نتایج جستجو

3131

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

314

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

THAPA B. | KUMAR K.C.A. | GHIMIRE A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  164-170
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5834
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5834

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  7 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  1272-1279
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  102
 • دانلود: 

  43
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 102

دانلود 43 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

پژوهش نفت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  1-85
 • صفحات: 

  180-192
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  821
 • دانلود: 

  484
چکیده: 

آلودگی های نفتی همواره به عنوان یک تهدید جدی برای محیط زیست محسوب می شوند. پاک سازی زیستی خاک های آلوده به نفت به عنوان روشی ارزان و کارآمد از اهمیت فراوانی برخوردار است. هدف از پژوهش حاضر بررسی پاک سازی زیستی آلاینده های نفتی مختلف در نمونه خاک جزیره سیری جهت اثبات توانایی سویه های بومی، برای پاک سازی آلودگی های نفتی موجود در این جزیره است. به منظور شبیه سازی محیط طبیعی، میکروکازم هایی از خاک غیرآلوده این جزیره تهیه شد و سپس به طور مصنوعی به مقادیر مشخصی از ترکیبات نفتی شامل ترکیب آلکان ها و پلی آروماتیک ها (PAH) آلوده شدند و پس از افزودن منبع نیتروژن و فسفات و آب، در یک دوره شش ماهه میزان آلاینده های باقی مانده و جمعیت باکتری های هتروتروف مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که بعد از گذشت شش ماه در میکروکازم آلکان، C13 کمترین مقدار و C20 بیش ترین مقدار آلکان های باقیمانده در محیط را تشکیل می دهند و در میکروکازم حاوی PAH نیز میزان تجزیه مستقیما به تعداد حلقه آنها بستگی داشت به طوری که بعد از گذشت شش ماه مقدار تمامی PAH به غیر از بنزوآلفاپایرن تقریبا به صفر رسید؛ از طرفی منحنی جمعیت باکتری های هتروتروف با منحنی کاهش میزان آلاینده ها کاملا منطبق است. با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت میکرو ارگانیسم های بومی خاک جزیره سیری توانایی بالایی در تجزیه هیدروکربن های نفتی دارند بنابراین می توان با اندیشیدن تمهیداتی جهت تحریک رشد آنان شرایط را برای تجزیه هر چه موثرتر آلاینده های نفتی در این جزیره فراهم کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 821

دانلود 484 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

Mehrdad Samira | SAEB KEIVAN | TAGHAVI LOBAT | GHANE MASOOD

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  21-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  5795
 • دانلود: 

  4990
چکیده: 

Background: Water plays an essential role in supporting life on earth and sea worldwide, requiringclean, safe, high quality and sustainable resources. Nowadays, many water resources have been contaminatedwith toxic compounds originating from petroleumdue to economical and industrial developments. There is anurgent need to clean up the waters with environmentally friendlyand inexpensive methods. This study investigated the biodegradation of total petroleum hydrocarbons (TPH) using Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa) in southern Caspian Sea coastline. Methods: Coastline sediment samples were collected, with P. aeruginosa being the predominant strain. The bacteria were cultured in triplicates in the presence of 0. 5, 1, 2 and 4% of gasoline andunder specific experimental conditions of varying temperature, pH, salinity, shaker speed, and incubation periods. The data representing the gasoline biodegradation in the samples were statistically analyzed. Results: At optimized experimental conditions for temperature, pH, salinity, incubation period, and shaker speed, maximum biodegradation of TPH was achieved by culturing P. aeruginosa strains with the sea water samples containing varying concentrations of gasoline. Conclusion: The gram-negative bacteria, P. aeruginosa, almost completely biodegraded TPH contaminants from the samples' culture media over 28 days of incubation. We conclude that the use of P. aeruginosa is an efficient method for the biodegradation of Caspian coastal waters contaminated with TPH.

آمار یکساله:  

بازدید 5795

دانلود 4990 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Arjmandi Pantea | Zammani Hargalani Fariba

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  45-55
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12575
 • دانلود: 

  6474
چکیده: 

