نتایج جستجو

754

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

76

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

HILL R.W. | HUELSMAN T.J. | FURR R.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  82
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  80-91
تعامل: 
 • استنادات: 

  945
 • بازدید: 

  9619
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9619

دانلود 9195 استناد 945 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  173-194
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1858
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1858

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

بشارت محمدعلی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  17
 • صفحات: 

  27-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3737
 • دانلود: 

  4079
چکیده: 

در این پژوهش رابطه ابعاد کمال گرایی و خشم مورد بررسی قرار گرفت. هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه نوع رابطه کمال گرایی خودمحور، کمال گرایی دیگرمحور و کمال گرایی جامعه محور با ابعاد خشم شامل خشم صفت، خشم حالت، خشم درونی، خشم بیرونی، مهار خشم درونی و مهار خشم بیرونی در یک نمونه دانشجویی بود. دویست و چهل و دو دانشجوی دانشگاه تهران (142 دختر و 100 پسر) در این پژوهش شرکت کردند. از دانشجویان خواسته شد مقیاس کمال گرایی چندبعدی تهران (TMPS) و مقیاس خشم چندبعدی تهران (TMAS) را تکمیل کنند. برای تحلیل داده های پژوهش از شاخص ها و روش های آماری شامل فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار، ضرایب همبستگی و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین کمال گرایی خودمحور و جامعه محور با شاخص های خشم همبستگی مثبت و با شاخص های مهار خشم همبستگی منفی وجود دارد، در حالی که بین کمال گرایی دیگرمحور با شاخص های خشم و مهار خشم همبستگی معنادار وجود نداشت.

آمار یکساله:  

بازدید 3737

دانلود 4079 استناد 0 مرجع 4
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

RICE K.G. | MIRZADEH S.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  47
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  238-250
تعامل: 
 • استنادات: 

  945
 • بازدید: 

  10511
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10511

دانلود 9195 استناد 945 مرجع 0
نویسندگان: 

VINCENT N.K. | WALKER J.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  49
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  349-354
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  11121
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11121

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  29
 • صفحات: 

  7-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  5515
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

در این پژوهش رابطه کمال گرایی با سلامت روانی در یک نمونه دانشجویی مورد بررسی قرار گرفت. هدف اصلی پژوهش حاضر، تبیین شاخص های سلامت روانی شامل بهزیستی روانشناختی و درماندگی روانشناختی برحسب کمال گرایی مثبت و منفی بود. یکصد و هشتاد و پنج دانشجو 92) دختر، 85 پسر، 8 نامعلوم) به صورت داوطلب در دسترس در این پژوهش شرکت کردند. از آزمودنی ها خواسته شد مقیاس کمال گرایی مثبت و منفی (FPANPS) و مقیاس سلامت روانی (MHI- 28) را تکمیل کنند. برای تحلیل داده های پژوهش از شاخص ها و روش های آماری شامل فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار، آزمون تحلیل واریانس چند متغیره، ضرایب همبستگی و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج پژوهشی نشان داد که کمال گرایی مثبت با بهزیستی روانشناختی رابطه مثبت و با درماندگی روانشناختی رابطه منفی دارد. نتایج همچنین نشان داد که کمال گرایی منفی با بهزیستی روانشناختی رابطه منفی و با درماندگی روانشناختی مثبت دارد. کمال گرایی مثبت از طریق تقویت زمینه های درون روانی مثبت مانند حرمت خود و اعتماد به خود، و ویژگی هایی چون واقع بینی، پذیرش محدودیت های شخصی، انعطاف پذیری و احساس رضایت و خرسندی از عملکرد شخصی، سلامت روانی را به صورت مثبت تحت تاثیر قرار می دهد. کمال گرایی منفی، بعکس از طریق تضعیف حرمت خود و اعتماد به خود، و ویژگی هایی مانند انتظارات غیر واقع بینانه، عدم پذیرش محدودیت های شخصی و انعطاف ناپذیری و ناخرسندی از عملکرد شخصی، سلامت روانی را به صورت منفی تحت تاثیر قرار می دهد. نتایج و پیامدهای پژوهش در این مقاله تشریح و تبیین خواهند شد.

آمار یکساله:  

بازدید 5515

دانلود 87 استناد 2 مرجع 6
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  45
 • صفحات: 

  37-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2859
 • دانلود: 

  1477
چکیده: 

اختلال خوردن به عنوان رفتارها و نگرشهای نادرست خوردن اطلاق می شود که به صورت یک زنجیره اختلال در غذا خوردن تعریف می شود. نقش متغیرهای روان شناختی مثبت و منفی در بروز اختلالات خوردن از سوی محققان حوزه سلامت عمومی مورد توجه جدی قرار گرفته است. هدف این مطالعه ارایه مدل مفهومی و آزمون آن برای رفتارهای خوردن بر اساس شفقت به خود، کمال گرایی و نارضایتی بدنی بود.برای این منظور طی یک پژوهش توصیفی 245 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه بوعلی سینا همدان به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و از نظر شفقت به خود، رفتارهای اختلال خوردن، نارضایتی بدنی و کمال گرایی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج بررسی روابط متغیرها با استفاده از مدل معادلات ساختاری نشان داد متغیر شفقت به خود، با کمال گرایی و نارضایتی بدنی ارتباط مستقیم دارد و با رفتارهای خوردن از طریق کمال گرایی و نارضایتی بدنی ارتباط غیرمستقیم دارد. کمال گرایی به طور مستقیم با نارضایتی بدنی و رفتارهای خوردن ارتباط مستقیم و از طریق نارضایتی بدنی با رفتارهای خوردن ارتباط غیرمستقیم دارد. نارضایتی بدنی نیز با رفتارهای خوردن ارتباط مستقیم دارد. به طور کلی می توان گفت در شفقت به خود اهداف و استانداردها در سطح مورد انتظار هستند و از ایده آل و کامل بودن اجتناب می شود بدین ترتیب با کمال گرایی و نارضایتی بدنی همبستگی منفی دارد و می تواند با تاثیر گذاشتن بر این متغیرها باعث کاهش میزان کمال گرایی و نارضایتی شده و از این طریق در کاهش تمایل به رفتارهای اختلال خوردن نقش مهمی داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 2859

دانلود 1477 استناد 0 مرجع 2
نویسندگان: 

بشارت محمدعلی

نشریه: 

دانشور رفتار

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  7 (ویژه مقالات روان شناسی 3)
 • صفحات: 

  1-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  14
 • بازدید: 

  3224
 • دانلود: 

  2272
چکیده: 

ماهیت چندگونه درون شخصی، بین شخصی و اجتماعی کمال گرایی، مستلزم انتظارات بالای فرد از خود، فرد از دیگران و دیگران از فرداست. این انتظارات ممکن است علاوه بر آسیب های روان شناختی شخصی، مشکلات بین شخصی را نیز توجیه کنند. در این پژوهش رابطه ابعاد کمال گرایی با مشکلات بین شخصی بررسی شد. پنجاه دانشجوی دانشگاه تهران (36دختر و 14پسر) با تکمیل مقیاس کمال گرایی و مقیاس مشکلات بین شخصی در این پژوهش شرکت کردند. نتایج تحقیق نشان داد که بین ابعاد کمال گرایی و مشکلات بین شخصی، همبستگی مثبت معنادار جود دارد: کمال گرایی دیگر مدار با مشکلات بین شخصی در زمینه اطاعت پذیری، صمیمیت و مهارگری؛ کمال گرایی جامعه مدار با مشکلات بین شخصی در زمینه مردم آمیزی و مسئولیت پذیری و کمال گرایی خویشتن مدار با مشکلات بین شخصی درزمینه مسئولیت پذیری همبستگی داشتند. بین نمره های آزمودنی های دختر و پسر برحسب متغیرهای کمال گرایی و مشکلات بین شخصی، تفاوت معنادار مشاهده نشد و نتایج و پیامدهای پژوهش صورت گرفته در این مقاله تبیین و تشریح خواهند شد.

آمار یکساله:  

بازدید 3224

دانلود 2272 استناد 14 مرجع 0
نویسندگان: 

بشارت محمدعلی

نشریه: 

حرکت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  پیاپی 23
 • صفحات: 

  51-65
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  2111
 • دانلود: 

  1191
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه کمال گرایی و موفقیت ورزشی در ورزشکاران بود. بدین منظور یک نمونه 74 نفری (44 پسر و 30 دختر) از دانشجویان رشته های مختلف ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران در این پژوهش شرکت کردند. برای سنجش کمال گرایی، از ورزشکاران خواسته شد مقیاس کمال گرایی مثبت و منفی را تکمیل کنند و برای ارزیابی موفقیت ورزشی، مقیاس موفقیت توسط مربیان و ورزشکاران اجرا شد. نتایج پژوهش نشان داد بین کمال گرایی مثبت و منفی به ترتیب با موفقیت ورزشی همبستگی ساده مثبت و منفی وجود دارد. اما فقط کمال گرایی مثبت می تواند تغییرات مربوط به موفقیت ورزشی را به صورت معنی دار پیش بینی کند. کمال گرایی مثبت از طریق ویژگی هایی مانند واقع بینی، پذیرش محدودیت های شخصی، انعطاف پذیری، احساس رضایت و خرسندی از عملکرد شخصی، تقویت عزت نفس و اعتماد به خود و همچنین برداشت مثبت فرد از حمایت ها و ارزشیابی های اجتماعی، با افزایش موفقیت ورزشی ارتباط دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 2111

دانلود 1191 استناد 2 مرجع 2
نویسندگان: 

نشریه: 

EATING BEHAVIORS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  45-49
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4390
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4390

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript