نتایج جستجو

18275

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1828

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  3 (پی در پی 69)
 • صفحات: 

  313-319
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  5035
 • دانلود: 

  606
چکیده: 

سابقه و هدف: اروژن به عنوان از دست رفتن غیرقابل برگشت نسج سخت دندانی در اثر یک پروسه شیمیایی، بدون درگیر بودن باکتری ها تعریف گردیده است. اروژن دندانی عامل مهمی در تخریب دندان نزد همه گروه های سنی به خصوص کودکام می باشد. تصور می شود اسیدهای با منشا داخلی (شیره معده) و خارجی (مواد غذایی ترش و نوشابه های گازدار) عوامل اصلی ایجاد اروژن هستند. شواهد درباره بروز اروژن توسط نوشابه های گازدار به طور چشمگیری روبه افزایش نهاده است. زیرا مصرف این گونه نوشابه ها به طور تاسف انگیزی طی دو دهه گذشته افزایش یافته است. بنابراین بررسی قدرت اسیدی نوشابه های ساخت داخل کشور ضروری می نماید. هدف از این مطالعه بررسی PH و Titratable acidity (TA) برخی از نوشابه های گازدار تولید داخل کشور می باشد.مواد و روش ها: این مطالعه تجربی از نوع آزمایشگاهی در کرمان برای کنترل PH و TA نوشابه های گازدار کولا، پرتقالی و لیمویی تولید داخل کشور طراحی شد. در این تحقیق، 23 نوع نوشابه از گروه های سه گانه فوق تهیه و PH، TA آنها در آزمایشگاه طی سه نوبت یعنی حدود 10 روز پس از تولید، حدود 2 ماه، و حدود 4 ماه پس از تولید با دستگاه PH متر دیجیتالی و با روش خنثی سازی اسید و رنگ سنجی (تیتراسیون) بررسی شد. آنگاه یافته ها با برنامه آماری SPSS10 و آزمون های paired و ANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که PH نوشابه های مورد بررسی در محدوده 3-2.5 بوده، PH نوشابه های کولا از نوشابه های پرتقالی و لیمویی کمتر بود (P<0.05). TA در نوشابه های پرتقالی اندکی بیشتر از نوشابه های کولا و لیمویی بود اما این اختلاف معنی دار نبود. TA نوشابه های مورد بررسی در محدوده 0.14-0.11 قرار داشت.نتیجه گیری: با توجه به PH و TA به نظر می رسد تمامی نوشابه های مورد بررسی با این روش مطالعه، از نظر قدرت و توانایی ایجاد اروژن دندانی در گروه کم با قدرت ضعیف جای می گیرند اما این نتیجه به مفهوم بی ضرر بودن آنها برای دندان ها و سلامت جسم نمی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 5035

دانلود 606 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  103
 • دانلود: 

  50
چکیده: 

علم شیمی مانند اکثر علوم حالت انتزاعی دارد. به همان اندازه که محتوا در یادگیری موثر است، روش نیز بر آن تاثیر می گذارد. کار عملی و آزمایش شرط لازم برای درک مطالب و مفاهیم علمی است، ولی کافی نیست. انتطار می رود تا دانش آموز در کلاس درس با تفکر علمی و تجارب یادگیری درگیر شود تا خود مکانی برای آزمایش کردن و بروز خلاقیت به شمار آید. این امکان زمانی محقق می شود که دانش آموز درگیر گفتگوی کلاسی و تدریس باشد. براساس تحقیقات انجام شده، دانش آموزان در شیمی متوسطه بویژه موضوع اسیدها، بازها و pHبه خاطر نداشتن درک عمیق از مفاهیم اتم ها، مولکول ها، یون ها و واکنش های شیمیایی با چالش روبرو هستند. بعلاوه هدف برنامه جدید آموزش علوم تبدیل دانش آموزان به یادگیران مادام العمر است. برای این منظور علاوه بر اطلاعات و انگیزه کافی به روش مناسب برای یادگیری نیز نیاز است. پژوهش حاضر تلاش کرده است تا طراحی نوینی از مبحث pH و تعیین میزان اسیدیته مواد شیمیاییِ کتاب شیمی دوازدهم ارائه دهد. به این امید که معلمان و دانشجومعلمان با ایده گرفتن از آن، از روش های سنتی فاصله گرفته و تدریسی خلاقانه تر را در کلاس ارائه دهند و با پرورش درست دانش آموزان، به متفکران این جامعه بیفزایند.

