نتایج جستجو

17462

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1747

انتقال به صفحه



فیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها




گروه تخصصی









متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

LI B.X. | CHU M.X. | WANG J.Y.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  307-310
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  4448
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4448

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  36-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  182
 • دانلود: 

  68
چکیده: 

مقدمه و هدف: آدنوکارسینوهای معده دومین سرطان شایع پس از سرطان ریه در جهان است. سالانه حدود 755500 مورد جدید شناسایی می شود. تقریباً 12 درصد کل مرگ و میر ناشی از سرطان در اثر سرطان معده است. یکی از مهم ترین ژنهایی که در ممانعت از بروز سرطان اهمیت دارد ژن p53 است که در تنظیم چرخه سلولی نقش دارد. در برخی از سرطان ها تا 50 درصد موارد در ژن p53 جهش دیده می شود که حدود 87 درصد موارد جهش ها در اگزون های 5 تا 8 هستند. این مطالعه به منظور تعیین جهش های ژن p53 در سرطان معده به روش pcr- sscp انجام گردید. مواد و روش ها: طی سال 1381، 44 نمونه بیوپسی از بیماران سرطان معده از سه مرکز بیمارستانی در تهران تهیه و مشخصات دموگرافیک بیماران مشخص و نمونه های بیماران به روش pcr- sscp جهت تعیین جهش های ژن p53 مورد مطالعه قرار گرفت. یافته ها: در این مطالعه از 44 بیمار مبتلا به سرطان معده، 31 نفر مرد و 13 نفر زن با میانگین سنی 60.8 سال (از 34 سال تا 84 سال) بودند. بر اساس نوع سرطان 36 مورد از نوع روده ای (81.8 درصد) و 5 مورد (11.4 درصد) از نوع منتشر بودند. سه مورد با اطلاعات موجود در هیچ یک از دو گروه فوق قرار نگرفت. پس از انجام pcr- sscp در 9 مورد حرکت الکتروفورتیک باندهای نمونه بیماران با نمونه های طبیعی تفاوت داشت. یک جهش در اگزون 5 (11.1 درصد)، 2 جهش در اگزون 6 (22.2 درصد)، 3 جهش در اگزون 7 (33.3 درصد) و 3 جهش در اگزون 8 (33.3 درصد) مشاهده شد. از این 9 جهش 7 مورد مربوط به سرطان از نوع روده ای و 2 مورد از نوع منتشر بود. ارتباط معنی داری بین سن و نوع سرطان مشاهده نگردید. هم چنین ارتباط معنی داری بین نوع سرطان و جنس، بین جنس و جایگاه جهش و هم چنین نوع سرطان و جایگاه جهش دیده نشد. در نوع منتشر 2 جهش در اگزون های 6 و 8 مشاهده گردید و هیچ جهشی در اگزو های 5 و 7 مشاهده نشد. در نوع روده ای در هر چهار اگزون مورد مطالعه جهش دیده شد. نتیجه گیری: در این مطالعه میزان بروز جهش در ژن p53 در سرطان معده 20.5 درصد به دست آمد که بیانگر فراوانی متوسط جهش ژن p53 در جامعة مورد مطالعه است.

آمار یکساله:  

بازدید 182

دانلود 68 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  137-144
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18594
 • دانلود: 

  17965
چکیده: 

Polymerase chain reaction– single-strand conformation polymorphism (pcr-sscp) and pcr– restriction fragment length polymorphism (pcr-RFLP) are two independent methods used in the post-amplification genotyping of DNA variations. Both techniques are used in a wide range of screening applications to characterize single nucleotide polymorphisms (SNPs). The pcr-sscp enables the identification of a potentially causative unknown SNP that could not be identified by pcr-RFLP. However, because complicated steps are not required to perform pcr-RFLP, it is used in many applications. On the other hand, pcr-RFLP is easier to process in terms of time and handover experience, the detection of a particular unknown SNP by pcr-sscp has further chances. The simplicity of pcr-RFLP does not mean that it is better than pcr-sscp. The reason is the limited ability of pcr-RFLP to detect nucleotide variations, which often go undetected because each restriction enzyme (RE) scans only a few recognition sequences, and other sequences are ignored. Furthermore, the efficacy of pcr-sscp is sometimes hindered by many optimizations and also lack of experience. As pcr-sscp allows other sequences within an amplicon to be separated and characterized, the choice between pcr-RFLP and pcr-sscp is largely dependent on the reason for each genotyping experiment. This review provides a useful guide for comparing pcr-RFLP and pcr-sscp in terms of their concepts, efficiency, ease of use, interpretation, and sensitivity as well as several other parameters. The comparison is extended to the practical applications of both techniques in terms of their utilization in molecular diagnostics and related applications.

آمار یکساله:  

بازدید 18594

دانلود 17965 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  26
 • صفحات: 

  104-112
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  81
 • دانلود: 

  15
چکیده: 

ژن های خانواده DNA متیل ترانسفراز (DNMTs) بواسطه نقش کلیدی در شکل گیری و ابقاء الگوهای اپی ژنتیکی، اهمیت بالایی در کنترل تکوین و رشد و نمو جنینی از مرحله لقاح تا دوران پس از تولد دارند. مطالعه حاضر به منظور شناسایی جهش های بالقوه در اگزون 33 ژن DNMT-1، اینترون 4 ژن DNMT-3a و اینترون 3 ژن DNMT-3b و ارتباط آن ها با وزن تولد در گاو های نژاد هلشتاین صورت گرفت. خون گیری به طور تصادفی از تعداد 60 رأس گاو هلشتاین دارای رکورد وزن تولد تا بلوغ از یک گاوداری صنعتی در استان کرمان انجام شد. استخراج نمونه های DNA با استفاده از روش فنل کلروفرم انجام گرفت و جایگاه های هدف با استفاده از پرایمر های اختصاصی توسط واکنش های زنجیره ای پلیمراز (pcr) تکثیر شدند. به منظور ردیابی چند شکلی در توالی های هدف از تکنیک چند شکلی ساختار فضایی رشته های منفرد (sscp) و رنگ آمیزی با نیترات نقره استفاده شد. نتایج این مطالعه حاکی از عدم وقوع جهش در تمامی جایگاه های مورد مطالعه بود، بطوری که در تمام نمونه های مورد بررسی، بر اساس اندازه قطعه مورد بررسی، الگوی باندی یکسانی شناسائی شد. عدم شناسائی وجود چند شکلی در نواحی مورد بررسی، احتمالاً ممکن است به دلایلی نظیر ناکارآمدی نسبی تکنیک pcr-sscp در شناسائی جهش ها، کوچک بودن اندازه نمونه های مورد بررسی، پیامدهای تصادفی ناشی از رانش ژنی و یا تاثیر انتخاب مصنوعی و یا طبیعی بر علیه وقوع جهش در نواحی مزبور باشد. بنابراین، نواحی ژنی مورد بررسی در این تحقیق به عنوان نشانگر مولکولی برای ارزیابی صفت وزن تولد در گاو های هلشتاین فاقد کارائی هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 81

دانلود 15 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  126
 • صفحات: 

  73-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  55
 • دانلود: 

  21
چکیده: 

نشان داده شده است که بروز هر گونه تغییر در عملکرد ژنهای DNMTs اثرات شگرفی بر فرآیند تکوین جنین و نیز وزن تولد در پستانداران دارد، لذا هدف از انجام این تحقیق بررسی چندشکلی ژن های خانواده DNA متیل ترانسفراز و ارتباط آن ها با وزن تولد در گاو سیستانی بود. خون گیری به طور تصادفی از 60 رأس گاو سیستانی به عمل آمد. استخراج DNA با استفاده از روش فنول کلروفرم انجام شد. نواحی کاندیدا برای وجود جهش شامل قطعه های 114 جفت بازی واقع در اگزون 33 ژن DNMT1، قطعه 176 جفت بازی واقع در اینترون 4 ژن DNMT3a و قطعه 207 جفت بازی واقع در اینترون 3 ژن DNMT3b توسط واکنش زنجیره ای پلی مراز تکثیر شدند. به منظور بررسی وجود چند شکلی در ژن های هدف از روش pcr-sscp به وسیله ی ژل پلی آکریل آمید و رنگ آمیزی نیترات نقره استفاده گردید. ارزیابی نتایج دلالت بر عدم وجود تنوع الگوهای باندی در تمام نمونه های مورد بررسی داشت. بر اساس نتایج این مطالعه به نظر می رسد که عدم مشاهده تنوع ژنتیکی در نواحی مورد بررسی احتمالاً دلالت بر انتخاب بر علیه وقوع جهش های خاص در جمعیت مورد نظر دارد. در مجموع براساس نتایج این مطالعه ارزیابی تنوع ژنتیکی در نواحی مورد بررسی، جهت شناسائی مارکرهای موثر در برنامه های اصلاحی صفات تولیدی در گاو سیستانی فاقد کارائی می باشد

آمار یکساله:  

بازدید 55

دانلود 21 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  4/20
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  115-122
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2323
 • دانلود: 

  366
چکیده: 

شناسایی ژن های موثر بر تعادل انرژی، تولید شیر و مصرف خوراک از علاقه مندی های اخیر پژوهشگران اصلاح نژاد است. در ایران علی رغم وجود منابع غنی حیوانی، تلاش های اندکی برای شناسایی ژن های کنترل کننده صفات در آنها صورت گرفته است. بنابراین، شناسایی ژن های کاندیدای موثر بر صفات اقتصادی می تواند به اصلاح نژاد گوسفند در کشور کمک شایانی نماید. در این تحقیق برای بررسی چند شکلی ژن لپتین از 120 راس گوسفند نر و ماده کرمانی ایستگاه اصلاح نژاد شهر بابک خونگیری شد. پس از استخراج DNA با استفاده از کیت استخراج استاندارد، واکنش زنجیره ای پلی مراز برای تکثیر قطعه 275 جفت بازی از اگزون سوم این ژن انجام شد. پس از تعیین چند شکلی فضایی تک رشته ای، محصولات pcr، الگوهای باندی مربوط به ژن لپتین با استفاده از ژل آکریل آمید و رنگ آمیزی نیترات نقره، بدست آمد. برای ژن لپتین در نمونه مورد مطالعه، 10 الگوی A/A، C/C، A/B، A/C، A/B/C، A/B/E، A/B/F، A/C/F، A/B/D/E و A/B/C/F  بدست آمد که نشان دهنده چندشکلی بالای در ژن لپتین گوسفندان نژاد کرمانی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 2323

دانلود 366 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  136-139
تعامل: 
 • استنادات: 

  489
 • بازدید: 

  828
 • دانلود: 

  222
چکیده: 

هدف از این تحقیق شناسایی چند شکلی ژن های کالپاستاتین، کالپاین در یک گله گوسفند زل با روش های pcr-RFLP و pcr-sscp بود. در این تحقیق نمونه های خون از 200 راس گوسفند نر و ماده ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند شیرنگ وافع در شهر فاضل آباد-استان گلستان-خونگیری شد و استخراج DNA به روش بهینه یافته نمکی انجام شد. واکنش زنجیره ای پلیمراز جهت تکثیر یک قطعه 622 جفت بازی شامل اینترون و اگزون اولین دامنه تکراری ژن کالپاستاتین و یک قطعه 190 جفت بازی ژن کالپاین شامل قسمتی از اگزون 5 و 6 و اینترون مابین آن ها انجام گرفت. در تحقیق حاضر چندشکلی ناحیه تکثیر شده ژن کالپاستاتین با هر دو روش فوق بررسی شد. در مورد روش RFLP، قطعه تکثیر شده این ژن، به طور جداگانه توسط دو آنزیم رستریکتاز MspI و NcoI مورد هضم قرار گرفت و دو آلل M و N به ترتیب با فراوانی های 0.855 و 0.145 شناسایی شدند. به کمک روش sscp، آلل های A،B  و C به ترتیب با فراوانی های 0.835، 0.145 و 0.020 مشاهده گردید. در مورد ژن کالپاین صرفا از روش pcr-sscp استفاده شد. در نتیجه تک رشته ای کردن ناحیه مورد مطالعه ژن کالپاین با بافر sscp، آلل های A و B به ترتیب با فراوانی های 0.845 و 0.155 مشاهده گردید. نتایج بدست آمده وجود تعادل هاردی واینبرگ را فقط برای ژن کالپاستاتین با روش sscp نشان داد (0.05<P) و برای سایر جایگاه ها وجود تعادل هاردی واینبرگ را تایید نکرد (0.05>P). متوسط هتروزیگوسیتی در هر دو جایگاه پایین بود که حاکی از بالا بودن هموزیگوسیتی در گله می باشد. با توجه به وجود چندشکلی در این جایگاه ها و نقش ژن های مذکور در کمیت و کیفیت گوشت به نظر می رسد می توان از اطلاعات بدست آمده برای یافتن ژنوتیپ های موثر بر صفات اقتصادی در گوسفند زل استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 828

دانلود 222 استناد 489 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  77
 • دانلود: 

  8
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 77

دانلود 8
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  201-203
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  298
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 298

دانلود 20 استناد 0 مرجع 2664
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  110
 • دانلود: 

  37
چکیده: 

تردی گوشت یکی از صفات مهم در صنعت تولید گوشت و یکی از خصوصیات مهم از نظر مصرف کنندگان می باشد. کالپاستاتین به عنوان یکی از ژنهای شاخص در تعیین کیفیت گوشت و رشد حیوانات می باشد. در این پژوهش از تعداد 200 راس گوسفند نر و ماده قزل گله های واقع در منطقه میاندواب و 50 راس گاوهای سرابی واقع در منطقه سراب به طور تصادفی خونگیری به عمل آمد. بعد از استخراج DNA، تکثیر قطعه 622 جفت بازی از اگزون 1 ژن کالپاستاتین با استفاده از یک جفت آغازگر اختصاصی انجام گرفت. برای مشاهده چند شکلی فضایی تک رشته ای (sscp) محصولات pcr از ژل آکریلامید %8 و رنگ آمیزی نیترات نقره استفاده گردید. در گوسفندان قزل سه الل a، b و c به ترتیب با فراوانی 0.62، 0.35 و 0.03 مشاهده گردید. نتایج نشان داد که تعادل هاردی - واینبرگ در جمعیت مورد مطالعه برای گوسفندان قزل وجود ندارد (P<0.05). در جمعیت گاوهای سرابی نیز سه آلل a، b و c به ترتیب با فراوانی های 0.70، 0.26 و 0.04 مشاهده شدند که این جمعیت در تعادل هاردی - واینبرگ بود. تنوع ژنتیکی در گوسفندان قزل و گاوهای سرابی برای جایگاه کالپاستاتین به ترتیب %49 و %44 به دست آمد. بنابراین نتایج نشان داد که می توان از تکنیک sscp برای شناسایی تنوع ژنتیکی و همچنین به عنوان یک ابزار مفید در برنامه های انتخاب بر اساس مارکرها استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 110

دانلود 37 استناد 0 مرجع 3
litScript