نتایج جستجو

89

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

9

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

KUNTE H.J.

نشریه: 

ENVIRONMENTAL CHEMISTRY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  94-99
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2508
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2508

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

DONG X.B. | BI H.G.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  335-440
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6056
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6056

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

LAIZ CARRION R. | MARTIN DEL RIO M. | MIGUEZ J.L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  298
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  105-118
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4751
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4751

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  65
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  109-118
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  88
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

اثرات شرایط مختلف تغذیه ای بر تنظیم یونی-اسمزی بچه ماهیان آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) رودخانه زی بررسی گردید. 750 بچه ماهی (12.5±1 g) پس از سازگاری به محیط جدید، تحت تیمارهای شش هفته غذادهی کامل (FFF)، سه هفته غذادهی-سه هفته گرسنگی (FS)، شش هفته گرسنگی (SSS)، دو هفته غذادهی-دو هفته گرسنگی-دو هفته تغذیه مجدد ((FSF و سه هفته گرسنگی-سه هفته تغذیه مجدد ((SF نگهداری شدند؛ غذادهی با جیره تجاری ماهی قزل آلا روزانه سه بار در حد اشباع انجام گرفت. در نتایج بین میزان الکترولیت های سدیم، کلر، پتاسیم و منیزیم سرم خون تیمارها اختلاف معنی داری دیده نشد، اما میزان اسمولالیته با افزایش دوره گرسنگی از میزان 299 میلی اسمول بر کیلوگرم در تیمار FFF به ترتیب به 286 و 271 میلی اسمول بر کیلوگرم در تیمارهای FS و SSS کاهش یافت (P<0.05) و تغذیه مجدد پس از دوره های گرسنگی باعث جبران کاهش میزان اسمولالیته به مقادیر مشابه در تیمار FFF شد. پنج روز پس از انتقال ماهیان به آب دریای خزر (13 گرم در لیتر)، میزان منیزیم در تیمارهای سه و شش هفته گرسنگی نسبت به گروه شاهد (2.36 میلی اکی والان بر لیتر) به ترتیب به 3.55 و 3.40 میلی اکی والان بر لیتر رسید .(P<0.05) میزان پتاسیم سرم خون نیز بین تیمارها اختلاف معنی دار نامنظمی داشت اما در مقادیر سدیم و کلر اختلاف معنی داری مشاهده نشد. میزان اسمولالیته سرم خون نسبت به گروه (366 mOsmol/kg) FFF در تیمار FS به حداکثر 415 mOsmol/kg افزایش و در تیمار SSS به حداقل306 mOsmol/kg  کاهش یافت  .(P<0.05) نتایج نشان می دهد که گرسنگی می تواند روی ظرفیت تنظیم یونی بچه ماهیان آزاد خزر اثر منفی داشته و با تغذیه مجدد اگرچه در مواردی این ظرفیت قابل برگشت است ولی گرسنگی طولانی مدت اثرات جبران ناپذیری می تواند داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 88

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

AMINI K. | MIRHASHEMI ROSTAMI A. | JORJANI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  230-230
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2705
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2705

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1 (پیاپی 25)
 • صفحات: 

  21-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  164
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

در این پژوهش، تغییرات اسمولاریته سرم خون 150 عدد بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان با میانگین وزنی 20.01±1.33 گرم نسبت به شوری های مختلف با هدف تعیین سازگاری بچه ماهیان برای پرورش در آب لب شور مورد مطالعه قرار گرفت. بچه ماهیان در آب هایی با سطوح شوری 7 ppt، 11 ppt و آب شیرین (شاهد)، برای مطالعه تنظیم اسمزی قرار گرفتند. خون گیری از ساقه دمی (سیاهرگ دمی) بچه ماهیان در فواصل زمانی 0، 24، 48، 72 و 240 ساعت انجام شد. پس از سانتریفوژ و جداسازی پلاسمای خون، فشار اسمزی به وسیله دستگاه اسمومتر اندازه گیری گردید. نتایج نشان داد که مقادیر اسمولاریته در زمان 0 (آب شیرین)، 313.7±18.5 میلی اسمول در لیتر بود و بعد از گذشت 10 روز از شروع آزمایش مقادیر آن در شوری 7 ppt به 331.7±7.7 میلی اسمول در لیتر رسید. در این زمان و این سطح شوری اختلاف معنی داری با زمان صفر دیده نشد. اما در شوری 11 ppt بعد از گذشت 10 روز مقادیر اسمولاریته افزایش یافت و به 367.6±15.5 میلی اسمول در لیتر رسید و در این زمان دارای اختلاف معنی داری با زمان صفر شد. بنابراین بر طبق نتایج به دست آمده تغییرات فشار اسمزی در محدوده زمانی 10 روزه نشان دهنده قابلیت تنظیم فشار اسمزی بچه ماهیان مورد آزمایش در شوری 7 ppt بود. اما در شوری 11 ppt بچه ماهیان ماهیان موفق به تنظیم اسمولاریته سرم خون خود در این شوری نشدند.

آمار یکساله:  

بازدید 164

دانلود 23 استناد 0 مرجع 19
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17137
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

New Page 1 Experimental trials of acclimatization of juvenile Persian sturgeon, Acipenser persicus to different salinites of 0,5,10, 15ppt were studied. The juvenile Persian sturgeons in three weight classes (1.5, 3, 5g) have been  transfered from freshwater to different concentrations of saline water.  Na+, k+, Cl- concentrations of blood serum and the changes in the number and size of chloride cells were measured. Na+ concentration showed an imperceptible trend and K+ concentration had a decreasing one size of changed chloride cells in different salinities were 8.6-13 ± 0.3 mm and their numbers were (25-65±3) in 5 pairs of fillaments. The results revealed that salinity tolerance was increased with the fish size. According to this study, there is a direct relation between the number and size of chloide cells and salinities and time exposure.

آمار یکساله:  

بازدید 17137

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  13-25
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  187
 • دانلود: 

  24
چکیده: 

تغییرات مورفولوژی سلول های کلراید و بیان ژن زیر واحد a1b آنزیم Na+-K+-ATPase قزل آلای تریپلوئید Oncorhynchus mykiss (میانگین وزن 70.6 گرم)، در انتقال مستقیم به شوری های 6، 12 و ppt 18 مورد بررسی قرار گرفتند. تغییرات در فراوانی، الگوی پراکنش و سطح مقطع برش خورده سلول های کلراید آبشش با استفاده از تکنیک بافت شناسی کلاسیک و مکان یابی Na+-K+-ATPase آبشش با استفاده از تکنیک ایمونوهیستوشیمی و استفاده از آنتی بادی IgGa5 انجام شد. بیان ژن زیر واحد a1b آنزیم Na+-K+-ATPase با استفاده از تکنیک بیان ژن نیمه کمی مورد سنجش قرار گرفت. میزان بقا در طی دوره 10 روزه آزمایش در تمام تیمارها صد در صد بود و ماهیان منتقل شده به سطوح مختلف شوری اسمولالیته پلاسما را در سطوح استاندارد حفظ کردند. الگوی پراکنش سلول های کلراید در تمام تیمارها مشابه و بر روی لاملا، پایه و بین لاملا بوده است. نتایج مطالعات ایمونوهیستوشیمی نشان دادند که بیشترین تعداد سلول های کلراید لاملایی و بین لاملایی در تیمار ppt 18 وجود دارند. بیشترین مساحت سطح مقطع برش خورده سلول های کلراید در آب شیرین مشاهده شد. تغییرات بیان ژن زیر واحد a1b آنزیم Na+-K+-ATPase با افزایش شوری، روند افزایشی نشان داد. با توجه به نتایج تحقیق به نظر می رسد ماهی قزل آلای تریپلوئید به خوبی خود را با شوری های اعمال شده در محیط آزمایش سازگار کرده و توانایی لازم در مقابله با شوری های بررسی شده را دارند و به نظر گونه مناسبی جهت پرورش در آب های لب شور می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 187

دانلود 24 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  65
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  273-280
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  545
 • دانلود: 

  148
چکیده: 

نوکلئوتیدها از جمله ترکیبات داخل سلولی محسوب می شوند و نقش کلیدی در تنظیم تمام پروسه های بیولوژیک دارند. تاثیر نوکلئوتید افزودنی جیره در 3 سطح صفر (گروه کنترل)، 0.25 و 0.5 درصد (گروه تیمار)، بر فعالیت زواید باب المعدی (ساک های پیلوریک) در تنظیم اسمزی بچه ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) بود. بدین منظور ماهیان با وزن متوسط 12 گرم (35 قطعه در سه تکرار برای هر تیمار) برای به مدت 8 هفته پرورش داده شدند. در پایان دوره پرورش تعداد 12 قطعه بچه ماهی از هر تیمار با میانگین وزن 26 گرم به شوری 18 گرم در لیتر معرفی گردید. پس از 72 ساعت جهت بررسی حضور و میزان فعالیت ایمنیایی آنزیم K+-ATPase، Na+، به روش بافت شناسی و ایمونوهیستوشیمی، از هر تیمار تعداد 4 قطعه ماهی صید و در محلول بوئن به مدت 24 ساعت فیکس گردیدند و در ادامه مراحل قالب گیری و برش انجام شد. مکان یابی ایمنیایی (Immunolocalization) آنزیم K+-ATPase،Na+  نشان داد که این آنزیم در انترسیت های زواید باب المعدی حضور داشته و میزان این آنزیم در نمونه های جیره» غذایی نوکلئوتید 0.5 درصد افزایش معنی داری (P<0.05) نسبت به تیمار صفر و تیمار 0.25 درصد داشته است. در مجموع می توان نتیجه گیری کرد که حضور قابل توجه این آنزیم در زواید باب المعدی آزاد ماهی خزر دلالت بر نقش تنظیم اسمزی این زواید داشته و تفاوت حضور آن در تیمارهای مختلف نوکلئوتید نشان می دهد که این ماده افزودنی می تواند با افزایش توان تنظیم یونی بچه ماهیان، نقش مهمی در سازش آنها به شوری 18 گرم در لیتر داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 545

دانلود 148 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

رجبی حلیمه | خدابنده صابر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  394-405
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  744
 • دانلود: 

  129
چکیده: 

در فرایند اسمولتیفیکاسیون و سازگاری با دریا، وزن و سن ماهی مهم می باشد. در مطالعه حاضر، نرخ مرگ و میر، تغییرات مورفولوژیک آبشش و سلولهای کلراید آبششی در اوزان 5، 15 و 25 گرم (ماهیان هم سن) در ماهی آزاد خزر، پس از 10 روز انتقال به آب لب شور خزر مقایسه کردیم. بافت شناسی آبشش با استفاده از رنگ آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین و ایمونولوکالیزه نمودن Na+K+ATPase با استفاده از آنتی بادی IgGa5 صورت گرفت. تصاویر ایمونو گرفته شده با استفاده از نرم افزار Image Tools بررسی شد. نرخ مرگ و میر، در اوزان مختلف 5، 15 و 25 گرم پس از مواجه با آب لب شور خزر (ppt 13)، به ترتیب برابر با: %25، %8، و %0 بود و ضایعاتی در ساختار آبشش نمونه ها مشاهده گردید. سلولهای کلراید در وزن 5 گرم، افزایش ولی مساحت آنها کاهش معنی دار داشت. در وزن 15 گرم، تعداد کل سلول های کلراید و مساحت آنها در مواجه با شوریppt 13 تغییری نداشت اما در وزن 25 گرم، کاهش معنی داری در تعداد سلولهای کلراید مشاهده شد. با توجه به نتایج حاضر، در بچه ماهیان هم سن، ماهی با وزن کم (5 گرم) قادر به تنظیم اسمزی نبوده و در وزن 15 گرم دارای سازگاری بهتری به آب دریای خزر نسبت به سایر وزن هاست و پس از رسیدن به 25 گرم با توجه به پشت سر نهادن مرحله اسمولتیفیکاسیون، به محیط آب شیرین سازگار شده و در دراز مدت توانایی تنظیم اسمزی در آب شور را از دست می دهند.

آمار یکساله:  

بازدید 744

دانلود 129 استناد 2 مرجع 0
litScript