A simple and eco-friendly method for synthesis nanoparticles is using a green chemistry technique. Also, the utilization of green nanoparticles for the treatment of industrial wastewater could be an outstanding plan to confront environmental pollutions. The novelty of this study was to use leaf extract of Stevia Rebaudiana Bertoni for green synthesized TiO2 NPs and assessing its functioning for the photocatalytic treatment of Naphthol from real sample wastewater in a self-designed photoreactor. The amount of nano-adsorbent changes was studied under different conditions such as the amount of naphthol concentration, pH, and time of degradation. The results of the XRD showed that the Anatase and Rutile phase of TiO2 conformed to cards no. JCPDS21-1272 and no. JCPDS21-1276 respectively. The EDX analysis illustrated the existence of TiO2 with a weight percentage of 50. 17 wt. % for Ti and 49/83 for O. The size of the particles in the SEM photo was found to be about 17nm. The removal of naphthol content was measured by the UV-Vis method. The optimum pH for naphthol removal by TiO2 is pH = 9, the optimal contact time is 20 min, and the optimal concentration of Naphthol is 3 mg/L. Comparing the Freundlich and Langmuir adsorption isotherm models revealed that the absorption model in this study is in complete conformity with the Freundlich adsorption model. This study affirms that the green synthesis of Stevia leaf extracted is a modern beneficial procedure for the preparation of TiO2 nanoparticles. This method is straightforward, cost-effective, eco-friendly, and rapid.

آمار یکساله:  

بازدید 12575

دانلود 6474 استناد 0 مرجع 5040
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  2 (پیاپی 81)
 • صفحات: 

  151-172
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  302
 • دانلود: 

  176
چکیده: 

زمینه و هدف: در این مطالعه، غلظت و میزان گسترش ابر آلودگی آلاینده های نفتی در آب زیرزمینی ناشی از نشت احتمالی مخازن بنزین موجود در انبار نفت خوی تحت سناریوهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت. روش بررسی: بدین منظور ابتدا مدل جریان آب زیرزمینی منطقه برای حالت پایدار و ناپایدار با استفاده از بسته مدل MODFLOW-2000 شبیه سازی و مدل جریان واسنجی و پارامترهای هیدرولیکی آبخوان برآورد گردید. به کمک مدل انتقال MT3DMS و با استفاده از داده های خروجی مدل جریان، گسترش ابرآلودگی بنزن، تولوئن، اتیل بنزن، زایلن و MTBE برای ورود احتمالی آن با غلظت حداکثر از طریق نشت از مخازن انبار نفت خوی شبیه سازی گردید. به منظور پیش بینی انتقال آلاینده ها تحت شرایط مختلف، سه سناریو در نظر گرفته شد. یافته ها: نتایج مدل نشان می دهد که ابر آلودگی MTBE در صورت تداوم نشت در طی بیست سال گسترشی برابر 774 متر و در صورت قطع شدن نشت پس از 3 سال در طی بیست سال حدود 108 متر از منبع نشت آلاینده فاصله خواهد گرفت. این در حالی است که ابر آلودگی ناشی از انتشار BTEXها در صورت تداوم نشت در طی بیست سال گسترشی کم تر از MTBE خواهند داشت. مقایسه رفتار ابر آلودگی آلاینده های بنزن و MTBE تحت شرایط سناریو دوم (نشت به مدت سه سال) نشان داد که گسترش ابر آلودگی بنزن بعد از ده سال به 126 متر برسد و 5/8 سال پس از قطع نشت، آلاینده به نزدیک ترین چاه بهره برداری برسد ولی گسترش ابر آلودگی MTBE در همین مدت بیش از شش برابر بوده و در طی 5/1 سال پس از قطع نشت، به نزدیک ترین چاه بهره برداری برسد که این ناشی از قابلیت انتقال بیش تر MTBE در آب نسبت به بنزن می باشد. بحث و نتیجه گیری: سرعت متوسط حرکت آلودگی 5 تا 6 سانتی متر در روز برآورد گردید و پیش بینی می شود که ابر آلودگی MTBE پس از شروع نشت با فاصله زمانی کم تر از BTEXها، به اولین چاه بهره برداری برسند. در صورتی که مقدار جذب سطحی صفر در نظر گرفته شود ابر آلودگی تمام آلاینده ها اعم از MTBE، بنزن، تولوئن، اتیل بنزن و زایلن با گذشت ده سال، مناطق شهری پایین دست منطقه مطالعاتی را آلوده خواهند کرد. بنابراین لزوم پایش مستمر نشت و حفاظت از مخازن که مهم ترین فرآورده نفتی از نظر داشتن آلاینده های نفتی است، ضروری می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 302

دانلود 176 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  3 (مسلسل 78)
 • صفحات: 

  27-35
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  342
 • دانلود: 

  86
چکیده: 

زمینه و هدف: با توجه به اثرا ت نا مطلوب زیست محیطی و خسارات غیر قابل جبران مواد شیمیایی موجود در ترکیبات نفتی نظیر بنزن، تولوئن، اتیل بنزن و زایلن بر سلامت جانداران، حذف موثر و کارامد این آلاینده ها بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است تا با ابداع روش های نوین کارایی و تاثیر فرایند های حذف بهبود بخشیده شود. در این تحقیق استفاده از نانو ذرات روی اصلاح شده با شاخه های آلی در حذف زایلن از محیط های آبی مورد بررسی قرار گرفته است. روش کار: نانوذرات اکسید روی (Zno) توسط روش هم رسوبی شیمیایی تهیه گردید. به منظور افزایش راندمان جذب، در ابتدا اصلاح نانو ذرات صورت گرفت و در مرحله بعد مونومر عامل دار شده تهیه گردید و بر روی بدنه نانو ذرات اصلاح شده پیوند داده شد. عملکرد این جاذب در حذف زایلن به عنوان شاخص آلودگی نفتی مورد مطالعه قرار گرفت و اثر پارامتر های مختلف بر میزان جذب از قبیل pH محیط، زمان تماس و غلظت جاذب بررسی شد. یافته ها: نتایج بدست آمده نشان داد که بیشترین میزان جذب نانو جاذب سنتز شده در pH برابر با 6 و پس از گذشت 25 دقیقه از زمان تماس می باشد. همچنین نتایج نشان داد که با افزایش غلظت نانو جاذب درصد حذف نیز افزایش می یابد. بحث و نتیجه گیری: با توجه به بررسی های انجام شده کارایی بالای استفاده از نانواکسید روی اصلاح شده در حذف زایلن از محیط های آبی تایید گردید و امکان استفاده از آن در حذف آلاینده های نفتی از آب مطرح شد.

آمار یکساله:  

بازدید 342

دانلود 86 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

آب و فاضلاب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  3 (مسلسل 103)
 • صفحات: 

  38-47
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2105
 • دانلود: 

  525
چکیده: 

ترکیبات نفتی یکی از آلودگی های متداول خاک در اطراف پالایشگاه های نفت است که اغلب منجر به آلودگی آب های زیرزمینی نیز می شود. گیاه پالایی برای پالایش خاک های آلوده نسبت به سایر روش های فیزیکی- شیمیایی، موثر و مقرون به صرفه است. در پژوهش حاضر گیاه پالایی خاک های آلوده به هیدروکربن های نفتی در اطراف پالایشگاه اصفهان بررسی شد. ابتدا درصد جوانه زنی چهار گیاه فستوکا، سورگوم، آگروپایرون و جو در خاک آلوده و شاهد بررسی شد. دو گیاه سورگوم و جو که دارای بیشترین درصد جوانه زنی در خاک آلوده بود، برای آزمایش نهایی گیاه پالایی انتخاب شد. پس از گذشت 120 روز از کاشت گیاهان، وزن خشک ریشه و اندام هوایی، تعداد باکتری های کل و نفت خوار، تنفس میکربی و غلظت هیدروکربن های نفتی خاک تعیین شد. تفاوت معنی داری بین تعداد باکتری های کل و نفت خوار در خاک کشت شده با خاک بدون گیاه وجود داشت. میزان تنفس میکربی در ریزوسفر سورگوم در خاک آلوده بیشتر از ریزوسفر جو بود و میزان کاهش غلظت هیدروکربن های نفتی در خاک آلوده کشت شده با سورگوم و جو حدود 52 تا 64 درصد تعیین شد که نسبت به خاک آلوده بدون گیاه 30 درصد بیشتر بود؛ بنابراین سورگوم و جو برای کاهش هیدروکربن های نفتی خاک های آلوده منطقه مورد مطالعه، پیشنهاد می شوند. البته چون دو گیاه فوق می توانند مورد چرای دام قرار گیرند، محیط کشت باید ایزوله شود و از ورود دام جلوگیری شود.

آمار یکساله:  

بازدید 2105

دانلود 525 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  53
 • صفحات: 

  129-142
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  2718
 • دانلود: 

  746
چکیده: 

حضور ترکیبات نفتی در خاک می تواند سبب بروز سمیت برای انسان و سایر موجودات زنده و نیز آلودگی آب های زیرزمینی شود، بنابراین حذف این ترکیبات از محیط زیست، امری الزامی است. در این پژوهش ابتدا امکان پالایش دو خاک آلوده به ترکیبات نفتی مناطق اطراف پالایشگاه تهران (لندفیل پالایشگاه و اراضی کشاورزی) به روش زمین پالایی طی یک دوره 4 ماهه بررسی شد. سپس میزان کاهش غلظت کل هیدروکربن های نفتی (TPHs) در خاک هایی که پیش از آن تحت فرآیند زمین پالایی قرار گرفته بودند در ریزوسفر دو گیاه آگروپایرون و فسکیو بررسی شد (مطالعه گیاه پالایی). نتایج نشان داد که اعمال تیمار زمین پالایی موجب افزایش فعالیت و تنفس ریزجانداران هر دو خاک شد. فعالیت آنزیم اوره آز در تیمار زمین پالایی در خاک کشاورزی به ترتیب در انتهای ماه های اول تا چهارم حدود 21، 45، 26 و 23 درصد بیشتر از تیمار شاهد بود و برای خاک لندفیل نیز تنها در ماه چهارم تفاوت معنی داری بین تیمار زمین پالایی و تیمار شاهد دیده نشد. هم چنین حدود 50 و 57 درصد کاهش در غلظت TPHs در انتهای دوره پژوهش به ترتیب در دو خاک لندفیل و کشاورزی در تیمار زمین پالایی نسبت به تیمار شاهد حاصل شد. در مطالعه گیاه پالایی، حضور آلاینده های نفتی در هر دو تیمار زمین پالایی و شاهد موجب کاهش رشد و عملکرد ماده خشک گیاهان مورد مطالعه شد. تنفس میکروبی در ریزوسفر آگروپایرون و فسکیو در خاک لندفیل در هر دو تیمار زمین پالایی و شاهد بیشتر از خاک آلوده بدون گیاه بود. هم چنین فعالیت آنزیم اوره آز در ریزوسفر فسکیو و آگروپایرون، بیشتر از خاک آلوده بدون گیاه بود. در تیمار زمین پالایی در خاک لندفیل و در حضور فسکیو و آگروپایرون به ترتیب بیش از حدود 20 و 40 درصد از غلظت کل هیدروکربن های نفتی نسبت به خاک بدون گیاه کاسته شد و در خاک کشاورزی نیز آگروپایرون نسبت به فسکیو نقش موثرتری بر کاهش غلظت TPHs در این تیمار داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 2718

دانلود 746 استناد 3 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  61-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  167
 • دانلود: 

  54
چکیده: 

الگوریتم ژنتیک یک روش جستجوی موثر در فضاهای وسیع و بزرگ بر اساس ژن ها و کروموزوم ها می باشد که در نهایت منجر به جهت گیری به سمت یافتن پاسخ بهینه در میان سایر پاسخ های ممکن می شود. در این پژوهش انتخاب مناسب ترین گیاه و سطح اختلاط خاک آلوده به ترکیبات نفتی با خاک غیرآلوده (سطوح 1 به 1 و 3 به 1، خاک آلوده: خاک غیرآلوده) برای گیاه پالایی خاک های آلوده به نفت اطراف پالایشگاه تهران از طریق بهینه سازی به روش الگوریتم ژنتیک با روش آمار کلاسیک مقایسه شد. نتایج حاصل از انتخاب گیاهان مناسب از میان هفت گیاه مورد بررسی (اگروپایرون، فسکیو، پوکسنلیا، آفتابگردان، شبدر، کلزا و گلرنگ) در بخش مطالعات قابلیت رشد بر اساس روش آمار کلاسیک نشان داد که در هر دو سطح آلودگی 1 به 1 و 3 به 1 گیاهان اگروپایرون، فسکیو و پوکسنلیا انتخابی بهینه از میان سایر انتخاب های ممکن بود. این درحالیست که در روش الگوریتم ژنتیک، انتخاب 4 گیاه اگروپایرون، فسکیو، آفتابگردان و گلرنگ مناسب ترین پاسخ بود. از سوی دیگر در مطالعات گیاه پالایی، اگروپایرون و فسکیو گیاهان مناسب جهت پالایش آلاینده های نفتی از خاک به روش آمار کلاسیک بودند. درحالی که در بهینه سازی به روش الگوریتم ژنتیک، اگروپایرون مناسب ترین گیاه و سطح آلودگی 1 به 1 مناسب ترین نسبت اختلاط برای کسب بیشترین احتمال موفقیت در پالایش آلاینده های نفتی از خاک به روش گیاه پالایی بودند. همچنین کشت همزمان اگروپایرون - فسکیو در سطح آلودگی 1 به 1 نیز به عنوان بهینه ترین پاسخ از میان سایر پاسخ های ممکن برای کشت همزمان دو گیاه و سطح آلودگی مناسب حاصل شد. بنابراین کشت همزمان اگروپایرون  -فسکیو و نسبت اختلاط 1 به 1 خاک آلوده و خاک غیرآلوده به منظور گیاه پالایی آلاینده های نفتی موجود در منطقه مورد مطالعه توصیه می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 167

دانلود 54 استناد 0 مرجع 1
litScript