نتایج جستجو

50011

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

5002

انتقال به صفحه



فیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها




گروه تخصصی











متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  36
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  1512
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 1512 استناد 36 مرجع 0
نویسندگان: 

HUJOEL P.P. | DRANGSHOLT M. | SPIEKERMAN C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  284
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  1406-1410
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5297
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5297

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

CONTRERAS A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  3-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3354
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3354

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  526-532
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  539
 • دانلود: 

  226
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 539

دانلود 226 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1 (مسلسل 21)
 • صفحات: 

  53-57
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  92
 • دانلود: 

  36
چکیده: 

سابقه و اهداف: بیماریهای پریودنتال باعث قرار گرفتن باکتریها در جریان خون می شوند باکتریمی ممکن است باعث شروع عکس العمل هایی از طریق میزبان شود که سبب تغییرات عروقی و تصلب شرایین می گردد.در مطالعات قبلی نشان داده شده که حضور پاکت های پریودنتال به طور مثبتی با کلسترولcholestrol]  و [LDL*5 وابسته بوده است. در مطالعه حاضر به بررسی میزان LDL و تری گلیسرید (TG) خون در بیماران سالم مبتلا به پریودنتیت و مقایسه آن با چربی خون افراد سالم پرداخته شد تا رابطه بین بیماریهای پریودنتال و احتمال خطر افزایش کلسترول خون و تری کلیسرید تعیین شود.مواد و روش ها: این مطالعه از نوع مورد شاهدی بوده و 80 نفر فرد سالم مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران در طی سال 1382 جامعه مورد مطالعه را تشکیل می دادند که 40 نفر گروه شاهد (سالم از نظر پریودنتال) و 40 نفر گروه مورد (بیمار از نظر پریودنتال) را شامل می شدند ایندکس پلاک (PI)، عمق پاکت (PPD)، از دست رفتن چسبندگی (CLA=clinical loss attachment)، خونریزی حین پروب (Bop= Bleeding on probing) و هم چنین میزانTG ،LDL ،HDL ،Chol ،LDL/HDL ، Chol/HDL اندازه گیری و ثبت شد.یافته ها: نتایج بدست آمده حاکی از این بود که در گروه مورد بین میزان PPD با chol و LDL و هم چنین میزان Bop، با Chol و LDL رابطه مستقیم وجود داشت. نتیجه گیری: این مطالعه موید این مساله است که با شروع بیماری پریودنتال میزان chol و LDL نیز افزایش می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 92

دانلود 36 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  43
 • شماره: 

  67
 • صفحات: 

  83-88
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  669
 • دانلود: 

  87
کلیدواژه: 
چکیده: 

امروزه ثابت شده است افرادی که بیماری پریودونتال با منشا عفونت باکتریال دارند بیشتر در معرض ناراحتی های قلبی قرار می گیرند و تقریبا دو برابر بیشتر در معرض خطر حمله قلبی و مرگ هستند.فرضیه مربوط به بیماری پریودونتال که از عفونت های مزمن گرم منفی ایجاد شده موید آن است که در گذشته به عنوان عامل خطر قابل تشخیص برای بیماران قلبی - عروقی، به ویژه تصلب شرائین و ترومبوآمبولیک محسوب نمی گردیده است. مطالعات اخیر یک رابطه بین بیماری پریودونتال و خطر بیماری کرونری و حملات قلبی را ارایه داده است و پیشنهاد شده است که این رابطه ممکن است در طی پاسخ آماسی زمینه ای باشد و خطر پیشرفت هر دو بیماری پریودونتال و آترواسکلروزیس را در بر داشته باشد. هنگامی که بیماری پریودونتال مستقر شده باشد یک سری مواد آزاد شده که شامل اندوتوکسین (لیپوپلی ساکاریدها) و سیتوکائین های آماسی از قبیل ترومبوکسان A2، اینترلوکین یک بتا، پروستا گلاندین E2، تومور نکروزیس فاکتور آلفا که اختصارا (TNF-α, PGE2, IL1β, TXA2) می باشند. این مواد می توانند آتروژنزیس و ایجاد ترومبوآمبولیک را تشدید نمایند. البته مطالعات زیادی لازم است تا مطمئن شویم که بیماری های پریودونتال سبب گرفتاری قلب می شود، اگر چه احتمال دارد باکتری از طریق عروق خونی در یک لثه آماسی و وجود لخته های کوچک داخل عروقی کوچک سبب انسداد شرائین قلب شوند. احتمال دیگر آن است که التهاب ناشی از بیماری های پریودونتال منجر به به رسوب نسج چربی در قسمت داخلی شریان قلب گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 669

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

KJELLSTROM B. | RYDEN L. | KLINGE B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  987-999
تعامل: 
 • استنادات: 

  360
 • بازدید: 

  4815
 • دانلود: 

  12462
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4815

دانلود 12462 استناد 360 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  suppl A (19th international congress of Iranian Academy of Periodontology)
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7173
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Background. Several studies have hypothesized that periodontal diseases may increase the risk of preeclampsia. The purpose of this study was to compare periodontal parameters in preeclamptic and normotensive pregnant women 48 hours after delivery. Methods. A casecontrol study was carried out on 26 pure preeclamptic women and 25 women with normal pregnancy. The participants did not have any systemic disease that may affect both preeclampsia and periodontal conditions. Clinical parameters measured in case and control groups include attachment loss, gingival bleeding index, and plaque index. These indices were measured in all teeth except the third molars. The data from each subject were reported in mean and finally the average amount of each group was compared to others and analyzed using SPSS software, ttest, and MannWhitney test. Results. Mean of gestational age at delivery in preeclamptic and normotensive groups was respectively 33. 2 ± 3. 89 weeks and 36. 5 ± 3. 08 weeks. A significant difference was observed in preeclamptic women compared to controls (P = 0. 01). There were no statistical differences between groups with regard to mean clinical attachment loss (P = 0. 16), mean gingival bleeding (P = 0. 89), and mean plaque (P = 0. 95) indices. Conclusions. The present study showed that maternal periodontal diseases during pregnancy are not associated with preeclampsia.

آمار یکساله:  

بازدید 7173

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SAYAR F. | SADAT HOSEINI M. | ABBASPOUR S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  122-127
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  24843
 • دانلود: 

  25040
چکیده: 

Background: A lot of studies have shown periodontal diseases as a risk factor for adverse pregnancy outcomes. The association between periodontitis and preeclampsia has been studied recently with controversy. Considering the importance of preventing preeclampsia as a dangerous and life-threatening disease in pregnant women, the present study was carried out.Methods: Two hundred and ten pregnant women participated in this case-control study (105 controls & 105 cases) during years 2007 and 2008. Preeclamptic cases were defined as blood pressure ≥140/90mmHg and proteinuria+1. Control group were pregnant women with normal blood pressure without proteinuria. Both groups were examined during 48 hours after child delivery. Plaque Index (PLI), Pocket Depth (PD), Clinical Attachment Level (CAL), Bleeding On Probing (BOP), Gingival Recession (GR) were measured on all teeth except for third molars and recorded as periodontal examination. Data was analyzed using t-test, chi-square, and Mann-Whitney U statistical tests.Results: There was no significant difference between the two study groups for PD. CAL, GR, BOP significantly increased in the case group (P<0.02). This study showed that preeclamptic cases were more likely to develop periodontal disease (P<0.0001). Eighty three percent of the control group and 95% of the case group had periodontal disease (P<0.005) which had shown that preeclamptic cases were 4.1 times more likely to have periodontal disease (OR=4.1).Conclusion: Preeclamptic cases significantly had higher attachment loss and gingival recession than the control group.

آمار یکساله:  

بازدید 24843

دانلود 25040 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Periodontol 2000

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  83
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  154-174
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  2538
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2538

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
litScript