نتایج جستجو

2280

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

228

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  20
تعامل: 
 • بازدید: 

  43
 • دانلود: 

  12
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 43

دانلود 12
عنوان: 
نویسندگان: 

KOUCHAKI M. | SIMI A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  41-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  21077
 • دانلود: 

  11333
کلیدواژه: 
چکیده: 

Introduction: Skin burn can result from contact with chemicals, electricity, radiation, or hot objects. Occupation, geographic location, and season of the year, are among important factors to be considered to assess the risk of burn. Although chemical burns resemble thermal burns, in chemical burns one may suffer from the toxicity too….

آمار یکساله:  

بازدید 21077

دانلود 11333 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  4 (مسلسل 51)
 • صفحات: 

  27-37
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  172
 • دانلود: 

  40
چکیده: 

پساب کارخانه های تبدیل ذغال سنگ، در زمره مهم ترین پساب های آلاینده محیط زیست می باشد. برای تصفیه این گونه پساب ها، اغلب از سیستم های بیولوژیکی هوازی استفاده می شود. درصد حذف مواد آلاینده در این سیستم ها، بستگی به میزان فعالیت میکروارگانیسم های موجود دارد. برخی از مواد موجود در پساب ها برای فعالیت میکرو ارگانیسم ها حالت بازدارنده دارند، مثل تولوئن و فنل. فنل و ترکیبات آن در مقادیر بالا برای محیط زیست و انسان سمی محسوب می شود، حذف این ترکیب از پساب ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. راه های مختلفی برای تصفیه فنل و از بین بردن آن وجود دارد که از بین این روش ها بهترین روش تصفیه زیستی است. در طی این تحقیق از طریق جداسازی سویه های بومی که در پساب فنل دار کارخانه ذوب آهن وجود داشتند اقدام به شناسایی، حذف فنل و سازش پذیر کردن سویه ها به مقادیر بالای فنل گردید. نتایج نشان داد از بین سویه های جدا شده گونه ای از جنس سودوموناس مقدار فنل را از 2233 میلی گرم بر لیتر در طی مدت 96 ساعت به صفر رساند و گونه ای دیگر این مقدار را در طی مدت 120 ساعت به صفر رساند. با به کارگیری این سویه ها به تنهایی و یا حتی به صورت ترکیبی از چند سویه سازگار شده با مقدار بالای فنل می توان میزان فنل موجود در این پساب ها را در طی مدت زمان کوتاه تری به صفر رساند.

آمار یکساله:  

بازدید 172

دانلود 40 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

TABIB A. | HADDADI A. | SHAVANDI M. | SOLEIMANI M. | AZIZINIKOO P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  58-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13447
 • دانلود: 

  9701
چکیده: 

A newly phenol-degrading bacterium, identified as Ralstonia sp. strain PHS1, was isolated from oil-contaminated soil in Khark Island. It was isolated by a multistep enrichment and screening technique on mineral medium (MM) containing 100 mg.l-1 of phenol as the sole source of carbon. The bacterium was able to degrade up to 1100 mg.l-1 of phenol but the cell growth decreased with higher concentrations of phenol. The PH-S1 strain grew well in the pH range of 4 to 9 and in the temperature range of 30 to 40 oC. Different concentrations of NaCl ranging from 10 to 20% on the growth of bacteria was studied and it was found that this strain was able to grow well in 10% NaCl; but, higher concentrations of NaCl decreased the growth of the strain. The laboratory scale results indicated the potential application of the strain in the treatment of low saline industrial wastewaters. However, further investigations are required to confirm the ability of the strain.

آمار یکساله:  

بازدید 13447

دانلود 9701 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

آب و فاضلاب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  2 (مسلسل 74)
 • صفحات: 

  2-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  136
 • دانلود: 

  28
چکیده: 

در این تحقیق کاربرد پراکسیداز ترب کوهی (HRP) تثبیت شده در کپسول های آلژینات به منظور حذف فنل و نیز شرایط بهینه برای تثبیت HRP در آلژینات تعیین شد. شرایط بهینه برای ژله ای شدن به ترتیب 75/0 و 5/4 درصد حجمی وزنی برای آلژینات سدیم و کلسیم کلرید شش آبه به دست آمد. بر اثر تثبیت آنزیم، منحنی فعالیت آنزیمی بر اساس pH به گونه ای تغییر کرد که مقادیر فعالیت نسبی در pHهای اسیدی و بازی بیشتر شد. همچنین نتایج نشان داد که درصد فعالیت باقیمانده آنزیم محبوس شده مستقل از غلظت آنزیم مورد استفاده است. علاوه بر این، نتایج نشان داد که غلظت آنزیم برای حذف فنل در غلظت فنلی مشخصی دارای مقدار بهینه است که با فراتر رفتن از این مقدار تغییر چندانی در بازده حذف مشاهده نشود. بررسی پیشرفت واکنش با زمان برای آنزیم محبوس شده و آنزیم آزاد نشان داد که در غلظتهای برابر، حذف فنلی برای آنزیم محبوس شده اندکی کمتر است. با این حال، نتایج نشان داد که کپسول ها تا چهار دوره بدون تغییر قابل ملاحظه در فعالیت باقیمانده آنها قابل استفاده هستند. نسبت بهینه پراکسید هیدروژن به فنل برای غلظت فنل 2 تا 10 میلی مولار، 94/0 تا 15/1 به دست آمد و نشان داده شد که این نسبت وابسته به غلظت فنل است.

آمار یکساله:  

بازدید 136

دانلود 28 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Maallah Raja | Chtaini Abdleilah

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  1206-1216
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9739
 • دانلود: 

  10739
چکیده: 

A novel bio electrode containing bacteria immobilized on clay mixed carbon paste electrode (Bactria-clay-CPE) is developed for detection and degradation of the phenolic solutions based on electrochemical techniques such cyclic voltammetry, square wave voltammetry, electroctrochemical impedence spectroscopy. The results obtained showed that bacteria-clay-CPE exhibited excellent electro-catalytic activity towards phenol. The recorded cyclic voltammogram shows that the oxidation of phenol is manifested by the appearance of four oxidation peaks.

آمار یکساله:  

بازدید 9739

دانلود 10739 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

BANAT F. | AL ASHEH S.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  85-90
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5400
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5400

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نشریه: 

آب و فاضلاب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3 (مسلسل 55)
 • صفحات: 

  24-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  416
 • دانلود: 

  68
چکیده: 

شناسایی باکتری های هوازی تجزیه کننده مواد سمی، گام مهمی در روند تکاملی سیستم های تصفیه فاضلاب محسوب می شود. باکتری های موثر در تصفیه و حذف آلاینده ها متناسب با نوع آلاینده و نوع سیستم و شرایط محیطی حاکم برآن متفاوت است. با شناسایی این باکتری ها می توان شرایط بهینه برای عملکرد سیستم را تعیین و به حداکثر راندمان دست پیدا کرد و با استفاده از روشهای بیوتکنولوژی نسبت به تقویت آنها برای تصفیه آلاینده های مورد نظر اقدام نمود. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی باکتری هایی است که توانایی تجزیه فنل و حذف آن در سیستم بیولوژیکی ترکیبـــی بیوفیلتـــر و لجن فعـــال (BF/AS) را دارند. برای انجام این پژوهش ابتدا مقداری لجن بیولوژیکی تصفیه خانه فاضلاب شهری به عنوان منبع اولیه میکربی، به داخل سیستم تلقیح شد و با تزریق مداوم محلول شیرخشک و هوا تعداد آنها افزایش داده شد. سپس با تزریق تدریجی فنل در مدت سه ماه به تدریج فنل جایگزین شیر خشک گردید. نمونه برداری پس از سازگاری میکربها با فنل و استفاده از آن به عنوان تنها منبع مواد غذایی صورت گرفت. به منظور تفکیک میکروارگانیسم ها ابتدا نمونه ها در محیطهای کشت اختصاصی و افتراقی کشت داده شد و پس از تشکیل و تکثیرکلنی ها، با انجام آزمایشهای متعدد باکتری های هوازی مورد شناسایی قرار گرفتند. در بررسی میکروسکوپی اولیه پس از رنگ آمیزی اسمیر مستقیم انواع باسیل ها و کوکوباسیل های گرم منفی،قارچ، آمیب، باکتری های رشته ای و اسپیروکت ها مشاهده گردید. آزمایشهای بعدی نشان داد که تمامی باکتری های هوازی موجود در این سیستم غیر تخمیری بوده و نتیجه تست OF گلوکز آنها منفی می باشد. باکتریهایی که در این مطالعه شناسایی شده اند عبارت اند از: سودوموناس آئورژیناز، اسینتوباکتر، مورکسلا، سودوموناس آلکالیژنز، برواندیوموناس ویسیکالریس. نظر به اینکه در محلول ورودی به سیستم بجز فنل هیچ ماده دیگری وجود نداشته است, لذا می توان نتیجه گرفت که باکتری های موجود در این سیستم از فنل به عنوان تنها منبع تامین کربن و انرژی استفاده کردند. ضمنا با توجه به آنکه باکتری بی هوازی اجباری در این مطالعه شناسایی نگردید، مشخص شد که تجزیه فنل در این سیستم در شرایط کاملا هوازی انجام می شود؛ چون تمام باکتری های جدا شده هوازی هستند. دستاورد مهم دیگر اینکه باکتری برواندیوموناس ویسیکالریس برای اولین بار به عنوان باکتری تجزیه کننده فنل گزارش شد.

آمار یکساله:  

بازدید 416

دانلود 68 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

KHEIRABADI RAMESH | IZADYAR MOHAMMAD

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  17
تعامل: 
 • بازدید: 

  1680
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

THERE IS INCREASING INTEREST IN THE PROTECTIVE AND PREVENTIVE FUNCTION OF FOODS AND THEIR CONSTITUENTS AGAINST OXIDATIVE DAMAGE CAUSED BY FREE RADICALS. 2-AMINOphenol IS INDUSTRIALLY SYNTHESIZED BY REDUCING THE CORRESPONDING NITROphenol BY HYDROGEN IN THE PRESENCE OF VARIOUS CATALYSTS [1]...

آمار یکساله:  

بازدید 1680

دانلود 0
نویسندگان: 

BRUCE W. | MEEK M.E. | NEWHOOK R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  305-324
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4142
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4142

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript