نتایج جستجو

955

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

96

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  66
 • دانلود: 

  18
چکیده: 

مقدمه: pcos شایعترین اختلال اندوکرین (هورمونی) زنان در دوران باروری است که شیوع آن 10-6 درصد می باشد. علت اصلی این سندرم مشخص نیست و درمان شناخته شده ای ندارد، قابل ذکراست که دراین اختلال زمینه ژنتیکی دارای اهمیت می باشد...

آمار یکساله:  

بازدید 66

دانلود 18
عنوان: 
نویسندگان: 

GOODARZI M.O.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  145
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  5739
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5739

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

SALEHPOUR S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  SUPPL 1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15904
 • دانلود: 

  9450
کلیدواژه: 
چکیده: 

pcos is a syndrome recognized from half a century, but still there are many points unclear in its clinics and management. What to do with pcos in adolescence? When does pcos pathophysiology start? Can we prevent it from childhood or it goes back to the intrauterine life? What is the best way to subside insulin resistance? Where and when is the place of drug therapy to reduce insulin resistance? Is it not better to start with diet and exercise instead of using drugs? Which diet is better? How can we treat the infertility? Which kind of treatment for the ovulation induction is more effective? What to do to prevent metabolic syndrome? What's the place of life style in metabolic syndrome?

آمار یکساله:  

بازدید 15904

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  498
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1472
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1472

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسنده: 

عیوضی محمدرحیم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  280
 • دانلود: 

  38
چکیده: 

مقدمه: ارتباط قوی بین استرس و چاقی با pcos وجود دارد تقریبا 60-50% زنان مبتلا به pcos چاق هستند. چاقی و استرس محور هیپوتالاموس، هیپوفیز تخمدان را مختل ساخته و منتهی به مقاومت به انسولین، هیپرآندروژنیسم و طیف وسیعی از علایم جسمی و روانی می شود. یوگا راه مناسبی برای داشتن بدن و ذهنی سالم است و قادر است چاقی و استرس را کنترل نماید. از این رو مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش یوگا در اداره سندرم تخمدان پلی کیستیک طراحی و اجرا شد...

آمار یکساله:  

بازدید 280

دانلود 38
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  99
 • صفحات: 

  2-6
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  140
 • دانلود: 

  82
چکیده: 

زمینه و هدف: آدیپوکین ها، پروتئین های مترشحه از بافت چربی هستند که در کنترل متابولیسم بدن شرکت دارند. آدیپسین از جمله آدیپوکین ها بوده که نقش سیستمیک در متابولیسم چربی یا سایر سیستم های فیزیولوژیک مرتبط با بالانس انرژی بدن دارد. در مطالعات گوناگون سطح سرمی آدیپسین با تغییر در شاخص توده بدنی (Body Mass Index-BMI)، و مقاومت به انسولین همراه بوده است. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط آدیپسین با سندرم تخمدان پلی کیستیک (Poly Cystic Ovary Syndrome -pcos) انجام شد.روش کار: این مطالعه مورد- شاهدی در سال 1390 روی بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک  (pcos)مراجعه کننده به درمانگاه مرکز تحقیقات غدد درون ریز دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شد. 45 بیمار مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک و 45 نفر به عنوان گروه شاهد به روش نمونه گیری آسان انتخاب و بررسی شدند. سطح سرمی هورمون آدیپسین و انسولین به روش الایزا و سطح سرمی گلوکز به روش رنگ سنجی آنزیمی در حالت ناشتا سنجیده شد. داده ها با استفاده از آزمون T مستقل، ضریب همبستگی و آنالیز واریانس یک طرفه به کمک نرم افزار  SPSS16 تحلیل شد.یافته ها: ارتباط معنی داری بین میزان آدیپسین سرم و بیماری سندرم تخمدان پلی کیستیک وجود نداشت (15.93±7.24 نانوگرم بر دسی لیتر در بیماران مبتلا به pcos و 14.24±7.53 نانوگرم بر دسی لیتر در گروه شاهد p=0.272). میزان گلوکز و انسولین در افراد بیمار (به ترتیب 104.1±13.4 (p=0.047) میلی گرم بر دسی لیتر و 10.8±5.2، (p<0.000) میلی یونیت بر لیتر بالاتر از افراد گروه شاهد بوده و این افراد مبتلا به مقاومت به انسولین بودند.نتیجه گیری: این مطالعه ارتباط معنی داری بین میزان آدیپسین و سندرم تخمدان پلی کیستک نشان نمی دهد. ممکن است با بزرگ تر کردن جامعه یا محدود کردن رده سنی ارتباط معنی داری بین هورمون آدیپسین و سندرم تخمدان پلی کیستیک وجود داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 140

دانلود 82 استناد 0 مرجع 1
strs
نویسندگان: 

ESKANDARI Z. | SADRKHANLOO R.A. | NEJATI V. | RAZI M. | TIZROO G.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  SUPPLEMENT 1
 • صفحات: 

  108-108
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13679
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

Background: Hyperhomocysteinemia is a recognized risk factor for atherosclerosis. Elevated homocysteine (Hcy) results in severe oxidative stress, platelets hyper activity, and impairs arterial circulation and smooth muscle proliferation in vascular wall. This study was carried out to evaluate follicular fluid (FF) Hcy, glucose and estradiol levels in IVF candidate pcos women.Materials and Methods: 52 infertile patients from Dr-Tizro Day Care and IVF Center divided in to two groups including; 26 pcos and 26 non pcos women. Long protocol performed for all patients. FF Hcy, glucose and estradiol (E2) levels were analyzed at the time of oocyte retrieval. Automated Chemiluminescence technique (ELECYS2010HITACHI, Roche Diag. Germany, Diasorin kit), enzyme conversion immunoassay kit (Axis-Shield, Dundee, UK) and enzymatic reaction techniques (Pars Azmoon kit) were used in order to evaluate E2, Hcy and glucose respectively.Results: In pcos patients, the FF Hcy level was manifested significantly higher in comparison to controls (p<0.001). Observations demonstrated that in pcos group the Hcy level increased independent to E2, Glucose levels, BMI and age, while pcos group showed significantly higher BMI in comparison to non-pcos patients (p<0.03). The pregnancy rate in non pcos women (50%) remarkably was higher versus pcos group (33%). No significant differences were revealed between two groups for FF glucose and estradiol levels.Conclusion: Present data showed that although FF glucose, E2 levels were constant in pcos and non pcos patients, the FF Hcy levels in pcos significantly increased.

آمار یکساله:  

بازدید 13679

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SALEHPOUR S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  SUPPLEMENT 1
 • صفحات: 

  22-23
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11569
 • دانلود: 

  9450
کلیدواژه: 
چکیده: 

Polycystic ovary syndrome (pcos) is now recognized as an important metabolic as well as reproductive disorder conferring substantially increased risk for type 2 diabetes. Affected women have marked insulin resistance, independent of obesity.Prolonged (6 months) medical therapy for hirsutism is necessary to document effectiveness. Many drugs used for the treatment of hirsutism are not FDA approved for this indication.No effective treatment for alopecia is known. Anti-androgens should not be used without effective contraception. Flutamide is of limited value because of its dose dependent hepatotoxicity. Drospirenone in the dosage used in some OCs is not antiandrogenic. The best medical therapy and long of treatment for hirsutism is unclear. Measurement of serum androgens is fraught with error but is the best estimate we have for hyperandrogenism. Overall, the benefits of OCPs outweigh the risks in most patients with pcos. Women with pcos are more likely to have contraindications for OCP use than normal women. In the absence of other risk factors, there is no evidence that women with pcos are at increased risk of cardiovascular disease (CVD) with OCP treatment compared with normal women. There is no evidence for differences in effectiveness and risk among the various progestogens and when used in combination with a 20 versus a 30 mg daily dose of estrogen. OCPs do not negatively affect subsequent fertility. There is no definitive evidence that the type of OCP determines efficacy of hirsutism control.Statins can reduce the concentration of total testosterone, Total Cholesterol, TG and LDL. However, it cannot be concluded that statins have long-term benefit. Efficacy and safety of newer drugs for treatment of type2 DM in pcos (including GLP-1 agonists) is unclear. The efficacy of bariatric surgery and its long-term effect is unclear.

آمار یکساله:  

بازدید 11569

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SCICCHITANO P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  611-618
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  10792
 • دانلود: 

  9450
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10792

دانلود 9450 استناد 455 مرجع 0
نویسندگان: 

WILD R.A.

نشریه: 

HUMAN REPRODUCTION UPDATE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  231-241
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  6020
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6020

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
litScript