نتایج جستجو

50175

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

5018

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  1 (پیاپی 82)
 • صفحات: 

  74-79
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1396
 • دانلود: 

  438
چکیده: 

هدف از اجرای این مطالعه بررسی تغییرات هماتولوژی و بیوشیمی بالینی در خون جوجه های مبتلا به آسیت می باشد. در مورد تغییرات کلینیکال پاتولوژی ناشی از سایر بیماری های پرندگان گزارشات زیادی وجود دارد. در حالی که تنها مطالعات انجام شده در ارتباط با سندرم آسیت مربوط به تغییرات هماتوکریت، هموگلوبین و تعداد گویچه سرخ است. به منظور تعیین تغییرات کلینیکال پاتولوژی در آسیت تجربی طیور از 300 قطعه جوجه خروس گوشتی یک روزه نژاد راس، که به سه گروه مساوی: کنترل نگه داری شده در سرما و مصرف کننده هورمون T3 تقسیم شده بودند، در روزهای متعدد خون گیری به عمل آمد. د و عامل سرما و هورمون T3 در این پرندگان به منظور ایجاد آسیت به کار برده شد. وقوع آسیت با شاخص هایی چون میزان مرگ و میر، علایم کالبد گشایی و هیپرتروفی بطن راست قلب مورد تایید قرار گرفت. در این مطالعه 24 جوجه در اثر ابتلا به آسیت تلف شدند (11.4%). در کالبد گشایی علایمی چون هیدروپریکارد یوم، هیدروپریتونئوم، پر خونی شدید عضلات وریه، هیپرترفی قلب و تورم کلیه و کبد قابل مشاهده بود. نتایج تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS  مورد آزمایش t.test و آنالیز واریانس قرار گرفتند. نسبت وزن بطن راست به وزن کل بطن ها در 39 و 46 روزگی در گروه های که در آنها T3 استفاده شده و نگه داری شده در سرما در مقایسه با گروه کنترل دارای افزایش معنی داری بود. تعداد RBC در گروه کنترل با سایر گروه های مورد بررسی اختلاف معنی داری نداشت. اما میزان PCV و Hb به ترتیب در 11 و 32 روزگی در گروه های مصرف کننده T3 و نگه داری شده در سرما در مقایسه با گروه کنترل دارای اختلاف معنی داری بود (P>0.04). فعالیت سرمی آنزیم های AST، ALT از روز 21 در گروه نگه داری شده در سرما و مصرف کننده T3 در مقایسه با گروه کنترل دارای افزایش معنی داری بود (P>0.02). با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر این است که تعیین شاخص های هماتولوژی و بیوشیمی بالینی می تواند یکی از راه های موثر در تشخیص سندرم آسیت طیور باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1396

دانلود 438 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  15-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16807
 • دانلود: 

  15381
چکیده: 

Background: Intrauterine growth restriction is a multifaceted problem and is associated with a significant increase in the level of morbidity and perinatal mortality. According to some studies, failure of the placenta is responsible for the most cases of intrauterine growth restriction. The aim of this study was to evaluate the placental pathologic changes in the intrauterine growth restriction (IUGR) samples and compare them with normal cases. Methods: A study population consisted of 60 intrauterine growth restriction neonates and 60 normalized neonates born at Tehran Imam Khomeini Hospital between June 2016 and July 2017. The placenta was weighed, immediately after delivery, and the umbilical cord was separated, then stored in 10% formalin and sent for pathological examination as soon as possible. Data collection was performed according to the following items: the pathologist's report, the results of the infants' examination, and the data in the neonatal cases. Results: The intrauterine growth restriction group showed a high frequency of placenta infarction (P < 0. 001), inflammation of the villous (P < 0. 001), villous fibrosis (P = 0. 044), villous vascularization disorder (P = 0. 001), prevalence of chorioamnionitis (P = 0. 027), prevalence of Syncytiotrophoblastic knots (P < 0. 001) and placental necrosis (P = 0. 048) than normal group. However, the mean weight of the placenta (P < 0. 001), the length and width of the macroscopic placenta changes was less (P < 0. 001). Conclusion: The results of the current study showed that a major part of the macroscopic and histological changes are detectable in the intrauterine growth restriction samples, which are considerably more common than normal, although they are not pathognomonic, but in the future, more accurate results can be obtained from more extensive studies.

آمار یکساله:  

بازدید 16807

دانلود 15381 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

یافته

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3 (پیاپی 22)
 • صفحات: 

  37-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  795
 • دانلود: 

  198
چکیده: 

مقدمه: کژدم گادیم Hemiscorpius lepturus (همیسکورپیوس لپتروس) یکی از کژدم های خطرناک دنیا و ایران است. این کژدم در استانهای جنوبی به ویژه در خوزستان مسوول گزش تعداد زیادی از افراد بوده که پی آمد آن عوارض خطرناک و طولانی و گاهی مرگ است. با توجه به این که مطالعه اثرات زهر این کژدم در حیوانات آزمایشگاهی می تواند، مکانیسم عمل زهر را روشن نموده و کمک زیادی به درمان کژدم زدگان نماید لذا بررسی اثر زهر کژدم گادیم در تغییرات پاتولوژیک اندام های رت انجام شد.مواد و روشها: این مطالعه تجربی بر روی 101 رت از یک نژاد و سن تقریبی 3-2 ماهه و وزن 250-200 گرم صورت پذیرفت. رت ها به طور تصادفی به دو گروه شاهد و تجربی تقسیم شدند. به گروه شاهد (0.1 سی سی سرم فیزیولوژی و گروه مورد 0.1 سی سی سرم فیزیولوژی که حاوی یک میکرولیتر زهر تازه کژدم گادیم بود در پوست تزریق گردید. سپس تغییرات موضعی و یا زخم با گروه شاهد قبل و بعد از تزریق با آزمون های آماری Fisher exact test مورد تحلیل قرار گرفت. بافت کبد، کلیه، طحال در آتوپسی برداشت شد و جهت تشخیص تغییرات پاتولوژیک با میکروسکوپ مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت.یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که تزریق زهر کژدم گادیم در 55 درصد موارد در پوست رت موجب زخم گردیده است. تغییرات پاتولوژیک در اثر تزریق زهر این کژدم در کبد به میزان 70.6 درصد، در کلیه 35.3 درصد و در طحال به میزان 27.4 درصد رخ داده است. تغییرات پاتولوژیک در این اندامها شامل خونریزی، احتقان نکروز با درجه های شدید تا ملایم بود.نتیجه گیری: زهر کژدم گادیم در ایجاد آسیب پوستی یا زخم، تغییرات پاتولوژیک در کبد، کلیه و طحال رت، نقش دارد. بررسی ضایعات پوستی و تغییرات پاتولوژیک در اندام های مختلف در موارد انسانی، به صورت بیوپسی و آتوپسی موجب شناخت اثرات این زهر در انسان و در نتیجه درمان مناسب تر مصدومین می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 795

دانلود 198 استناد 1 مرجع 6
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  2-1
 • صفحات: 

  15-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  771
 • دانلود: 

  192
چکیده: 

مقدمه: هدف از این مطالعه اندازه گیری شیوع تغییرات فیزیولوژیک و پاتولوژیک مخاط دهان در دانش آموزان مدارس راهنمایی پسرانه مشهد بود. مواد و روش ها:  برای تسهیل در به دست آوردن ثبت اطلاعات پرسشنامه ای تهیه گردید و مجموعاً 300 دانش آموز مدارس راهنمایی با محدودة سنی 17-10 سال به صورت تصادفی انتخاب و معاینه شدند. در این مطالعه شیوع تقریبا بیست تغییر مخاطی را اندازه گیری نمودیم. یافته ها: گرانولولهای فوردایس با شیوع 50.4 درصد، ضایعات قرمز تحریکی با شیوع 18.3 درصد و زبان جغرافیایی با شیوع 13.6 درصد به ترتیب شایعترین تغییرات فیزیولوژیک و پاتولوژیک مخاط دهان و زبان بودند. نتیجه گیری: در این مطالعه تغییرات فیزیولوژیک مخاط دهان در مقایسه با تغییرات پاتولوژیک از شیوع بالاتری برخوردار بودند ولی هیچکدام در زمان معاینه نیاز به درمان نداشتند و تنها مساله مهم تشخیص افتراقی این تغییرات بود.

آمار یکساله:  

بازدید 771

دانلود 192 استناد 1 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  425-432
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  110
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

مقدمه و هدف: از جمله عفونتهای روده ای شایع عفونتهای سالمونلایی می باشد که منجر به تغییرات التهابی در مخاط روده باریک می گردد. بدیهی است درمان ضدمیکروبی مناسب می تواند منجر به کاهش تغییرات هیستولوژیکی در مخاط روده گردد. بر همین اساس در این مطالعه تاثیر عصاره آبی سیر بر کاهش تغییرات التهابی در مخاط روده باریک مورد مطالعه قرار گرفت. مواد و روشها: دراین مطالعه 3 گروه 20 تایی خرگوش نژاد Dutch-polish مورد مطالعه قرار گرفتند همه حیوانات با 1011CFU باکتری سالمونلاتیفی موریوم آلوده شدند. 48 ساعت پس از درمان دو گروه از خرگوشها با میزان mg/kg20 و mg/kg40 عصاره آبی سیر تحت درمان خوراکی قرار گرفتند و گروه دیگر بدون درمان تحت نظر بودند. 7 روز پس از درمان حیوانات کشته و روده باریک آنها در مقاطع مختلف مورد مطالعه پاتولوژیکی قرار گرفت. پس از آماده سازی و برش استاندارد نمونه ها، رنگ‎آمیزی هماتوکسیلین – ائوزین انجام و سه یافته ادم، پرخونی و ارتشاح سلول التهابی بررسی شد. یافته ها: از نظر شدت ارتشاح سلولی التهابی، ادم پرخونی با آزمون آماریFisher exact Test اختلاف آماری معنی داری بین سه گروه وجود داشت. نتیجه گیری: عصاره آبی سیر در کاهش شدت التهاب در مخاط روده باریک در عفونت ناشی از سالمونلاتیفی موریوم موثر بوده و برهمین اساس مطالعات کاملتری جهت شناخت کامل اثرات آن و استفاده در طب بالینی توصیه می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 110

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  49-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20658
 • دانلود: 

  15815
چکیده: 

Background: The pattern of drug abuse in Iran has dramatically changed in recent years, turning from the traditional opioids [opium, opium dross, and refined opium dross (Shireh)] into drugs with newer forms. The present study is aimed at investigating the frequency of pathological changes in the lungs of bodies with positive postmortem toxicology results for narcotics and psychotropic substances autopsied in the forensic dissection hall of Tehran, Iran [the Iranian Legal Medicine Organization (LMO)].Methods: The present study is a cross-sectional descriptive study. The sample consisted of 153 bodies, which had been referred to the LMO with positive results in postmortem toxicology for narcotics and psychotropic substances.Results: We found that narcotic drugs and psychotropic substances were used more in men than women. Moreover, the average age of death due to drug use was 36 years old. In addition, methamphetamine was the mostly-used type of substances, and smoking was the most widely used method to use the drugs. Besides, the dominant consistency and color of the lungs of half of the bodies investigated were elastic brown-gray. Moreover, the most common pathologic changes observed in the lungs of the bodies investigated were congestion and edema.Conclusion: Given the prevalence of pathological changes in the lungs of the examined bodies and congestion, edema, and pulmonary hemorrhage, the results of the present study can be particularly effective in determining the drug use and the resultant death in the absence of any previous records and/or a negative result of toxicology.

