نتایج جستجو

15219

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1522

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  77-110
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4084
 • دانلود: 

  975
چکیده: 

فسفر یکی از عناصر غذایی مهم برای گیاهان می باشد که در خاک فراهمی کمی دارد. فسفر در خاک به دو شکل آلی و معدنی یافت می شود. باکتری های تحریک کننده رشد گیاه یا PGPR، باکتری های موجود در خاک و ریزوسفر گیاهان هستند که با سازوکار های مختلف به رشد گیاه کمک می کنند. توانایی برخی ریزسازواره ها به منظور تبدیل فسفر نامحلول به شکل قابل استفاده مانند ارتوفسفات، ویژگی مهمی در PGPR می باشد که باعث افزایش عملکرد گیاهان می شود. گونه هایی از جنس Pseudomonas، Bacillus، Pantoea و Rhizobium از قوی ترین حل کنندگان فسفات به شمار می آیند. سازوکار اصلی برای انحلال فسفات معدنی تولید اسیدهای آلی است و در انحلال اشکال فسفر آلی اسید فسفاتازها نقش اصلی را در خاک بازی می کنند. روش مرسوم در جداسازی این دسته از باکتری ها استفاده از منابع فسفاته معدنی و آلی کم محلول یا نامحلول در محیط کشت های مایع یا جامد می باشد، که از طریق پایش تولید فسفات آزاد شده و کاهش pH در محیط مایع یا مشاهده هاله شفاف در اطراف کلنی ها و تولید کلنی های رنگی (سبز، آبی و زرد) در صورت استفاده از سوبستراهای رنگزا در محیط کشت جامد دنبال می شود. گر چه دانش ژنتیک انحلال فسفات هنوز اندک می باشد، چندین ژن رمزکننده فسفاتاز مشخص گردیده و همسانه سازی شده اند و تعدادی ژن درگیر در انحلال فسفات معدنی جداسازی شده است. روش های زیست شناسی مولکولی رویکردی مفید برای به دست آوردن و تشخیص سویه های PGPR کاآمد می باشد. انتقال و بیان ژن های درگیر در انحلال فسفات (فسفات آلی یا معدنی) در باکتری ها یا گیاهان یک راهکار جدید برای بهبود ظرفیت ریزسازواره ها به عنوان مایه تلقیح میکروبی است.

آمار یکساله:  

بازدید 4084

دانلود 975 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  254-262
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  766
 • دانلود: 

  179
چکیده: 

توسعه پایدار و حفظ محیط زیست ارتباط تنگاتنگی باهم دارند. ﻛﺸﺎورزی ﭘﺎﻳﺪار، ﺗﻮﻟﻴﺪ و بهره برداری ﻣﺪاوم از ﻳﻚ زیست بوم زراﻋﻲ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ جنبه های ﻣﺨﺘﻠﻒ زیست محیطی ﺑﺮ اﺳﺎس به کارگیری ﺣﺪاﻗﻞ نهاده ها (غیر از ﻛﻮد آﻟﻲ) اﺳﺖ.ﻓﺴﻔﺮﻳﻜﻲ از ﻋﻨﺎﺻﺮﻣﻬﻢ و ﺿﺮوری ﺑﺮای ﮔﻴﺎﻫﺎن اﺳﺖ. ﺑﺮای ﺗﺄﻣﻴﻦﻓﺴﻔﺮ موردنیاز از ﻛﻮدﻫﺎی فسفره اﺳﺘﻔﺎده می شود ﻛﻪ در شرایط ﺧﺎک، به صورت ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل درآمده و از دﺳﺘﺮس ﮔﻴﺎه ﺧﺎرج می شود. ﻛﻮدﻫﺎی زیستی ﺣﺎوی میکروارگانیسم های حل کننده ﻓﺴﻔﺎت ﺑﺎﻋﺚﺣﻞ ﺷﺪن ﻓﺴﻔﺮﻧﺎﻣﺤﻠﻮل و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﻛﻮدﻫﺎی ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ می گردد. به منظور بررسی قابلیت ماندگاری باکتری های حل کننده فسفات در گرانول آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با آرایش فاکتوریل انجام شد. بدین ترتیب که 10 ایزوله انتخاب شدند و به ترتیب با نسبت 50، 25، 15 و 10 درصد از آپاتیت، ماده آلی، گوگرد و محلول گرانول ساز (نسبت 1:1 و 2:1 باکتری و ملاس چغندر قند) برای هر ایزوله تهیه شد. محصول نهایی در دمای 28 و 40 درجه سانتی گراد خشک و 4 ماه نگهداری شد و شمارش جمعیت بلافاصله و در 10، 20، 30، 60، 90 و 120 روز بعد به روش سری های رقت انجام گرفت. بیشترین جمعیت باکتری در نسبت 1:1 مایه تلقیح به ملاس چغندر قند مشاهده شد البته برخی از باکتری ها توانستند در نسبت 2:1 نیز جمعیت خود را تا مدتی حفظ کنند. گرانول تولیدشده بر اساس استاندارد تعریف شده تا 3 ماه جمعیت خود را حفظ کرد و مناسب ترین جمعیت در گرانول 1:1 خشک شده در 28 درجه سانتی گراد مشاهده شد و برخی از گرانول های نسبت 1:1 دمای 40 درجه سانتی گراد نیز با استاندارد تعریف شده مطابقت داشتند.