آمار یکساله:  

بازدید 103

دانلود 50 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

کریم گیتی | تبری مهسا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7788
 • دانلود: 

  1475
چکیده: 

به رسانایی یک ماده خاص در برابر جریان الکتریکی، هدایت الکتریکی گفته می شود که با واحد میکرو زیمنس بر سانتیمتر بیان می گردد. هدایت الکتریکی با رسانش شیر عمدتا مربوط به املاح موجود در آن به ویژه یونهای سدیم، پتاسیم و کلر است. نظر به اینکه سنجش هدایت الکتریکی یک روش ساده و سریع می باشد، لذا در این پژوهش جهت تعیین کیفیت شیر از نظر تازگی و کهنگی، همبستگی این ویژگی با عواملی مانند pH، اسیدیته و شمارش کلی میکروبی مورد مطالعه قرار گرفت. ابتدا با تغییر دادن شاخص هایی نظیر pH، اسیدیته و شمارش کلی میکروبی در شیر خام بدون چربی میزان نوسانات هدایت الکتریکی در یک دمای ثابت (25oc) محاسبه گردید. سپس 200 نمونه شیر خام به روش تصادفی از محل دریافت شیر، در یکی از کارخانه های شیر پاستوریزه تهران، نمونه گیری و در شرایط دمای پایین (3oc) به آزمایشگاه منتقل شد. در 100 نمونه شیر کامل شاخص های مورد نظر در این مطالعه آزمایش و سپس هدایت الکتریکی بدون توجه به دما مورد سنجش قرار گرفت و در 100 نمونه دیگر همین آزمایشها با ثابت نگه داشتن دمای شیر (25oc) انجام شد. زمانی که هدایت الکتریکی شیر خام بدون چربی در دمای ثابت اندازه گیری شد، نتایج با 10 تکرار، نشان داد که با افزایش pH و کاهش اسیدیته، هدایت الکتریکی بصورت خطی افزایش می یابد (P<0.01). زمانی که pH کاهش و اسیدیته افزایش یافت رابطه خطی و معکوس با ضریب خطی بسیار کم مشاهده گردید (P<0.01). ولی رابطه معناداری بین شمارش کلی میکروبی و هدایت الکتریکی مشاهده نشد (P>0.05). در سایر آزمایشها، رابطه معناداری بین قابلیت هدایت الکتریکی، pH، اسیدیته و شمارش کلی میکروبی مشاهده نگردید (P>0.05). لذا به نظر می رسد که عوامل زیادی در تغییرات هدایت الکتریکی شیر خام موثر می باشند و نمی توان تنها با سنجش هدایت الکتریکی کیفیت شیر خام را ارزیابی نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 7788

دانلود 1475 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  131-140
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  109
 • دانلود: 

  47
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 109

دانلود 47 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

PRABAKARAN C. | PICHAL G.J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  172-175
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3947
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3947

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  18
 • صفحات: 

  1-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  170
 • دانلود: 

  36
چکیده: 

با آگاهی از زمان دقیق زمان برداشت میوه ها، راندمان در فرآیند تولید افزایش یافته، هزینه های جابه جایی و نگهداری کاهش یافته، از هدر رفتن حجم کثیری از این فرآورده ها جلوگیری به عمل می آید و باعث افزایش بازارپسندی محصولات می شود. در این پژوهش به منظور بررسی تاثیر زمان برداشت و انبارمانی بر خصوصیات کیفی انگور رقم سرخ فخری شاهرود، آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی در سه تکرار انجام گردید. نمونه برداری در چهار مرحله (یک نمونه در زمان قبل از رسیدن محصول انگور، دو نمونه در هنگام رسیدن انگور و یک نمونه بعد از رسیدن انگور) انجام گرفت و نمونه ها در سردخانه ای با درجه حرارت 1-0.5 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 94-90 درصد نگهداری شدند. نتایج به دست آمده نشان داد که با افزایش زمان انبارداری، pH و شاخص طعم کاهش یافت و همبستگی منفی و معنی داری، در سطح احتمال 99%، بین تغییرات pH و اسیدیته نمونه ها دیده شد. میزان بریکس و دکستروز با افزایش زمان برداشت، افزایش یافت. اثر متقابل زمان برداشت و مدت زمان انبارمانی نشان داد که با افزایش مدت انبارمانی، pH میوه ها کاهش چشم گیری نسبت به pH اولیه محصول پیدا کرد. هم چنین با نزدیک شدن به انتهای فصل برداشت، شاخص طعم افزایش یافت. بررسی اثر متقابل زمان برداشت و انبارمانی نشان داد که نمونه های برداشت شده در انتهای زمان برداشت (روز 35 ام)، قبل از انتقال به سردخانه، دارای بالاترین میزان شاخص طعم بوده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 170

دانلود 36 استناد 0 مرجع 0
strs
نشریه: 

مدیریت صنعتی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  31-49
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1741
 • دانلود: 

  291
چکیده: 

روش طراحی آزمایش ها به عنوان یک راهکار علمی همواره در جهت بهبود کیفیت مورد استفاده قرار گرفته است. این ابزار مشکل های کیفی را به صورت ریشه ای حذف نموده و ایجاد بهبود را به معنای واقعی کلمه عملی می سازد.تاگوچی، یکی از روش های طراحی آزمایش ها، به عنوان یک روش عملی و رویکرد استراتژیک برای طراحی کیفیت در محصولات و فرآیند های تولیدی و خدماتی، کاربرد های فراوانی در زمینه های مختلف دارد. این روش در بسیاری از کشور های پیشرفته کاربرد های موفقی داشته است.این تکنیک در حل مسایل کیفی، به ویژه در بخش تولید برای بهبود عملکرد فرآیند و ایجاد بهره وری با کاهش محصولات معیوب و هزینه های دوباره کاری و تغییرات بسیار قدرتمند عمل می نماید.در این مطالعه روش تاگوچی با استفاده از ابزار معیار ارزیابی کلی ((OEC به منظور برآوردن همزمان دو هدف کاهش انحراف اسیدیته وpH  نوشابه فانا در شرکت روز نوش کرمانشاه اجرا شده است و از میان 5 فاکتور  E,D,C,B,Aکه در ابتدا به نظر می رسید دارای اثر و یا اثر متقابل با اهمیت می باشند 4 فاکتور E ,C,B,A با اهمیت شناخته شده اند، سپس این روش با ارایه راه حل یعنی تنظیم سه فاکتور C,B,A در سطح 1و فاکتور E در سطح 2 رسیدن به اهداف کاهش انحراف اسیدیته وpH  نوشابه فانا را میسر ساخته است. به گون های که تنظیم این فاکتور ها در سطوح بهینه (E2,C1,B1,A1)، منجر به افزایش نسبتS/N  به اندازه 2.402 واحد گشته است. سهم هر فاکتور به ترتیب 0.404, 0.613 ,0.832 ,0.552  می باشد و در کل نسبت S/N را از 35.946- به 33.545- افزایش داده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1741

دانلود 291 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  225-234
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  271
 • دانلود: 

  65
چکیده: 

محصول زرشک بی دانه از جمله گیاهان بومی ارزشمندی است که فقط در ایران به عنوان یک محصول باغی پرورش داده می شود. بنابراین مطالعه مسایل مرتبط با، به زراعی این محصول از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این راستا در سال زراعی 1387-1386 آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در منطقه سورند از توابع زیرکوه قاینات در استان خراسان جنوبی به اجرا درآمد. تیمارهای آزمایشی شامل 4 تاریخ برداشت (19 شهریور، 10 مهر، 1 آبان و 22 آبان) بود. نتایج حاصله نشان داد که تیمارهای مورد بررسی اثر معنی داری بر شاخص های کمی (عملکرد محصول تر همراه شاخه، عملکرد محصول تر بدون شاخه، وزن تر شاخه، عملکرد محصول خشک، وزن تر صد حبه و وزن خشک صد حبه) و کیفی گیاه (pH، درصد مواد جامد محلول، اسیدیته و مقدار آنتوسیانین) داشت. بیشترین عملکرد میوه تر و خشک در آخرین تاریخ برداشت حاصل شد. همچنین با تاخیر در برداشت درصد مواد جامد محلول، مقدار آنتوسیانین ها و pH میوه روندی افزایشی و اسیدیته روندی کاهشی داشت. نتایج همبستگی نشان داد که بین pH و درصد مواد جامد موجود در عصاره میوه همبستگی مثبت و بین pH و اسیدیته همبستگی منفی وجود داشت. همچنین مقدار آنتوسیانین موجود در عصاره میوه، با درصد مواد جامد محلول و pH همبستگی مثبت و با اسیدیته همبستگی منفی نشان داد. بر اساس نتایج حاصله به نظر میرسد بهترین تاریخ برداشت در منطقه از نظر شاخص های کمی و کیفی میوه زرشک، تیمار 22 آبان ماه بود.

آمار یکساله:  

بازدید 271

دانلود 65 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SARIN R. | ARORA A.K. | RANJAN R.

نشریه: 

LUBRICATION SCIENCE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  151-157
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4909
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4909

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

SCIENTIFIC REPORTS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  16030-16030
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2027
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2027

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript