نتایج جستجو

10653

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1066

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

رستمی ولی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  179-204
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  5423
 • دانلود: 

  546
چکیده: 

مشارکت مردم در قانون گذاری، عالی ترین جلوه حق حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت زندگی سیاسی و اجتماعی خود است. امروزه این نوع مشارکت مردمی در پرتو دموکراسی غیرمستقیم و واگذاری حق مزبور به نمایندگان منتخب مردم در مجالس قانون گذاری و بر اساس اصل تفکیک قوا عمدتا به صورت غیرمستقیم و توسط قوه مقننه اعمال می شود. مع الوصف هنوز هم امکان مشارکت مستقیم مردم در این فرآیند از طریق همه پرسی و شیوه های مشابه آن، البته به صورت فرعی و استثنایی وجود دارد. مهم تر اینکه مشارکت مردم در قانون گذاری به صورت غیرمستقیم و از طریق عوامل اجتماعی موثر و تاثیرگذار در خور توجه و بحث انگیز است. جمهوری اسلامی ایران نیز با پذیرش نهادهای دموکراسی از این ساختار خارج نیست. لیکن لزوم تطبیق قانون گذاری آن با موازین شرعی و تبعیت از نظام قانون گذاری اسلام، بر حدود و ثغور و نحوه اعمال این موضوع تاثیر گذاشته و جلوه های خاص و عوامل اجتماعی ویژه ای را مطرح کرده است که تا اندازه ای با سایر نظام های قانون گذاری تفاوت دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 5423

دانلود 546 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  87-115
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  460
 • دانلود: 

  97
چکیده: 

این تحقیق با هدف بررسی ارتباط بین مشارکت سیاسی مردم و قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر وجهی از مشارکت با عنوان مشارکت در انتخابات که بخش وسیعی از فعالیت سیاسی مردم را در بر می گیرد، به آزمون فرضیه ارتباط بین دو متغیر مشارکت سیاسی مردم و قدرت نرم ج. ا. ایران می پردازد.تحقیق از نظر داده ها کمی، از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت پیمایشی است که پس از انجام تحقیق، در این تحقیق از نظرات 72 نفر از دست اندرکاران اجرای انتخابات و نخبگان و مسوولان آشنا با قدرت نرم کشور در وزارت امور خارجه و سازمان های امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی که به صورت تصادفی به عنوان جامعه آماری تحقیق انتخاب شده بودند، استفاده شد و داده های حاصل از ابزار اندازه گیری تحقیق که پرسشنامه ای 18 سوالی بسته است، با آزمون آماری اسپیرمن مورد تحلیل قرار گرفت.نتایج حاصل از تحقیق بیانگر آن است که با شدت رابطه 0.7 بین مشارکت مردم در انتخابات و قدرت نرم ج. ا. ایران رابطه قوی و معنی داری وجود دارد و با توجه به جهت مثبت رابطه بین دو متغیر می توان با افزایش مشارکت مردم در انتخابات بر قدرت نرم ج. ا. ایران افزود.

آمار یکساله:  

بازدید 460

دانلود 97 استناد 0 مرجع 13
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1 (پیاپی 37)
 • صفحات: 

  1-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  582
 • دانلود: 

  68
چکیده: 

امروزه مشارکت روستاییان در امور روستایی و با دید تخصصی تر در توسعه روستایی، از ضروریات برنامه ریزی در محیط های روستایی به شمار می رود. در این میان با مرور تاریخ مشارکتهای روستاییان در امور روستاها با دو الگو یا روند روبه رو می شویم. اولین الگو، الگوی مشارکت سنتی روستاییان در قالب مقرارت عرفی و به صورت نانوشته بوده است که بیش از همه با انگیزه های اقتصادی – اجتماعی صورت می گرفته است. دومین الگو، الگوی مشارکت جدید در قالب قوانین و مقرارتی است که به همکاری مردم شکل قانونی و اداری می بخشید.این مقاله به این سوال می پردازد که آیا تفاوتی در میزان مشارکت روستاییان در گذشته و حال حاضر وجود دارد یا نه؟ نگارندگان در این جستار بدنبال ارزیابی میزان مشارکت مردمی در گذشته و حال حاضر و بررسی موفقیت الگوی مشارکت سنتی و جدید و یا ترکیبی از هر دو می باشند، که بدین منظور برای آنکه بتوان یک تقسیم بندی مناسب زمانی بین این دو الگو برقرار کرد تشکیل شوراهای اسلامی را ملاک قرار داده و این دو الگو را با هم مقایسه می کنیم. داده های تحقیق مبتنی بر استفاده از اطلاعات پرسشنامه ای و برداشت های میدانی از 380 خانوار و 30 روستای نمونه در بخش مرکزی شهرستان نورآباد ممسنی است که با استفاده از آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آزمون فرضیات نشان می دهد؛ رابطه معنی دار آماری در سطح احتمال 0.95 درصد بین مشارکت سنتی و جدید روستاییان بخش مرکزی شهرستان ممسنی وجود ندارد ولی این تفاوت در مصادیق مشارکت سنتی و جدید چشمگیر است.

