نتایج جستجو

8185

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

819

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

شهنوازی علی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1 (پیاپی 33)
 • صفحات: 

  145-163
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  175
 • دانلود: 

  48
چکیده: 

 در این پژوهش، برای تعیین رتبه ی استان های گوناگون از لحاظ کارایی تولید پیاز، از روش تحلیل پوششی داده ها، استفاده شد. نتایج نشان دادند که در رویکرد نهاده گرا و با فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس از 25 استان مورد مطالعه، این رهیافت با تقسیم واحدهای نمونه به استان های به گونه نسبی ناکارآمد (آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، کهگیلویه و بویراحمد و مرکزی) و استان های کارا (سایر استان ها)، توانایی محدودی در رتبه بندی از خود نشان می دهند. با همین رویکرد و فرض بازده متغیر نسبت به مقیاس، توانایی مدل در رتبه بندی و ایجاد تمایز میان واحدهای مورد مطالعه به کمینه ممکن کاهش یافته و همه واحدهای مورد مطالعه در گروه واحدهای کارا قرار می گیرند. رویکرد محصول گرا در شرایط بازده ثابت نسبت به مقیاس، نتایجی مشابه با وضعیت نهاده گرا ارایه کرده و در شرایط بازده متغیر نسبت به مقیاس تا حدی توانایی رتبه بندی از خود نشان می دهد. در نتیجه، بمنظور ایجاد یک رتبه بندی کامل در میان استان های تولیدکننده پیاز از ترکیب روش های اندرسن و پیترسن (A-P) و چیاو پینگ و همکاران استفاده شد. بررسی میانگین کارایی در الگوهای گوناگون و رتبه بندی آن ها نشان داد که استان های ایلام، خراسان جنوبی، گلستان و سیستان و بلوچستان به ترتیب بیش ترین کارایی و در نتیجه رتبه های نخست تا چهارم و استان های خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، خوزستان و فارس با رتبه های 23، 22، 21 و 20 کم ترین کارایی را داشتند. مقایسه نتایج بدست آمده از رتبه بندی بر اساس کارایی با رتبه بندی عملکرد، نشان داد که تنها جنوب استان کرمان، همدان، کرمانشاه، زنجان و کهگیلویه و بویراحمد در گروه بندی مشابهی قرار گرفته اند.

آمار یکساله:  

بازدید 175

دانلود 48 استناد 0 مرجع 7
نویسندگان: 

WONG H. | MERRILEES B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  372-383
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  10019
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10019

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

COSHALL JOHN T. | CHARLESWORTH RICHARD

نشریه: 

TOURISM MANAGEMENT

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  759-769
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  12175
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12175

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

KLIBERT J. | LANGHINRICHSEN J. | SAITO M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  46
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  141-156
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  10836
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10836

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  29-55
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1070
 • دانلود: 

  364
چکیده: 

این مقاله، بخشی از نتایج و دست آوردهای تحقیقی می باشد که درخصوص طراحی و تبیین الگوی کنترل استراتژیک سیستم های لجستیکی انجام شده است. روش تحقیق، توصیفی تحلیلی و جامعه نمونه ی آماری آن را مدیران و کارشناسان سازمان های لجستیکی تشکیل می دهند و از پرسش نامه به عنوان ابزار اندازه گیری استفاده شده است. پرسش نامه تحقیق، به صورت قطبی برای دو وضعیت صلح و جنگ طراحی شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده، از نرم افزار SPSS استفاده شده است و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات فردی با توجه به ویژگی ها و کارکردهای تحلیل عاملی تاییدی، در این پژوهش برای سنجش روایی سازه ابزار اندازه گیری و آزمون رابطه عوامل موثر بر الگوی پژوهش از مدل معادلات اندازه گیری و برای رتبه بندی و اولویت بندی آن ها از آزمون فریدمن استفاده شده است و در نهایت با در نظر داشتن عوامل موثر در الگوی تعیین رابطه و اولویت بندی این عوامل، الگوی کنترل استراتژیک انسان محور براساس دو نقطه مرجع استراتژیک: 1- میزان توجه و 2- انعطاف پذیری طراحی گردید. در این الگو؛ چهارگونه استراتژی کنترلی: 1- تعهد محوری 2-مشارکت محوری 3- اعتماد محوری و 4- رابطه محوری با اولویت بندی زمان صلح و جنگ تعیین شده است که نتایج آزمون ها حاکی از برخورداری الگو از انسجام و یک پارچگی لازم می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1070

