نتایج جستجو

251

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

26

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  132
 • صفحات: 

  166-176
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  949
 • دانلود: 

  218
چکیده: 

سابقه و هدف: در فرایند لجن فعال مقدار زیادی لجن تولید می شود که مدیریت و دفع آن به دلایل زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و حقوقی به یکی از بزرگ ترین چالش ها تبدیل شده است. به همین دلیل انتخاب روش مناسب کاهش لجن می تواند در حل این مشکل بسیار موثر باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی کارایی سه فرآیند فنتون، ازن زنی و ترکیبی از فنتون و ازن زنی (فنتوازن زنی) بر کاهش لجن فعال مازاد است.مواد و روش ها: دراین مطالعه راندمان کاهش جامدات خشک و حجم لجن بر نمونه لجن فعال مازاد تصفیه خانه فاضلاب، توسط سه فرآیند فنتون، ازن زنی و فنتوازن زنی و تاثیر فاکتورهای pH، زمان واکنش و دوز ازن مورد ارزیابی قرار گرفت.یافته ها: با توجه به نتایج، حداکثر راندمان کاهش جامدات خشک و حجم لجن در فرآیند ازن زنی با غلظت 0.14 gO3gTSS-1 به ترتیب 79.32 و 87.67 درصد به دست آمد. هم چنین تاثیر زمان واکنش بر کاهش حجم لجن در هر سه فرآیند و افزایش دوز ازن از 0.07 تا 0.14 gO3gTSS-1 بر راندمان کاهش جامدات خشک و حجم لجن در فرآیند ازن زنی و فنتوازن زنی معنی دار گردید (p<0.05).استنتاج: کارایی فرآیند ازن زنی در کاهش لجن نسبت به دو فرآیند دیگر بالاتر بوده و ترکیب دو فرآیند فنتون و ازن زنی منجر به کاهش بیشتر لجن نمی شود.

آمار یکساله:  

بازدید 949

دانلود 218 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

EL DIWANI G. | EL RAFIE S. | HAWASH S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4 (24)
 • صفحات: 

  619-628
تعامل: 
 • استنادات: 

  2275
 • بازدید: 

  329036
 • دانلود: 

  15315
چکیده: 

The objective of this study was to explore the extent of 2,4,6-trinitrotoluene synthetic solution and red water mineralization by comparing conventional direct ozonation and multi-stage ozonation-biological treatment process. The alkaline hydrolysis was used for remediation 2, 4, 6-trinitrotoluene and red water at pH = 10.9. Nevertheless, the hydroxyl radicals would be generated by ozone decomposition with ozone dose of 0.177 g/L. The samples were subjected to chemical oxygen demand and total organic carbon analysis to monitor pollutants removal. The rate of 2, 4, 6-trinitrotoluene and red water pollutants degradation were quantified using high performance liquid chromatography. 2, 4, 6-trinitrotoluene synthetic solution resulted 55.5 % chemical oxygen demand removal by 3 h direct ozonation. Following direct ozonation the biological treatment twenty four hours chemical oxygen demand reached 98.9 % and 98.7 % removal using humic acid and river water 1 % ( v/v) inoculation singly and respectively. Conventional direct ozonation showed non significant change in total organic carbon degradation. While on using multi-stage ozone-biological treatment process where humic acid and/or river water were used as inoculums singly and respectively, total organic carbon fulfilled 73 % and 98.3 % removal. The process was one hour direct ozonation and followed by three days multistage ozone-biological treatment. In multi-stage ozone-biological treatment process, ozonation was effective to decompose total organic carbon and to produce biodegradable dissolved organic carbon easily removed by ozone oxidation up to 98.3 % in 2,4,6-trinitrotoluene synthetic solution. Pollutants removal achieved 99 % in authentic red water effluent using river inoculation 1 % (v/v) in 5 days. Nuclear Magnetic Resonance and Fourier Transformation Infra Red methods were performed to confirm types of pollutants content in red water.

آمار یکساله:  

بازدید 329036

دانلود 15315 استناد 2275 مرجع 2664
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2 (پیاپی 10)
 • صفحات: 

  116-125
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  435
 • دانلود: 

  101
چکیده: 

زمینه و هدف: سیپروفلوکساسین، یکی از مهم ترین آنتی بیوتیک های سنتتیک و از گروه فلوروکوئینولون می باشد که کاربرد گسترده ای در پزشکی و دامپزشکی دارد. حضور اتم فلوئور در ترکیب آن باعث ایجاد ثبات و پایداری شده است. اخیرا از ازن برای تصفیه فاضلاب، کنترل بو و حذف ترکیبات آلی مقاوم استفاده می شود. ازن از طریق اکسیداسیون مستقیم و یا مکانیسم واکنش های زنجیره ای که منجر به تولید رادیکال های هیدروکسیل آزاد می شود، عمل می کند. مطالعه حاضر با هدف تعیین کارایی فرآیند ازناسیون در حذف آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین از محیط های آبی انجام شد.مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی ابتدا غلظت ازن تولیدی ژنراتور به روش یدومتریک تعیین گردید. پارامترهای مورد مطالعه در فرآیند شامل: سیپروفلوکساسین با غلظت mg/L 50-10 تا 50،pH 3تا 12، مدت زمان واکنش min 60 و میزان ازن برابر mg/L.min1.4 در راکتور نیمه منقطع انجام شد. غلظت باقی مانده سیپروفلوکساسین در نمونه ها با استفاده از دستگاه HPLC سنجش شد.یافته ها: در شرایط بهینه شامل pH برابر 12، میزان ازن mg/L.min 1.4 و غلظت اولیه آنتی بیوتیک برابر با mg/L 10، فرآیند ازناسیون قادر بود 94.6 درصد از آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین را حذف نماید.نتیجه گیری: ازناسیون می تواند یک روش موثر در حذف آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین از محلول های آبی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 435

دانلود 101 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسنده: 

BAGHERZADEH KASIRI MASOUD

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  6
تعامل: 
 • بازدید: 

  1050
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

LARGE QUANTITIES OF DYES REMAIN IN THE TANNERY EFFLUENT AFTER DYEING AND FINISHING PROCESSES. DUE TO THEIR TOXICITY AND SLOW DEGRADATION, THESE DYES ARE CLASSIFIED AS ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS MATERIALS. ozonation IS AN OXIDATIVE PROCESS FOR DEGRADATION OF ORGANIC MOLECULES IN WHICH THE OXIDIZING AGENT USED IS OZONE (O3). OZONE REACTS DIRECTLY WITH POLLUTANTS VIA OZONOLYSIS AND THROUGH RADICAL CHAIN REACTION. THE AIM OF THIS STUDY WAS TO INVESTIGATE THE EFFICIENCY OF OZONE OXIDATION FOR DECOLORIZATION OF TANNERY WASTEWATER CONTAINING ORGANIC DYES IN A BATCH REACTOR. AN OZONE GENERATOR (1000 PPM) EQUIPPED WITH A FLOW-METER WAS USED TO CONTROL THE INLET OZONE FLOW. EXPERIMENTS WERE CONDUCTED TO EXAMINE THE EFFECTS OF VARIOUS OPERATING VARIABLES INCLUDING: THE REACTION TIME, THE DYE AND OZONE INITIAL CONCENTRATION AND INITIAL PH OF THE SOLUTION ON THE TREATMENT EFFICIENCY. BY APPLYING THE OPTIMUM VALUE OF THESE PARAMETERS, MORE THAN 90% OF THE COLOR WAS REMOVED. ozonation PROCESS WAS FOUND TO BE VERY EFFICIENT IN COLORED WASTEWATER TREATMENT.

آمار یکساله:  

بازدید 1050

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  235-245
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  742
 • دانلود: 

  502
چکیده: 

اندکی پس از تولید مواد زائد، تولید شیرابه آغاز شده که از منابع آلاینده خاک و آب های زیر زمینی به شمار می رود. امروزه فرآیند ازن زنی به عنوان یک روش پرکاربرد در تصفیه خاک های آلوده مورد استفاده قرار می گیرد. ازن در تصفیه گستره وسیعی از آلاینده ها کاربرد دارد. از آنجایی که شیرابه در برگیرنده مجموعه ای از آلاینده های آلی و معدنی است، بنابراین فرایند ازن زنی می تواند نقش مفیدی در تصفیه خاک های آلوده به شیرابه داشته باشد. در این مطالعه کاربرد فرایند ازن زنی جهت پالایش خاک آلوده به شیرابه حاصل از فرایند کمپوست زباله شهری در مقیاس آزمایشگاهی موردبررسی قرارگرفته است. در این تحقیق اثر پارامترهای زمان واکنش، دبی ازن زنی، pH محیط، پیش تصفیه ازن، میزان مواد آلی خاک و همچنین حضور اکسیدهای فلزی بر راندمان حذف مواد آلی از خاک موردبررسی قرارگرفته است. بر اساس نتایج آزمایش ها حداکثر راندمان حذف به میزان 2/11% پس از 120 دقیقه ازن زنی با دبی200 میلی لیتر بر دقیقه و در pH حدود 9 حاصل شد. همچنین با افزایش آلودگی اولیه خاک راندمان حذف مواد آلی افزایش یافت. در این پژوهش حضور اکسید آهن 3 ظرفیتی باعث افزایش 42 درصدی در راندمان حذف مواد آلی خاک گردید. براساس آزمایشات صورت پذیرفته، ازن پس از عبور از مجاورت اسید توانسته است در pH حدود 9، پس از گذشت 120 دقیقه، مواد آلی خاک مورد مطالعه را به میزان 2/21 درصد کاهش دهد که در مقایسه با راندمان حذف با استفاده از گاز ازن بدون پیش تصفیه نزدیک به90% افزایش، نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 742