آمار یکساله:  

بازدید 766

دانلود 179 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  229-238
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  2103
 • دانلود: 

  476
چکیده: 

ارتباط نزدیکی بین رشد گیاهان و کارکرد سیستم های ریشه ای و اندام های هوایی آنها وجود دارد. از راه بررسی روابط آلومتریک موجود بین اجزای مختلف ریشه و اندام هوایی، می توان اثرات متقابل بین ریشه و اندام هوایی را مشخص و کمی کرد. برای بررسی اثرات باکتری های حل کننده فسفات در مقایسه با سایر کودهای فسفاته بر رابطه آلومتری ریشه و اندام هوایی گیاه برنج، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه ایستگاه تحقیقات برنج کشور واقع در شهرستان تنکابن اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل: 1- شاهد (بدون کود فسفاته) 2- کود بیوفسفات گرانوله 3- باکتری حل کننده فسفات 4- سنگ فسفات 5- سوپرفسفات تریپل به میزان 150 کیلوگرم در هکتار 6- سوپرفسفات تریپل به میزان 75 کیلوگرم در هکتار 7- باکتری حل کننده فسفات + سنگ فسفات 8- باکتری حل کننده فسفات + سوپر فسفات تریپل (150 کیلوگرم در هکتار) و 9- باکتری حل کننده فسفات + سوپر فسفات تریپل (75 کیلوگرم در هکتار) بودند. صفات مهم ریشه و اندام هوایی شامل وزن خشک ریشه، وزن خشک برگ، وزن خشک ساقه، وزن خشک کل، وزن خشک تک بوته و نسبت وزن خشک ریشه به اندام هوایی مورد ارزیابی قرار گرفتند. اثر تیمارهای مختلف کودی بر ضریب آلومتریک مورد مطالعه در سطح %5 معنی دار شد و بالاترین مقدار تجمع ماده خشک در ساقه و تجمع ماده خشک کل در تیمار ترکیبی باکتری حل کننده فسفات به همراه سنگ فسفات مشاهده گردید. در پایان رشد بیشترین مقدار ماده خشک ریشه و نسبت ریشه به ساقه مربوط به تیمار سنگ فسفات + باکتری حل کننده فسفات بود و بیشترین مقدار ماده خشک برگ از تیمار سوپرفسفات تریپل 50 درصد بدست آمد. بالاترین میزان ضریب آلومتریک در مرحله رسیدگی در تیمار ترکیبی باکتری حل کننده فسفات به همراه سنگ فسفات مشاهده گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 2103

دانلود 476 استناد 4 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

Khoshru b. | Sarikhani M.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  71
 • دانلود: 

  30
چکیده: 

bacteria with high phosphate solubility and resistance to high temperature are suitable candidates for use in granular phosphatic microbial fertilizers (PMF). The prepared product in processing of these fertilizers (PMF) is exposed to high temperatures (50-55 ° C) under very low moisture conditions. Accordingly, in this research, the efficiency of phosphate dissolution and temperature tolerance of 150 bacterial isolates were evaluated. These bacteria were prepared in the soil biology laboratory of University of Tabriz. The phosphate solubility of these bacteria was evaluated by semi-quantitative and quantitative methods in solid and liquid Sperber medium in the presence of low-soluble tricalcium phosphate (TCP) source at the temperatures of 28 ° C and 55 ° C. The results showed that there was a significant difference between bacteria in terms of dissolution of phosphate. At a typical temperature among 150 bacteria, 25 bacteria (17%) had no phosphorus dissolution capacity, and the HD/CD ratio for these 25 bacteria was 1. 2 to 2. 8. In the quantitative method, the solubility potential of 25 isolates was 175. 88-292. 98 mg P/l. Among the 25 isolates, only 7 bacteria were able to survive at 55 ° C for 16 hours, witch between them the C1-4O, C19-4O and C8-12M bacteria had the highest halo diameters with values of 2. 5, 2. 4 and 2. 2 for the HD/CD ratio, respectively. The amounts of phosphorus release by these bacteria in the liquid medium were 244. 08, 256. 44 and 216. 14 mg/l, respectively. The molecular identification of these bacteria showed that they were belonged to the genus Enterobacter and Stenotrophomonas.

آمار یکساله:  

بازدید 71

دانلود 30 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  6
تعامل: 
 • بازدید: 

  1575
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

PARAQUAT IS ONE OF THE MOST WIDELY USED HERBICIDES IN THE WORLD. THIS CHEMICAL COMPOUND IS USED IN NEARLY 90 COUNTRIES FOR CONTROLLING WEEDS IN MORE THAN 100 CROPS, INCLUDING MAJOR FOOD CROPS SUCH AS CORN, RICE, SOYA, WHEAT, POTATO; MAJOR FRUITS: APPLES, ORANGES, BANANAS; AND PROCESSED CROPS: COTTON, OIL PALM, SUGARCANE, AND RUBBER. IT IS A QUICK ACTING, NON-SELECTIVE HERBICIDE, WHICH DESTROYS GREEN PLANT TISSUE ON CONTACT AND BY TRANSLOCATION WITHIN THE PLANT. PARAQUAT IS NOT ONLY TOXIC FOR HUMAN, MAMMALS AND BIRDS, ALSO HAS NEGATIVE EFFECT ON NATURAL SOIL MICROBIAL ECOSYSTEM [1]. ONE OF THE MAJOR MICROBIAL GROUPS THAT CAN BE AFFECTED BY THIS SUBSTANCE IS phosphate solubilizing bacteria IN SOIL [2]. THIS STUDY WAS CONDUCTED TO EVALUATE THE IN-VITRO EFFECT OF PARAQUAT ON THIS GROUP OF bacteria. FIVE DIFFERENT DOSES OF COMMERCIAL PARAQUAT (250, 500, 1000, 2500 AND 5000PPM) ON ONE SELECTED THE phosphate solubilizing bacteria ISOLATE (PESUDOMONAS SP.) WERE TESTED IN LABORATORY CONDITION. THE RESULTS SHOWED THAT THIS HERBICIDE HAS COMPLETE LETHAL EFFECT ON bacteria IN FIELD RECOMMENDED DOSE (1000PPM). IN LOWER (250-500PPM) DOSES ALSO bacteria GROWTH WAS STOP 3 DAYS AFTER EXPOSITING TO THE PARAQUAT.

آمار یکساله:  

بازدید 1575

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  39-57
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1296
 • دانلود: 

  317
چکیده: 

فسفر بعد از نیتروژن یکی از مهمترین عناصر غذایی مورد نیاز برای رشد گیاهان به شمار می آید. یکی از روش های تامین فسفر مورد نیاز گیاهان بهره گیری از توان زیستی خاک و استفاده از ریزسازواره های حل کننده فسفات می باشد. به این منظور آزمایش گلخانه ای با گیاه گندم بهاره (رقم روشن) و با 3 گونه باکتری حل کننده فسفات شامل: Pseudomonas putida P13 (P13)، Pantoea agglomerans P5 (P5) و Pseudomonas fluorescence CHAO (CHAO) در یک خاک استریل انجام شد. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با 5 تیمار (P13، P5، CHAO، P13+P5 و تیمار شاهد بدون استفاده از باکتری) در 3 تکرار به اجرا در آمد. وزن تر و خشک بخش هوایی (در میان دوره و انتهای دوره رشد)، تعداد سنبله و دانه در هر گلدان، وزن دانه، غلظت و مقدار فسفر در بخش هوایی و در دانه اندازه گیری شدند. پارامترهای اندازه گیری شده در میان دوره رشد (وزن تر و خشک بخش هوایی، همچنین غلظت و مقدار فسفر موجود در آن) در هیچ یک از تیمارهای اعمال شده تفاوتی با هم نشان ندادند. نتایج نشان داد که تیمارهای باکتریایی بر وزن خشک بخش هوایی تاثیری نداشتند هر چند که وزن هزاردانه در تیمار P13+P5 افزایش معنی دار نسبت به تیمار شاهد و سایر تیمارهای باکتری به جز تیمار P13 نشان داد. بیش ترین تعداد دانه و سنبله در تیمار P5 و CHAO مشاهده شد. بررسی غلظت و مقدار فسفر بخش هوایی نیز افزایش معنی دار تیمارهای باکتریایی را به همراه داشت و بیشترین افزایش غلظت و مقدار فسفر بخش هوایی (به ترتیب 1.8 و 1.14 برابر نسبت به شاهد) از ترکیب تیماری P13+P5 به دست آمد. بر اساس نتایج این آزمایش باید انتظار داشت که اثر تلقیح باکتری های حل کننده فسفات را در پایان دوره رشد گیاه مشاهده نمود و در اوسط رشد گیاه شاید نتایج معنی داری از حضور آنها در کنار گیاه به دست نیاید.

آمار یکساله:  

بازدید 1296

دانلود 317 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  4 (پی آیند 65) درمنابع طبیعی
 • صفحات: 

  57-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  295
 • دانلود: 

  59
چکیده: 

اثرات نامناسب زیست محیطی به دنبال مصرف کودهای شیمیایی روز به روز باعث افزایش اهمیت کودهای زیستی (بیولوژیک) شده است. تعدادی از میکروارگانیسمهای هتروتروف و اتوتروف خاک توانایی محلول فسفات غیرآلی را در طی فرآیندهای متابولیک خود به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم دارند که میکروارگانیسم های محلول کننده فسفات نامیده می شوند. در این بررسی پتانسیل باکتریهای محلول کننده فسفات در جنگل تحقیقاتی واز مورد بررسی قرار گرفت. باکتریهای محلول کننده فسفات با روش رقتهای متوالی بر روی محیط کشت اختصاصی جداسازی و با استفاده از روشهای رنگ آمیزی و آزمایشهای بیوشیمیایی شناسایی شدند. تعداد باکتریهای محلول کننده فسفات بین 103× 2.88- 1.7 سلول در هر گرم خاک متغیر بوده و حدود 2-1% کل باکتریهای خاک را تشکیل می دهد. 9 باکتری پس از خالص سازی با استفاده از روش های رنگ آمیزی و آزمونهای بیوشیمیایی شناسایی شدند که عبارتند از:Psuodomonas acidovorance, Psuodomonas vesicularis, Psuodmonas fluorescence, Enterobacter agglomerans, Enterobacter aerogenese, Bravibacterium, Alcaligenese sp, Actionbacillus sp, Xanthobacter sp. توانایی گونه های سودوموناس در انحلال منابع متفاوت فسفات بیش از سایر باکتری های جدا شده بوده است. به علاوه باکتری ها مقاومت بالایی را به شرایط سخت محیطی نشان دادند. میزان وزن خشک و فسفر دانه رست های حاصل از بذور تلقیح شده با باکتری های محلول کننده فسفات بیش از گیاهان کنترل بود. در مجموع نتایج بدست آمده نشان دهنده توانمندی بالای خاک های جنگل واز از نقطه نظر امکان تولید کودهای زیستی است.

