نتایج جستجو

17191

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1720

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

MAHONY D.F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  91-105
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8832
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8832

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نشریه: 

علوم رفتاری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  17
 • صفحات: 

  51-75
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1034
 • دانلود: 

  963
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1034

دانلود 963 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3 (پیاپی 31)
 • صفحات: 

  55-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1834
 • دانلود: 

  1527
چکیده: 

این پژوهش با هدف بررسی، تاثیر عدالت سازمانی و فرهنگ سازمانی در بروز رفتار شهروندی سازمانی در اداره کل آموزش و پرورش استان تهران انجام شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری آن را مدیران، معاونین، رئیسان و کارشناسان اداره کل آموزش پرورش استان تهران در سال تحصیلی 1393-1394 به تعداد 500 نفر بودند، تشکیل داد. حجم نمونه، بر اساس فرمول کوکران و مطابق با جدول کرجسی و مورگان 217 نفر انتخاب گردید. روش نمونه گیری، تصادفی طبقه ای بود. برای گردآوری داده ها نیز از روش کتابخانه ای و میدانی است. در روش میدانی از پرسشنامه های استاندارد عدالت سازمانی بیوگری، فرهنگ سازمانی رابینز و رفتار شهروندی سازمانی پودساکف استفاده شد است. برای انجام آماره های توصیفی از نرم افزار SPSS و برای انجام تحلیل های استنباطی از نرم افزار Smart PLS استفاده می شود. در پژوهش حاضر، ضریب اطمینان 95 درصد در نظر گرفته شده است. یافته ها نشان داد که بین عدالت سازمانی و فرهنگ سازمانی در بروز رفتار شهروندی رابطه مثبت و معنی داری دارد. در یافته های پژوهش تاثیر هر یک از مولفه ها عدالت سازمانی و فرهنگ سازمانی به طور جداگانه بررسی شده است، بیشترین تاثیر را عدالت سازمانی، فرهنگ سازمانی بر بعد وظیفه شناسی و کمترین تاثیر را هر دو متغیر بر بعد احترام در رفتار شهروندی سازمانی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1834

دانلود 1527 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

RUSSELL C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  14249
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 14249

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Q J Manage Stud

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  80
 • صفحات: 

  85-99
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1412
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1412

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

YILMAZ K. | TASDAN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  47
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  108-126
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3515
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3515

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

MEHDAD ALI | Khoshnami Atefe

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  23053
 • دانلود: 

  40952
چکیده: 

This study investigated the effects of perceived organizational justice components (distributive, procedural and interactional) in predicting employee loyalty to organization. Participants included 197 employees of a big public organization in Tehran, was selected via convenience sampling who completed employee organizational loyalty questionnaire (Kumar and Shekhar, 2012), and perceived organizational justice questionnaire (Niehoff and Moorman, 1993; Moorman, 1991). The data were analyzed by use of Pearson’ s correlation coefficient and regression analysis, by using SPSS18. The results showed that employee’ s loyalty to organization was positively related to perceived organizational justice components (p≤ . 01). Furthermore, perceived organizational justice components could explain 32. 3 percent of employee organizational loyalty’ s variance. Therefore, based on the results it can be concluded that employee loyalty to organization could be enhanced by increasing all components of perceived organizational justice.

آمار یکساله:  

بازدید 23053

دانلود 40952 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  33-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  3507
 • دانلود: 

  1610
چکیده: 

نزدیک به پنج دهه است که محققان رابطه بین ادراک از عدالت سازمانی و گرایش های کاری کارمندان را (مانند رضایت شغلی، درگیری شغلی و تعهد سازمانی) مورد بررسی قرار می دهند. در این مدت تحقیقات زیادی صورت گرفته و دامنه ادبیات به طور چشمگیری گسترش یافته است. علاوه بر این حوزه های پژوهشی جدیدی مطرح شده است که در آن، عوامل گرایشی از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار گردیده اند.باتوجه به نقش عوامل گرایشی در نظریه های سازمان، پژوهش حاضر تلاش کرده است از طریق یک مدل ساختاری و با استفاده از نرم افزارAmos  به بررسی رابطه متغیرهای عدالت سازمانی، حمایت سازمانی ادراک شده و اعتماد سازمانی (متغیرهای مستقل) با تعهد سازمانی (متغیر وابسته) بپردازد.به ویژه این تحقیق با بهره گیری از نظریه های مبادله اجتماعی، حمایت سازمانی و مبادله رهبر-عضو، نقش حمایت سازمانی ادراک شده و اعتماد سازمانی را به عنوان متغیرهای میانجی گر مورد بررسی قرار داده است. در این پژوهش 343 نفر از کارمندان آتش نشانی، هلال احمر، دانشگاه شهید باهنر و اداره امور شعب (بانک ملی) استان کرمان شرکت داشتند. نتایج تحقیق نشان می دهد که عدالت سازمانی به شکل غیر مستقیم، از طریق دو متغیر حمایت سازمانی و اعتماد سازمانی بر تعهد تاثیر می گذارد. همچنین نتایج حاکی است که حمایت سازمانی ادراک شده دارای تاثیر مستقیم و غیر مستقیم بر تعهد است، تاثیر غیر مستقیم آن از طریق متغیر اعتماد سازمانی صورت می گیرد و نهایتا تاثیر مستقیم اعتماد سازمانی بر تعهد بیش از تاثیر متغیرهای دیگر است.

آمار یکساله:  

بازدید 3507

دانلود 1610 استناد 2 مرجع 6
نویسندگان: 

نشریه: 

Quality Access to Success

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  169
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  8
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  324
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 324 استناد 8 مرجع 0
نویسندگان: 

MCDOWALL A. | FLETCHER C.

نشریه: 

PERSONNEL REVIEW

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  8-29
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  8999
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8999

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
litScript