دانلود 502 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

VAEZI F. | NABIZADEH NOUDEHI R. | ALAVI N.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  1-4
 • صفحات: 

  35-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18930
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

Chemical oxidation is one of the most suitable treatment methods for reducing organic pollutants and the number of pathogens remaining in secondary effluents. Ozone is the most powerful oxidizing agent commonly used because of its many advantages over chlorination. In this study the efficiency of ozonation in advanced wastewater treatment of Sahebgharanieh Plant has been determined. Ozone generation has been performed by irradiation of compressed air with 4 special UV lamps. The total output of these lamps was determined to be 0.74 mg ozone per minute at established conditions. Considering 3 periods of ozonation of effluent samples (30, 60 and 120 min) and ozone transfer coefficient of 95%, the concentrations of applied ozone for wastewater treatment were specified to be 10.5, 21 and 42 mg/l, respectively. ozonation of secondary effluents at these periods has resulted in 17, 24 and 30 percent reduction in average COD and about 20, 18 and 32 percent decrease in BOD5. It is believed that the 2 percent increase observed in BOD after 30 minutes is caused by changing some amount of COD to BOD5 by applied ozone. According to the prescribed reduction values it could be concluded that the final effluent of a typical treatment plant would become better qualified for water reuse in irrigation. But it should be declared that the effluent might not be completely disinfected irrespective of about 99.0% decrease determined in MPN of total coliforms. Also it must be noted that this degree of disinfection was accomplished only for 62.5% of samples. ozonation of effluent samples has caused an increase in pH value which was at least 0.4 of a pH unit.

آمار یکساله:  

بازدید 18930

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

JOURNAL OF CHEMOSPHERE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  234
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  14-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  104
 • بازدید: 

  836
 • دانلود: 

  5259
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 836

دانلود 5259 استناد 104 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  21-27
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  117
 • دانلود: 

  37
چکیده: 

صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از فن آوری های نوین در عرصه علم شیمی در کنار طیف وسیع و متنوعی از محصولات تولیدی، گستره ای از ترکیبات مختلف را به صورت پساب به محیط وارد می نماید که غالبا به دلیل ساختار غیرقابل تجزیه و پایداری که دارند به عنوان معضل زیست محیطی شناخته می شوند. تولید و فرآوری ملامین در این راستا توام است با راهیابی ترکیب ملامین و مشتقاتی همچون ملام، ملم، آملاید و آملین به پساب که روش های معمول در تصفیه پساب های صنعتی در حذف چنین ترکیباتی چندان کارآمد نبوده اند. لذا بکارگیری روش های اکسیداسیون پیشرفته (AOPs)، بر روی این ترکیبات با استفاده از اعمال ازن مورد بررسی قرار گرفته است. با وجود اینکه ملامین یک ترکیب حلقوی است ولی به عنوان یک مولکول آلی محسوب نمی شود. لذا یک ترکیب حلقوی آلی متداول در صنایع نفت و پتروشیمی مثلا ملامین جهت ازناسیون انتخاب می شود که نه فقط در پساب های بعضی صنایع پتروشیمی بلکه در کشاورزی نیز یافت می شود. مقادیر قابل یافت در پساب هایی از این ترکیب مثلا100 mgL-1  انتخاب شده اند. تاثیر غلظت اکسیدان و pH بر روی شاخص های شیمیایی و زیست محیطی بررسی شده است. از این مطالعات بیشترین حذف چنین فاکتورهائی در محیط قلیایی و خنثی با مقدار ازن تزریقی حدود 19.1 mgL-1 اتفاق می افتد. در شرایط خنثی درصد حذف COD در حدود %87 تا مقادیر دوز تزریقی 19.1 mgL-1 از ازن مشاهده می شود. تجزیه نسبتا قابل توجهی برای ملامین در حین ازناسیون مشاهده می شود یا به عبارت دیگر افزایش شاخصی در NO-3 مشاهده می گردد. از روی این تغییرات حذف با pH چنین استنباط می شود که مکانیزم حذف از طریق گروه های هیدروکسیل رادیکالی تولید شده از O3 بر روی مولکول های تحت مطالعه است.

آمار یکساله:  

بازدید 117

دانلود 37 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  1 (مسلسل 67)
 • صفحات: 

  51-61
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  1105
 • دانلود: 

  254
چکیده: 

زمینه و هدف: فورفورال یک ترکیب شیمیایی سمی است. برای جلوگیری از اثرات آن بر انسان و محیط زیست، باید فاضلاب های حاوی فورفورال را پیش از دفع به محیط، به نحو مقتضی تصفیه نمود. در این مطالعه از روش های اکسیداسیون پیشرفته مبتنی بر ازن برای حذف غلظت های مختلف فورفورال از فاضلاب در مقیاس آزمایشگاهی استفاده شده است.مواد و روش ها: این پژوهش از نوع کاربردی است. نمونه های مورد نیاز در هر بررسی در زمان های مورد نظر برداشت شد. در این مطالعه اثر فرایندهای ازن زنی تنها (SOP)، ازن زنی کاتالیزوری (COP) و جذب تنها بر کربن فعال (SAP) بر میزان حذف فورفورال تحت شرایط مختلف مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: تاثیر برخی از پارامترهای مهم مثلpH ، دوزاژ کربن فعال و زمان واکنش بر کاراییSOP ،SAP  و COP مورد بررسی قرار گرفت. نتایج در موردpH  نشان داد که کارایی هر سه فرآیند در شرایط خیلی اسیدی و قلیایی نسبت به سایر pH ها کمی بیشتر است. با افزایش میزان دوزاژ، راندمان حذف افزایش یافت و بالاخره با گذشت زمان واکنش، راندمان حذف برای هر سه فرآیند مطالعه شده، افزایش یافت.نتیجه گیری: بیشتر بودن راندمان تجزیه فورفورال در شرایط اسیدی می تواند ناشی از اکسیداسیون مستقیم و کاتالیزوری آن توسط ازن باشد. بالاتر بودن راندمان در pH های قلیایی نیز ناشی از اکسیداسیون غیرمستقیم بر اثر تولید رادیکال های هیدروکسیل می باشد. در مورد اثر زمان واکنش، نتایج نشان دهنده این است که در COP خاصیت سینرژیستی وجود دارد. بیشتر شدن سطوح موجود برای واکنش ازن - کربن فعال - فورفورال می تواند دلیل افزایش راندمان با افزایش دوزاژ کربن فعال باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1105

دانلود 254 استناد 4 مرجع 0
نشریه: 

آب و فاضلاب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  3 (مسلسل 71)
 • صفحات: 

  41-49
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  137
 • دانلود: 

  49
چکیده: 

اخیرا فرآیند ترکیبی ازن زنی به همراه فرآیند هوازی بیولوژیکی همچون لجن فعال به عنوان راه حل انتخابی برای کاهش لجن با هدف به حداقل رساندن تولید لجن مازاد بیولوژیکی معرفی شده است. در این تحقیق از دو راکتور ناپیوسته متوالی به حجم 20 لیتر که توسط سیستم کامپیوتری کنترل می شود، استفاده شد. پس از ایجاد شرایط پایدار در راکتورها در طول هشت ماه تحقیق، نمونه برداری و آزمون پارامترهایی از قبیل COD، MLSS، MLVSS، DO، SVI،SOUR  ازن باقی مانده و در نهایت ضریب تولید بیومس (Y) انجام شد. نتایج نشان داد که در زمان ماند سلولی 10 روز ضرایب سینتیکی Y و Kd به ترتیب 0.58 میلی گرم بیومس به میلی گرم COD و 0.058(1/day) محاسبه گردید. در مرحله بعدی تحقیق به منظور کاهش تولید لجن مازاد بیولوژیکی از غلظتهای مختلف ازن در راکتور به شکل متناوب استفاده گردید. نتایج نشان داد که ازن با غلظت 22 میلی گرم به ازای هر گرم MLSS در راکتور قادر است ضریب سنتیکی Y را از 0.58 به 0.23 میلی گرم بیومس به میلی گرم COD کاهش دهد. به عبارت دیگر تقریبا لجن مازاد بیولوژیکی 60 درصد کاهش یافت. اما COD محلول به مقدار جزیی، در پساب تصفیه شده افزایش یافته و درصد حذف COD از 92 درصد در راکتور شاهد به 62 درصد در راکتور آزمایش رسید. از طرفی میزان SOUR و SVI در این غلظت ازن مصرفی به ترتیب به 6mgO2/h.gvss و 27 میلی لیتر بر گرم رسید. در غلظت ازن برابر 27 میلی گرم، به ازای هر گرم MLSS در راکتور، هیچ لجن مازادی مشاهده نشد.

آمار یکساله:  

بازدید 137

دانلود 49 استناد 0 مرجع 3
litScript