آمار یکساله:  

بازدید 20658

دانلود 15815 استناد 0 مرجع 0
strs
نشریه: 

VETERINARY RESEARCH FORUM

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  205-208
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14933
 • دانلود: 

  29779
چکیده: 

The red mite of poultry, Dremanyssus gallinae, is the most important hematophagous ectoparasite of poultry. In this study, pathologic changes of its biting on the poultry skin have been investigated. Thirty-two (Control=16 and Treatment=16) four weeks old Ross broilers (308) were infested with the mite on skin of hock joins. Samples were collected after 1, 24, 72 hours and 10 days. The skin samples were fixed in 10% buffered formalin and histological sections were prepared using routine Hematoxylin & Eosin staining method. Results showed that in all cases, except within first hour of infestation, lymphocytic infiltration was always a constant pathologic feature. Necrosis of feather's follicles was a prominent pathologic feature ensued due to vascular disturbances and resulted in loss of feather. Hyperkeratosis, parakeratosis and acanthosis were observed after 72 hours. These findings reveal that mite biting induces local epidermal hyperplasia.

آمار یکساله:  

بازدید 14933

دانلود 29779 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  36
 • صفحات: 

  202-206
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1532
 • دانلود: 

  192
چکیده: 

زمینه و هدف: هر ساله حدود 5000 مورد مرگ و میر بر اثر گزش کژدم در دنیا گزارش می شود که بیشتر قربانیان را کودکان تشکیل می دهند. این میزان در کشور ما حدود 40 مورد در سال است که 80% آن در استان خوزستان رخ می دهد و بیشترین کشندگی مربوط به کژدم گادیم است. هدف از این مطالعه بررسی تغییرات آسیب شناسی از گزش کژدم گادیم، روی مدل حیوانی است.روشها: این مطالعه تجربی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان انجام شد. 51 سر موش صحرایی به عنوان گروه مورد 50 سر موش صحرایی به عنوان گروه شاهد انتخاب شد. پس از تزریق سم کژدم گادیم به موشهای صحرایی، تغییرات آسیب شناسی ایجاد شده در کبد، طحال و کلیه ها، تغییرات موضعی پوستی و تغییرات گویچه قرمز، گویچه سفید و غلظت خون بررسی شد.یافته ها: بیشترین تغییرات آسیب شناسی در کبد (70.6%) و کلیه ها (35.3%) و کمترین تغییرات در طحال (27.4%) مشاهده شد. شایعترین نوع تغییر آسیب شناسی در کبد و کلیه ها، به صورت احتقان (به ترتیب 49 و 43.2%) و در طحال به صورت خونریزی (15.7%) بود. تغییرات پوستی به شکل زخم در 55 درصد موشهای گروه مورد دیده شد ولی در هیچ یک از موشهای گروه شاهد (با تزریق سرم فیزیولوژیک به جای سم) یافت نشد. میانگین تعداد گویچه های قرمز و غلظت خون کاهش و میانگین تعداد گویچه های سفید در خون افزایش یافت که این مقادیر از نظر آماری معنی دار بود.نتیجه گیری: سم کژدم گادیم باعث تغییرات آسیب شناسی مختلفی در اعضای بدن حیوان می شود که درصد و نوع این تغییرات در هر عضو، متفاوت است. افزایش گویچه سفید نشان دهنده قدرت این سم در تحریک سیستم ایمنی بدن حیوان است و کاهش گویچه های قرمز و غلظت خون، فعالیت هموکیتیک سم را نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 1532

دانلود 192 استناد 0 مرجع 6
نشریه: 

ارمغان دانش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  6 (پی در پی 72)
 • صفحات: 

  560-568
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  803
 • دانلود: 

  143
چکیده: 

زمینه و هدف: سمع قلب به عنوان یکی از مهم ترین ابزار معاینه بالینی در نوزادان جهت تشخیص دادن و یا رد کردن انواع بیماری های پاتولوژیک مادرزادی است. هدف این مطالعه ارزیابی دقت معاینه بالینی فوق تخصص نوزادان با فوق تخصص قلب کودکان در تشخیص سوفل قلبی پاتولوژیک از غیر پاتولوژیک بود.روش بررسی: در این مطالعه مقطعی 108 نوزاد بستری شده در بیمارستان بعثت و فاطمیه همدان در سال 1389 بررسی شدند. سمع قلب به وسیله فوق تخصص نوزادان و قلب کودکان انجام شد و یافته های تشخیصی مبنی بر احتمال سوفل پاتولوژیک و یا بی گناه بودن ثبت گردید. در نهایت بیمار جهت تشخیص قطعی اکوکاردیوگرافی شد. داده ها با آزمون آماری مجذور کای تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: در اکوکاردیوگرافی، 67 بیمار (62 درصد) سوفل قلبی پاتولوژیک داشتند. یافته های بالینی بین فوق تخصص نوزادان و قلب کودکان در تشخیص سوفل پاتولوژیک به ترتیب شامل 98 درصد حساسیت در مقابل 87.2 و 84.2 درصد ویژگی در برابر 100 و 94.1 درصد ارزش اخباری مثبت در مقابل100 و 94 درصد ارزش اخباری منفی در برابر 85.4 درصد بود.نتیجه گیری: دقت ارزیابی سوفل قلبی پاتولوژیک به وسیله فوق تخصص نوزادان نسبت به فوق تخصص قلب کودکان تفاوتی نداشت. بنابراین هم چنان اکوکاردیوگرافی به عنوان استاندارد طلایی، بهترین روش تشخیص انواع سوفل است.

آمار یکساله:  

بازدید 803

دانلود 143 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  65
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  231-238
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  743
 • دانلود: 

  195
چکیده: 

امروزه ویروس های آنفلوانزا تحت تیپ H9N2 در گله های طیور اهلی سراسر دنیا در حال چرخش هستند. تحقیق حاضر به منظور بررسی توان ایجاد ضایعات پاتولوژیک در موش به عنوان یک مدل پستاندار پایه گذاری گردیده است. 50 سر موش ماده نژاد BALB/C به سن تقریبی 8 هفته و متوسط وزن 27 گرم به دو گروه A شامل 25 سر موش که به روش داخل بینی با دوزی معادل106EID50  ویروس آنفلوانزا 04/ A/Chicken/Iran/B263در هر 50 میکرو لیتر مایع کوریوآلانتوئیک تلقیح شدند و گروه B شامل 25 سر موش به عنوان گروه کنترل تقسیم شدند. نمونه برداری در روزهای 3، 6، 9 و 12 بعد از عفونت زایی انجام و نمونه های بافتی از مغز، ریه، نای، کبد، روده، کلیه، قلب و طحال برداشت گردید. بررسی ضایعات هیستوپاتولوژیک نشان داد که این ویروس قابلیت ایجاد ضایعات پاتولوژیک را به شکل موضعی در ریه و نای دارا می باشد و می تواند در این بافت ها باعث ایجاد Interestitial bronchopneumonia و Tracheitis شود. این یافته ها نشان می دهد که ویروس آنفلوانزا می تواند در پستانداران بیماری ایجاد نماید و از آن جایی که امروزه آلودگی انسان به این ویروس ها که می تواند متعاقب آلودگی طبیعی انسان با ویروس های آنفلوانزای طیور و بروز پدیده نوترکیبی و وقوع یک پاندمی جدید رخ دهد هم از نظر بیماری و هم از نظر مرگ و میر مورد توجه قرار گرفته است لذا توجه بیشتر و نیز انجام اقدامات پیشگیرانه ضروری به نظر می رسد.

آمار یکساله:  

بازدید 743

دانلود 195 استناد 0 مرجع 0
litScript