نتایج جستجو

2413

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

242

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  264-274
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  706
 • دانلود: 

  190
چکیده: 

از اهداف اصلی اجرای پروژه های پخش سیلاب، نفوذ آب به داخل خاک و تغذیه آبخوان ها است. بدین منظور، تغییرات نفوذپذیری خاک سطحی در عرصه های پخش سیلاب در استان یزد شامل پخش سیلاب سی ریزی بافق، هرات و میانکوه مهریز به عنوان نماینده مناطق خشک و نیمه خشک بررسی شد. در این پژوهش، در هر عرصه پخش سیلاب 12 آزمایش نفوذپذیری (نوارهای اول تا چهارم و در هر نوار سه آزمایش) به روش استوانه های مضاعف انجام شد. با استفاده از داده های حاصل از اندازه گیری نفوذ، کارایی مدل های نفوذ کوستیاکوف، کوستیاکوف-لوییس، هورتن، SCS و فیلیپ در برآورد نفوذ تجمعی در عرصه های پخش سیلاب مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد، میانگین نفوذپذیری برای عرصه های پخش سیلاب سی ریزی بافق، هرات و میانکوه مهریز به ترتیب 1.06، 1.52 و 2.94 سانتی متر در ساعت است. همچنین، معادله مناسب برآورد نفوذ تجمعی برای عرصه پخش سیلاب بافق، معادله هورتن با RMSE برابر 0.097 و ضریب ناش و ساتکلیف برابر 0.992 بوده و برای عرصه های پخش سیلاب مهریز و هرات معادله کوستیاکوف- لوئیس با ضرایب RMSE و ناش و ساتکلیف به ترتیب برابر 0.358، 0.994 و 0.081، 0.991 از کارایی بیشتری در برآورد نفوذ تجمعی برخوردار است.

آمار یکساله:  

بازدید 706

دانلود 190 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Sun Lin | Li Daibo | Zhao Fanqi | Zhang Xiao | Wang Di | Tang Ximing

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  73-80
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9028
 • دانلود: 

  12741
چکیده: 

Foam flooding (or injection of foam) is a common technology to enhance oil recovery. Although the effects of permeability on foam flooding were well studied in many laboratory experiments, little research has been focused on the specificity of low permeability. In this paper, a series of constant-quality nitrogen foam flow experiments were conducted to investigate the effects of permeability on the foam performance and oil displacement efficiency. Moreover, the results indicated that foam can be generated in low permeability porous media. With uniform experimental conditions, the higher permeability core has a bigger recovery amplification and greater decreasing range of water cut decline. Furthermore, the effect of microscopic heterogeneities of low permeability reservoir on foam displacement is considered. Moreover, experimental comparative analysis with different microscopic heterogeneity cores showed that, in low permeability condition, homogeneous porous media has a better prospects of oil-displacement. Finally, in this work, the results of the permeability effects on the foam performance and oil displacement efficiency exemplify a potential to apply the technology to low permeability reservoir.

آمار یکساله:  

بازدید 9028

دانلود 12741 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

NAGY J.A. | BENJAMIN L.

نشریه: 

ANGIOGENESIS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  109-119
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3984
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3984

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  299-318
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  700
 • دانلود: 

  200
چکیده: 

در مقاله حاضر نتایج پژوهش ای آزمایشگاهی در خصوص مقدار نفوذپذیری دوغاب بنتونیت در داخل ماسه تمیز ارائه شده است. وجود خاک رس بنتوینت در بافت خاک به واسطه ی تزریق آن در ماسه، منجر به تغییر در خصوصیات مکانیکی و هیدرولیکی ماسه می شود. در این تحقیق با استفاده از دستگاه تزریق و با تغییر فشار نفوذ، دوغاب بنتونیت با غلظت های مختلف در داخل ماسه با دانه بندی مختلف تزریق شده است و تغییرات طول نفوذ دوغاب بحث و بررسی شده است. بر پایه ی آزمایش های انجام شده، مقدار نفوذ در فشارهای ثابت با دانه بندی رابطه ی مستقیم و خطی دارد. مقدار غلظت بنتونیت در دوغاب تزریقی نیز به واسطه ی افزایش غلظت و هم چنین تأثیر ویسکوزیته نمونه از عوامل مهم دیگری در تعیین طول نفوذ دوغاب در ماسهاست. البته می توان با افزایش فشار تزریق تأثیر افزایش غلظت بنتونیت را جبران کرد و دوغاب را تا عمق مورد نظر تزریق کرد. از جمله عوامل تأثیرگذار دیگر در طول نفوذ دوغاب، سطح مخصوص و ظرفیت تبادل کاتیونی ماده تزریق شونده است. با مقایسه تزریق دوغاب کائولینیت در ماسه مشاهده شد هرچه مقدار سطح مخصوص و ظرفیت تبادل کاتیونی ماده تزریقی کاهش یابد مقدار نفوذ دوغاب در ماسه افزایش پیدا می کند

آمار یکساله:  

بازدید 700

دانلود 200 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

PARKER R. | WHITCOMBE M.J. | RING S.G.

نشریه: 

CARBOHYDRATE RESEARCH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  340
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1523-1523
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4102
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4102

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نشریه: 

زمین و منابع

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1 (پیاپی 10)
 • صفحات: 

  1-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2271
 • دانلود: 

  1147
چکیده: 

تخلخل و تراوایی از مهمترین پارامترهای پتروفیزیکی می ‏باشند که در توصیف مخزن نقش اساسی دارند. معمولا اختلاف بین نفوذپذیری گاز و مایع می ‏تواند برای اندازه‏ گیری سریع تراوایی با استفاده از گاز به عنوان سیال منفذ استفاده شود. اختلاف مشاهده شده در تراوایی مایع و گاز (هوا) با توجه به اثر کلینکنبرگ توجیه می‏ شود. از آنجایی که اندازه‏ گیری نفوذپذیری مطلق هوا در آزمایشگاه سریعتر و با هزینه کمتری انجام می ‏گیرد و تعیین نفوذپذیری مایعی مانند آب مستلزم اشباع نمونه سنگ با آب بوده و نیازمند زمان زیادی می ‏باشد ارائه مدلی جهت پیش بینی نفوذپذیری مایع از روی نفوذپذیری هوا برای توصیف مخازن هیدروکربوری نقش به سزایی دارد. در این تحقیق به بررسی تراوایی مطلق اندازه‏ گیری شده هوا و مقایسه آن با تراوایی مطلق آب و تراوایی کلینکنبرگ اندازه‏ گیری شده در آزمایشگاه با مفهوم واحدهای جریان هیدرولیکی پرداخته شده است. بدین منظور با استفاده از اندازه گیری‏ های آزمایشگاهی نفوذپذیری ‏های هوا، آب و کلینکنبرگ ارتباط آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می ‏دهند بهترین تطابق بهترین تطابق بین نفوذپذیری‏ های مطلق هوا و نفوذپذیری کلینکنبرگ وجود دارد و با طبقه ‏بندی نمونه ‏ها بر مبنای واحدهای جریان هیدرولیکی می توان روابط بین نفوذپذیری آب و هوا و آب - کلینکنبرگ را بهبود بخشید.

آمار یکساله:  

بازدید 2271

دانلود 1147 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  81-89
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  203
 • دانلود: 

  53
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 203

دانلود 53 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  45
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  9-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  209
 • دانلود: 

  128
چکیده: 

ضریب نفوذپذیری مشخصه ‏ای از بتن است که به وسیله آن می ‏توان میزان سهولت یا صعوبت عبور سیال از داخل بتن را به دست آورد. کاهش نفوذپذیری به عنوان کلید پایایی بتن شناخته شده است. در این مقاله،‏ میزان نفوذپذیری بتن با آزمایش تعیین ضریب نفوذپذیری بتن در مقابل گاز اکسیژن به روش Cembureau مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین نتایج به دست آمده از این آزمایش برای بررسی بهتر،‏ با نتایج حاصل از آزمایش های نفوذ آب و مقاومت الکتریکی مقایسه گردیده است. به این منظور،‏ از 4 طرح مخلوط استفاده گردید. این طرح ها شامل یک طرح شاهد و سه طرح حاوی دوده سیلیسی با درصدهای جایگزینی 5،‏ 10 و 12.5 بودند و نسبت آب به مواد سیمانی و عیار مواد سیمانی به ترتیب برابر با 0.4 و 400 کیلوگرم در مترمکعب نگاه داشته شد. مقایسه نتایج به دست آمده از انجام آزمایش ها نشان داد که اولا دوده سیلیسی مشخصات پایایی بتن را بهبود می بخشد و همچنین آنکه نتایج به دست آمده از نفوذ گاز با نتایج به دست آمده از آزمایش نفوذ آب همبستگی مناسبی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 209

دانلود 128 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

NORENBERG M.D. | RAMA RAO K.V. | JAYAKUMAR A.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  303-307
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6753
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6753

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

NEUROTHERAPEUTICS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  68-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4488
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4488

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript