نتایج جستجو

102844

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

10285

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  54
 • دانلود: 

  17
چکیده: 

انجام کارهای درست و درست انجام دادن کارها، برقراری تعادل بین استراتژی یک کسب و کار و عملکردهای تولیدی و خدماتی آن می باشد. تهدیدهای رقابتی و فشارهایی که برای بهبود روزمره فرایندهای سازمانهای خصوصی و دولتی وجود دارد، به آنها بین داشتن یک استراتژی موفق و نیز فرایندهای کارآمد را برای مواجهه با چالشهای آینده می دهد. سازمان امروز برای ادامه حیات، می بایستی هم از لحاظ استراتژی و هم از نظر فرایندها، دارای تعالی باشد و به خوبی عمل نماید. یکی از چارچوبهای که تعادل بین استراتژی و فرایندها را به خوبی برقرار می سازد، «کارتهای امتیازی متوازن» می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 54

دانلود 17
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2 (پیاپی 18)
 • صفحات: 

  119-126
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  106
 • دانلود: 

  44
چکیده: 

مقدمه: خطر ابتلا به بیماری های عفونی در محیط کار دندان پزشکی مستقیما به درجه تماس با مایعات بدن هم چون خون، بزاق دهان و وسایل کار بستگی دارد. میکروارگانیسم های مختلفی چون ویروس ایدز، هپاتیت B و یا عوامل قارچی، قابلیت انتقال در دندان پزشکی دارند. فدراسیون بین المللی دندان پزشکی اظهار می دارد که تمام بیماران دندان پزشکی، اگر چه به ظاهر سالم باشند، عفونت زا محسوب می شوند. لذا رعایت اصول بهداشتی و پیش گیری در تمام مراحل الزامی است.هدف: تعیین نگرش و عملکرد دندان پزشکان در زمینه رعایت موازین بهداشتی به منظور جلوگیری از انتقال عفونت در محیط کار دندان پزشکی هدف این مطالعه می باشد.مواد و روش ها: این مطالعه که به صورت توصیفی- مقطعی (cross–sectional) بود، با توجه به سوال های استاندارد شده در زمینه مورد پژوهش انجام گردید. اطلاعات از طریق پرسش نامه و در خصوص نگرش و عملکرد دندان پزشکان، با مراجعه به مطب ها در سال 1385 جمع آوری گردید. نمونه مورد پژوهش 140 نفر از بین تمامی دندان پزشکان شهرستان اصفهان بودند که به طور تصادفی انتخاب شدند.نتایج: میانگین نمرات مربوط به نگرش دندان پزشکان 5.36 به دست آمد. میانگین نمرات مربوط به عملکرد دندان پزشکان مورد پژوهش 8.03 بود. بین نگرش و سابقه خدمت (0.092=P و 0.17= r) رابطه معنی داری دیده نشد. بین عملکرد وسابقه خدمت (0.12=P و0.15 -=r) نیز رابطه معنی داری وجود نداشت. بین نگرش و عملکرد دندان پزشکان مورد پژوهش رابطه معنی داری (0.1= P و0.16 -=r) دیده نشد.نتیجه گیری: دندان پزشکان مورد پژوهش از نظر رعایت اصول بهداشتی و ایمنی نسبت به راه های جلوگیری از انتقال عفونت از نگرش بالا و عملکرد خوب و قابل قبولی برخوردار بودند. نتایج حاصله با مطالعات مشابهی که در کشورهای پیشرفته انجام گرفته هماهنگی داشت. تداوم آموزش دندان پزشکان و آگاه کردن بیماران دندان پزشکی جهت جلوگیری از انتقال عفونت در محیط دندان پزشکی، مفید خواهد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 106

دانلود 44 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  150-151
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  810
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 810

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  1 (پی در پی 67)
 • صفحات: 

  40-47
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  554
 • دانلود: 

  186
چکیده: 

