نتایج جستجو

26982

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2699

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

GREYSEN S.R. | HARRISON J.D. | KRIPALANI S.

نشریه: 

BMJ QUALITY AND SAFETY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5256
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5256

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  8-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  410
 • دانلود: 

  56
چکیده: 

مقدمه: پذیرش مجدد بیمارستانی به علت تاثیر بر روی هزینه و کیفیت مراقبت بیمارستانی و تحمیل بار اضافی بر نظام بهداشتی ودرمانی، از اولویت های مهم مدیران بیمارستان ها به حساب می آید. این مطالعه با هدف بررسی علل بستری مجدد بیماران بخش های مسمومین بیمارستان لقمان حکیم تهران انجام شد.روش پژوهش: این مطالعه از نوع کاربردی، توصیفی مقطعی گذشته نگر است. جامعه پژوهش شامل موارد بستری مجدد در طی سال 1393 در بخش های مسمومین بیمارستان لقمان حکیم بودند. حجم پژوهش بر اساس جدول مورگان 300 پرونده بالینی می باشد. روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده بود. بستری مجدد در مطالعه حاضر، به صورت بستری بیش از یک بارتعریف گردید. داده های دموگرافیک شامل (سن، جنس، تاهل، شغل، تحصیلات) و متغیرهای مربوط به بستری (دفعات بستری، طول اقامت، علت و نحوه مسمومیت، وضعیت ترخیص وارجاع وبیمه) توسط فرم اطلاعاتی از پرونده استخراج گردیدو در دو سطح آمار توصیفی (فراوانی و درصد) و آمار استنباطی (آزمون همبستگی کای دو، آزمون تی وابسته و آزمون کای اسکوئر) توسط نرم افزار SPSS21 موردتجزیه و تحلیل قرار گرفت و آزمون فرضیه انجام گردید.یافته ها: درطول مدت مطالعه 300 مورد بستری مجدد در بخش های مسمومین بیمارستان لقمان حکیم مورد بستری قرار گرفتند. علت بستری مجدد در 41.6 درصد بیماران موارد مربوط به مشکلات خانوادگی است. از سایر علل به ترتیب مسائل عاطفی و مسائل روحی و اعتیاد را می توان نام برد. 13.4 درصد بیماران مورد مطالعه بستری مجدد داشته اند. جمع کل هزینه معالجه بیماران برحسب بستری مجدد 2060521754 ریال است. میانگین هزینه اقامت برای هر بیمار 10256639 ریال، پرداخت از جیب بیمار 928136 ریال و پرداخت یارانه سلامت توسط وزارت بهداشت 1834370 ریال بود.نتیجه گیری: به طور کلی نتایج مطالعه حاضر نشان دادکه، عوامل متعددی در بستری مجدد بیماران بخش مسمومین به بیمارستان می تواند دخیل باشد که عمده ترین آن ها را می توان در چهار حیطه مشکلات خانوادگی، مشکلات روحی، مشکلات عاطفی و اعتیاد نام برد.

آمار یکساله:  

بازدید 410

دانلود 56 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  41
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  24-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  968
 • بازدید: 

  1625
 • دانلود: 

  447
چکیده: 

سابقه و هدف: شواهد موجود نشان می دهند که پیگیری نامناسب و ناکافی بیماران پس از ترخیص منجر به افزایش ریسک بستری دوباره برنامه ریزی نشده می شود که امروزه به عنوان یک فاکتور نشان دهنده عملکرد ضعیف نظام سالمت مورد توجه قرار می گیرد. هدف از انجام این مطالعه تعیین تاثیر آموزش و پیگیری پس از ترخیص بیماران مبتال به نارسایی قلبی در میزان مراجعه دوباره به پزشک و بستری دوباره بود.مواد و روش ها: این مطالعه به صورت یک کارآزمایی بالینی، روی 120 بیمار مبتلا به نارسایی قلبی که در بیمارستان طالقانی تهران بستری بودند، انجام گرفت و با استفاده از روش تصادفی بلوکی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. بیماران گروه مداخله پس از ترخیص طبق دستورالعمل آموزشی که بر اساس گایدلاین های موجود و نیاز بیماران گردآوری و تدوین شده بود، آموزش دیده و به وسیله 9 تماس تلفنی که در ماه اول پس از ترخیص هر هفته و در دو ماه بعدی هر دو هفته یک بار انجام می گرفت، پیگیری شدند، ولی بیماران گروه کنترل خدمات روتین را دریافت کردند. اطلاعات بیماران دو گروه هر دو هفته یک بار به مدت سه ماه طبق چک لیست کنترلی ثبت شد و با استفاده از آزمون کای مربع، فیشر و test-t مورد آنالیز قرار گرفت. تاثیر مداخله با استفاده از مدل GEE بررسی شد.یافته ها: میزان بستری دوباره بیماران در گروه مداخله 19.3 درصد و در گروه کنترل 38.2 درصد بود که یافته های حاصل، بیانگر کاهش معنادار بستری دوباره بیماران در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل است (p=0.05). بیمارانی که نیاز بالا برای مراجعه به پزشک داشتند در گروه مداخله 17.5 درصد و در گروه کنترل 28.3 درصد بود که در مجموع دو گروه از لحاظ میزان مراجعه سرپایی به پزشک تفاوت معناداری با هم نداشتند.نتیجه گیری: آموزش و پیگیری بیماران مبتال به نارسایی قلبی پس از ترخیص به کاهش میزان بستری دوباره منجر می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1625

دانلود 447 استناد 968 مرجع 5
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  121
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  561-567
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  453
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 453

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  37-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19748
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

Objective: We aimed to describe psychiatrists' attributions on non-compliance related issues resulting in re-hospitalizations of psychiatric patients.Method: In a cross sectional study, we included 500 randomly selected psychiatric readmitted patients and registered their demographic data (including age, sex, job, marital status, and educational level), and psychiatric clinical data (including diagnosis, medications, and presence of psychiatric disorders in family members). Possible noncompliance issues by means of type and causes were asked through a structured interview by a psychiatrist.Results: Non-compliance was reported as a possible cause of admission in 441 (88.2) of the re-hospitalized cases. No insight to disease (n=295; 59%), and feeling of cure (n=138; 27.6%) were the 2 most prevalent causes for noncompliance of the patients.Conclusion: It seems that non-compliance, as a prevalent factor, possibly causes readmission in psychiatric wards. Providing a better insight to disease and to instruct patients to take their medications even if they have some feeling of cure is important to decrease such problems.

آمار یکساله:  

بازدید 19748

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  236-242
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  898
 • دانلود: 

  251
چکیده: 

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 898

دانلود 251 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1 (پی در پی 102)
 • صفحات: 

  1-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1043
 • دانلود: 

  300
چکیده: 

پیش زمینه و هدف: پذیرش مجدد بیمارستانی به علت تاثیر بر روی هزینه و کیفیت مراقبت بیمارستانی و تحمیل بار اضافی بر نظام بهداشتی و درمانی، از اولویت های مهم مدیران بیمارستان ها به حساب می آید. مطالعه حاضر باهدف بررسی بستری مجدد در بخش های بستری بیمارستان صنعت نفت تهران در سال 1395 انجام گرفته است.مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی بود که بر روی 260 نفر از بیماران بستری در بیمارستان صنعت نفت تهران انجام شد. ابزار گرداوری اطلاعات فرمی شامل اطلاعاتی از قبیل، سن، جنسیت، تحصیلات، بخش بستری، علت بستری اولیه، تعداد دفعات بستری، علت بستری و هزینه بستری بود. تحلیل اطلاعات به کمک نرم افزار SPSS ویراش 21 و با استفاده از آزمون های کای اسکوئر انجام شد.یافته ها: نتایج نشان داد از مجموع بستری های انجام شده در سال 1395، 20 درصد بستری مجدد شده بودند. بررسی میزان بستری مجدد برحسب دفعات بستری نشان داد 74.6 درصد بیماران برای بار دوم، 12.3 درصد بار سوم و 13.1 درصد بیش از سه بار برای پیگیری درمان به بیمارستان موردمطالعه مراجعه نموده بودند. رابطه معنی داری بین سن، مدت بستری و تحصیلات بیماران با دفعات بستری مجدد وجود داشت (P<0.05).بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج ارائه آموزش پس از ترخیص به بیمار و همراه، آگاهی نسبت به اهمیت پیگیری درمان، توجه بیشتر کادر بالینی به مسائل و نیازهای بهداشتی درمانی بیماران، آگاهی دادن به مدیران بیمارستان از هزینه های بستری مجدد و همچنین برنامه ریزی های جامع ومانع در بیمارستان ها، برای جلوگیری از لغو عمل به دلیل عوامل اداری می تواند مفید باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1043