دانلود 364 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  20
 • صفحات: 

  5-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1363
 • دانلود: 

  1121
چکیده: 

افزایش یافتن و پیچیدهتر شدن ماهیت مشکلهای شهری، به اهمیت پرداختن به چگونگی یافتن و گشودن مشکلها در فرایندهای برنامهریزی شهری اشاره دارد. برنامهریزی و توسعه ی شهرهای جدید در پاسخ به انواع مشکلهای شهرهای بزرگ و با دستور کاری برای فرار از آن مشکلها، همواره قصد تکرار نشدن مشکلهای شهرهای بزرگ در آنها را داشته است، درحالیکه شهرهای جدید کشورهای مختلف، با وجود بهدست آوردن موفقیتها و دستاوردهایی در زمینههایی چند، در مراحل گوناگون توسعه ی خود با مشکلهایی پیچیده و چندبُعدی روبهرو بودهاند. چنین مشکلهایی نیاز به راهحلهایی چندبُعدی یا فضایی دارند، اما رویکردهای رایج توان رویارویی با مشکلهای پیچیده و چندبُعدی در شهرهای جدید را ندارند. با توجه به این موضوع، مقاله حاضر به طراحی چهارچوب و یا الگووارهای مناسب مشکلیابی-مشکلگشایی برای بهکارگیری در شهرهای جدید با تأکید بر شهر جدید هشتگرد پرداخته است. چهارچوب پیشنهادی مشکلگشایی در این مقاله، بر پایه ی مقولهبندی مشکلها در دو دسته ی روندکاری و محتوایی و با استفاده از روشهای خلاقانه ی مشکلگشایی و ترکیب عناصری از دو رهیافت مشکلگشایی خلاق و مشکلگشایی عقلانی، شکل یافت. بر پایه ی الگوواره پیشنهادی مشکلیابی-مشکلگشایی در این مقاله، شیوه ی مشکلیابی و تحلیل مشکل با استفاده از روش تحلیل متن و انجام مصاحبههای عمیق، و شیوه ی مشکلگشایی با استفاده از فرایندی با ماهیت ترکیبی مشکلسو و هدفسو برای رویارویی با مشکلهای موجود در شهر جدید هشتگرد معرفی شد.

آمار یکساله:  

بازدید 1363

دانلود 1121 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  75
 • صفحات: 

  207-228
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  561
 • دانلود: 

  244
چکیده: 

زبان از فرایندهایی است که خاصیت پیام رسانی و ارجاعی دارد و القاگر مضامین فرهنگی، آداب و رسوم، افکار و اندیشه یک قوم است. زبان از نظر زبان شناسی شناختی، علاوه بر انتقال مضامین ارجاعی، منعکس کننده مضامین شناختی، نظام ادراکی آدمی و القاگر مضامین انتزاعی موجود در ذهن است. بر این اساس، زبان شناسان شناختی بر معنا به عنوان عنصر قالب تکیه می کنند. از جمله نظریه پردازان حوزه معنی شناسی شناختی می توان به لیکاف و جانسون اشاره داشت که از استعاره به عنوان فرایند شناختی برای پیشبرد اهداف خود بهره می گیرند. از نظر لیکاف و جانسون، استعاره مفهومی امری است که سراسر زندگی روزمره را در حوزه شناخت و ادارک مبتنی بر تجربه احاطه می کند و از آنجا که زبان عرفان نیز انتقال دهنده مضامین شناختی و انتزاعی حاصل از تجربه شخصی عارفان است. بنابراین، بررسی استعاره مفهومی در الگوهای عرفانی مولوی به درک هرچه بهتر مفاهیم و مضامین ماورایی و متافیزیکی کمک خواهد کرد. با این توضیح، این پژوهش درصدد است تا با روش توصیفی تحلیلی بر اساس نظریه لیکاف و جانسون، استعاره مفهومی جهتی را در نمادهای حیوانی (پرندگان) غزلیات شمس بررسی نماید. نتایج پژوهش نشان می دهد که نمادهای متضمن معنای تعالی، از جمله روح و جان و نمادهایی که بیانگر مضامین ضمنی جسم و نفسانیات هستند، به ترتیب با استعاره های جهتی رو به بالا و پایین تطابق معنایی پیدا می کنند و خوشه های استعاری این مضامین نیز با کارکرد سلبی یا ایجابی آن الگوها همنوایی معنایی دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 561

دانلود 244 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SEO E.H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  753-764
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8398
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8398

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2-42
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-17
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  992
 • دانلود: 

  236
چکیده: 

در این مطالعه منابع رشد تولید بخش کشاورزی در طرف تقاضای اقتصاد ایران طی دوره 80-1365،‏ با استفاده از روش تحلیل تجزیه ساختاری در چارچوب جداول داده- ستانده بررسی و به اجزای آن شامل تقاضای نهایی خانوارها و دولت،‏ تقاضای سرمایه گذاری،‏ تقاضای صادراتی و تقاضای واسطه ای تجزیه گردیده است. نتایج نشان می دهد که طی دوره 70-1365،‏ عمده ترین عامل رشد ستانده در زیربخشهای زراعت و باغبانی،‏ دام و شکار و ماهی و سایر آبزیان به ترتیب افزایش تقاضای واسطه ای بخشها (تغییر تکنولوژی در اقتصاد)،‏ افزایش تقاضای سرمایه گذاری و گسترش صادرات بوده است. در حالیکه در دوره 80-1370 گسترش تقاضای نهایی خانوار در مورد سه زیربخش یاد شده و در مورد بخش جنگل و مرتع گسترش تقاضای نهایی دولت و خانوار تواما عمده ترین عامل رشد بوده است. در این دوره اثر استراتژی گسترش صادرات بر رشد ستانده زیربخشها به جز در بخش دام و شکار مثبت بوده است. علاوه بر این،‏ نتایج حاکی از آن است که سهم تقاضای نهایی داخلی و خارجی در رشد ستانده بخش کشاورزی به طور نسبی افزایش یافته در حالیکه سهم تقاضای واسطه ای کاهش یافته است.

آمار یکساله:  

بازدید 992

دانلود 236 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  43
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  45-53
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16519
 • دانلود: 

  5005
چکیده: 

A novel ultra-high compliance, low power, very accurate and high output impedance current output stage (COS) with extremely high output current drive capability is proposed in this paper. The principle of operation of this unique structure is discussed, its most important formulas are derived and its outstanding performance is verified by HSPICE simulation in TSMC 0.18mm CMOS, BSIM3, and Level49 technology.This deliberately composed structure utilizes a well combination (for a mutual auto control action) of negative and positive feedbacks to achieve ever demanded merits such as very low power of 150mW, ultra high ratio of 3000 for output current over the bias current (which is selected to be 0.5mA) at low THD of -20dB and very high output impedance of 5GWwith power supplies of ±0.5V when operating at class AB mode. Simulation results with ±0.5V power supply shows an absolute output voltage dynamic range of 0.9V which interestingly provides the highest yet reported output voltage compliance for Current mode building blocks implemented by regular CMOS technology. Full process, voltage, and temperature variation (PVT) analysis of the circuit is also investigated in order to approve the well robustness of the structure. The transient stepwise response is also done to verify the proposed COS stability.

آمار یکساله:  

بازدید 16519

دانلود 5005 استناد 0 مرجع 0
litScript