نتایج جستجو

27478

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2748

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

Sage publications

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  71
 • بازدید: 

  2
 • دانلود: 

  3411
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2

دانلود 3411 استناد 71 مرجع 0
نویسندگان: 

HENSELER J. | RINGLE C.M. | SINKOVICS R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  217-319
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7168
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7168

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسنده: 

AFSHAR ESMAEIL | NIAZI ALI | JALALI FAHIMEH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  22
تعامل: 
 • بازدید: 

  1470
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

FOR THE FIRST TIME, THE partial least squares (PLS) MODELING WAS CONSTRUCTED FOR THE MULTIVARIATE CALIBRATION OF THE LINEAR SWEEP VOLTAMMETRIC (LSV) DATA FOR THE SIMULTANEOUS DETERMINATION OF ROSUVASTATIN, SIMVASTATIN, ATORVASTATIN AND CLOPIDOGREL AT A GLASSY CARBON ELECTRODE...

آمار یکساله:  

بازدید 1470

دانلود 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  72-79
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16140
 • دانلود: 

  10932
چکیده: 

Iron is an essential element used as supplement in different dosage-forms. Different time and expenditure-consuming methods introduced for detection and determination of elemental ions such as Atomic Absorption Spectroscopy. In this research, two different and routine methods containing ATR-IR and atomic absorption were applied to define the amount of iron in 198 samples containing different concentrations of commercial iron drops and syrups and the output data of the methods was transferred to chemometric model to compare the accuracy and robustness of the methods. By applying this mathematical model, in addition to the confirmation of ATR-IR (a time and energy-saving method) as a replacement of Atomic Absorption Spectroscopy to produce the same results, chemometrical model was used to evaluate the output data in a faster and easier method. At first, ATR-IR spectra data converted to normal matrix by SNV preprocessing approach. Then, a relationship between iron concentrations achieved by AAS and ATR-IR data was established using PLS-LS-SVM. Consequently, model was able to predict ~99% of the samples with low error-values (root mean square-error of cross-validation equal to 0. 98). Y-permutation test performed to confirm that the model was not assessed accidentally. Although, chemometric methods for detection of some heavy metals have been reported in the literature, combination of PLS-LS-SVM with ATR-IR was not cited. In this study a fast and robust method for iron assay was suggested. As a result, ATR-IR can be a suitable method in detection and qualification of iron-content in pharmaceutical dosage forms with less energy-consumption but similar accuracy.

آمار یکساله:  

بازدید 16140

دانلود 10932 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SHARIATI RAD MASOUD | HASANI MASOUMEH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  1247-1256
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18521
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

Using the formation constants of 74 charge–transfer complexes in which iodine and iodine monochloride act as acceptors, quantitative structure–property relationships models were developed for predicting these constants for the first time. The procedure was based on reducing a large number of the descriptors based on the variable importance in projection and subsequent selection by stepwise regression and genetic algorithm. The most important variables influencing the charge–transfer interactions were identified and interpreted. Models were obtained by linear methods of multiple linear regression and partial least squares regression and the nonlinear method of radial basis function–partial least squares. The best predictions were obtained with the Gaussian radial basis function with s=0.9 and LV=10. The obtained results confirm the capability of the proposed approach to give predictive models for KCT.

آمار یکساله:  

بازدید 18521

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Scientia Agropecuaria

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  169-174
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5408
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5408

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  83-104
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  261
 • دانلود: 

  207
چکیده: 

توسعه ی کارآفرینی مجموعه ای از سیاست های خصوصی و عمومی و روش هایی است که می تواند تسریع کننده و حمایت کننده ی کارآفرینی می باشند. گردشگری به عنوان یکی از بخش های مهم اقتصادی به حضور کارآفرینان نیاز دارد؛ بنابراین باید زمینه هایی را تدارک دید تا توسعه ی کارآفرینی در گردشگری محقق گردد. گردشگری فرهنگی یکی از گونه های مهم گردشگری است که سهم عمده ای در بین انواع گردشگری را به خود اختصاص داده است. این مقاله به منظور طراحی مدلی برای این توسعه تدوین شده است. مورد مطالعه شهر یزد بوده و از روش مدل سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی برای مدل سازی استفاده شده است. جامعه ی آماری خبرگان دانشگاهی، مالکان و شاغلان کسب وکارها و فعالان بخش دولتی و خصوصی مرتبط با گردشگری بوده اند. مدل مفهومی با بهره گیری از مدل سه شاخگی و با استفاده نظر خبرگان و ادبیات نظری طراحی شده است و بیان می کند سه متغیر عوامل رفتاری، ساختاری و بسترها و شرایط محیطی بر توسعه ی کارآفرینی مؤثر می باشند. محاسبات مربوط به برازش اندازه گیری، ساختاری و کلی مدل صورت پذیرفته است که نشان از برازش مناسب مدل دارد. با توجه به ضرایب مسیر مشخص شده است که در مدل نهایی، عوامل رفتاری 34. 6% و عوامل ساختاری 46. 5 % تغییرات مربوط به متغیر توسعه ی کارآفرینی را به طور مستقیم تبیین می کنند. همچنین متغیر شرایط محیطی 76. 1 % تغییرات مربوط به عوامل رفتاری 51. 2 % تغییرات مربوط به عوامل ساختاری را تبیین می کند و به طور غیرمستقیم بر متغیر توسعه ی کارآفرینی گردشگری فرهنگی تاثیرگذار بوده و 65. 1 % از تغییرات این متغیر را تبیین می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 261

دانلود 207 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  51
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  805-816
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  441
 • دانلود: 

  259
چکیده: 

روش بدون شبکه حداقل مربعات گسسته کارایی مناسب خود را برای حل معادلات دیفرانسیلی مشتقات جزیی حاکم بر مسائل مهندسی نشان داده است. این روش بر پایه کمینه کردن تابعک حداقل مربعاتی استوار است. تابعک حداقل مربعاتی به صورت مجموع وزن داری از باقیمانده ی معادله دیفرانسیلی و شرایط مرزی حاکم تعریف شده است. معمولا از تابع تخمین حداقل مربعات متحرک (MLS)، برای ساختن توابع شکل در روش بدون شبکه حداقل مربعات گسسته استفاده می شود. هرچند با استفاده از این نوع تابع تخمین سازگاری مورد نیاز توابع تخمین ارضا می شود، اما روش در صورت تجمع و نزدیکی بیش از اندازه گره ها کارآیی مناسب خود را از دست می دهد. در این مطالعه مشکل مطرح شده، با استفاده از تابع تخمین نوینی که حداقل مربعات متحرک نگاشتی (MMLS) نامیده شده است، برطرف شده است. در این روش خوشه های گرهی مجتمع به یک آرایش گرهی استاندارد نگاشت می یابند؛ سپس تابع تخمین و مشتقات آن با در نظر گرفتن ملاحظاتی محاسبه می شوند. کارایی روش تخمین پیشنهادی MMLS برای برطرف کردن مشکل تابع تخمین MLS با تخمین توابع ریاضیاتی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده قابلیت روش پیشنهادی MMLS را جهت رفع مشکل نشان داده اند. تابع تخمین پیشنهادی در روش بدون حداقل مربعات گسسته مختلط استفاده شده و برای حل معادلات غیر خطی برگرز به کار گرفته شده است. نتایج بدست آمده کارایی و دقت بالای روش پیشنهادی را نشان می دهند.

آمار یکساله:  

بازدید 441

دانلود 259 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  26
 • صفحات: 

  199-224
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  94
 • دانلود: 

  38
چکیده: 

تجهیز شدن به مهارت های فرصت یابی حرفه ای منجر به سازگاری بیشتر با تغییرات امروزی مسیر شغلی، بهبود شایستگی تصمیم گیری مسیر شغلی و در نهایت زندگی معنادارتر در قرن 21 می شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی ساختار عاملی، پایایی و روایی مقیاس آمادگی فرصت یابی حرفه ای که به سبک رویکرد تصادفی برنامه ریزی شده میشل و کرومبولتز انجام شد. در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی، با روش نمونه گیری خوشه ای 185 نفر از دانشجویان دانشکده پزشکی کرمان انتخاب شدند. الگوریتم تحلیل داده ها به روش حداقل مربعات جزئی که شامل: بررسی مدل های اندازه گیری (آلفا کرونباخ، پایایی ترکیبی، روایی همگرا و واگرا) و برازش مدل ساختاری (ضرایب بار عاملی، معناداری ضرایب مسیر و ضریب تعیین، شاخص پیش بینی مدل، نیکوی برازش) است که جهت ارزیابی پنج مولفه انعطاف پذیری، خوش بینی، ریسک پذیری، پشتکار و کنجکاوی مقیاس آمادگی فرصت یابی حرفه ای مورد استفاده قرار گرفت. برازش هر دو بخش الگوریتم داده ها و نتایج حاصله از تحلیل عاملی تاییدی نیز نشان دهنده مطلوبیت و قابل قبول بودن ساختار مکنون در سطح شاخص ها و مولفه ها بود. با توجه به نتایج پژوهش حاضر می توان گفت که نسخه فارسی پرسشنامه آمادگی فرصت یابی حرفه ای، در جامعه دانشگاهی اعتبار و روایی سازه خوبی دارد و می توان از آن برای سنجش و شناسایی میزان مهارت های فرصت یابی حرفه ای و تسهیل در فهم تاثیر حوادث تصادفی بر رفتار انتخاب شغل (رشته) بهره گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 94

دانلود 38 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Shafie Soleiman | Zare Amin | Baboli Kurush

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1 (5)
 • صفحات: 

  125-159
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  79
 • دانلود: 

  126
چکیده: 

The aim of the research was to estimate the effects of acquiring, storing, sharing and applying knowledge on religion-based knowledge management in the first step and to design a model for the religionbased knowledge management process using structural equation modeling method, at least partial squares in the second step. The research method was survey and the type of correlation schemes was path analysis and structural equation modeling. The research was performed using Delphi technique. The statistical population of the study consisted of religious experts and experts. Sampling was in purposeful method. 10 religious experts were selected as the main sample. The data collection tool was a questionnaire. Structural equation modeling (SEM), partial least squares (Smart PLS 3. 3) was used to create the measurement model and draw the structural relationship model. In this section were used the extracted mean variance, Cronbach’ s alpha, combined reliability, divergent validity, convergent validity, differential validity, R2, Q2 and GOF indices. The results of the partial least squares test indicated that the research hypotheses were confirmed and based on this, the measurement model and the structural model were statistically appropriate. The results showed that the process of knowledge management of religion foundation includes acquiring, storing, sharing and applying knowledge and this process had a positive and significant effect on knowledge management.

آمار یکساله:  

بازدید 79

دانلود 126 استناد 0 مرجع 0
litScript