نتایج جستجو

44468

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

4447

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  137-146
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1546
 • دانلود: 

  1018
چکیده: 

مقاله در ارتباط با موضوع رفتار شهروندی سازمانی است که بر اساس مطالعات نظری و ارائه دیدگاه های صاحب نظران در ارتباط با موضوع، ابعاد رفتار شهروندی و انگیزش درونی منجر به رفتار شهروندی سازمنی از یکسو و بررسی سیاست های تشویقی رفتار شهروندی در مراحل گزینش و استخدام، اموزش و توسعه و ارزیابی عملکرد و جبران خدمت و سیستم های غیر رسمی از سوی دیگر تدوین شده است و مراحل سه گانه جذب، توسعه و نگهداشت منابع انسانی را فرصتی برای تقویت رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان معرفی می کند. نتیجه حاصل از مطالعه کتابخانه یی موضوع تاکید بر اهمیت سرمایه انسانی بویژه در بنگاه های دانش محور است. مسایل منابع انسانی به عنوان نمونه های مهم ضد شهروندی شناخته شده است و توصییه مبتنی بر یافته های مطالعه تاکید بر تقویت رفتار شهروندی در مراحل جذب، توسعه و نگهداشت منابع انسانی و توجه به سیستم های غیر رسمی است.

آمار یکساله:  

بازدید 1546

دانلود 1018 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  50-59
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1007
 • دانلود: 

  422
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1007

دانلود 422 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

فیضی طاهره | عمادی زهرا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  98-115
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  154
 • دانلود: 

  46
چکیده: 

رفتار شهروندی سازمانی به دنبال شناسایی، اداره و ارزیابی رفتارهای فرانقشی کارکنانی است که در سازمان فعالیت می کنند و در اثر این گونه رفتارها اثربخشی سازمان ارتقا می یابد. جو سازمانی بعنوان ادراکات فرد از سازمانی است که در آن کار می کند و احساسی که فرد نسبت به سازمانش دارد و مشخص کننده فضایی است که به سازمان حکمرانی می شود و عملکرد افراد را تحت تاثیر قرار می دهد. هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه رفتار شهروندی سازمانی(OCB)  و جو سازمانی است. بر این اساس کلیه کارکنان و مدیران حوزه ستادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جامعه آماری این تحقیق را تشکیل داده اند. از نظر هدف، تحقیق از نوع بنیادی است و یک تحقیق توصیفی همبستگی از نوع تحلیل ماتریس همبستگی یا کواریانس است. برای جمع آوری داده ها از پایگاه های اطلاعاتی نظیر اینترنت، کتابخانه ها، مرکز ثبت اسناد علمی (irandoc) و هم به روش میدانی با استفاده از ابزار پرسشنامه مبتنی بر 10 متغیر در مقیاس پنج نمره ای لیکرت استفاده شده است. روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای است و اطلاعات و داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزارهای SPSS و لیزرل، از طریق معادلات ساختاری (اس.ای.ام) تحلیل شده اند. نتایج حاصل نشان داده است که رفتار شهروندی سازمانی با جو سازمانی ارتباط مثبت و معناداری دارد و مدل مورد استفاده می تواند رفتار شهروندی را در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اندازه گیری کند. مدل انتخاب شده برای جو سازمانی نیز می تواند جو سازمانی را در وزارت مورد نظر اندازه گیری کند.

آمار یکساله:  

بازدید 154

دانلود 46 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

PONK J. | YUN E. | HAN S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  39
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  494-507
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5170
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5170

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

BIENSTOCK C.C. | DEMORANVILLE C.W. | SMITH R.K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  4-5
 • صفحات: 

  357-377
تعامل: 
 • استنادات: 

  1575
 • بازدید: 

  18405
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 18405

دانلود 9195 استناد 1575 مرجع 0
نویسندگان: 

DARGAHI H. | ALIREZAIE S. | SHAHAM G.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  41
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  85-90
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  22045
 • دانلود: 

  17379
چکیده: 

Background: organizational citizenship behavior (OCB) is defined as “individual behavior that is discretionary, not directly or explicitly recognized by the formal reward system, and that in the aggregate, promotes the effective functioning of organization”. OCB, enhance job satisfaction among nursing employees. According to several findings, nurses' OCB have a positive and significant influence on job satisfaction. This research is aimed to study OCB among Iranian nurses.Methods: A cross-sectional, descriptive and analytical study was conducted among 510 nurses working in 15 teaching hospitals in Tehran, Iran to be selected by stratified random sampling. The respondents were asked to complete Netemeyer's organizational citizenship behavior questionnaire that encompassed four dimensions of OCB including Sportsmanship, Civil Virtue, Conscientiousness, Altruism and selected each item of OCB dimensions and identified their attitudes about OCB items were observed in hospitals of Tehran. The data was analyzed by T-test, ANOVA and Pearson statistical methods.Results: The results of this research showed that most of the nurses who studied in this study, had OCB behaviors. Also, we found that there was significant correlation between Iranian nurses' marriage status, qualifications and gender with sportsmanship, altruism and civic virtue.Conclusion: This research demonstrates the existence of OCB among Iranian nurses that are essential in developing patient – oriented behavior. The results can be used to develop further nursing management strategies for enhancement of OCB. Finally, the present study indicates new possibilities for future researches such as analysis and comparison of OCB between different hospitals and how nursing policy-makers can enhance these behaviors in Iranian hospitals.

آمار یکساله:  

بازدید 22045

دانلود 17379 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  101-114
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1549
 • دانلود: 

  558
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر عوامل زمینه ای بر رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد سازمانی انجام شده است . بدین منظور پرسشنامه ای برای سنجش این متغیرها طراحی شده و پس از اطمینان از روایی و پایایی ابزار اندازه گیری توسط تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، در میان نمونه ای متشکل از 325 نفر از کارکنان دانشگاه های سیستان و بلوچستان توزیع شد. روش تحقیق حاضر، توصیفی- همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. نتایج حاصل از مدل تحقیق نشان داد که عوامل زمینه ای می تواند طبق مدل تحلیل مسیر ارائه شده بر رفتار شهروندی و عملکرد این دانشگاهها تاثیرگذار باشد. همچنین از بین عوامل زمینه ای، عوامل فردی بیشتر از سایر عوامل قدرت تبیین کنندگی رفتار شهروندی سازمانی را دارد. در پایان جهت دستیابی به عملکرد بهتر از طریق استقرار رفتار شهروندی سازمانی پیشنهاداتی برای مدیران ارائه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1549

دانلود 558 استناد 2 مرجع 14
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  103-117
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  6165
 • دانلود: 

  4823
چکیده: 

شرایط کاملا متحول، افزایش رقابت و ضرورت اثربخشی سازمان ها در چنین شرایطی، نیاز آنها را به نسل ارزشمندی از کارکنان، بیش از پیش آشکار کرده است؛ نسلی که از آنها به عنوان سربازان سازمانی یاد می شود. این کارکنان بی تردید، وجه ممیز سازمان های اثربخش از غیراثربخش هستند چرا که بی هیچ چشم داشتی افزون بر نقش رسمی خود عمل کرده و از هیچ تلاشی دریغ نمی کنند.با توجه به اهمیت موضوع رفتار شهروندی سازمانی در این مقاله سعی شده است مدلی ارائه شود که در راستای کمک به بهبود و ارتقای اینگونه رفتارها باشد؛ از اینرو پس از مطالعه مدل های مختلف رفتار شهروندی سازمانی مدل گراهام و پادساکف انتخاب و بر مبنای آن سوالات پرسشنامه طراحی شد؛ سپس در تحلیل عاملی اکتشافی مرتبه دوم، ابعاد اطاعت سازمانی، وفاداری سازمانی و مشارکت سازمانی به عنوان مولفه تعلق سازمانی نام گذاری و ابعاد ابتکارات فردی، رفتارهای کمک کننده و جوانمردی به عنوان مولفه ویژگی های فردی نام گذاری شدند. پس از شکل گیری مدل مفهومی تحقیق، جهت آزمودن صحت مدل های اندازه گیری و همچنین آزمون فرضیات تحقیق از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که هم عوامل فردی و هم تعلق سازمانی بر شکل گیری رفتار شهروندی سازمانی اثر بسیاری زیادی دارند و در بین ابعاد OCB فقط رابطه میان اطاعت سازمانی و OCB معنادار نشد.

آمار یکساله:  

بازدید 6165

دانلود 4823 استناد 4 مرجع 21
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3 (پیاپی 31)
 • صفحات: 

  55-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1821
 • دانلود: 

  1519
چکیده: 

این پژوهش با هدف بررسی، تاثیر عدالت سازمانی و فرهنگ سازمانی در بروز رفتار شهروندی سازمانی در اداره کل آموزش و پرورش استان تهران انجام شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری آن را مدیران، معاونین، رئیسان و کارشناسان اداره کل آموزش پرورش استان تهران در سال تحصیلی 1393-1394 به تعداد 500 نفر بودند، تشکیل داد. حجم نمونه، بر اساس فرمول کوکران و مطابق با جدول کرجسی و مورگان 217 نفر انتخاب گردید. روش نمونه گیری، تصادفی طبقه ای بود. برای گردآوری داده ها نیز از روش کتابخانه ای و میدانی است. در روش میدانی از پرسشنامه های استاندارد عدالت سازمانی بیوگری، فرهنگ سازمانی رابینز و رفتار شهروندی سازمانی پودساکف استفاده شد است. برای انجام آماره های توصیفی از نرم افزار SPSS و برای انجام تحلیل های استنباطی از نرم افزار Smart PLS استفاده می شود. در پژوهش حاضر، ضریب اطمینان 95 درصد در نظر گرفته شده است. یافته ها نشان داد که بین عدالت سازمانی و فرهنگ سازمانی در بروز رفتار شهروندی رابطه مثبت و معنی داری دارد. در یافته های پژوهش تاثیر هر یک از مولفه ها عدالت سازمانی و فرهنگ سازمانی به طور جداگانه بررسی شده است، بیشترین تاثیر را عدالت سازمانی، فرهنگ سازمانی بر بعد وظیفه شناسی و کمترین تاثیر را هر دو متغیر بر بعد احترام در رفتار شهروندی سازمانی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1821

دانلود 1519 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  85
 • صفحات: 

  109-124
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1650
 • دانلود: 

  1487
چکیده: 

سازمان ها برای بقا و ماندگاری نیازمند کارکنانی اند که فراتر از وظایف خود را بر عهده گیرند و با حفظ سیستم اجتماعی سازمان به طور غیرمستقیم به دست یابی به اهداف سازمان کمک و بتوانند بر چالش های محیط غلبه کنند. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر سکوت سازمانی بر رفتار شهروندی کارکنان است. این پژوهش از نوع پژوهش های تحلیلی و به شیوه همبستگی انجام شده است. از نظر نوع هدف، کاربردی می باشد و از روش پیمایشی برای گردآوری داده ها استفاده شده است. به منظور دست یابی به هدف مذکور، داده های مطالعه با استفاده از پرسشنامه و روش نمونه گیری ساده تصادفی جمع آوری شده است. جامعه آماری این پژوهش را تمامی کارکنان شرکت بیمه البرز شهر تهران در تابستان 1395 تشکیل می دهند. تحلیل داده ها به کمک مدل سازی معادلات ساختاری و با نرم افزار SPSS16 و lisrel8.50 صورت گرفته است. یافته های پژوهش بر لزوم توجه به سکوت سازمانی در بروز رفتار شهروندی تاکید می نماید، و حاکی از تاثیر منفی و معنادار سکوت مطیع و سکوت تدافعی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان است.

آمار یکساله:  

بازدید 1650

دانلود 1487 استناد 0 مرجع 0
litScript