نتایج جستجو

62271

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

6228

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  7-19
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  671
 • دانلود: 

  257
چکیده: 

زمینه و هدف: هماهنگی ساختار با فناوری از جمله عواملی هستند که می تواند در بهبود عملکرد موثر باشد. به همین منظور، تحقیق حاضر با هدف بررسی فناوری موجود در معاونت آموزش دانشگاه علوم انتظامی و بررسی تاثیر هماهنگی ساختار با فناوری بر عملکرد آن معاونت در سال 1389 به منظور ارائه یک ساختار مناسب در معاونت آموزش انجام شده است. این هماهنگی و تاثیر آن بر عملکرد در قالب 4 فرضیه پژوهشی مورد بررسی قرار گرفت.روش: نوع تحقیق، کاربردی و از نظر روش تحقیق به صورت توصیفی پیمایشی بود. به منظور بررسی فرضیه ها، کلیه کارکنان معاونت آموزش دانشگاه علوم انتظامی در تحقیق شرکت داده شده و از طریق پرسشنامه در قالب 20 سوال، داده های لازم جمع آوری و پس از توصیف، رابطه متغیرها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سوالات پرسشنامه با استفاده از سوالات استاندارد، تدوین و با استفاده از نظر کارشناسان، روایی آن مورد تایید قرار گرفت. برای سنجش پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد (a=0.79).یافته ها: نتیجه تحقیق نشان داد بین فناوری و ساختار سازمانی رابطه معناداری وجود دارد و فناوری موجود، فناوری پیچیده است که ساختار مناسب با آن ساختار بسیار ارگانیک می باشد.نتیجه گیری: برای داشتن عملکرد مطلوب با فناوری موجود، ساختار بسیار ارگانیک مناسب می باشد و در این راستا، پیشنهادهایی نیز ارائه شد.

آمار یکساله:  

بازدید 671

دانلود 257 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2 (پیاپی 32)
 • صفحات: 

  173-189
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  376
 • دانلود: 

  272
چکیده: 

دو دهه اخیر، صاحب نظران به شفافیت سازمانی توجه کرده اند. در مطالعات پیشین در زمینه شفافیت سازمانی، بیشتر به جنبه افشاگری اطلاعات توجه شده است و به روابط مفاهیم شفافیت سازمانی، عملکرد و فرهنگ سازمانی، به طور مطرح شده در این مقاله توجه نشده است. بنابراین، تحقیق حاضر تاثیر شفافیت سازمانی بر عملکرد سازمان با میانجیگری فرهنگ سازمان را در سطح مدیران و کارشناسان ارشد 32 شرکت فعال در حوزه صنعت مواد غذایی، و به طور خاص مواد لبنی بررسی می کند. روش نمونه گیری در این تحقیق، نمونه گیری طبقه ای و خوشه ای بوده است. این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی از شاخه همبستگی و از نوع مدل سازی معادلات ساختاری است. برای جمع آوری داده ها پرسشنامه های استاندارد راولینز، هاگیز و مورگان و دنیسون به کار گرفته شد. نتایج آزمون نشان داد تاثیر شفافیت سازمانی بر عملکرد سازمان مثبت و معنادار است و فرهنگ سازمان نیز به عنوان متغیر واسطه بر این رابطه اثر می گذارد. نکته حائز توجه این است که تاثیر شفافیت سازمانی بر عملکرد از طریق فرهنگ سازمانی قویتر از تاثیر مستقیم شفافیت سازمانی بر عملکرد سازمان است.

آمار یکساله:  

بازدید 376

دانلود 272 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  72-84
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

مقدمه: سازمان ها همواره در حال تغییر و تحول است و ادامه حیات آن ها در گرو همین تغییرات است. یکی از مشکلات سازمان ها اینرسی سازمانی است. پژوهش حاضر با هدف تعیین همبستگی تنبلی سازمانی با عملکرد سازمانی و نقش میانجی گری اینرسی سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان انجام شد. روش کار: مطالعه حاضر توصیفی-همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود که تعداد آن ها 831 تن اعلام گردید. از بین آن ها تعداد 268 تن به صورت در دسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه جمعیت شناختی، "پرسشنامه تنبلی سازمانی" (organizational Laziness Questionnaire) "پرسشنامه عملکرد سازمانی"(organizational performance Questionnaire) و "پرسشنامه اینرسی سازمانی"(organizational Inertia Questionnaire)، بود. روایی ابزارها به روش روایی صوری، نسبت روایی محتوا، شاخص روایی محتوا و روایی سازه به روش تحلیل عاملی تاییدی، روایی همگرا و واگرا مورد بررسی قرار گرفت. همچنین پایایی ترکیبی و پایایی به روش همسانی درونی با محاسبه ضریب آلفا کرونباخ ابزارها نیز بررسی و تایید شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای لیزرل 8، اس پی اس اس 24 و پی ال اس نسخه 3. 2. 2 انجام شد. یافته ها: تنبلی سازمانی به صورت مستقیم با عملکرد سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان همبستگی منفی دارد. 908/11 =Z value؛ 96/1 نتیجه گیری: تنبلی سازمانی به صورت مستقیم با عملکرد سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان همبستگی منفی دارد. اینرسی سازمانی به صورت میانجی در همبستگی تنبلی سازمانی با اینرسی سازمانی نقش دارد. پیشنهاد می شود مدیران وزارت ورزش و جوانان، با برنامه ریزی برای کاهش تنبلی و اینرسی سازمانی عملکرد سازمانی کارکنان خود را افزایش دهند.

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 0 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

CARMELI A. | TISHLER A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  13
 • صفحات: 

  1257-1278
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  9847
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9847

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

GARCIA ZAMOR | JEAN CLAUDE N.V.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  63
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  355-363
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3373
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3373

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

ALLEN R.S. | DAWSON G. | WHEATLEY K.

نشریه: 

EMPLOYEE RELATIONS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  20-33
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  9130
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9130

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

LEE S.K.J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  340-359
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  15147
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 15147

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

BERGGREN E. | BERNSHTEYN R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  411-417
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6433
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6433

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

EKOLOJI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  107
 • صفحات: 

  237-241
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  590
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 590

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  103-122
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  128
 • دانلود: 

  107
چکیده: 

زمینه و هدف شناسایی و بهره برداری از فرصت های موجود زمینه ساز ارتقای مستمر عملکرد سازمانی به شمار می رود و به پیش نیازهای مناسبی هم نیاز دارد. این پژوهش به مطالعه نقش میانجی کارآفرینی سازمانی در تاثیر نوآوری سازمانی بر عملکرد سازمانی می پردازد. روش شناسی: این پژوهش کاربردی و توصیفی همبستگی است. جامعه آماری آن شامل مدیران و کارشناسان بانک کشاورزی استان تهران است که از میان آنها 292 به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد است. برای آزمون فرضیه ها از آزمون کلوموگروف اسمینروف، همبستگی و برای بررسی روابط علی بین متغیرهای موجود از تحلیل مسیر استفاده شده است. یافته ها: میان نوآوری سازمانی، کارآفرینی سازمانی و عملکرد سازمانی همبستگی مثبت وجود دارد. همچنین نوآوری سازمانی از طریق تسهیل و تسریع کارآفرینی سازمانی موجب ارتقای عملکرد سازمان می شود. نتیجه گیری: با ترویج نوآوری در محصول، فرایند و فناورانه امکان پیشگامی، ریسک پذیری و رقابت پذیری سازمان بهبود خواهد یافت و بدین ترتیب شاخص های عملکرد سازمانی ارتقا خواهند یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 128

دانلود 107 استناد 0 مرجع 0
litScript