نتایج جستجو

112859

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

11286

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  211-225
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  707
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

در این مقاله کنترل مرزی یک معادله سهمی گون غیرخطی با یک انتگرال معیار و یک حالت نهایی ثابت مورد بررسی قرار گرفته است. به وسیله یک فرآیند نشاندن (بکار برده شده توسط روبیو و دیگران) برای دستگاههای با بعد متناهی، این مساله با مساله جدیدی که دارای ساختار خطی می باشد جایگزین شده و روی یک مجموعه از زوج اندازه های رادن مثبت که در محدودیتهای خطی صدق می کنند کمینه می شود. در روش حل عددی هر یک از اندازه های موجود در زوج اندازه های بهینه به وسیله یک ترکیب متناهی از اندازه های اتمی تقریب زده می شوند و به این ترتیب مساله جدید به یک مساله برنامه ریزی خطی با بعد متناهی تبدیل می شود. جواب این مساله در ساختن کنترل بهینه بصورت یک تابع قطعه ای ثابت مورد استفاده قرار می گیرد. یک مثال عددی برای توضیح این روش بیان شده است.مزایای این تبدیل عبارتند از:1- زوج اندازه های بهینه و متناظر با آن کنترل بهینه به صورت ذاتی وجود خواهد داشت. (البته در صورت کنترل پذیر بودن سیستم مورد نظر)2- مساله جدید خطی است. در نتیجه می توان از تمام مزایای مربوط به آنالیز خطی برای چنین مساله ای استفاده کرد. اگر چه مساله اصلی غیرخطی بوده است.3- کمینه پیداشده در این روش، یک کمینه کلی است.

آمار یکساله:  

بازدید 707

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3 (پیاپی 19)
 • صفحات: 

  41-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  120
 • دانلود: 

  57
چکیده: 

هدف این مقاله هدف گذاری تورم و استخراج روند حرکتی تورم طی دوره زمانی برنامه پنجم توسعه (1395-1387) توسط مقام پولی با استفاده از نظریه کنترل بهینه است. برای این منظور با استفاده از داده های سری زمانی طی دوره (1386-1357) از طریق حداقل سازی تابع زیان بانک مرکزی با توجه به رفتار تولید، تورم و تغییرات نرخ ارز، اقدام به استخراج تابع عکس العمل نرخ بهره (نرخ سود سپرده های بانکی) برای هدف گذاری تورم شده است. یافته های مقاله نشان می دهد که مقام پولی باید برای کنترل تورم طی دوره ای نرخ سود سپرده های بانکی را افزایش دهد تا از این طریق از یک طرف نقدینگی های سرگردان در بازار و در دسترس مردم را جمع آوری کند و از طرف دیگر با تزریق نقدینگی جمع آوری شده به بخش تولید، هزینه های تامین مالی سرمایه گذاری بخش تولید را کاهش دهد. این سیاست باعث خواهد شد تورم روند کاهشی در پیش گرفته و به سمت مقدار هدف گذاری شده حرکت کند.

آمار یکساله:  

بازدید 120

دانلود 57 استناد 0 مرجع 10
نویسندگان: 

MARTINEZ E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  53
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  79-90
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3395
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3395

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

BAHAR O. | BANAN M.R. | MAHZOUN M. | KITAGAWA Y.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  B1
 • صفحات: 

  9-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20926
 • دانلود: 

  10922
چکیده: 

A control algorithm based on the instantaneous optimal control method is presented for on-line control of structures subjected to earthquake excitations. This algorithm employs the digital state-space equation to discretize the continuous dynamical equation of motion, and named discrete instantaneous optimal control method. Based on the Lyapunov stability method, a procedure to obtain a discrete stable weighting matrix is developed. To demonstrate the precision and the efficiency of the proposed control algorithm an 8-story shear-type building frame equipped with one active mass damper/driver (AMD) mechanism is used. Behavior of different weighting matrices is also examined.

آمار یکساله:  

بازدید 20926

دانلود 10922 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

AZARON A. | KIANFAR F.

نشریه: 

SCIENTIA IRANICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  289-296
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20431
 • دانلود: 

  15200
کلیدواژه: 
چکیده: 

Each dynamic job shop can be represented as a network of queues, in which each service station indicates a machine or a production department. Now, assume that the service rates of these service stations can be controlled. In this paper, a new model is developed for bicriteria optimal control of service rates of all service stations in a class of Jackson networks, in which the expected value of the shortest path of the network and, also, the total operating costs of all service stations of the network, per period, are minimized. The expected value of the shortest path of such a network of queues is equal to the expected value of the time that the first product is completed.This is an important factor in production systems, because, related to design and manufacture of a new product, the first manufactured product often has the maximum flow time, in effect, which can be minimized through the model. The networks of queues analyzed in this paper, have all the specifications of Jackson networks, except for not containing M/M /C queueing systems.

آمار یکساله:  

بازدید 20431

دانلود 15200 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  79
 • صفحات: 

  7-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  150
 • دانلود: 

  89
چکیده: 

هدف این مطالعه، ارائه مدلی جهت تخصیص بهینه استانی منابع بودجه ای با توجه به اولویت های استان ها و در راستای رفع تمرکز مالی و عدم تعادل فضایی کشور و کاهش نابرابری های منطقه ای است، به نحوی که حداکثر رفاه اجتماعی را تضمین نماید. برای این منظور یک مدل پویا مبتنی بر نظریه کنترل بهینه طراحی شده و نقطه تعادل بلند مدت این مدل که بیانگر سطوح بهینه تخصیص منابع مالی به استان های کشور است، با تمرکز بر 12 شاخص کلان شامل نسبت جمعیت، نرخ مرگ و میر نرخ بیکاری و ضریب جینی، شاخص وزنی امکانات آموزشی، نرخ باسوادی و نرخ مشارکت اقتصادی، نسبت تولید داخلی استان به کشور و نسبت ارزش افزوده بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات به کل کشور و شاخص وزنی امکانات بهداشتی محاسبه گردیده است. همچنین، پویایی جواب بهینه کوتاه مدت مدل نیز مورد تحلیل قرار گرفته شده است. بر پایه نتایج، اگر سیاست گذار و برنامه ریز بودجه به این 12 شاخص اهمیت یکسان بدهد، با توجه به نقطه تعادل بلندمدت مدل، سهم بیشتری از بودجه به استان های کمتر توسعه یافته اختصاص پیدا می کند که مطابق با شیوه جاری بودجه ریزی استانی نیست. نتایج همچنین نشان می دهد که تغییر اولویت در برنامه ریزی بودجه ای سبب تغییر نقطه تعادل بلندمدت مدل و تغییر ترکیب سهم بهینه بودجه تخصیص یافته به استان های کشور می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 150

دانلود 89 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  22
 • صفحات: 

  145-163
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  673
 • دانلود: 

  342
چکیده: 

افزایش مخارج دولت می تواند منجر به افزایش تولید و عرضه کالاها و خدمات عمومی گردد و مطلوبیت را افزایش دهد. اما باید توجه داشت که افزایش نقش دولت در اقتصاد موجب بیرون رانی بخش خصوصی خواهد شد و این موجب کاهش مطلوبیت می گردد.این تحقیق در پی یافتن نرخ رشد بهینه مخارج دولت است که منجر به حداکثر شدن مطلوبیت می شود و برای دستیابی به این هدف از رهیافت کنترل بهینه پویا و روش اصل ماکزیمم استفاده نموده است. داده های استفاده شده در این تحقیق سری زمانی مربوط به سال های 1393-1357 می باشد.نتایج تحقیق نشان می دهد نرخ رشد بهینه مخارج دولت تابع نسبت سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی است و نرخ بهینه رشد مخارج دولت در سال 7 درصد باید باشد. لذا نرخ رشد فعلی مخارج دولت بهینه نیست و لازم است دولت نرخ رشد مخارج خود، به خصوص مخارج جاری را کنترل نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 673

دانلود 342 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

GHAJAR A. | BOZORG MEHRI BOUZARJOMEHRI RAMIN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  75-83
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14472
 • دانلود: 

  8735
چکیده: 

This paper concerns a study on the optimal control for nonlinear systems. An appropriate alternative in order to alleviate the nonlinearity of a system is the exact linearization approach. In this fashion, the nonlinear system has been linearized using input-output feedback linearization (IOFL). Then, by utilizing the well developed optimal control theory of linear systems, the compensated nonlinear system has been controlled. Thus, the structure of the objective function will be converted into a quadratic form which is qualitativly comparable with usual cost functions, and from operating viewpoint is more favorable. To qualify such a procedure, it has been applied to two minimum and nonminimum-phase chemical processes, and its performance is verified through computer simulations.

آمار یکساله:  

بازدید 14472

دانلود 8735 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

EJLALI N. | HOSSEINI S.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  47
تعامل: 
 • بازدید: 

  1365
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

IN THIS PAPER, A DIRECT SPECTRAL COLLOCATION METHOD USING B-SPLINE FUNCTIONS IS PRESENTED TO APPROXIMATE THE SOLUTIONS OF FRACTIONAL optimal control PROBLEMS WITH INEQUALITY CONSTRAINTS.APPLYING THESE FUNCTIONS LEADS TO SPARSE MATRICES BECAUSE THEY HAVE COMPACT SUPPORT, MOREOVER, THEY PRODUCE A PIECEWISE CONTINUOUS SOLUTION. THE METHOD IS BASED ON APPROXIMATING THE control AND CAPUTO FRACTIONAL DERIVATIVE OF THE STATE BY B-SPLINE FUNCTIONS. THE FRACTIONAL INTEGRAL OF THESE FUNCTIONS IS COMPUTED USING RECURRENCE RELATIONS. THE EFFICIENCY OF THE METHOD HAS BEEN SHOWN USING A NUMERICAL EXAMPLE.

آمار یکساله:  

بازدید 1365

دانلود 0
نویسندگان: 

RAMEZANZADEH S. | HEYDARI A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  35-43
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  24843
 • دانلود: 

  12580
چکیده: 

In this paper, a model of an optimal control problem with chance constraints is introduced. The parameters of the constraints are fuzzy, random or fuzzy random variables. To defuzzify the constraints, we consider possibility levels. By chance-constrained programming the chance constraints are converted to crisp constraints which are neither fuzzy nor stochastic and then the resulting classical optimal control problem with crisp constraints is solved by the Pontryagin Minimum Principle and Kuhn-Tucker conditions. The model is illustrated by two numerical examples.

آمار یکساله:  

بازدید 24843

دانلود 12580 استناد 0 مرجع 0
litScript