دانلود 300 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  78
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  429-433
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  209
 • دانلود: 

  54
چکیده: 

زمینه و هدف: کاهش بستری مجدد به عنوان یک شاخص تعیین کننده عملکرد سیستم های مراقبتی و درمانی، نشان دهنده افزایش کیفیت خدمات در اولین مراقبت ارایه شده به بیمار است. روش بررسی: این مطالعه کیفی از نوع فنومنولوژی (Phenomenology) در سه بیمارستان آموزشی شهر کرمان از فروردین تا شهریور سال 1396 انجام شد. گردآوری داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته با روش نمونه گیری هدفمند از بین تمامی بیماران بستری در بخش های داخلی و پرستاران شاغل در بخش و پزشکان معالج، انجام شد. برای تحلیل داده ها از روش کلایزی هفت مرحله ای (Sevan Level Colaizzi Metod) استفاده شد. یافته ها: تحلیل مصاحبه ها منجر به شناسایی سه کد اصلی شامل ویژگی های شخصی بیماران، نیروی انسانی و عوامل بالینی، بیمارستان و عوامل محیطی و 11 همچنین کد فرعی شد. نتیجه گیری: باید با ارایه راهکارهای کاربردی و اجرای آن از طریق سیستم بهداشت و درمان در کشور زمینه لازم را برای کاهش میزان بستری مجدد جامعه فراهم آورد.

آمار یکساله:  

بازدید 209

دانلود 54 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  35
 • دانلود: 

  11
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 35

دانلود 11
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  513
 • صفحات: 

  16-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  185
 • دانلود: 

  48
چکیده: 

مقدمه: با توجه به اهمیت کیفیت زندگی بیماران دچار قطع عضو و نیاز به بازتوانی و بهبود کیفیت زندگی آن ها پس از عمل، مطالعه ی حاضر با هدف بررسی علل بستری مجدد بیمارانی که به علت ایسکمی اندام تحتانی تحت عمل آمپوتاسیون قرار گرفته بودند، انجام شد. روش ها: این مطالعه ی مقطعی بر روی 200 بیمار که در سال های 97-1396 در بیمارستان های آیت اله کاشانی و الزهرای (س) اصفهان تحت آمپوستاسیون قرار گرفته بودند، با توجه به شرایط ورود به مطالعه انجام گرفت. میزان بستری مجدد و علل مرتبط با آن در این بیماران مورد بررسی قرار گرفت. حد اطمینان 95 درصد برای واکاوی داده ها در نظر گرفته شد. یافته ها: در این مطالعه، 67 بیمار (5/33 درصد) نیاز به بستری مجدد داشتند. بیشترین علل بستری مجدد، به ترتیب به خاطر عفونت محل آمپوته شده (7/68 درصد)، مشکلات قلبی-عروقی (9/14 درصد)، ناهنجاری های انعقادی (5/7 درصد) و سایر علل (0/9 درصد) بود. 6/74 درصد بیمارانی که بستری مجدد شده بودند، مشکلات مربوط به زخم و 4/16 درصد، ترومبوآمبولی داشتند. از طرفی، میانگین طول مدت بستری مجدد در بیماران 09/4 ± 05/13 روز بود. سرانجام بیمارانی که بستری مجدد شده بودند، به این صورت بود که 1/82 درصد بهبودی کامل یافتند، 9/14 درصد بهبودی با عارضه داشتند و 0/3 درصد فوت کردند. نتیجه گیری: مراقبت از محل جراحی و زخم در بیمارانی که تحت هر گونه مداخله در اندام تحتانی قرار می گیرند و جلوگیری از عفونت محل جراحی، می تواند باعث کاهش قابل توجه میزان بستری مجدد در این بیماران شود.

آمار یکساله:  

بازدید 185

دانلود 48 استناد 0 مرجع 0
litScript