نتایج جستجو

63442

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

6345

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

BRUNO J.B. | MATOS M.H.T.

نشریه: 

ANIMAL REPRODUCTION

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  371-379
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2834
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2834

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

HOYER P.B.

نشریه: 

CELL AND TISSUE RESEARCH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  322
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  99-106
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4219
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4219

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

HAZZARD T.M. | STOUFFER R.L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  883-900
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  9478
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9478

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

FINDLAY J.K. | KERR J.B. | BRITT K.

نشریه: 

ANIMAL REPRODUCTION

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  16-19
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3504
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3504

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

IRVING RODGERS H.F. | RODGERS R.J.

نشریه: 

CELL AND TISSUE RESEARCH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  322
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  89-98
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7670
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7670

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

KNIGHT P.G. | GLISTER C.

نشریه: 

REPRODUCTION

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  132
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  191-206
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  4879
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4879

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

DISSEN G.A. | GARCIA RUDAZ C. | OJEDA S.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  24-31
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5341
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5341

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

DONADEU F.X. | SCHAUER S.N.

نشریه: 

JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  215
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  323-334
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  7193
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7193

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
نشریه: 

REPRODUCTION

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  121
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  647-653
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  11129
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11129

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
نویسندگان: 

SEGINO M. | IKEDA M.

نشریه: 

REPRODUCTION

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  130
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  187-192
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  6228
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6228

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
litScript