نتایج جستجو

47318

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

4732

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

LAPIERRE JOZEE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2-3
 • صفحات: 

  122-140
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5080
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5080

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسنده: 

دبیرمقدم محمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  10
تعامل: 
 • بازدید: 

  163
 • دانلود: 

  39
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 163

دانلود 39
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  41
 • شماره: 

  11-12
 • صفحات: 

  1392-1422
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6775
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6775

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسنده: 

HADDADI AYAT | SAFFAFRI MARJAN | ELAHI ALIREZA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  9
تعامل: 
 • بازدید: 

  1575
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

INTRODUCTION: SPORTS AS EFFECTIVE POWER IN ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT WHIT DIRECT AND INDIRECT EFFECTS IMPORTANT ROLE IN THE COUNTRY'S ECONOMY (GHIAMIRAD& MOHARAMZADEH, 2009). DOUBTLESS IN THE BUSINESS WORLD TODAY, THAT SPORT IS NOT EXCEPTION, ONE OF THE BIGGEST CHALLENGES IS CUSTOMER RETENTION. FOR THIS PURPOSE, THIS STUDY AIMED TO SURVEY THE RELATIONSHIP BETWEEN perceived value AND SATISFACTION CUSTOMERS' IN SPORTS- RECREATIONAL CENTERS IN QAZVIN.METHODOLOGY: THIS WAS CORRELATION PRACTICAL SURVEY RESEARCH. THE POPULATION CONSISTED OF ALL COSTUMERS (16 YEARS OLD AND ABOVE) OF PRIVATE AND PUBLIC SPORTS- RECREATIONAL CENTERS IN QAZVIN. CONSIDERING MORGAN CHART AND USING CLUSTER SAMPLING METHOD, 385 PARTICIPANTS WERE SELECTED FROM 15 CENTERS. THE PETRICK perceived value STANDARD QUESTIONNAIRE (2004), VICTOR AND SHU CUSTOMER SATISFACTION SCALE (OCS) (2002), WERE USED FOR COLLECTING THE DATA. FOR THE DATA ANALYZING, DESCRIPTIVE AND INFERENTIAL STATISTIC (PEARSON CORRELATION COEFFICIENT AND REGRESSION).RESULTS: THE RESULTS SHOWED THAT THERE WAS POSITIVE AND SIGNIFICANT RELATIONSHIP BETWEEN perceived value AND SATISFACTION (P≤0.05). ALSO THE REGRESSION RESULTS SHOWED THAT perceived value ANTICIPANT SATISFACTION.DISCUSSION: IT IS BETTER FOR INCREASE THE perceived value, ASSESSMENT NECESSARY TO IDENTIFY THE NEEDS AND DEMANDS OF CUSTOMERS.BALANCE TO INCREASE perceived value AND SATISFACTIONAMONG THE SERVICES RECEIVED AND EXPENSES PAID BY THE CUSTOMER. IN THIS REGARD, INFORMEDABOUT THE BENEFITS OF THE SERVICE CENTERS.

آمار یکساله:  

بازدید 1575

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  42-59
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2882
 • دانلود: 

  1136
چکیده: 

این پژوهش با مرور تعاریف مطرح شده در زمینه ارزش ادراک شده مشتری به بررسی ارزش ادارک شده مشتری در حوزه خرده فروشی می پردازد و در پی این است تا با بررسی و نقد و تحلیل عوامل ایجاد کننده ارزش ادارک شده، در خرده فروشی مسیر جدیدی را برای موفقیت این بنگاه ها در بازار رقابتی کنونی فراهم آورده و خلاء علمی موجود در زمینه ارزش ادراک شده مشتری در ایران را پوشش دهد.ادبیات تحقیق در مورد رفتار مصرف کننده و ارزش ادراک شده مشتری، نشان می دهد که ابعاد ارزش ادراک شده مشتری ازخرده فروشی از جنبه ارزش اجتماعی قابل بررسیمی باشد. در این پژوهش ارزش ادراک شده مشتری در فروشگاههای زنجیره ای شهروند مورد بررسی قرار گرفته است.نمونه از چهار منطقه اقلیمی شهر تهران انتخاب شده است و تعداد یکصد و ده پرسشنامه در هر یک از چهار منطقه توزیع شده است. شیوه نمونه گیری در این تحقیق ترکیبی از روش های احتمالی و غیراحتمالی است. اختصاص تعداد مشخص به منطقه، انتخاب تعداد نمونه در روزهای بخصوص و انتخاب فروشگاه های شهروند به صورت هدفمند و غیر تصادفی و انتخاب افراد در زمان نمونه گیری بصورت تصادفی انجام گرفته است.در پژوهش حاضر برای دسته بندی پاسخ های پرسشنامه و تنظیم و تبدیل آنها به متغیرهای تحقیق و استخراج و ارائه شاخص های گرایش مرکزی و پراکندگی از تجزیه و تحلیل توصیفی استفاده شده است. تحلیل و آزمون فرض از طریق مدل معادلات ساختاری از جمله تحلیل عاملی تاییدی، تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر، آزمون t تک نمونه، آزمون آنالیز واریانس انجام گردیده است. تایج تحقیق بیانگر رابطه مستقیم و معنادار در ارتباط با تاثیر ارزشهای اجتماعی با ارزش درک شده مشتری می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 2882

دانلود 1136 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  85-87
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  5
 • دانلود: 

  1
کلیدواژه: 
چکیده: 

چکیده: هنگام بررسی یک کارآزمایی بالینی آموخته ایم که جهت ارزیابی میزان دقت بررسی به عدد P مراجعه و هر چه کمتر بود، کارآزمایی با دقت بیشتری انجام شده است. مفهوم عدد P چیست و چگونه محاسبه می شود؟

آمار یکساله:  

بازدید 5

دانلود 1 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

GALLARZAA MARTINA G. | SAURA IRENE GIL

نشریه: 

TOURISM MANAGEMENT

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  437-425
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  11108
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11108

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

CHEN SHU CHING | G. QUESTER PASCALE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  188-198
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8059
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8059

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

HU H.H. | KANDAMPULLY J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  111-125
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  12822
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12822

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

MOLINER M.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  76-97
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4204
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4204

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript