نتایج جستجو

14

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسنده: 

RAMEZANI ZAHRA | SAFDARIAN MEHDI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  23
تعامل: 
 • بازدید: 

  1365
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

THERAPEUTIC DRUG MONITORING (TDM) PLAYS AN INCREASINGLY IMPORTANT ROLE IN THE CLINICAL USE OF TRICYCLIC ANTIDEPRESSANTS SUCH AS perphenazine (PPZ) AND OTHER PSYCHIATRIC DRUGS [1]. TO THE BEST OF OUR KNOWLEDGE, TECHNIQUES AVAILABLE FOR MONITORING perphenazine AND OTHER NEUROLEPTICS ARE GAS CHROMATOGRAPHY (GC) AND HIGH-PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY (HPLC). ...

آمار یکساله:  

بازدید 1365

دانلود 0
نشریه: 

ارمغان دانش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  5 (پی در پی 148)
 • صفحات: 

  744-756
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16
 • دانلود: 

  63
چکیده: 

زمینه و هدف: کاتاتونی یکی از علائم اصلی بیماری پارکینسون است که به خاطر نقص دوپامین در سیستم خارج هرمی می-باشد. به دلیل شیوع بیماری و عوارض ناشی از آن، این مطالعه جهت ارزیابی نقش گالیک اسید بر کاتاتونی ناشی از پرفنازین در موش صحرایی انجام گرفت. مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی، 48 موش صحرایی نر نژاد ویستار در محدوده وزنی 220-180 گرم به صورت تصادفی در شش گروه 8 تایی دسته بندی شدند. حیوانات هر گروه تک دوز صفاقی نرمال سالین در دوز ml/kg 5 (گروه 1، کنترل منفی)، بروموکریپتین در دوزmg/kg 30 (گروه 2، کنترل مثبت) و گالیک اسید در دوزهای 100، 200، 400 و mg/kg 600 (گروه های 3-6) دریافت نمودند. پس از نیم ساعت، پرفنازین با دوز mg/kg 5 برای ایجاد کاتاتونی به صورت صفاقی تزریق گردید. روش نمره دهی مورپورگو برای ارزیابی سفتی عضلانی حیوانات استفاده گردید. ملاحظات اخلاقی: تمامی مراحل اجرای پژوهش بر اساس ضوابط کمیته اخلاقی دانشگاه انجام شد. این تحقیق در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با کد اخلاق IR. MAZUMS. RIB. REC. 1398. 056 به ثبت رسید. یافته ها: نتایج نشان داد که گروه دریافت کننده گالیک اسید mg/kg 100 کاهش معناداری در پاسخ کاتاتونی بعد از پرفنازین نداشت در حالی که گروه های دریافت کننده گالیک اسید در دوزهای 400 و mg/kg 600 اختلاف معناداری در همه زمانها با گروه کنترل منفی نشان داد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که گالیک اسید اثر محافظتی بر روی کاتاتونی ناشی از پرفنازین در موش صحرایی دارد. بنابراین گالیک اسید ممکن است اثر سودمندی بر کاتاتونی در پارکینسونیسم داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 16

دانلود 63 استناد 0 مرجع 1
نشریه: 

HERBAL MEDICINES JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  21-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  8709
 • دانلود: 

  6223
چکیده: 

Background and Aim: Parkinson is known as the second most common disease of the nervous system after Alzheimer's disease. Parkinsonism is primarily caused by idiopathic Parkinson's disease. The second most common cause of this disorder is the consumption of drugs. Flavonoid compounds are natural polyphenolic compounds found in many plants. Naringenin (4’ , 5, 7-trihydroxyflavanone) is a flavonoid found in fruits and vegetables with various protective effects on the nervous system. Materials and Methods: Rats were divided into five groups of eight rats. The intraperitoneal administration of naringenin was conducted at doses of 100, 200, and 400 mg/kg. The animal received perphenazine thirty minutes following the administration of different doses of naringenin, normal saline and bromocriptine. The rats were analyzed using Morpurgo test for scoring their muscle stiffness 20, 40, 60, 90, 120, 180, and 240 minutes after perphenazine injection. Kruskal-Wallis test was performed to check the differences between the groups (multiple comparisons). We used Mann-Whitney U test in order to compare the distinction between two independent groups. Results: The reduction of the muscle stiffness of the naringenin-intake group was not significant with the dose of 100 mg/kg compared with the positive control group. (P < 0. 05). The reductions in stiffness in naringenin intake with the doses of 200 and 400 mg/kg were not remarkable in comparison with the positive control group. Conclusion: According to the results, naringenin does not have any significant effect on catatonia induced by perphenazine in the dose of 100 mg/kg but its infusion in the doses of 200 and 400 mg/kg showed significant reduction in muscle stiffness.

آمار یکساله:  

بازدید 8709

دانلود 6223 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  7-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  347
 • دانلود: 

  56
چکیده: 

کاتاتونی یکی از مهم ترین علایم بیماری پارکینسون است که در نتیجه نقص سیستم دوپامینی در مسیر خارج هرمی ایجاد می گردد. امروزه اثرات بسیاری از گیاهان دارویی بر روی بیماری های عصبی و حرکتی مورد مطالعه قرار گرفته اند که برخی نیز در کلینیک پذیرفته شده است. در مطالعه حاضر، اثرات محافظتی عصاره ریشه گیاه آدمک (Biebersteinia multifida DC)  بر شدت کاتاتونی ناشی از پرفنازین، که یکی از علایم اصلی بروز بیماری پارکینسون است، مورد بررسی قرار گرفته است .حیوانات به مدت دو هفته روزانه تحت تیمار با عصاره ریشه گیاه آدمک قرار گرفتند. بدین ترتیب که در گروه های مختلف دوزهای 10، 25، 50 و 100 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن، عصاره ریشه گیاه آدمک توسط گاواژ به طور خوراکی تجویز گردید. گروه های کنترل نیز به مدت دو هفته آب مقطر دریافت نمودند. سپس، به منظور ایجاد کاتاتونی، یک ساعت پس از تجویز آخرین دوز، داروی پرفنازین (5 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن) بطور داخل صفاقی تزریق گردید. سختی عضلانی و پیشرفت کاتاتونی بر اساس روش Morpurgo از طریق مشاهده حرکات حیوان و اختصاص دادن امتیازات ویژه به صورت کمی محاسبه گردید. یافته های مطالعه حاضر نشان داد که عصاره ریشه گیاه آدمک به صورت وابسته به دوز، قادر است سختی عضلانی را بهبود بخشد. این در حالی است که دوزهای 10، 25 و 50 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن، با گذشت زمان سختی عضلات را افزایش داده و دوز 100 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن، موجب کاهش سختی عضلانی شد. عصاره ریشه گیاه آدمک در مقدار زیاد، با تاثیر بر سیستم دوپامینرژیک و احتمالا در مسیر نیگرواستریاتال، قادر به رفع علایم سختی عضلات بوده و در مقادیر کمتر، احتمالا به دلیل وقفه در عملکرد گیرنده های D2 در مسیرهای مزوکورتیکال - مزولیمبیک و یا اثرات احتمالی آنتی هیستامینی، موجب تشدید علایم کاتاتونی ناشی از پرفنازین می گردند.

آمار یکساله:  

بازدید 347

دانلود 56 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

KHAKPOUR SH. | HADIPOUR JAHROMI MAHSA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  19
تعامل: 
 • بازدید: 

  1260
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

Catatonia is one of the major signs of Parkinson's disease, which is due to impaired dopamine in extra-pyramidal system. So far, effects of many plants on neuronal and movement disorders have been evaluated, and some of them are accepted in clinical studies. In the present research, the effect of Biebersteinia multifida DC root extract on perphenazine-induced catatonia in male mice was studied.Methods: The root extract (10, 25, 50, 100,200 mg/kg) was orally administrated to mice for two weeks. Some animals received L-DOPA (10mg/kg) and control group received water for two weeks, as well. One hour after the last dose, perphenazine (5mg/kg) was administered (IP) to induce catatonia. Muscular rigidity of animals was determined by scoring method of Morpurgo.Results: Results showed that Biebersteinia multifida DC root extract at doses 10, 25 and 50 mg/kg increased rigidity, while administration of higher doses of 100 and 200 mg/kg in comparison with L-DOPA could improve muscular rigidity.Conclusion: Therefore, it is concluded that Biebersteinia multifida DC, at low doses, probably by blocking D2 receptors in dopaminergic pathways (mesocortical- mesolimbic) potentiates perphenazine-induced catatonia, and in higher doses, reduced signs of perphenazine-induced catatonia probably via effects on dopaminergic system in nigro-striatal pathway.

