نتایج جستجو

1012

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

102

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

MAYER F.L. | WILSON D. | HUBE B.

نشریه: 

VIRULENCE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  118-128
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3187
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3187

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

RADOSZ KOMONIEWSKA H. | BEK T. | JOZWIAK J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  602-610
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5102
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5102

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

RASTOGI RICHA R.P.

نشریه: 

EXCLI JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  155-181
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  17330
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 17330

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  122-127
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

The new coronavirus was first identified in China in December 2019 and then, it created a widespread pandemic around the world. There is currently no definitive cure for it and it will not be possible to make a vaccine soon. Pathogenic mechanism of the virus includes virus entry, binding to angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) receptors on the surface of host cells, proliferation, membrane fusion, assembly, subsequent infection, cytokine secretion, and the host immune response to the virus. By identifying at what stage the patient is, possible effective drugs can be used to control each stage. Therefore, identifying the mechanism of action of the virus in different stages of the disease makes it possible to use the appropriate drug for each stage of the disease and control the disease.

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 0 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

LORIA R. | KERS J. | JOSHI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  469-487
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3600
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3600

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

CROXEN M.A. | FINLAY B.B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  26-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5506
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5506

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

JOLY GUILLOU M.L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  868-873
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6272
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6272

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

HOUSHMAND M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16378
 • دانلود: 

  7842
چکیده: 

Mitochondria contain their own DNA (mtDNA), which codes for 13 proteins (all subunits of the respiratory chain complexes), 22 tRNAs and 2 rRNAs. Several mtDNA point mutations as well as deletions have been shown to be causative in well-defined mitochondrial disorders. A mixture of mutated and wild type mtDNA (heteroplasmy) is found in most of these disorders. Inheritance of mtDNA is maternal, and mothers with heteroplasmic mtDNA transmit different proportions of normal and mutated mtDNA to the children. Mitochondrial tRNA genes have a central role in mitochondrial gene expression at the level of transcription, RNA processing and protein synthesis and they appear to be the mitochondrial genes most frequently affected by mutations causing diseases in man.

آمار یکساله:  

بازدید 16378

دانلود 7842 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

TURNER S.A. | LUCK S.H. | SAKELLARIS H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  47
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  727-734
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6412
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6412

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  82-87
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  186
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

در این تحقیق باکتری آئروموناس هیدروفیلای جدا شده از ماهیهای چشم قورباغه ای بیمار، از نظر آزمایشهای بیوشیمیایی مورد تایید قرار گرفته و به سه گونه از ماهیهای آکواریومی چشم قورباغه ای، روکین قرمز و چشم تلسکوپی در دو درجه حرارت 20 و 28 درجه سانتیگراد به طور مجزا (جمعا 6 گروه آزمایشی و هر گروه شامل 7 ماهی) به منظور ایجاد عفونت تجربی به صورت تزریقی، خوراکی و غوطه ورسازی با دوز 107 باکتری مورد استفاده قرار گرفت. در گروه شاهد فقط سرم فیزیولوژی استفاده گردید. نتایج حاصله نشان داد میزان تلفات در ماهیهای چشم قورباغه ای به دنبال آلودگی تجربی با آئروموناس هیدروفیلا با روشهای تزریقی، خوراکی و غوطه ورسازی به ترتیب 71.4، 57.1 و 42.8 درصد در درجه حرارت آب آکواریوم 28°C و 28.5،28.5  و بدون هیچ تلفاتی در درجه حرارت آب 20°C بود. میزان تلفات در ماهی های روکین قرمز در عفونت تجربی با باکتری آئروموناس هیدروفیلا 57.1، 57.1 و 14.2 به ترتیب در روشهای تزریقی، خوراکی و غوطه ورسازی در 28°C و 42.8، 28.5، و 14.2 درصد در 20°C بود. میزان تلفات در ماهیهای چشم تلسکوپی به دنبال عفونت تجربی با آئروموناس هیدروفیلا در 28°C به ترتیب 85.7، 42.8 و 42.8 درصد و در 20°C به ترتیب روشهای فوق الذکر 42.8، 28.5 و 28.5 درصد بود. باکتری آئروموناس هیدروفیلای جدا شده از ماهیهای چشم قورباغه ای به ترتیب بیشترین بیماری زایی را برای ماهیان چشم قورباغه ای و چشم تلسکوپی که در درجه حرارت 28°C نگهداری شدند و کمترین بیماری زایی را در ماهی های چشم قورباغه ای که در 20°C نگهداری شدند داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 186

دانلود 20 استناد 0 مرجع 3
litScript