زمینه و هدف: مال اکلوژن می تواند روی شخصیت افراد تاثیر داشته باشد. تعدیل شخصیتی در افراد دارای مال اکلوژن مشکل تر به نظر می رسد. در پاسخ روانی- اجتماعی مال اکلوژن، چگونگی ارزیابی و احساس فرد از مشکلات دندانی- صورتی و تاثیر آن ها بر زیبایی از همه چیز مهم تر است. هدف اصلی از این مطالعه بررسی میزان self satisfaction و self evaluation در دانش آموزان دوره راهنمایی و همبستگی میان متغیرهای تعیین کننده مال اکلوژن با میزان ارزیابی فرد از ظاهر دندانی خود و رضایت از آن می باشد. مواد و روش ها: در این مطالعه sectional- cross، 120 نمونه 58) دختر و 62 پسر) به صورت خوشه ای دو مرحله ای از 4 مدرسه راهنمایی 2) مدرسه دولتی، 2 مدرسه غیرانتفاعی) در شهر قزوین در سال 1382 انتخاب شدند. همه نمونه ها به صورت کلینیکی مورد معاینه ارتودنسی قرار گرفته، به سوالات مربوط به ارزیابی و رضایت از خود پاسخ دادند. برای تحلیل های آماری از نرم افزارهای 8 SAS و 12 SPSS و برای ترسیم نمودارهای آماری از 2000 Excell استفاده شد. به دلیل کیفی بودن متغیرهای مستقل و وابسته برای آزمون معنی داری از دو آزمون کی- دو (Chi -square) و فیشر (Fisher exact test) استفاده گردید. در صورتی که شرایط آزمون کی- دو برقرار نبود، آزمون دقیق فیشر انجام می گرفت.یافته ها: اورجت، کراودینگ و بی نظمی شدید ماگزیلا با میزان ارزیابی فرد از ظاهر خود و اورجت و بی نظمی شدید در مندیبل با میزان رضایت فرد از خود مرتبط بوده، هیچ گونه تفاوتی در دو جنس مشاهده نشد. اورجت، تنها متغیری است که هم در میزان self evaluation و هم در self satisfaction تاثیر گذار است.نتیجه گیری: ظاهر صورت، فکین و دندان ها در گروه سنی 12-15 ساله بر روی ارزیابی آن ها از ظاهر خود و رضایت از آن تاثیر می گذارد.

آمار یکساله:  

بازدید 554

دانلود 186 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  69
 • صفحات: 

  68-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  555
 • دانلود: 

  372
چکیده: 

سابقه و هدف: امروزه رایانه و پیشرفت های تکنولوژی اطلاعات، بسیاری از محدودیت های حوزه بهداشت و درمان را برطرف ساخته و درهای بسیاری را در جهت بهبود ارتباطات، اطلاعات و توانایی در مراقبت بهتر از بیمار در مراکز تامین کننده مراقبت بهداشتی و درمانی کشور گشوده است. رایانه و تکنولوژی اطلاعات کاربردهای فراوانی از قبیل: واقعیت مجازی، بانک اطلاعات پزشکی، بهداشت از راه دور، سیستم های خبره و شبکه های اطلاعاتی دارد. این مطالعه به منظور ارزیابی نرم افزار گزارش گیری از برنامه کشوری ADS9 (Admission and Discharg System) انجام شد.مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع توصیفی - کاربردی است که در سال 87 انجام شد. جامعه این پژوهش کارشناسان نرم افزار Hospimp شاغل در اداره های آمار دانشگاه های علوم پزشکی کشور و کارشناسان نرم افزار  Hospimpدر وزارت بهداشت بودند. جهت گردآوری داده ها، به منظور ارزیابی معیارهای عمومی و اختصاصی نرم افزار مورد مطالعه از یک چک لیست دو قسمتی استفاده شد.یافته ها: میانگین و انحراف معیار امتیاز متغیرهای مورد مطالعه در این پژوهش که شامل ارزیابی ویژگی های عمومی، ویژگی های اختصاصی، گزارش های آماری، پایگاه های داده، گروه های هدف، اهداف برنامه نرم افزار Hospimp بود، به ترتیب 0.09±37.5، 0.08±22.58، 0.15±41.66، 0.2±57.14، 0.15±36.36 و0.14 ±27.27 درصد به دست آمد.استنتاج: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که نقاط ضعف نرم افزار Hospimp نسبت به نقاط قوت آن بیشتر بوده است. ویژگی های عمومی نرم افزار نسبت به ویژگی های اختصاصی نرم افزار از سطح بهتری برخوردار بود. توصیه می شود استانداردهای بین المللی طراحی، تولید، تست، اندازه گیری و در نهایت نگهداری نرم افزار برای بهبود و ارتقای نرم افزارهای مورد استفاده در حوزه بهداشت و درمان، توسعه یابند.

آمار یکساله:  

بازدید 555

دانلود 372 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  27 (ویژه مدیریت)
 • صفحات: 

  12-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  211
 • دانلود: 

  59
چکیده: 

سنجش عملکرد سازمانی موضوعی است که همه سازمان ها فارغ از ماهیت دولتی یا خصوصی بودن آن ها، و در سطح خرد و کلان با آن مواجه هستند. یکی از ابعاد سنجش عملکرد موضوع کنترل سازمانی است که برای سازمان ها این موضوع را با اهمیت تر می کند. سنجش عملکرد سازمانی در مسیر تکامل خود مراحل مختلفی را پیموده است. در سیستم های عملکرد سنتی معیارها بیشتر بر اساس سیستم های حسابداری سنتی، سود محور و با نگرش کوتاه مدت بوده است. این معیارها نمی توانند به خوبی همه ابعاد عملکرد سازمان را تحت پوشش قرار دهند. پیدایش مدل های نوین سنجش عملکرد به دنبال نیازهای جدید برای تحت پوشش قرار دادن ابعاد مختلف عملکرد سازمان و برطرف کردن ضعف های سیستم سنتی سنجش عملکردی پایین است. سیستم های نوین سنجش عملکرد سازمانی بیشتر بر استراتژی های سازمان، مشتری محوری و نگرش بلند مدت تاکید دارند.در این تحقیق تلاش می شود تا با شناسایی مهم ترین ابعاد عملکرد بانک های تجاری و هم چنین با مرور تحقیقات مربوط به موضوع، مهم ترین ابعاد عملکرد شناسایی شود و پس از آن مورد بررسی و آزمون قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 211

دانلود 59 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

HERMANNS H. | HERZOG U. | KATOEN J.P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  274
 • شماره: 

  1-2
 • صفحات: 

  43-87
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  4220
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4220

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  13
 • صفحات: 

  163-187
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  436
 • دانلود: 

  436
چکیده: 

هدف از این پژوهش، بررسی عوامل ضعف صادرات سنگ لرستان بر مبنای مدل الماس پورتر است. این پژوهش بر حسب هدف، کاربردی و بر حسب نحوه گردآوری داده ها، از نوع توصیفی پیمایشی است. جامعه پژوهش را کارشناسان و مدیران مرتبط با صادرات و مدیران شرکت های تولیدی و صادراتی سنگ در استان لرستان، تشکیل می دهند. در این پژوهش به دلیل محدود بودن جامعه آماری از روش سرشماری برای جمع آوری داده ها استفاده شده است و پرسشنامه 39 سئوالی توسط محقق طراحی شد که ضریب آلفای کرونباخ آن84% شد. نتایج آزمون t نشان می دهد با توجه به مدل الماس پورتر، شش دسته عوامل مورد بررسی شامل فاکتورهای درونی، شرایط تقاضای داخلی، صنایع مرتبط و حمایت کننده، استراتژی، ساختار و رقابت، نقش دولت و اتفاقات پیش بینی­ نشده در ضعف صادرات سنگ استان لرستان اثرگذار می باشند. نتایج آزمون فریدمن نشان می دهد که عوامل مرتبط با نقش دولت بیشترین تأثیر و عوامل مرتبط با شرایط تقاضای داخلی کمترین تأثیر را در ضعف صادرات سنگ لرستان دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 436

دانلود 436 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  51-76
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2414
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