آمار یکساله:  

بازدید 1260

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1 (مسلسل 76)
 • صفحات: 

  49-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  6468
 • دانلود: 

  263
چکیده: 

زمینه و هدف: اختلال دو قطبی از شایع ترین اختلالات روان پزشکی است. میزان شیوع آن در کل جمعیت، یک درصد می باشد. این اختلال به طور شایع در دوران جوانی شروع می شود. 25 تا 50 درصد بیماران حداقل یک بار برای خودکشی تلاش جدی کرده اند. با توجه به لزوم درمان نگه دارنده و کاهش هزینه ها برای بیمار، این مطالعه به مقایسه اثر داروی پرفنازین در مقابل الانزاپین در درمان نگه دارنده بیماران می پردازد.روش بررسی: این مطالعه از نوع مداخله ای می باشد که روی 40 نفر از بیماران مبتلا به اختلال دو قطبی نوع یک 16 تا 50 سال که بر روی درمان نگه دارنده بودند، به مدت 6 هفته انجام شد. این بیماران در سال 1389 به درمانگاه اعصاب و روان بیمارستان گلستان اهواز مراجعه کرده بودند. شدت علایم با استفاده از معیار نمره دهی مانیای یانگ در بدو ورود و هفته های 3 و 6 مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت. داده ها توسط نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: در هر دو گروه پرفنازین و الانزاپین علایم در انتهای مطالعه نسبت به ابتدای مطالعه تفاوت معنادار داشته است (P=0.000 برای الانزاپین و P=0.001 برای پرفنازین). میزان بهبودی بین دو گروه تفاوت معناداری نداشته است.نتیجه گیری: میزان بهبودی بین دو گروه تفاوت معناداری نداشته است. که در تفسیر آن می توان به دوره کوتاه مطالعه و نمونه کم و استفاده از آنتی سایکوز در کنار تثبیت کننده خلق اشاره کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 6468

دانلود 263 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسنده: 

RAMEZANI ZAHRA | SAFDARIAN MEHDI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  17
تعامل: 
 • بازدید: 

  1470
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

BACKGROUND: MAGNETIC MOLECULARLY IMPRINTED POLYMERS (MMIPS) ARE A SPECIFIC CLASS OF SOLID PHASE EXTRACTION (SPE) SORBENT THAT HAVE BOTH SELECTIVITY AND MAGNETIC PROPERTIES TOGETHER [1]. SYNTHESIS OF MMIPS ARE TIME CONSUMING AND USUALLY HAVE MANY STEPS ALONG WITH USING EXPENSIVE FUNCTIONAL MATERIAL TO PREPARE SURFACE CONTAINING REACTIVE DOUBLE BONDS [2]. IN THIS STUDIES, A NOVEL MMIPS SORBENT BASED ON MAGNETITE/METHACRYLIC ACID/POLY ((METHACRYLIC ACID-CO-ETHYLENE GLYCOL DIMETHACRYLATE) (FE3O4/MAA/P (MAA-CO-EGDMA)) WAS DEVELOPED FOR RAPID MICRO SEPARATION AND PRECONCENTRATION OF perphenazine (PPZ) IN URINE SAMPLES.METHODS: A ONE STEP SYNTHESIS WAS DESIGN TO PREPARE FE3O4 NANOPARTICLE CONTAINING REACTIVE DOUBLE BONDS. TO DO THIS, COMMON METHODS FOR THE PREPARATION OF IRON OXIDE NANOPARTICLES WERE USED, EXCEPT THAT THE ALKALINE SOLUTION WAS REPLACED BY AN ALKALINE MAA SOLUTION. FINALLY MMIPS WAS SYNTHESIZED BY DISTILLATIONPRECIPITATION POLYMERIZATION METHOD BY MIXING FE3O4@MAA, MAA, EGDMA, AZOBIS (ISOBUTYRONITRILE) AND PPZ IN ACETONITRILE WHILE HEATING AT 85OC FOR 90 MIN. EFFECT OF MMIPS AMOUNT, PH, SOLUTION VOLUME AND THE KIND OF ELUTING SOLVENTS ON PRECONCENTRATION OF perphenazine WERE INVESTIGATED. THE METHOD OF MEASUREMENT WERE HPLC-DAD.RESULTS: IN OPTIMUM CONDITION FOR PRECONCENTRATION WAS, 5 MG OF MMIPS, 5 ML OF AN AQUEOUS SAMPLE SOLUTION AT PH 4.5 AND VORTEX TIME OF 1MIN. THEN perphenazine WAS ELUTED BY 400ML OF METHANOL: ACETIC ACID (9:1). THE METHOD WAS SUCCESSFULLY APPLIED FOR THE DETERMINATION OF perphenazine IN URINE SAMPLES WITH RECOVERIES IN THE RANGE OF 89.4% TO 106.4% AND RELATIVE A STANDARD DEVIATION OF 6.8% (6 REPLICATED ANALYSIS OF PPZ). THE DETECTION LIMIT WAS 5 NG ML-1.CONCLUSION: TO OUR KNOWLEDGE, IT IS THE FIRST TIME THAT FE3O4@MAA IS PREPARED AS SURFACE CONTAINING REACTIVE DOUBLE BONDS FOR SYNTHESIS OF SURFACE MOLECULARLY IMPRINTED POLYMER FOR RAPID PRECONCENTRATION AND DETERMINATION OF perphenazine IN URINE SAMPLE. THIS METHOD ELIMINATE SILANIZATION STEP AND DOES NOT REQUIRE ADDITIONAL REAGENT FOR MODIFICATION OF SURFACE. THE RESULTS OF PARTICLE SIZE ANALYZER SHOWED THAT THE SIZES OF FE3O4@MAA NANOPARTICLES AND MMIPS WERE 22 NM AND 6 MM, RESPECTIVELY.

آمار یکساله:  

بازدید 1470

دانلود 0
نویسندگان: 

ARZI A. | REZAEI MOHSEN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  167-171
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  22941
 • دانلود: 

  16460
چکیده: 

L-tyrosine, B6 and folic acid are involved in biosynthesis of DOPA and consequently dopamine. The aim of this study was to investigate the antiparkinsonian effect of these agents in perphenazine-induced catatonia in rats. Murprogo method or scored muscular rigidity, which is induced by a phenothiazine, was used to evaluate the antiparkinsonian effect of these agents. A significant decrease in muscular rigidity was observed in groups that received L-tyrosine. However, groups which had received vitamin (s) only showed no significant decrease in muscular rigidity as compared with the control group. On the other hand, the group receiving folic acid plus L-tyrosine showed a lower degree of muscular rigidity in comparison with the other groups.In conclusion, L-tyrosine has been found to be effective in improving perphenazine-induced muscular rigidity. Furthermore, when used in combination with folic acid, L-tyrosine could be found advantageous in the early stages of Parkinson’s disease.

آمار یکساله:  

بازدید 22941

دانلود 16460 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Doroudi Zohreh | JALALI SARVESTANI MOHAMMAD REZA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  251-262
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  93
 • دانلود: 

  27
چکیده: 

Background and Objective: Silver is a toxic heavy metal that is used in various industries and has adverse effects on both human health and the environment. In this respect its determination with sensitive and economic analytical methods is of great importance. Materials and Methods: In this research, a novel ion selective electrode based on perphenazine as an ionophore was developed for determination of Ag+. The optimum composition that showed the highest sensitivity was constructed by mixing 9% ionophore, 2% NaTPB as ionic additive, 59% DOP as the plasticizer and 30% PVC. Results: The designed sensor showed a linear response over the concentration range of 1×10-6-1×10-2 M with the slope of 60. 3 mV/Decade. The detection limit of the electrode was obtained 9×10-7 M. The response time and lifetime of the proposed sensor were 5 seconds and 10 weeks, respectively. The selectivity of electrode was evaluated by matched potential method and no serious interference was observed. Conclusion: In the end, the sensor applicability in determination of Ag+ in three waste water specimens as real samples was evaluated and the good agreement between the results of sensor and the results of flame atomic absorption spectroscopy showed the designed electrode has enough accuracy and it can be used for determination of Ag (I) in the aqueous environmental samples. In conclusion, finally the performance of the prepared sensor in determining the amount of silver ions in three effluent samples was evaluated as the real samples. The results were in good agreement with those obtained by flame atomic absorption method which indicates that the designed sensor can be successfully employed in the accurate determination of silver (I) in environmental aqueous samples.

آمار یکساله:  

بازدید 93

دانلود 27 استناد 0 مرجع 7
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  19-20
 • صفحات: 

  133-137
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14306
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Introduction: Schizophrenia is a disorder of thinking where a person’s ability to recognize reality, his or her emotional responses, thinking processes, judgment and ability to communicate deteriorates so much that his or her functioning is seriously impaired. Symptoms such as hallucinations and delusions are common. Usual antipsychotic drugs for treatment of this disease including, Phenothiazine and thioxanthine derivatives. There are many reports regarding the correlation between hypotension and extrapyramidal syndromes and the usage of these drugs.In this article, we report one case of myopathy induced by perphenazine.Case report: A 27 old man suffering from schizophrenia refer to neurologic clinic with quadriplegia, was treated with perphenazine 8 mg/tid. The positive signs including severe muscle weakness in four limbs, which the proximal muscle force were II/IV and distal III/IV, hypotonia and decrease in tendon reflexes. AST, ALT, CPK, aldolase, CBC, ESR, biochemical tests, UA, and thyroid function tests were done. Regarding of neurological disease rejection, elevated CPK and abnormal EMG, myopathy was suggested for this patient. In addition, we did not find any reason for other myopathies (e.g. inflammatory myopathies and muscular dystrophies), therefore the patient myopathy was related to perphenazine and the perphenazine dose was reduced. After four weeks, the signs of recovery observe and the patient was able to move and the muscle force in proximal limb was increased to IV/V and in distal to V/V.

آمار یکساله:  

بازدید 14306

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
litScript