نتایج جستجو

178726

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

17873

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
مجری: 

اطلاعات : 
 • تاریخ پایان: 

  1391
تعامل: 
 • بازدید: 

  167
چکیده: 

مقدمه: در حال حاضر انتخاب اسپرم توسط جنین شناسان جهت ICSI بر اساس معیارهای، مورفولوژی و تحرک است. اما این پارامتر ها حضور یا عدم حضور انواع ناهنجاری های کروموزومی را پیش گوئی نمی کند. بنابراین وجود روشهایی که بتوانند علاوه بر خصوصیات ظاهری، اسپرم های با کروماتین طبیعی را جدا کند، ضروری می باشد. امروزه متدهای متفاوتی جهت انتخاب اسپرم برای انجام ICSI در مراکز باروری و ناباروری استفاده می شود. در این تحقیق تصمیم گرفته شد کارآیی دو روش انتخاب اسپرم HA-binding assay و Zeta method در جداسازی اسپرم های بالغ از نظر میزان ناهنجاری مورفولوژیکی، کمبود پروتامین و آسیب DNA مورد بررسی قرار گیرد. مواد و روش ها: در این تحقیق از نمونه سمن 70 بیمار مراجعه کننده به مرکز باروری و ناباروری اصفهان استفاده شد. نمونه سمن به سه گروه تقسیم، که گروه اول بعنوان گروه کنترل، گروه 2 روش Zeta، و گروه 3 روش HA-binding assay انجام گرفته و بر روی اسپرم های حاصل، رنگ آمیزی پاپانیکولا (جهت ارزیابی مورفولوژی اسپرم)، رنگ آمیزی کرومومایسین A3 (جهت ارزیابی کمبود پروتامین) تست SCD (جهت ارزیابی میزان فراگمنتاسیون DNA) انجام شد. نتایج: اسپرم های جدا شده از طریق روش HA- binding assay و Zeta method به طور معنی داری کاهش در میزان ناهنجاریهای مورفولوژیکی و کمبود پروتامین را نشان می دهند. اما تنها روش Zeta method میزان آسیب DNA را به طور معنی داری کاهش داده است (Pzeta، HA<0.05)، (pha<0.05). نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان می دهد که هر دو روش HA- binding assay و Zeta method می توانند اسپرم های با مورفولوژی سالم تر و میزان کمبود پروتامین کمتر جدا کنند که می توان از این اسپرم ها جهت تکنیک ICSI استفاده کرد. ولی میزان فراگمنتاسیون DNA تنها در Zeta method به طور معنی داری کاهش یافته است. لذا می توان در بیمارانی که دارای فراگمنتاسیون DNA بالا هستند، از Zeta method جهت جداسازی اسپرمها استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 167

نویسندگان: 

قدیانی لیلا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  (ویژه نامه 10)
 • صفحات: 

  56-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1163
 • دانلود: 

  28
چکیده: 

مقدمه و هدف: در این مقاله دو روش آموزشی تحت عناوین Case Study ,Case method به عنوان تکنیکهای آموزشی مورد بررسی و نقد قرار گرفته و تفاوتها و شباهتهای هر کدام به طور جداگانه بررسی شده است و نکات کاربردی هر روش در آموزش پرستاری مورد بحث قرار گرفته است.مرور مطالعات: در این مقاله ابتدا تعاریف دو نوع متد آموزشی ارایه گردیده و سپس موارد استفاده از هر متد به طور جداگانه بحث شده است، و با توجه به ماهیت آموزش پرستاری ایران پیشنهادات کاربردی در این زمینه ارایه شده است. Case method در گروههای آموزشی کوچکتر که مشاهدات ذهنی کمتری دارند و در ابتدای تجربه می باشند استفاده می شود. ولی Case Study در گروههای آموزشی بزرگتر که مشاهدات ذهنی بیشتری دارند و قدرت تجزیه و ترکیب و رشد بحث در آنها بیشتر می باشد استفاده می شود. از ویژگیهای مهم آنها می توان به افزایش قدرت تصمیم گیری افراد در موقعیتهای مختلف، لذتبخش تر کردن آموزش و علاقمند کردن به امر تدریس و ... نام برد.بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش و با توجه به محتوی برنامه های آموزشی پرستاری، محقق استفاده از روشهای Case Study ,Case method را برای دانشجویان پرستاری توصیه می نماید. زیرا بهترین آموزش یادگیرنده ها زمانی مطرح می باشد که دانش هماهنگ و متنوع مهارتهای آموزشی با تجربیات در کنار هم می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1163

دانلود 28 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

FRONTIERS IN MICROBIOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  228
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 228 استناد 4 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

SALEHIZADEH H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  56-63
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16471
 • دانلود: 

  9093
چکیده: 

This paper indicates that activated sludge under certain conditions can achieve levels of polyhydroxyalkanoates (pha) accumulation which would enable the economic recovery of this precursor of biodegradable plastics. The effects of C/N ratio and temperature on polyhydroxyalkanoates production were evaluated. Acetate uptake, ammonium consumption, oxygen uptake and pha production were studied under aerobic, growth rate limiting conditions. Sludge fed with acetate showed the capability to accumulate pha to about 6% and 20.5% of cell dry weight at 30ºC and C/N =21.74 after 42 and 72 h, respectively. The accumulation of pha strongly depends on temperature, with less pha formation at higher temperature. The average values of maximum growth rate (qmax Cx), affinity constant (KO2) and kLa were determined 0.266 mgl1s-1, 0.556 mg l-1 and 0.1422 s-1, respectively.

آمار یکساله:  

بازدید 16471

دانلود 9093 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  449-453
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12418
 • دانلود: 

  12133
چکیده: 

Objective(s): Nowadays, ionizing radiation (IR) has a significant contribution to the diagnostic and therapeutic medicine, and following that, health risks to individuals through unexpected exposure is greatly increased. Therefore, biological and molecular technology for estimation of dose (biodosimetry) is taken into consideration. In biodosimetry methods stimulation of cells to proliferation is routine to achieve more sensitivity of techniques. However, this concept has recently been challenged by new molecular methods such as gene expression analysis. This study aims to investigate the stimulation effects on gene expression biodosimetry. Materials and methods: The blood samples were taken from15 patients who were irradiated by TC-99 MIBI, before radiopharmaceutical injection and 24 hr after injection. Lymphocytes were extracted immediately and activated by (phytohemagglutinin) pha for 24 hr and XPA and FDXR expression levels were investigated by employing relative quantitative Real-Time PCR. Results: The results of this study show a significant increase in the FDXR expression level and a significant decrease in the XPA after stimulation of irradiated lymphocytes. Interestingly, a significant increasing trend in the FDXR expression level (at 0. 05 significance level) following cell stimulation to the division was observed. Conclusion: Our results suggest that the pha activation role in gene expression-based biodosimetry is strongly depended on the target genes and the relevant protein pathways. Finally, cell stimulation looks to be useful for some specific genes, such as FDXR, due to the increasing trend in expression and improvement of sensitivity of gene expression-based biodosimetry method.

آمار یکساله:  

بازدید 12418

دانلود 12133 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

جوزی سیدعلی | فرنقی الهام

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  66
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  261-274
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1986
 • دانلود: 

  786
چکیده: 

این تحقیق با هدف ارزیابی ریسک تصفیه خانه زرگنده با استفاده از روش تلفیقی ارزیابی مقدماتی خطر و ارزیابی ایمنی شغلی به انجام رسید. پس از شناسایی فعالیت ها و فرآیندهای گوناگون تصفیه خانه، تجهیزات و موقعیت های شغلی کارکنان تصفیه خانه و همچنین میزان آلودگی ناشی از فعالیت تصفیه خانه، انتشار آلاینده های هوا، اختلال بصری و آلودگی صوتی بررسی و نمره دهی شدند. مقادیر پارامترهای اندازه گیری شده در پساب خروجی در تابستان 1390 با استاندارد تعیین شده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست برای تخلیه به منابع سطحی مطابقت دارد. نتایج این پژوهش نشان می دهد 58 ریسک زیست محیطی برای 3 شغل پرخطر و 30 موقعیت خطرناک موجود در تصفیه خانه شناسایی شد که به 16 خطر با سطح پذیرفتنی بی تجدیدنظر، 10 خطر با سطح پذیرفتنی با تجدیدنظر مدیریت، 28 خطر با سطح نامطلوب و 4 خطر با سطح ناپذیرفتنی تقسیم شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1986

دانلود 786 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  3445-3464
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  438
 • دانلود: 

  173
چکیده: 

هدف از انجام این تحقیق، شناخت، بررسی و ارزیابی ریسک سد پاوه رود در مرحله ی ساختمانی می باشد. پس از جمع آوری و بررسی اطلاعات مربوط به شرایط محیط زیست منطقه مورد مطالعه و شرایط فنی ساخت سد، لیستی از عوامل احتمالی ریسک به صورت پرسشنامه تهیه و برای بررسی صحت آن ها، در اختیار یک گروه متخصص شامل نخبگان و اساتید در رشته های مرتبط با محیط زیست و عمران سد قرارگرفت. تعداد پرسشنامه ها بر اساس فرمول کوکران تعیین شد. بدین صورت که ابتدا، به منظور تحلیل پرسشنامه های به دست آمده و ریسک های موجود در منطقه در قالب طیف لیکرت، از گروه کارشناسی در تحقیق خواسته شد تا امتیازدهی کنند. پس از تجزیه و تحلیل امتیازات داده شده با استفاده از یافته های حاصل از روش pha، از روشTOPSIS به منظور اولویت بندی ریسک های شناسایی شده ی سد پاوه رود استفاده شد. نتایج حاصل از این روش نشان داد که از بین 36 عامل ریسک، فرسایش در اولویت اول قرار گرفت. پس از اولویت بندی بین عوامل ریسک، ارزیابی ریسک با استفاده از روش RAM-D صورت گرفت که تاثیر بر منطقه حفاظت شده سرخ آباد با امتیاز9، فرسایش با امتیاز 6 و کار در ارتفاع با امتیاز 3 مهمترین ریسک های سد پاوه رود شناخته شدند. به منظور کاهش اثرات ریسک های سد در فاز ساختمانی برنامه مدیریت محیط زیستی ضروری بوده و بدین منظور برای رویارویی با ریسک های شناسایی شده، در انتها گزینه های کاهش ریسک پیشنهاد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 438

دانلود 173 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  138
 • صفحات: 

  1-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  643
 • دانلود: 

  234
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 643

دانلود 234 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  66
 • دانلود: 

  73
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 66

دانلود 73
نویسندگان: 

صادقی ن. | عرب م.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  54
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 54

دانلود 20 استناد 1 مرجع 0
litScript