نتایج جستجو

110032

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

11004

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

خراشادی زاده فاطمه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  200-203
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  778
 • دانلود: 

  290
کلیدواژه: 
چکیده: 

سخنرانی یکی از پرکاربردترین روش های تدریس محسوب می شود. در طی سخنرانی ارایه مفاهیم بطور شفاهی از طرف معلم و یادگیری از طریق گوش دادن و یادداشت برداری از طرف شاگرد صورت می گیرد. این روش هر چند ارزان و ساده است اما یکی از مهمترین محدودیت های آن کمبود تعاملات و ترتباط دو طرفه است. پس مطالعه عمیق تئوری های یادگیری جهت رفع نقایص سخنرانی و تطبیق با روش های نوین تدریس، سخنرانی به شیوه Blank paper طراحی گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 778

دانلود 290 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

YUN H. | JUNG H. | CHOI C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  18
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4581
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4581

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  373-384
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  938
 • دانلود: 

  103
چکیده: 

کاغذ یکی از مواد اصلی بسته بندی است که می تواند از محصول بدون آسیب به کیفیت آن محافظت کند، درحالیکه انعطاف پذیر، تجزیه پذیر، تجدیدشونده و با قابلیت چاپ است. اخیراً نسل جدیدی از مواد با عنوان کاغذ سنگ وارد بازار شده است که یکی از موارد مصرف آن در بسته بندی است. در این مقاله ویژگی های مکانیکی، ممانعتی و نوری این نوع از کاغذ ارزیابی و با کاغذ گلاسه که نوع باکیفیتی از کاغذ سلولزی است، مقایسه شده است. نتایج نشان دادند که در ویژگی های ممانعتی شامل سرعت عبور بخار آب، عبور روغن و جذب آب کاغذ سنگی تقریباً نفوذناپذیر است. مقایسه ویژگی های نوری نشان داد که کاغذ سنگی نسبت به کاغذ و مقوای گلاسه درجه روشنی و ماتی کمتر، اما شفافیت بیش تری دارد. مقاومت به پارگی و کرنش کاغذ سنگی بیش تر از کاغذ و مقوای گلاسه است. اما مقاومت کششی و مقاومت به ترکیدگی کاغذ و مقوای گلاسه بیش تر از کاغذ سنگی است.

آمار یکساله:  

بازدید 938

دانلود 103 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

افرا الیاس | رسالتی حسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  103-115
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  101
 • دانلود: 

  34
چکیده: 

در این پژوهش به بررسی اثر جزء جزء سازی خمیرکاغذ OCC بر بهبود ویژگی های مقاومتی کاغذ به دست آمده پرداخته شده است. خمیرکاغذ OCC به وسیله یک غربال فشاری و تحت شرایط عملیاتی بهینه کارآیی جزء جزء سازی بر اساس مطالعات قبلی، به دو جزء خمیرکاغذ عبوریافته (خمیر الیاف کوتاه) و خمیرکاغذ وازده غربال (خمیر الیاف بلند) تفکیک گردید. سپس جزء الیاف بلند خمیرکاغذ پالایش و با نسبت های مختلف با جزء الیاف کوتاه آن بازترکیب شده و از خمیرکاغذ با نسبت های ترکیبی مختلف، خمیرکاغذ ورودی اولیه و خمیرکاغذ خالص الیاف بلند پالایش شده نمونه های کاغذ دست ساز تهیه گردید. نتایج به دست آمده از آزمون های فیزیکی و مقاومتی نشان داد که با افزودن تا 50 درصد خمیرکاغذ الیاف کوتاه به خمیرکاغذ الیاف بلند پالایش شده، مقاومت های مکانیکی کاغذهای به دست آمده از خمیرهای کاغذ بازترکیبی از مقاومت های خمیرکاغذ OCC اولیه بیش تر خواهد شد. این واقعیت بیانگر اثر مثبت عمل جزء جزء سازی در افزایش قابلیت پالایش پذیری خمیرکاغذ و بهبود مشخصه های مقاومتی کاغذ می باشد. از طرفی با حذف 50 درصد از خمیرکاغذ اولیه (خمیرکاغذ الیاف کوتاه) از دور پالایش، ظرفیت عملیاتی فرایند پالایش در واحد زمان افزایش قابل ملاحظه و انرژی مصرفی پالایش نیز کاهش قابل ملاحظه ای خواهد یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 101

دانلود 34 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  2 (پیاپی 33)
 • صفحات: 

  157-169
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1162
 • دانلود: 

  221
چکیده: 

در این بررسی ویژگیهای فیزیکی، شیمیایی، ابعاد الیاف، خمیرکاغذ و کاغذسازی گونه صنوبر کوستانزو مورد تحقیق قرارگرفت. متوسط جرم ویژه خشک و بحرانی چوب به ترتیب 0.39 و 0.36 و میانگین طول الیاف، قطر الیاف، قطر حفره سلولی و ضخامت دیواره سلولی آن به ترتیب 1.14 میلی متر، 28.84 میکرون، 24.00 میکرون و 2.92 میکرون اندازه گیری شد. میزان سلولز، لیگنین، خاکستر و مواداستخراجی چوب این درخت به ترتیب 50.74%، 19.18%، 1.65% و 1.22% تعیین شد. به منظور پخت و تهیه خمیر کاغذ روش کرافت مورد استفاده قرار گرفت. بیشترین بازده و عدد کاپای خمیر کاغذ صنوبرکوستانزو در زمان پخت 1ساعت، درجه حرارت پخت 150 درجه سلسیوس و قلیاییت موثر 12% به ترتیب با 61.91% و 54.83 و کمترین بازده و عدد کاپا در زمان پخت 3 ساعت، درجه حرارت پخت 170 درجه سلسیوس و قلیاییت موثر 16% به ترتیب با 45.63% و 13.42 بدست آمد. طول پاره شدن کاغذهای تهیه شده در زمان پخت 3 ساعت با 6953 متر دارای بیشترین مقدار بوده و در گروه A  قرار گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 1162

دانلود 221 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  3 (پیاپی 40)
 • صفحات: 

  409-422
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  654
 • دانلود: 

  169
چکیده: 

این تحقیق برای بررسی امکان افزایش خصوصیات مقاومتی و نوری کاغذهای ساخته شده از الیاف باطله اکسید شده انجام شد. در این مطالعه نمونه های کاغذ روزنامه باطله به صورت تصادفی انتخاب و پس از تبدیل به خمیرکاغذ، جوهرزدایی شد و بعد بخشی از آن پالایش گردید. هر دو خمیر بازیافتی پالایش شده و پالایش نشده به دو گروه تقسیم گردید. در هر دو مورد یک گروه از خمیرها، بدون تیمار با پروکسید هیدروژن و فقط با افزودن 2% نشاسته کاتیونی به کاغذ دست ساز استاندارد تبدیل شد (نمونه های شاهد). گروه دوم هر دو نوع خمیر ابتدا با درصدهای مختلف 2%، 3% و 4% پروکسید هیدروژن در شرایط قلیایی تیمار شد و بعد به الیاف اکسید شده 2% نشاسته کاتیونی تیمار افزوده شد و در نهایت از آنها کاغذهای دست ساز استاندارد تهیه شد و خواص مقاومتی و نوری آنها طبق استاندارهای TAPPI اندازه گیری شد. همچنین برای مشخص شدن اثر اکسیدکننده ها بر روی سطوح الیاف خمیر، طیف FTIR گرفته شد. نتایج حاصل از آزمایش ها نشان داد که تیمار با پروکسید، شاخص های مقاومتی کاغذهای ساخته شده از روزنامه باطله را افزایش داد. این افزایش زمانی که از 3% پروکسید استفاده می شود بارزتر بوده و کمترین مقدار مقاومت ها مربوط به نمونه های شاهد است. همچنین، پالایش نیز در افزایش خواص مقاومتی تاثیر مثبتی داشت. نتایج خواص نوری اندازگیری شده نیز نشان داد با افزایش شدت تیمار برای هر دو خمیر پالایش شده و پالایش نشده روشنی افزایش، زردی کاهش و ماتی کاهش جزئی داشت. البته بیشترین درجه روشنی زمانی است که از پراکسید 3% استفاده شود.پالایش نیز منجر به افزایش روشنی و زردی و کاهش ماتی کاغذ شد. همچنین طیف FTIR نشان داد که نمونه های خمیر اکسیدشده بیشترین جذب را در عدد موج 1650 که مربوط به گروه کربوکسیل است، داشتند.

آمار یکساله:  

بازدید 654

دانلود 169 استناد 0 مرجع 2
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  167-186
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  925
 • دانلود: 

  156
چکیده: 

سابقه و هدف: مطالعات گذشته نشان می دهد که مغز باگاس بین 30 تا 35 درصد وزنی آن را تشکیل می دهد که عمدتا از سلول های پارانشیمی نرم دیواره نازک و با شکل های نامنظم تشکیل شده که با مقدار زیادی از خاکستر معدنی و با قابلیت جذب بالا همراه می باشد و با وجود این که از لحاظ ساختار شیمیایی شبیه فیبر است، اما از لحاظ ویژگی های فیزیکی و مورفولوژیکی بسیار متفاوت با آن بوده و نمی تواند به خمیر مناسب تبدیل شود که این موضوع به دلیل ابعاد کوچک، طبیعت فیزیکی غیرفیبری و تجمع (پیوند) نزدیک با گرد و غبار است. به خاطر همین معایب و مشکلات ذاتی مرتبط، لازم است تا حد ممکن مغز به طور موثر حذف شود. در غیر این صورت برای تولید خمیر با عدد کاپای مشابه، مواد شیمیایی بیشتری مصرف می شود. همچنین وقتی که میزان مغززدایی افزایش می یابد (یعنی نسبت فیبر به مغز بالا می رود)، درجه روانی اولیه خمیر و ویژگی های مقاومتی کاغذ حاصل از آن نیز افزایش می یابد. بهدلایل مختلف حضور مغز می تواند اثرات نامطلوبی بر روی ویژگی های خمیرسازی و کاغذ حاصله به جای بگذارد. در این ارتباط کارخانه کاغذسازی پارس با مصرف بالای مواد شیمیایی در بخش خمیرسازی مواجه است که یکی از دلایل آن می تواند مربوط به عدم کارایی مغززداها و درنتیجه حضور مغز در بخش خمیرسازی باشد که بخش زیادی از مواد شیمیایی را جذب نموده و لذا علی رغم مصرف بالاتر مواد شیمیایی، خمیرکاغذ تولیدشده از کیفیت لازم برخوردار نبوده و به علاوه با افزایش بار آلودگی در پساب خروجی، مشکلات زیست محیطی فراوانی را نیز به همراه خواهد داشت. بنابراین، این تحقیق به منظور بررسی اثر میزان مغززدائی بر شرایط خمیرسازی و ویژگی های خمیر و کاغذ سودای باگاس در کارخانه کاغذ پارس صورت پذیرفت.مواد و روش ها: باگاس با سطوح مختلف مغززدایی ( 30، 20، 10، 5 و صفر درصد مغز) با شرایط پخت ثابت: دما 170 درجه سلسیوس، زمان پخت 15 دقیقه، قلیایی مصرفی 15 درصد و  L:W= 10:1پخت گردید. تاثیر سطوح مختلف مغز بر قلیای فعال باقی مانده در لیکور سیاه، ویژگی های خمیر کاغذ شامل درجه روانی، درصد ریزه چوب، عدد کاپا و زمان زهکشی آب، و نیز برای کاغذهای دست ساز ساخته شده، مقاومت در برابر پاره شدن، مقاومت در برابر ترکیدن، مقاومت در برابر کشش، درجه روشنی، ماتی و دانسیته مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد که با کاهش مغز در باگاس، قلیای فعال باقیمانده در لیکور سیاه افزایش یافته و ویژگی های خمیر کاغذ حاصل مانند عدد کاپا، بازده بعد از الک، میزان ریزه چوب، درجه روانی اولیه و زمان آبگیری بهبود می یابد. همچنین خواص مقاومتی کاغذ مانند مقاومت در برابر پارگی و مقاومت در برابر ترکیدن افزایش چشم گیری یافته است.نتیجه گیری: مقایسه نتایج به دست آمده در این تحقیق با شرایط خمیر و کاغذسازی کارخانه پارس نشان می دهد که کارائی واحد مغززدائی کارخانه بسیار پایین بوده به طوری که اثر آن به صورت حضور بیشتر مغز و متعاقب آن مصرف مواد بیشتر در واحد خمیرسازی خود را نشان داده و خمیر و کاغذ حاصله از کیفیت مطلوبی برخوردار نمی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 925

دانلود 156 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  3 (پیاپی 40)
 • صفحات: 

  434-444
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  282
 • دانلود: 

  44
چکیده: 