عملکرد شبکه های فیبر نوری با توپولوژی های متداول نظیر نقطه به نقطه، حلقوی و ستاره ای، با توجه به نیازهای شبکه نظیر نرخ ارسال بیت، ساختار توپولوژی، میزان خطای بیت و مشخصات المان های نوری در دسترس از قبیل تقویت کننده ها، فیلترها، آشکارسازها و فرستنده های نوری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. پارامترهایی نظیر حداکثر تعداد نودها و محصول شبکه، هم صحبتی ناشی از تقویت کننده های نوری، هم صحبتی ناشی از فیلترهای نوری، قابلیت اطمینان شبکه، محدودیت های فیزیکی شبکه و اثرات محدود کننده ناشی از فیبر شامل اتلاف، پاشندگی و اثرات غیر خطی (SMP)، چرا که این اثر نسبت به دیگر اثرهای غیر خطی غالب است، بعنوان عوامل ارزیابی عملکرد توپولوژی های مختلف در شبکه های فیبر نوری بکار رفته است.نتایج حاصل نشان می دهند که هیچ توپولوژی به خودی خود بر دیگری ارجحیت ندارد و این نیازها و محدودیت های اعمال شده هستند که مشخص می کنند چه توپولوژیی ارجحتر است. با این وجود اگر جنبه اقتصادی کنار گذاشته شود، از بسیاری جنبه ها نظیر قابلیت اطمینان، هم صحبتی و حداکثر تعداد نودهای قابل قبول، توپولوژی ستاره ای حرف اول را می زند، با استفاده از شبیه سازی های انجام شده می توان تاوان و اتلاف ناشی از عوامل مختلف نظیر اثرات غیرخطی، پاشندگی، هم صحبتی تقویت کننده و هم صحبتی فیلتر را بدست آورد. تعیین مقدار دقیق این تاوانها در برآورد بودجه توانی شبکه ها نقش مهمی را ایفا می کند تا در واقع با توجه به این تاوانها، بودجه توانی شبکه را افزایش داد، بطوریکه میزان عملکرد شبکه در مقایسه با نبود این اثرات، تغییر نکند.

آمار یکساله:  

بازدید 2414

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  15
 • صفحات: 

  133-159
تعامل: 
 • استنادات: 

  402
 • بازدید: 

  2987
 • دانلود: 

  1204
چکیده: 

در طول چند دهه گذشته تطبیق و به کارگیری روش های مدیریت عملکرد جهت بهبود ارائه خدمات و کسب پیامدهای کلیدی از اجزاء اصلی تغییرات مهم در توسعه منابع انسانی دولت ها شده است. با توجه به وضعیت نظام اداری کشور در خصوص مدیریت عمکرد کارکنان و با عنایت به اینکه مدلی که امروز اجرا می-شود، در عمل توانایی ارزیابی عملکرد صحیح کارکنان و به دنبال آن توسعه منابع انسانی را ندارد، هدف اصلی این پژوهش طراحی الگوی مدیریت عملکرد با رویکرد توسعه منابع انسانی در بخش دولتی طرح ریزی شد. این تحقیق با روش تحلیل محتوای کیفی در بخش استخراج مدل و بر پایه پیمایشی میدانی برای ارزیابی آن اجرا شده است که منجر به طراحی الگوی مطلوب مدیریت عملکرد برای توسعه منابع انسانی در دستگاه های دولتی کشور شد. ابعاد اصلی این مدل شامل تاثیرپذیری استراتژی سرمایه انسانی از استراتژی سازمانی و اسناد بالادستی، همخوانی و هماهنگی فرایند پاسخگویی، ارتباط مسئولیت و اختیار با شاخص های ارزیابی عملکرد کارکنان؛ تاثیر استراتژی های ارزیابی بر فرایند ارزیابی عملکرد کارکنان؛ وجود رابطه معنادار ویژگی های فردی کارکنان با فرایند ارزیابی عملکرد آنان و در نهایت تاثیر ویژگی روابط کاری فی مابین بر مدیریت عملکرد کارکنان است.

آمار یکساله:  

بازدید 2987

دانلود 1204 استناد 402 مرجع 0
litScript