نتایج جستجو

76240

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

7624

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

بیمارستان

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  ویژه نامه
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  169
 • دانلود: 

  74
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 169

دانلود 74 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

JULIEA L. | WILLIAM K.J.

نشریه: 

SUPERVISION

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  25-33
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  25887
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 25887

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  213-220
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  315
 • دانلود: 

  28
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 315

دانلود 28 استناد 1 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

YAGHOUBI N.M. | RAHIMI H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  29-37
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11624
 • دانلود: 

  5709
چکیده: 

The current paper studies the relationship between organizational spirituality and organizational health in the Department of Culture and Islamic Guidance consisting of 168 employees. Data were gathered using two questionnaires. The validity of the questionnaires was confirmed by the academic and organizational experts, and the reliability was tested using Cronbach's alpha. The collected data were analyzed by SPSS software applying Spearman correlation and multiple regression analysis. The results of Spearman correlation revealed significant positive relationship between organizational spirituality and organizational health. Moreover, the results of the stepwise regression analysis indicated that organizational health can be predicted by organizational spirituality.

آمار یکساله:  

بازدید 11624

دانلود 5709 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

تعالی بالینی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  16-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  92
 • دانلود: 

  64
چکیده: 

پیشرفت چشمگیر علوم بهداشتی و درمانی نظام سلامت را مجاب نموده است تا در راستای تغییرات انعطاف پذیر باشد و تحولات کارآمد را جهت پیشبرد اهداف برگزیند. زیرا مقاومت در برابر تحولات کارآمد نوعی بیماری سازمانی تلقی خواهد شد که نیازمند درمان اینرسی سازمانی است. بر این اساس مطالعه حاضر با هدف بررسی اینرسی سازمانی به عنوان مانعی در راستای تحول کارآمد در نظام سلامت ارائه شده است. مطالعه حاضر از نوع مروری، با جستجو مقالات فارسی و انگلیسی در پایگاه های اطلاعاتی Google Scholar, Elsevier, Pubmed, ISI (Web of Science), Iran Medex, Scopus در بازه زمانی؛ سال های 2018-2000 صورت گرفته است. جستجوی مقالات با استفاده از کلیدواژه های اینرسی سازمانی، تحول سازمانی، نوآوری سازمانی، نظام سلامت و معادل انگلیسی آن ها؛ organizational Inertia, organizational evolution, organizational Innovation, health System. انجام گردید. حاصل جستجو، تعداد 128 مقاله بوده که پس از غربالگری عنوان و چکیده 24 مقاله واجد معیارهای ورود به مطالعه شناخته شدند. یافته ها نشان داد اینرسی سازمانی به علت مقاومت سازمانی رخ خواهد داد و گاهی عدم رفع این مقاومت و ایجاد سکون در سازمان خصوصا نظام سلامت که نیازمند انطاف پذیری است، منجر به مشکلات جدی سازمانی خواهد شد و نظام سلامت برای حفظ رضایت مشتریان، بقای سازمانی، پیشبرد اهداف عالی بهداشتی و درمانی نیازمند تحولات کارآمد می باشد و این بایستی به کمک همگی افراد ذینفع در سازمان و در راستای تقویت روابط داخل و خارج سازمانی صورت گیرد. بنابراین با رفع اینرسی و ایجاد انعطاف در نظام سلامت می تواند گام های موثری در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی برداشت و مزیت رقابتی را ارتقاء داد، پس ضرورت تغییر و تحول کارآمد در نظام سلامت بیش از پیش محسوس می-باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 92

دانلود 64 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  110-119
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1583
 • دانلود: 

  1036
چکیده: 

زمینه: معنویت در محیط کار می تواند نیروی قدرتمند مثبتی برای زندگی افراد باشد، زیرا افراد با تلفیق و یکپارچه ساختن کار و زندگی معنوی شان، کاری لذت بخش تر، متوازن تر و معنادارتر ایجاد می کنند و روح و روان خود را پرورش می دهند. هدف این پژوهش بررسی رابطه معنویت در کار و سلامت سازمانی با کارآفرینی سازمانی از دیدگاه کارکنان دانشگاه تهران بود.روش: تحقیق حاضر به صورت توصیفی همبستگی و با استفاده از فن پیمایش انجام شده است. جامعه آماری پژوهش 1840 نفر از کارکنان دانشگاه تهران بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 230 نفر انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه الکترونیکی بود که برای ارزیابی روایی آن از نظرات اعضای هیات علمی دانشگاه تهران و برای ارزیابی پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آماره های توصیفی و استنباطی (تحلیل همبستگی جزیی و رگرسیون) استفاده شده است.یافته ها: نتایج حاصل از رگرسیون نشان داد که 0.74 عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی به ترتیب توسط معنویت در کار، توسعه و کارآیی، مشارکت در تصمیم گیری و نوآوری تبیین می شود.نتیجه گیری: نتایج نشان داد این سه زمینه دارای رابطه متقابل هستند، بنابراین توجه به این زمینه ها می تواند در بهبود کارآفرینی سازمانی موثر باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1583

دانلود 1036 استناد 0 مرجع 0
strs
نشریه: 

مجله طب نظامی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3 (مسلسل 49)
 • صفحات: 

  173-179
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  2245
 • دانلود: 

  617
چکیده: 

اهداف: تغییرات و تحولات سازمانی، دارای پیامدهایی است و هر سازمانی که با تغییر و تحول مواجه می شود، باید با این پیامدها به روش مناسبی برخورد نماید. هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر تغییرات بر شاخص های سلامت سازمان و ارتباط آن با اثربخشی سازمانی بود.روش ها: این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی در سال 1389 روی 59 نفر از پایوران یک واحد نظامی که به روش سرشماری انتخاب شدند، انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بود که قبلا در پژوهشی مشابه به کار رفته بود و پس از تایید پایایی و روایی مورد استفاده قرار گرفت. میزان شاخص های سلامت سازمانی قبل و بعد از اجرای تغییرات بررسی و تغییرات ایجاد شده در آن ارزیابی شد و ارتباط بین شاخص اثربخشی سازمانی با شاخص های سلامت سازمان بررسی شد. تحلیل داده ها با روش های آماری توصیفی و آزمون های کولموگروف - اسمیرنف، T زوجی و ضریب همبستگی اسپیرمن با نرم افزار SPSS 18 صورت گرفت.یافته ها: محیط سالم کاری به میزان %4.7، اثربخشی سازمانی به میزان %6.4، روحیات کارکنان به میزان %6.6 و مشارکت کارکنان به میزان %16.08 کاهش داشت (p به ترتیب: 0.041، 0.013، 0.003، 0.048). نتایج نشان داد که اثربخشی سازمانی همبستگی مثبت، مستقیم و معنی دار با شاخص های سلامت سازمان دارد.نتیجه گیری: تغییرات، بر شاخص های سلامت سازمان تاثیرگذارند. تغییرات سازمانی ممکن است باعث کاهش شاخص های روحیات کارکنان، اثر بخشی سازمانی و مشارکت کارکنان شود. لازم به نظر می رسد که بعد از تغییرات سازمانی، شاخص های سلامت سازمان اندازه گیری شده و معایب آن بر طرف شود.

آمار یکساله:  

بازدید 2245

دانلود 617 استناد 1 مرجع 0
نشریه: 

تعالی بالینی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  12-23
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  40
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

برندسازی، راهبردی کاربردی جهت متمایز نمودن یک سازمان از سایر سازمان ها بوده است. هدف از این پژوهش، رهنمون ساختن توجه مدیران سازمان های سلامت محور به موضوع برندسازی سازمانی و تمرکز بر هویت برند سازمانی بوده است. در این تحقیق مروری، از مقالات چاپ شده در مجلات فارسی و انگلیسی موجود در پایگاه های اطلاعاتی؛ Google Scholar، SID، ProQuest، Pubmed، Elsevier، ISI، Scopus، Medex، Science Direct، Springer و CIVILICA مرتبط با 20 سال اخیر استفاده شد. جستجوی مقاله ها با بهره گیری از واژگان کلیدی هویت برند سازمانی، خوشنامی سازمانی، سازمانهای سلامت محور و فدراسیون پزشکی ورزشی و یا معادل انگلیسی آنها یعنی organizational Brand Identity، organizational Reputation، health-oriented Organizations و Sports Medicine Federation صورت گرفت. در جستجوی اولیه 153 مقاله به دست آمد که پس از مطالعه عمیق عناوین و چکیده ها، تعداد 42 مقاله انتخاب گردید. در ادامه، 32 مقاله با بررسی محتوا و متن کامل مقاله انتخاب شدند که 21 مقاله واجد ویژگی ها و شاخص های مدنظر بوده اند. تحلیل این منابع اطلاعاتی بر مبنای آنالیز مروری و رویکرد کیفی بوده است. یافته ها نشان داد که به منظور ایجاد و بسط هویت برند سازمانی، مدل های متعددی وجود دارد که سیر تکوینی و تکاملی داشته اند. با توجه به ابعاد و عناصر شکل دهنده هر مدل و ترکیب آن ها با هم، می توان متغیرهای کلیدی این مدل ها را در سازمان های خدماتی نظیر فدراسیون پزشکی ورزشی جای داد.

آمار یکساله:  

بازدید 40

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

بیمارستان

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1 (مسلسل 36)
 • صفحات: 

  53-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  886
 • دانلود: 

  266
چکیده: 

زمینه و هدف: ویژگیهای ساختار بهداشت و درمان ایران ضر ورت توسعه فناوری اطلاعات در حوزه پزشکی و طراحی یک سیستم سلامت الکترونیک موثر را ایجاب می کند و با توجه به اهمیت موضوع این پژوهش با هدف شناخت عوامل موثر بر استقرار سلامت الکترونیک به منظور تدوین ابعاد طرح جامع برای ایران صورت گرفته است.مواد و روشها: این پژوهش از نوع کاربردی بوده و به صورت توصیفی- تطبیقی بوده و با بهره گیری از روش مطالعه شبه کیفی با تایید ریاضی انجام پذیرفته است. کشورهای مورد مطالعه در این پژوهش شامل استرالیا، آلمان، ژاپن، سوئد، انگلیس، ترکیه و ایران بودند. به دلیل تطبیقی بودن، پژوهش حاضر فاقد نمونه می باشد و کشورهای منتخب صرفا به عنوان منابع اطلاعاتی انتخاب شده اند. این پژوهش در 4 مرحله شامل بررسی وضعیت موجود و تاریخچه موضوع در ایران از طریق مستندات و مدارک، مطالعه جامع سلامت الکترونیک در کشورهای منتخب از طریق جستجوی مطالب در کتب و مقالات و همچنین اینترنت، پیشنهاد طرح اولیه و نهایتا انجام اعتبارسنجی طرح از تکنیک شبه دلفی و ارائه طرح نهایی انجام گردید.یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که اولویت های استقرار سلامت الکترونیک شامل پرونده الکترونیک سلامت شخصی» شناسه بیمار، کارت سلامت الکترونیک، افزایش سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات، ثبت الکترونیکی قرار ملاقا تها برای درمان بیماران، نسخه نویسی الکترونیک، بالاخره پزشکی از راه دور می باشد که هدف مشترک همه این استراتژی ها استفاده از تکنولوژی اطلاعات در ارائه خدمات سلامت با محوریت بیمار می باشد. زیر ساختارهای سلامت الکترونیک عبارتند از شبکه های فیزیکی، زیرساختارهای قانونی، آموزش و آمادگی و اجرای عملیات سلامت الکترونیک. منابع لازم برای استقرار سلامت الکترونیک شامل منابع مالی، منابع داده ای و سایر منابع می باشد. روش های استقرار سلامت الکترونیک شامل پرونده الکترونیک سلامت، کارت الکترونیک سلامت، خدمات پزشکی از راه دور و پورتال های سلامت است.نتیجه گیری: موانع عمده استقرار سلامت الکترونیک در ایران شامل معین نبودن استراتژی، مبهم و پیچیده بودن زیر ساختار فناوری اطلاعات، دو مشکل فرهنگ سازی و آموزش در ارتباط با آموزش و تمرین برای مهارت های فن آوری اطلاعات و ارتباطات، تغییرات سریع مدیران بویژه در وزارت رفاه و وزارت بهداشت، ناتوانی در جذب نیروی متخصص و ماهر فناوری اطلاعات در عرصه سلامت الکترونیک، مشخص نبودن ساز و کار برای تامین منابع مالی نظام سلامت الکترونیک، عدم تدوین استانداردهای فنی، ضعف در روش های پیاده سازی سلامت می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 886

دانلود 266 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  27-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  153
 • دانلود: 

  61
چکیده: 

مقدمه: سلامت سازمانی عامل مهمی در اثربخشی بیمارستان است. بنابراین بررسی عوامل مرتبط با سلامت سازمانی با هدف بهبود آن به معنی موفقیت سازمان در آینده می باشد. هدف: هدف این پژوهش بررسی نقش سرمایه اجتماعی، عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در پیش بینی سلامت سازمانی از دیدگاه پرستاران بود. مواد و روش ها: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی-تحلیلی از نوع مقطعی بود. جامعه پژوهش پرستاران بخش های عمومی شاغل در بیمارستان های شهر ورامین در سال 1396 بودند که بر اساس جدول کرجسی و مورگان 200 پرستار با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه های سرمایه اجتماعی (پاژاک، 2006)، عدالت سازمانی (نیهوف و مورمن، 1993)، رفتار شهروندی سازمانی (اسمیت و همکاران، 1983) و سلامت سازمانی (هوی و فلدمن، 1987) که به طور همزمان به پرستاران داده شد در مدت یک ماه جمع آوری و پایایی آنها با استفاده از روش آلفای کرونباخ به ترتیب 84/0، 89/0، 77/0 و 86/0 محاسبه شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS-21 و روش های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با مدل همزمان استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد سرمایه اجتماعی (296/0=r)، عدالت سازمانی (507/0=r) و رفتار شهروندی سازمانی (214/0=r) با سلامت سازمانی رابطه مثبت و معنی دار داشتند. همچنین متغیرهای پیش بین به طورمعنی داری توانستند 6/46 درصد از سلامت سازمانی را پیش بینی کردند که سهم عدالت سازمانی بیشتر از سایر متغیرها بود (01/0>p). نتیجه گیری: نتایج حاکی از اهمیت سرمایه اجتماعی، عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در پیش بینی سلامت سازمانی بود. بنابراین مدیران و مسئولان بیمارستان ها می توانند از طریق رعایت عدالت و انصاف و تقویت سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی به کمک کارگاه های آموزشی زمینه افزایش سلامت سازمانی را فراهم کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 153

دانلود 61 استناد 0 مرجع 11
litScript