آمار یکساله:  

بازدید 295

دانلود 59 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  121-140
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  88
 • دانلود: 

  27
چکیده: 

قابلیت دسترسی زیستی فسفر برای تولیدکنندگان اولیه در استخرهای پرورش ماهیان گرمابی عمدتا به واسطه تشکیل کمپلکس با کاتیون ها و مواد آلی به شدت کاهش می یابد. در این راستا، برای افزایش فسفات محلول در آب منطبق بر اصول کشاورزی پایدار، استفاده از باکتری های حل کننده فسفات که دارای توانایی انحلال ترکیبات نامحلول معدنی و آلی فسفات هستند، بسیار ضروری است. با این هدف، نمونه برداری از رسوبات مزارع پرورش ماهیان گرمابی در نواحی مرکزی مازندران انجام شد. جداسازی باکتری ها با استفاده از محیط کشت اختصاصی NBRIP (National Botanical Research Institute's phosphate Growth Medium) انجام شد و سپس سویه ها با روش توالی یابی ژن rRNA S16 شناسایی شدند. به علاوه، تاثیر تغییرات دما، pH و شوری (منطبق با شرایط محیطی مزارع پرورش ماهیان گرمابی) بر رشد و زنده-مانی سویه ها بررسی شد. در مطالعه حاضر، 64 سویه جداسازی شد که از میان آن ها 11 سویه شامل Pseudomonas taiwanensis (Persian1 و Persian2)، P. putida (Persian3)، P. umsongensis (Persian4 و Persian5)، P. kilonensis (Persian6)، P. frederiksbergensis (Persian7، Persian8 و Persian9)، P. deceptionensis (Persian10) و Acinetobacter lactucae (Persian11) به عنوان سویه های موثرتر در انحلال فسفر انتخاب شدند. به طور کلی نتایج نشان داد که این سویه ها علاوه بر داشتن توانایی در انحلال ترکیبات نامحلول فسفر، قابلیت رشد مطلوبی در شرایط استخرهای پرورش ماهیان گرمابی داشتند.

آمار یکساله:  

بازدید 88

دانلود 27 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  27-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  342
 • دانلود: 

  213
چکیده: 

باکتری هایی با توان انحلال فسفات بالا و مقاوم به دماهای بالا کاندید مناسبی برای استفاده در کودهای میکروبی فسفاته گرانوله می باشند. بر این اساس، در این تحقیق کارایی انحلال فسفات، تحمل دمایی و ماندگاری هفت باکتری (Pantoea agglomerans P5، Pseudomonas fluorescens Tabriz، P. putida Tabriz، Pseudomonas sp. C16-2O، Enterobacter sp. S16-3، Bacillus megaterium JK6 و B. firmus) پس از تأمین جمعیت میکروبی اولیه مناسب بر بستر پایه ﺧ ﺎ ک ﻓ ﺴ ﻔ ﺎ ت ( g45) + ﮔ ﻮ ﮔ ﺮ د ( g15) + باگاس ( g30) مورد ارزیابی قرار گرفت. کود میکروبی تهیه شده به دو قسمت تقسیم شد و تعداد میکروب های زنده در آن بعد از گذشت سه و شش ماه به روش شمارش کلنی در پلیت به دست آمد. نیمی از کود در دمای معمولی و نیم دیگر پس از اعمال تیمار دمایی 55 درجه سلسیوس نگهداری شد و سپس میکروب های زنده آن شمارش شد. نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری بین منابع مختلف فسفر از نظر انحلال فسفات وجود داشت و انحلال دو برابری توسط باکتری ها از منابع تری کلسیم فسفات نسبت به سنگ فسفات به دست آمد. بیشترین و کمترین انحلال فسفات به ترتیب در باکتری P. agglomerans P5 (mg/l 562) و در گونه B. firmus (mg/l 395) از منبع تری کلسیم فسفات بدست آمد. هیچ کدام از باکتری های مورد استفاده در فرمولاسیون کود میکروبی فسفاته تحمل دمای 55 سلسیوس را نداشتند اما کودهای میکروبی فسفاته ذخیره شده در دمای معمولی بعد از گذشت سه و شش ماه پس از تولید، به طور میانگین جمعیتی برابر با CFU/g 105× 3/4 و 104×4/0 داشتند.

آمار یکساله:  

بازدید 342

دانلود 213 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  239-253
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  70
 • دانلود: 

  29
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 70

دانلود 29 استناد 0 مرجع 0
litScript