در این بررسی با استفاده از فرایند سودا و اعمال سه زمان پخت (60، 120 و 180 دقیقه) و سه میزان قلیائیت فعال (6، 8 و 10 درصد NaOH بر مبنای وزن خشک الیاف) به عنوان عوامل متغیر و دمای پخت 125oC و نسبت مایع پخت به ماده سلولزی (بر اساس وزن کاملا خشک)، از الیاف ضایعات پارچه های پنبه ای، خمیرکاغذ تهیه و پس از ساخت کاغذهای دست ساز، ویژگی های مقاومتی و نوری آنها اندازه گیری شد. شرایط مناسب برای پخت ضایعات پارچه های پنبه ای شامل 8% قلیائیت فعال و زمان پخت 120 دقیقه تعیین شد. در این شرایط پخت، بازده این خمیر کاغذ 86.46% تعیین شد. خمیرکاغذ تا درجه روانی 450 میلی لیتر استاندارد کانادایی پالایش شده و ویژگی های مقاومتی و نوری شامل شاخص مقاومت به پاره شدن 20.12 (m.N.m2/g)، طول پاره شدن 1.96 (km)، شاخص مقاومت به ترکیدن 2.09 (Kpa.m2/g)، روشنی 95.86% و ماتی 96.39% اندازه گیری شد.

آمار یکساله:  

بازدید 282

دانلود 44 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  1 (پیاپی 42)
 • صفحات: 

  1-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  109
 • دانلود: 

  28
چکیده: 

فیبریلاسیون خارجی یکی از اثرهای پالایش در پالایشگرهای معمولی به همراه برخی تغییرات همزمان نظیر فیبریلاسیون داخلی می باشد. هدف این تحقیق ارزیابی تاثیر فیبریلاسیون خارجی الیاف بر روی خواص کاغذ می باشد. خمیر کاغذهای مورد استفاده، کرافت سوزنی برگ و خمیرکاغذ شیمیایی مکانیکی (CMP) صنوبر تولیدی کارخانه چوب و کاغذ مازندران بود. به منظور کنترل فیبریلاسیون خارجی نیز، از یک آسیاب فوق ریز اصطکاکی استفاده شد. نتایج نشان داد که در اثر افزایش فیبریلاسیون خارجی، دانسیته ورقه کاغذ افزایش یافت، با افزایش دانسیته و کاهش فاصله بین صفحات آسیاب، ضریب پخش نور نیز کاهش پیدا کرد. در نهایت با افزایش فیبریلاسیون خارجی مقاومت به کشش کاغذ حدود 20% و مقاومت پیوند داخلی بین 33% تا 46% افزایش یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 109

دانلود 28 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4 (پیاپی 18)
 • صفحات: 

  65-76
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1302
 • دانلود: 

  260
چکیده: 

این پژوهش با هدف بررسی اثر پالایش بر ویژگی های نوری و مکانیکی کاغذهای حاصل از بازیافت کاغذ اسکناس باطله انجام شد. بدین ترتیب، کاغذهای اسکناس باطله 500 ریالی به نوارهای با عرض 15 میلی متر تبدیل شد. سپس خرده اسکناس ها در محیطی با اسیدیته 3 به مدت 4 ساعت در دمای محیط، پیش تیماراسیدی شده و پس از آن تیمار اسیدی در محیطی با pH برابر 3 در دمای 95 درجه سانتی گراد به مدت 1.5 تا 2 ساعت و در 0.3 درصد وزن خرده اسکناس ها صورت گرفت. یک مرحله تیمار قلیایی برای جدا کردن ذرات جوهر از سطح الیاف بعد از تیمار اسیدی انجام شد که این تیمار قلیایی در 3 درصد وزن الیاف به مدت 2 ساعت در 95 درجه سانتی گراد صورت گرفت. خمیرحاصله پس از تیمار وارد مخلوط کن آزمایشگاهی شده و 2 دقیقه با دور پایین هم زده شد تا الیاف از یکدیگر باز شوند (نمونه شاهد) و درجه روانی آن اندازه گیری شد. خمیر کاغذ حاصله توسط پالایش گر PFI در دورهای 50، 100 و 150 پالایش شد و بعد از اندازه گیری درجه روانی هر کدام از خمیرها، از آنها به صورت جداگانه کاغذهای دست ساز تهیه و ویژگی های آنها تعیین گردید. نتایج این بررسی نشان داد که اختلاف معنی داری در سطح احتمال 1 درصد بین ویژگی های کاغذهای حاصله با دورهای مختلف پالایش گر وجود دارد. مقاومت به ترکیدگی، مقاومت به کشش، مقاومت به تا شدن و درجه روشنی کاغذهای حاصله با افزایش میزان پالایش افزایش ولی مقاومت به پارگی و درجه روانی آنها کاهش پیدا کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1302

دانلود 260 استناد 0 مرجع 7
litScript