نتایج جستجو

18012

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1802

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  213
 • دانلود: 

  39
چکیده: 

در این تحقیق مساله بهینه سازی طراحی و بهره برداری از سدهای برقابی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر هوش جمعی (PSO) در دو مساله بهینه سازی طراحی با سیاست بهره برداری معلوم و مساله بهینه سازی توام طراحی و بهره برداری مورد مطالعه قرار گرفته است. در مساله اول متغیرهای ارتفاع نرمال و رقوم حداقل بهره بر داری سد و ظرفیت نیروگاه بعنوان متغیرهای طراحی سیستم مخزن برقابی بهینه سازی می شوند. در مساله دوم متغیرهای ارتفاع نرمال سد، رقوم حداقل بهره برداری و ظرفیت نیروگاه به عنوان متغیرهای طراحی و متغیرهای جریان خروجی از مخزن در هر دوره زمانی به عنوان متغیرهای بهره برداری بصورت توام بهینه سازی می شوند. نتایج مدلهای طراحی بهینه و طراحی و بهره برداری بهینه توام در مطالعه موردی سد بختیاری و در سطح اعتمادپذیری 90% برای تولید بده انرژی قابل استحصال (انرژی مطمئن) حکایت از نزدیکی بسیار زیاد جوابهای دو نوع مساله فوق و به عبارتی عدم تاثیر قابل ملاحظه بهینه سازی متغیرهای بهره برداری دارد. علیرغم آن در شرایط احتساب بزرگی کمبود و زمانی که بزرگی شکستهای رخ داده در دوره های خشک، که در آنها سیستم در تامین بده انرژی مطمئن مورد نیاز ناتوان است، در ساختار مدل های بهینه سازی لحاظ می شود، تفاوت بین مدلهای طراحی بهینه با سیاست بهره بردای معلوم و طراحی و بهره برداری بهینه توام ظهور می نماید. همچنین نتایج نشان می دهد که الگوریتم PSO در شرایط مختلف و انواع مدلهای توسعه یافته از توفیق قابل توجهی در نیل به جوابهای مطلوب برخودارمی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 213

دانلود 39
نویسندگان: 

SHI Y.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  8-13
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8311
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8311

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

YASUDA K. | IDE A. | IWASAKI N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4032
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4032

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

STACEY A. | JANCIC M. | GRUNDY I.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  3855
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3855

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
نویسندگان: 

POLI R.

نشریه: 

swarm INTELL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  33-57
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6608
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6608

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

RAEI R. | ALI BEYGI H.

نشریه: 

FINANCIAL RESEARCH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  29
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15693
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

The Markowitz’s optimization problem is considered as a standard quadratic programming problem that has exact mathematical solutions. Considering real world limits and conditions، the portfolio optimization problem is a mixed quadratic and integer programming problem for which efficient algorithms do not exist. Therefore، the use of meta-heuristic methods such as neural networks and evolutionary algorithms has been an important issue in the literature of portfolio optimization. This study considers the problem of finding the efficient frontier associated with the standard mean-variance portfolio optimization model and presents a heuristic algorithm based upon particle swarm optimization for finding the cardinality constrained efficient frontier. The test data set is the daily prices of 20 companies from March 2006 to September 2008 from the TEPIX in Iran. The results show that PSO is successful in constrained portfolio optimization to find the optimum solutions in all levels of risk and return.

آمار یکساله:  

بازدید 15693

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

CHEN Y.P. | JIANG P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  411
 • شماره: 

  21
 • صفحات: 

  2101-2115
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3611
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3611

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  31-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  174
 • دانلود: 

  109
چکیده: 

در بهینه سازی سبد دارایی، مسئله اصلی انتخاب بهینه دارایی ها و اوراق بهاداری است که با مقدار مشخصی سرمایه می توان تهیه نمود. اگر چه حداقل سازی ریسک و حداکثرسازی بازده سرمایه گذاری به نظر ساده می رسد، اما در عمل روش های متعددی برای تشکیل سبد بهینه مطرح شده است. در سال 1950 هری مارکوئیتز مدل خود را ارائه کرد که در آن مسئله بهینه سازی سبد دارایی را به صورت یک مدل برنامه ریزی درجه دوم با هدف حداقل سازی واریانس مجموعه دارایی ها با این شرط که بازده مورد انتظار برابر با یک مقدار ثابت باشد، مطرح کرد. در این تحقیق مسئله بهینه سازی سه هدفه (یعنی حداکثرسازی بازده سبد سهام، حداقل سازی ریسک آن و تابع هدف سوم یعنی حداقل سازی تعداد دارایی ها یا سهام ها) مورد مطالعه قرار گرفته است. بر این اساس، سرمایه گذاران با پذیرش مقدار کمی ریسک و تقریبا همان مقدار بازده، سبدی را انتخاب می کنند که تعداد دارایی کمتر داشته باشد. برای این منظور در ابتدا از دو الگوریتم ژنتیک رتبه بندی نامغلوب (NSGA2) و الگوریتم تجمع ذرات چند هدفه (MOPSO) برای برآورد مدل دو هدفه حداقل واریانس و حداکثر بازده برای شناسایی الگوریتم بهتر مورد استفاده قرار گرفت. سپس با توجه به عملکرد بهتر الگوریتم MOPSO، از این الگوریتم برای برآورد مدل سه هدفه حداکثرسازی بازده سبد سهام، حداقل سازی ریسک و حداقل سازی تعداد سهام ها مورد استفاده قرار گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 174

دانلود 109 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

VAN DER MERWE D.W. | ENGELBRECHT A.P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  215-220
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3630
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3630

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

YANG C.M. | SIMON D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  18
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2175
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2175

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript