ م) + ﮔ ﻮ ﮔ ﺮ د (15ﮔ ﺮ م) + باگاس (30 ﮔ ﺮ م) بر گیاه ذرت رقم سینگل گراس 704 مورد ارزیابی قرار گرفت. این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی در مجموع با لحاظ نمودن 7 تیمار آزمایشی در 3 تکرار به انجام رسید که شامل تیمارهای شاهد منفی (بدون کود میکروبی و کود سوپرفسفات)، شاهد مثبت (کود سوپرفسفات تریپل بر اساس آزمون خاک و در دو سطح 50% و 100%)، بستر میکروبی (بدون افزودن باکتری) و کود میکروبی فسفاته مربوط به هر 3 باکتری (PS4، RPS9 و RPS7) بود. آبیاری گلدانها نیز از طریق توزین در FC8/0 انجام پذیرفت. یافته ها: نتایج به دست آمده از آزمایشات گلخانه ای نشان داد که کاربرد کودهای میکروبی فسفاته در گیاه ذرت رقم سینگل کراس 704، بر وزن تر و خشک ریشه و بخش هوایی، مقدار و جذب فسفر، پتاسیم، آهن و روی بخش ریشه و بخش هوایی، تاثیر کاملا معنی داری دارد. تیمار کود میکروبیPS4 دارای بالاترین مقدار جذب فسفر بوده و از این نظر با تیمارهای شیمیایی SPT (100% و 50%) در یک گروه قرار گرفت و موجب افزایش میزان جذب فسفر به میزان 07/25% نسبت به شاهد کنترل منفی و 49/23% نسبت به شاهد بدون بستر (No Carrier) شد. در پارامتر پتاسیم گیاه نیز تیمار کود SPT (100%) و تیمار میکروبیPS4 دارای بیشترین مقدار جذب پتاسیم بترتیب با میانگین 685/585 و 343/511 (mg/plant) بودند. تیمارهای میکروبیPS4 و RPS9 در تامین فسفر و پتاسیم گیاه ذرت بخوبی تیمار شیمیایی سوپرفسفات تریپل عمل کردند. در پارامتر آهن تیمار کود میکروبی RPS9 و در پارامتر Zn تیمار کود میکروبی RPS7 دارای بالاترین عملکرد بودند. نتیجه گیری: تلقیح کودهای میکروبی حاوی باکتریهای محرک رشد گیاه کلنیزاسیون این باکتریها را در ریزوسفر گیاه به دنبال داشته است و شاهد اثرات افزایشی پارامترهای اندازه گیری شده بودیم. تیمار باکتریایی PS4 عملکرد مشابه تیمار سوپرفسفات تریپل 100% و تیمار RPS9 مشابه سوپرفسفات تریپل 50% داشتند. RPS7دارای عملکرد پایین تری بود. از میان دو جدایه مقاوم به دما که به تازگی جداسازی شده اند و هر دو متعلق به گونه Pantoea agglomerans هستند به نظر استفاده از RPS9 برای این منظور امیدبخش تر باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 111

دانلود 21 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  15-27
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  126
 • دانلود: 

  33
چکیده: 

در این تحقیق اثربخشی کودهای میکروبی فسفاته تهیه شده از هفت باکتری به نام های (Pantoea agglomerans P5، Pseudomonas fluorescens Tabriz، P. putida Tabriz، Pseudomonas sp. C16-2O، Enterobacter sp. S16-3، Bacillus megaterium JK6 و B. firmus) بر بستر پایه ﺧ ﺎ ک ﻓ ﺴ ﻔ ﺎ ت (45 ﮔ ﺮ م)، ﮔ ﻮ ﮔ ﺮ د (15ﮔ ﺮ م) و باگاس (30 ﮔ ﺮ م) مورد ارزیابی قرار گرفت. در این آزمایش، باکتری P. agglomerans P5 به عنوان باکتری حل کننده فسفات مورد استفاده در کود بارور2 به عنوان کنترل مثبت استفاده شد. نتایج به دست آمده از آزمایشات گلخانه ای نشان داد که کاربرد کودهای میکروبی فسفاته در گیاه ذرت رقم سینگل کراس 704، بر وزن تر و خشک کل ریشه و بخش هوایی، جذب فسفر، پتاسیم، آهن و روی بخش ریشه و بخش هوایی، تاثیر کاملاً معنی­ داری داشت. تیمارهای کودی Enterobacter sp. S16-3 و Pseudomonas sp. C16-2O در بیشتر پارامترهای اندازه گیری شده دارای عملکردی شبیه تیمار P. agglomerans P5 بودند و هر سه این تیمار ها در بیشتر موارد دارای عملکرد بالاتری نسبت به تیمار کود شیمیایی سوپرفسفات تریپل بودند. تیمارهای P. fluorescensوP. putida هم تا حدودی دارای اثرهای مشابه روی رشد ذرت بودند، البته بایستی عنوان نمود که تیمار میکروبی B. firmus در برخی موارد و تیمار B. megaterium در بیشتر پارامترها دارای عملکرد پایین تری نسبت به تیمار بستر بدون باکتری (کنترل منفی) و حتی پایین تر از تیمار بدون بستر کود (No Carrier) بودند. هم چنین در این پژوهش اثر سطوح مختلف مصرف کودی (6/0 و 2/1 گرم در هر گلدان) به ترتیب معادل با میزان توصیه شده و دوبرابر آن، کاملاً معنی دار بود و سطح مصرفی 2/1 نسبت به 6/0 باعث افزایش عملکرد حدود دو برابری در گیاه شد.

آمار یکساله:  

بازدید 126

دانلود 33 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  1 الف
 • صفحات: 

  13-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  115
 • دانلود: 

  35
چکیده: 

یکی از مشکلات تولید کودهای میکروبی گرانوله از بین رفتن باکتری های در مرحله خشک کردن کود می باشد یکی از راهکارها برای حل این مشکل، بکارگیری باکتری های مقاوم به گرمامی باشد. در این تحقیق کارایی و اثربخشی کودهای میکروبی فسفاتی تهیه شده بر بستر پایه ﺧ ﺎ ک ﻓ ﺴ ﻔ ﺎ ت + ﮔ ﻮ ﮔ ﺮ د + باگاس، با بهره گیری از دو باکتری حل کننده فسفات مقاوم به گرما (باکتری هایRPS9 وRPS7) و یک باکتری غیرمقاوم به گرما (RPS4)بر گیاه ذرت (Zea mays L. ) رقم سینگل کراس 704 مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با در نظر گرفتن 7 تیمار شامل شاهد (بدون دادن کود میکروبی و کود شیمیایی)، تیمارهای کودی سوپرفسفات تریپل در دو سطح 50% و 100% (بر اساس توصیه کودی به ترتیب معادل 150 و 300 میلی گرم بر کیلوگرم خاک)، به همراه تیمارهای باکتریایی (RPS4، RPS7 و RPS9) در سه تکرار انجام شد. نتایج به دست آمده از آزمایش های گلخانه ای نشان داد که کاربرد کودهای میکروبی فسفاتی در گیاه ذرت، بر وزن تر و خشک کل گیاه، جذب فسفر بخش ریشه و بخش هوایی، تأثیر کاملاً معنی داری داشت. تیمار باکتریایی RPS4عملکرد مشابه تیمار سوپرفسفات تریپل 100% و تیمار RPS9 مشابه سوپرفسفات تریپل 50% داشتند. RPS7دارای عملکرد پایین تری نسبت به دو باکتری دیگر بود. از دو جدایه مقاوم به گرما که هر دو متعلق به گونهPantoea agglomerans و به تازگی جداسازی شده بودند، ظاهرا استفاده از RPS9 برای این منظور امیدبخش تر بود.

آمار یکساله:  

بازدید 115

دانلود 35 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  111-126
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  986
 • دانلود: 

  350
چکیده: 

به منظور بررسی تاثیر کود زیستی میکروبی فسفاته گرانوله و کود شیمیایی فسفره سوپرفسفات تریپل بر شاخص های فیزیولوژیکی رشد لوبیا سفید رقم دانشجو در شهرستان مهران، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل استفاده از کود شیمیایی فسفر سوپر فسفات تریپل در 5 سطح (عدم استفاده از کود شیمیایی، استفاده از 25% کود شیمیایی فسفر، استفاده از 50% کود شیمیایی فسفر، استفاده از 75% کود شیمیایی فسفر، استفاده از 100% کود شیمیایی فسفر و کود زیستی فسفر گرانوله حاوی روی در 2 سطح (عدم استفاده از کود زیستی میکروبی فسفاته، استفاده از کود زیستی میکروبی فسفر) مورد بررسی قرار گرفتند. صفاتی نظیر وزن خشک کل، سرعت رشد محصول (CGR)، سرعت آسمیلاسیون خالص (NAR)، اندازگیری شدند. برای دست یابی به روند تغییرات تجمع وزن خشک اندام هوایی در طول فصل رشد معادلات متعددی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که تجمع ماده خشک تحت تاثیر تیمارهای کود شیمیایی فسفر و کود زیستی میکروبی فسفاته مصرفی قرار گرفته است، بطوری که سطوح 75% و 50% کود شیمیایی فسفر و همچنین استفاده از کود زیستی میکروبی فسفاته دارایی بهترین وضیعت بودند و بیشترین وزن خشک کل، سرعت رشد محصول، سرعت رشد نسبی گیاه، سرعت جذب خالص گیاه در این تیمار مشاهده شدند.

آمار یکساله:  

بازدید 986

دانلود 350 استناد 0 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  2 الف
 • صفحات: 

  145-151
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  221
 • دانلود: 

  182
چکیده: 

بالا بودن میزان آهک خاک علاوه بر نقشی که بر pH خاک دارد می تواند به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بر قابلیت استفاده عناصر غذایی مورد نیاز گیاه تاثیر بگذارد. اکسیداسیون گوگرد با تولید اسید سولفوریک می تواند باعث کاهش pH خاک و در نتیجه انحلال و آزاد شدن برخی عناصر غذایی شود. به منظور بررسی تاثیر کود میکروبی گوگرد بر عملکرد و جذب عناصر غذایی توسط سویا و برای تعیین دقیق مقدار گوگرد مورد نیاز به منظور اجتناب از به هم خوردن تعادل عناصر غذایی در خاک یک آزمایش با سه تیمار در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی (RCBD) در سه تکرار در ایستگاه تحقیقات قراخیل استان مازندران به صورت مزرعه ای انجام شد. گوگرد عنصری به صورت پودری در سه سطح S0، S1.5 و S3 که به ترتیب معادل 0، 1.5 و 3 تن در هکتار بود که در همه سطح ها مایه تلقیح تیوباسیلوس مصرف گردید. برای اندازه گیری میزان عناصر در برگ سویا، نمونه برگ در زمان گلدهی تهیه و پس از کامل شدن دوره رشد گیاه، میزان عملکرد نیز محاسبه شد. نتایج نشان داد که اثر سطوح گوگرد بر عملکرد دانه و غلظت فسفر در برگ در سطح یک درصد معنی دار است و بیشترین میزان عملکرد (2429 کیلوگرم در هکتار) و غلظت فسفر برگ (0.59 درصد) از مصرف سه تن گوگرد در هکتار بدست آمد. نتایج نشان داد که گوگرد اثر معنی داری بر افزایش غلظت آهن، منگنز، روی و مس برگ دارد و بیشترین غلظت این عناصر از مصرف سه تن گوگرد در هکتار بدست آمد که به طور معنی داری بیشتر از تیمار شاهد بود. افزایش سطوح گوگرد باعث کاهش pH خاک شد.

آمار یکساله:  

بازدید 221

دانلود 182 استناد 0 مرجع 5
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  67-76
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  791
 • دانلود: 

  210
چکیده: 

در این مطالعه مقایسه بین اثرات استفاده شیرابه کود گاویو کود شیمیایی بر میزان بار میکروبی، باکتری های بیماری زا و فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب با هدف جایگزینی کود آلی به جای کود شیمیایی در غنی سازی استخر پرورش ماهیان کپورانجام گردید. میانگین شمارش کلی باکتری ها و کلی کلیفرم شیرابه مورد استفاده به ترتیب 4x106x1200 و 47x102 کلنی درهر میلی لیتر بود. در ادامه نمونه برداری از آب دو استخر که در یکی تنها از شیرابه کود گاوی (استخر 1) و در دیگری فقط از کود شیمیایی (استخر 2) استفاده شده بود طی ماه های خرداد تا مهر انجام گردید. نتایج نشان داد میزان شمارش کلی باکتری در آب استخر 1به طور معنی داری از استخر 2 بیشتر بوده است و میزان بار میکروبی استخر 1 در مرداد ماه تفاوت معنی داری با سایر زمان های نمونه برداری داشتدر حالیکه در استخر 2 چنین نبود. همچنین آب استخر 1 از تنوع میکروبی بیشتری برخوردار بوده و در تمام نمونه برداری ها باکتری های سودوموناس، کلبسیلا، انتروباکتر، اشریشیا کولی ویرسینیا جداسازی گردید ولی از استخر 2 تنها سودوموناس و اشریشیا کولی جداسازی شد. میزان سختی کل، فسفر کل، مواد جامد محلول و هدایت الکتریکی در آب استخر 1 به طور معنی داری بیشتر از آب استخر 2 بود ولی میزان BOD، اکسیژن محلول و شفافیت آب استخر 1به طور معنی داری کمتر از استخر 2 بود. ازت کل، قلیاییت و pH آب دو استخر تفاوت معنی داری نداشت. کشت میکروبی کبد و کلیه ماهیان استخر 1 طی تیر تا مهر ماه منفی بود.

آمار یکساله:  

بازدید 791

دانلود 210 استناد 0 مرجع 0
litScript