نتایج جستجو

1331

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

134

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  42
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  59-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  77
 • دانلود: 

  36
چکیده: 

بلایت باکتریایی که توسط xanthomonas oryzae pv. oryzae (Xoo) ایجاد می شود، یکی از مخرب ترین بیماری های برنج در مناطق کشت این محصول در دنیا به شمار می آید. گرچه کاربرد ترکیبات شیمیایی به طور معنی داری بیماری های گیاهی را کاهش می دهد، ولی کاشت ارقام مقاوم همچنان به عنوان موثرترین روش کنترل بیماری های گیاهی به حساب می آید. هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی مقاومت چهار رقم برنج هاشمی، لنجان، فیروزان و گیلانه به بیماری بلایت باکتریایی در شرایط اتاقک رشد بود. بعد از مایه زنی باکتری Xoo به فضای بین سلولی گیاهان (107 واحد تشکیل دهنده کلنی بر میلی لیتر آب سترون)، رشد جمعیت باکتری، پیشرفت علائم بیماری و همچنین اثرات تنش باکتری بر فعالیت آنزیم های سوپراکسیددیسموتاز، کاتالاز و پراکسیداز در برگ های ارقام مختلف برنج مطالعه شد. فعالیت آنتی اکسیدانی در برگ های آلوده 4، 8 و 12 روز پس از مایه زنی باکتری مورد بررسی قرار گرفت. چهارده و شانزده روز پس از مایه زنی، حداکثر جمعیت باکتری در برگ های رقم هاشمی و بعد از آن در رقم گیلانه و فیروزان توسعه پیدا کرد. حداکثر فعالیت آنزیم پراکسیداز، در رقم لنجان و 12 روز پس از مایه زنی مشاهده گردید. فعالیت آنزیم سوپراکسیددیسموتاز در ارقام لنجان، گیلانه، هاشمی و فیروزان 12 روز پس از مایه زنی باکتری در مقایسه با گیاه شاهد در همین زمان به ترتیب 3/33، 5/23، 5/15 و 3/33 درصد افزایش یافت. مطالعه حاضر نشان داد که رقم هاشمی بر اساس دینامیک جمعیت باکتری Xoo در برگ های ارقام مختلف، بیماری زایی (درصد ناحیه نکروز برگ) و فعالیت آنتی اکسیدانی، حساس ترین رقم و رقم لنجان بیشترین مقاومت را در مقایسه با سه رقم دیگر به بلایت باکتریایی داشتند.

آمار یکساله:  

بازدید 77

دانلود 36 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ژنتیک نوین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2 (پیاپی 29)
 • صفحات: 

  193-201
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  78
 • دانلود: 

  21
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 78

دانلود 21 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  36
 • صفحات: 

  77-89
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  33
چکیده: 

سوختگی باکتریایی برنج (Xoo) Xanthamonos oryzae pv. oryzae یکی از مخرب ترین بیماریهای باکتریایی برنج در برخی از مناطق کشت برنج در دنیا بویژه مناطق گرمسیری آسیایی می باشد. کارایی پایین روش هایی مدیریت بیماری بخصوص روش شیمیایی سبب شده تا بیشتر تحقیقات روی ارقام مقاوم و درک مکانیسم های مقاومت از طریق مطالعه تعاملات بیوشیمیایی و شناخت ژنهای مقاوم در مدیریت برنامه کاربردی قرار گیرد. این پژوهش با هدف ارزیابی مقاومت 24 رقم تجاری برنج ایرانی در مقابل باکتری عامل سوختگی و مطالعه برخی مکانسیم مقاومت در سطوح بیوشیمیایی و الگوی تظاهر ژن PAL به روش QRT-PCR انجام گرفت. نتایج ارزیابی گلخانه ای نشان داد ارقام مختلف در توسعه طول لکه در برگ به عنوان مهمترین صفت ارزیابی بیماری اختلاف دارند. رقم تجاری خزر و نعمت در بالاترین سطح مقاومت و رقم طارم محلی و دیلمانی بیشترین حساسیت را بر اساس شاخص ارزیابی (مقاومت کمی) نسبت به این بیماری نشان دادند. ارزیابی بیوشیمیایی آنزیم های کاتالاز، گایکول پراکسیداز، سوپراکسید دیسموتاز و فنل کل در رقم مقاوم خزر و حساس طارم محلی نشان از روند فعالیت بالای این آنزیم ها در رقم مقاوم در مقایسه با رقم حساس در ساعات اولیه پس از مایه زنی داشته که اختلاف بین رقم مقاوم و حساس در سطح یک درصد معنی دار می باشد. نرخ بیان ژن PAL نیز در رقم مقاوم خزر در ساعات اولیه پس از مایه زنی نسبت به رقم حساس بطور قابل ملاحظه ای بالاتر بوده است. در مجموع به نظر می رسد القای ژن PAL و بدنبال آن افزایش تجمع آنزیم های اکسیدانی و آنتی اکسیدانی در بروز مقاومت رقم خزر نسبت به رقم حساس طارم محلی بخشی از ساز وکار دفاعی برنج در مقابل باکتری Xoo می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 33 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  50-57
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1660
 • دانلود: 

  272
چکیده: 

بیماری بلایت باکتریایی برنج در اثر باکتری xanthomonas oryzae pv. oryzae ایجاد می شود و یکی از جدی ترین بیماریهای برنج در جهان، بعد از بیماری بلاست می باشد. با توجه به اهمیت این بیماری و خسارت های ناشی از آن، در بهار و تابستان سال 1385 از مزارع مختلف برنج استان گیلان (رودسر، لنگرود، لاهیجان، رشت، انزلی، فومن، صومعه سرا و رودبار) بازدید بعمل آمد و از بوته های برنج که دارای علایم آبسوختگی و زردی برگ بودند، نمونه برداری انجام شد. جداسازی عامل بیماری روی محیط های کشت  YDC و NA حاوی آنتی بیوتیک سیکلوهگزامید (50 میکروگرم در میلی لیتر) انجام گرفت. پس از 72-48 ساعت پرگنه های بدست آمده در محیط کشت  YDCزرد رنگ بودند و روی محیط NA کلنی های گرد، لعابدار و به رنگ زرد ایجاد نمودند. بر اساس مجموع خصوصیات مرفولوژیکی، بیوشیمیایی، فیزیولوژیکی، بیماریزایی، حساسیت به آنتی بیوتیکها و با استفاده از روش واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR)  به کمک آغازگرهای اختصاصی این جدایه ها به عنوان xanthomonas oryzae pv. oryzae شناسایی شدند. این اولین گزارش از وجود باکتری عامل سوختگی باکتریایی برنج در مزارع استان گیلان می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1660

دانلود 272 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  18
تعامل: 
 • بازدید: 

  2310
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

Saprophytic Gram-positive bacteria in the genus Streptomyces have been shown to have characteristics which make them useful as biocontrol agents against pathogens. These characteristics include the production of secondary metabolites and biologically active substances of high commercial value such as enzymes and antibiotics. Streptomyces spp. is of medical and industrial importance because they synthesize antibiotics. Over 50 main antibiotics have been isolated from Streptomyces spp., including streptomycin, neomycin, chloramphenicol and tetracyclines. To combat toxins accumulation in the environment, in recent years, biological control has offered an environmentally friendly alternative to the use of antimicrobials for controlling infectious diseases of plants. In this regard, a collection of about 100 Actinomycete isolates was screened for the ability to produce metabolites that inhibit fungal growth as Pyricularia oryzae. This pathogen produces picolinic acid and pyricularin toxins. There is evidence that relationship between these toxins and some human diseases exists. Some strains of streptomyces showed strong in vitro antagonistic activity against the pathogen in Agar disc and Well- diffusion methods by producing extracellular antifungal metabolites. Control of plant pathogens with non toxic measurements will provide safer environment and less toxic residual-effects in humans.

آمار یکساله:  

بازدید 2310

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  273-279
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13226
 • دانلود: 

  9692
چکیده: 

Recently laboratory studies had recognized the capability of alge, fungi, and bacteria in the removal of heavy metals from industrial effluent. In this research, growth of Aspergillus oryzae in the tanning house effluent, and its capability in chromium bioremoval were assessed. Aspergillus oryzae can grow in different concentration of Cr+, 120-1080  mg/l. Maximum biomass growth and chromium removal rate at pH, 3.3, Cr+3   concentration equal to 240 mg/l and inoculum size  equal to  0.12% (dry weight) were 0.25% (dry weight ) and 94.2%, respectively. Effects of various factors such as pH, temperature, shaking velocity and nutrients were also investigated. At optimum conditions (ie: pH=5; temperature=30ºC, shaking velocity = 150 rpm, and nitrogen source of dihydrogen ammonium phosphate concentration=0.3%), biomass growth and chromium removal rate were found as 0.45% of dry weight and 99.8%, respectively. Effect of detention time showed that after 30h, biomass growth and chromium removal rate were 0.28% and 97.6%, respectively. Statistical studies on factors such as pH, temperature, shaking velocity, type and concentration of nutrients on the “biomass growth” and “residual chromium”, showed that all of the factors had significant effects ( α = 0.05, P < 0.001 ). Therefore A.niger capable grows in the tannery industries effluent with 240 mg/l chromium and 97.6% chromium removal rate.

آمار یکساله:  

بازدید 13226

دانلود 9692 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسنده: 

MAHDIZADEH ZAHRA | AJOUDANIFAR HATEF

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  14
تعامل: 
 • بازدید: 

  1785
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

INTRODUCTION AND OBJECTIVE: ASPERGILLUS REFERS TO A GENUS OF FUNGI WHICH HAS BEEN WIDELY USED IN INDUSTRY. SOME OF THE SPECIES OF THIS GENUS CAN CONTAMINATE AGRICULTURAL CROPS SUCH AS PISTACHIO AND CORN. IN ADDITION TO DESTRUCTIVE IMPACTS ON QUALITY OF THE AGRICULTURAL CROPS, THEY CAN RESULT IN POISONING AND CARCINOGENITY IN LIVING CREATURES INCLUDING HUMAN. RHIZOPUS BELONGS TO THE FAMILY OF OPPORTUNISTIC FUNGI AND IS CATEGORIZED IN ZYGOMYCETES BRANCH; THIS FUNGUS IS ALSO KNOWN AS BLACK BREAD MOLD. THE VEGETATIVE MYCELIUM OF THIS FUNGUS HAS A STRUCTURE CALLED SPORANGIOPHORE. AT THE END OF THE SPORANGIOPHORE, THERE IS A DOME-SHAPED BODY CALLED COLUMELLA. VESICLES ARE SITUATED AROUND THE COLUMELLA AND ARE CALLED SPORANGIUM. INSIDE THE SPORANGIUM HIGH NUMBERS OF SPORIA SPORANGIO SPORES CAN BE FOUND. THE AIM OF THIS STUDY IS TO EXTRACT DNA OF LIPASE-PRODUCING oryzae SPECIES FROM NATURAL RESOURCES.MATERIALS AND METHODS: THE SAMPLES WERE CULTURED ON PDA. FOR ENZYME PRODUCTION, MINERAL CULTURE MEDIUM WAS USED FOR SOLID STATE FERMENTATION. THE IMPACT OF CARBON SOURCE, INITIAL PH AND INCUBATION TEMPERATURE ON ENZYME PRODUCTION WAS ALSO ADDRESSED. AFTER PREPARING SPORE SUSPENSION, SOLID STATE FERMENTATION WAS CARRIED OUT. THE ENZYMES WERE EXTRACTED AFTER FERMENTATION AND THEIR ENZYMIC ACTIVITIES WERE INVESTIGATED. THE SAMPLES’ DNA WAS EXTRACTED BYBOILING METHOD, AND THEIR SEQUENCE WAS DESIGNED BY SPECIFIC PRIMER. SEQUENCING WAS CARRIED OUT AFTER PCR.RESULTS AND DISCUSSIONS: MOST OF RHIZOPUS oryzae GENUS SPECIES HAVE HIGH LIPASE ACTIVITY AND CAN PRODUCE LIPASE ENZYME. REGARDING ABUNDANCE OF THIS FUNGUS IN THE COUNTRY, IT CAN BE USED AS A SIGNIFICANT GENUS IN BIOTECHNOLOGICAL AND INDUSTRIAL ACTIVITIES. BASED ON PRESENT SCREENING, THE MAJORITY OF LOCAL SPECIES CAN PRODUCE LIPASE. RHIZOPUS DELEMAR STRAIN BVKT R1 AND 8 RHIZOPUS oryzae ISOLATE FPZSP368 HAVE HIGH LIPASE ACTIVITY AND CAN BE REGARDED AS PROMISING ISOLATES FOR PRODUCTION OF THIS ENZYME IN LARGE SCALES.

آمار یکساله:  

بازدید 1785

دانلود 0
نویسندگان: 

ZHANG Z. | SHI D. | DING H. | ZHENG H. | CHEN H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17350
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

1, 8-Dihydroxy anthraquinone is the intermediate usually used in the dye and pharmaceutical industry, and its direct discharge into water results in serious pollution. In the present study, we aimed to remove 1, 8-dihydroxy anthraquinone and investigate its biosorption mechanism of anthraquinone onto nonviable Aspergillus oryzae CGMCC5992 biomass. Biosorption data were intuitively described by Langmuir isotherm and the pseudo-second-order kinetic model. According to the Langmuir model, it deduced that the maximum biosorption capacity of 1, 8-dihydroxy anthraquinone was 62.82 mg g-1 at 30oC and pH 3.0. Characterization of the interaction between biosorbent and possible dye-biosorbent was further confirmed by Fourier transform infrared spectroscopy and scanning electron microscopy. Experimental results suggested that A. oryzaebiomass as low-cost, environmentally friendly and efficient biosorbent could be successfully employed in the removal of 1, 8-dihydroxy anthraquinone from aqueous solution.

آمار یکساله:  

بازدید 17350

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  48
 • شماره: 

  2 (پیاپی 190)
 • صفحات: 

  289-289
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  685
 • دانلود: 

  138
کلیدواژه: 
چکیده: 

بیماری لکه غلاف برنج برای اولین بار از کالیفرنیا، آرکانزاس و لوی زیانا به عنوان قارچ Tirchoderma sp. گزارش شد (Tullis, 1934). سپس عامل بیماری توسط ریکر و گوچ به عنوان R. oryzae شناسایی گردید (1938). Waitea circinata دارای گروه آناستوموزیWAG-O  می باشد که با فرم جنسی R. oryzae مرتبط است. R. oryzae عامل لکه غلاف برنج تا سال 1390 در ایران گزارش نشده است. جدایه ای از غلاف ذرت خالص سازی شد و شناسایی آن بر اساس هیف، مورفولوژی کلنی، وضعیت هسته و واکنش آناستوموز صورت گرفت. تعداد هسته در سلول های ریسه 3 تا 10 عدد، قطر ریسه از 4 تا 10 میکرومتر و دمای بهینه رشد 32 درجه سیلسیوس می باشد. جدایه این گروه با خود پیوند ریسه ای از نوع C3 برقرار می کند. رنگ کلنی پس از گذشت چهارده روز سفید تا گلبه ای رنگ است و دارای اسکلروت مومی و نرم و اغلب فرو رفته در آگار می باشد. اغلب اسکلروت های تولید شده توده بی شکل اند و رنگ آنها گلبه ای است.

آمار یکساله:  

بازدید 685

دانلود 138 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  19
 • صفحات: 

  25-31
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  926
 • دانلود: 

  261
چکیده: 

سابقه و اهداف: آنزیم لیپاز (3, 1, 1, 3, EC) به عنوان عضوی از گروه کربوکسیلیک استر هیدرولازها، کاتالیز آبکافتی تری آسیل گلیسرول را جهت آزادسازی اسیدهای چرب، گلیسریدها و گلیسرول به عهده دارد. با شناخت توانایی لیپاز جهت کاتالیز واکنش استریفیکاسیون، فصل گسترده ای در زمینه کارایی های این آنزیم آغاز شده است. قارچ رایزوپوس اوریزا، از جمله منابع میکروبی شناخته شده در تولید آنزیم لیپاز است. تمرکز مطالعه حاضر بر روی تعیین زمان بهینه رشد قارچ جهت تولید و نگه داشت آنزیم لیپاز درون - سلولی است و همچنین فعالیت استریفیکاسیون سلول های کشت یافته به فرم آزاد و تثبیت یافته مقایسه شد. بیوکاتالیست سلولی تولیدی جهت کاتالیز واکنش سنتز استر نرمال - بوتانول و اولئیک اسید تنظیم شد و پیشرفت واکنش مذکور در حضور و عدم حضور غربال های مولکولی مورد بررسی قرار گرفت.مواد و روش ها: سلول های رایزوپوس اوریزا تثبیت یافته بر پایه لوفای اسفنجی جهت مقایسه با فرم کشت آزاد سلول تهیه شد. سنجش فعالیت استریفیکاسیون از روش کدورت سنجی و با تعیین میزان اسید چرب با قی مانده در محلول واکنش انجام شد.یافته ها: بر طبق سنجش های انجام شده بیوکاتالیست سلولی به هر دو فرم تثبیت یافته و آزاد در زمان کشت 48 ساعت حداکثر فعالیت استریفیکاسیون دارند. همچنین تثبیت سلولی سبب افزایش فعالیت استریفیماسیون سلولی می شود (4 برابر). ماکزیمم بازده تولید استر پس از برقراری تعادل در 9 ساعت 86 گزارش شده است که در حضور غربال های مولکولی این بازده تا 96 بهبود می یابد.نتیجه گیری: تثبیت سلولی اثر به سزایی در بهبود فعالیت سنتزی آنزیم لیپاز درون سلولی دارد. هم چنین زمان کشت سلول از اهمیت ویژه ای در تعیین میزان ترشح آنزیم لیپاز به خارج از سلول برخوردار است. حذف آب توسط غربال های مولکولی یک روش مناسب جهت افزایش بازده فرایندهای استریفیکاسیون است.

آمار یکساله:  

بازدید 926

دانلود 261 استناد 0 مرجع 0
litScript