آمار یکساله:  

بازدید 582

دانلود 68 استناد 2 مرجع 7
گارگاه ها آموزشی
عنوان: 
نویسندگان: 

WOODHOUSE S. | BAIGENT H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  104
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  18-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5042
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5042

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

MAYO M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  279-293
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  9265
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9265

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  23-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

توسعه، قدرت و ادامه حیات هر واحد سیاسی به ویژه در شرایط بحرانی به مشارکت مردمی و سرمایه های اجتماعی متکی می باشد. در بحران های پرهزینه و تهدیدکننده ای چون جنگ نیز اعتماد به توده های مردمی و مسیولیت پذیری آن ها موجب اعتلای اجتماعی و حل مسایل سرزمینی شده است. در واقع سوال اصلی مقاله این است که آیا مشارکت های مردمی در شرایط جنگ تحمیلی و تحریم های غرب، می تواند الگو و مدلی جهت حل مسایل آتی کشور باشد؟ واقعیت این است که حضور و مشارکت مسیولانه مردم، از مهم ترین عناصر پیروزی، تداوم و حفظ انقلاب اسلامی ایران بوده است. یافته ها، نشان می دهد هرچند در تاریخ برخی ملل می توان نمونه هایی از این نوع مشارکت های ملی را یافت؛ اما الگوی موفق اتحاد و مشارکت مردم ایران طی هشت سال جنگ نابرابر و شرایط تحریمی، نمونه ای منحصر به فرد در استفاده از ظرفیت های مردمی و سرمایه های اجتماعی در عرصه اداری کشور و مناسبات بین الملل است که استفاده از این تجربه و تحلیل دقیق آن می تواند منجر به همبستگی دولت و ملت در توسعه پرشتاب کشور با اهمیت بخشی شایسته به مشارکت های مردمی شود و پیشرفت کشور را در آینده فراهم آورد. در این تحقیق با توجه به ماهیت موضوع مورد مطالعه، گردآوری اطلاعات با استفاده از روش کتابخانه ای و به صورت تحلیلی توصیفی انجام گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 20

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

medRxiv

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  59
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 59 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  330-339
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  84
 • دانلود: 

  46
چکیده: 

مشارکت مردمی در اجرای عملیات منابع طبیعی، از جمله رویکردهایی است که ضامن تحقق اهداف و موفقیت طرح ها است. در این پژوهش، با تکیه بر تجارب کارشناسی و بر اساس عملیات مختلف منابع طبیعی اجرا شده در حوزه های آبخیز مشرف به شهر تهران، شاخص ها و زیر شاخص های اجتماعی موثر در عدم مشارکت مردمی در قالب سه شاخص و 10 زیرشاخص شناسایی و تعیین شد. نتایج حاصل از اولویت بندی شاخص های اجتماعی موثر در عدم مشارکت مردمی در طرح های منابع طبیعی مبتنی بر اوزان به دست آمده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP مبتنی بر پرسش نامه خبرگان نشان می دهد که شاخص های نامطلوبیت رفتاری با وزن نهایی 0. 623 و نامطلوبیت دموگرافیک با وزن نهایی 0. 130، به ترتیب بیشینه و کمینه اولویت را به خود اختصاص داده اند، به طوری که رتبه-بندی شاخص ها مبتنی بر اوزان به دست آمده، به ترتیب اهمیت از بیشینه به کمینه به صورت شاخص نامطلوبیت رفتاری، مشکلات فرهنگی و نامطلوبیت دموگرافیک است. همچنین، نتایج حاصل از رتبه بندی زیر شاخص ها بر اساس آزمون رتبه های دبلیو کندال نشان-دهنده تفاوت نقش زیرشاخص های اجتماعی مؤثر بر عدم مشارکت مردمی در طرح های منابع طبیعی است. به طوری که زیرشاخص عدم اطمینان مردم در اثربخشی نظراتشان با میانگین رتبه 6. 80 و زیرشاخص پایین بودن سطح سواد و آگاهی با میانگین رتبه 3. 16 به-ترتیب بیشینه و کمینه میانگین رتبه را به خود اختصاص داده است. نتایج پژوهش، نشان دهنده نقش اصلی شاخص عدم اعتماد مردمی به-عنوان مرجح ترین شاخص مؤثر بر عدم مشارکت مردمی است. به طوری که، زیر شاخص های عدم اطمینان مردم در اثربخشی نظراتشان و عدم اعتماد نسبت به تداوم پروژه ها به علت اجرای نیمه کاره طرح ها دو اولویت نخست را به خود اختصاص داده اند. همچنین، زیرشاخص کمبود نیروی جوان در روستاها در نتیجه مهاجرت به شهرها از شاخص نامطلوبیت دموگرافیک و نیز زیرشاخص نبود یا کم رنگ بودن فرهنگ مشارکت از شاخص مشکلات فرهنگی به عنوان مهمترین زیرشاخص های اجتماعی مؤثر در عدم مشارکت مردمی رتبه بندی شدند.

آمار یکساله:  

بازدید 84

دانلود 46 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HALL G. | PATRINOS H.A.

نشریه: 

FINANCE AND DEVELOPMENT

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  42
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3142
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3142

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

GUISO L. | SAPIENZA P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  50
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  225-282
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  12308
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12308

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript