نتایج جستجو

132

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

14

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

CORZO MARTINEZ M. | CORZO N. | VILLAMIEL M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  609-625
تعامل: 
 • استنادات: 

  1260
 • بازدید: 

  12265
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12265

دانلود 9195 استناد 1260 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  16
تعامل: 
 • بازدید: 

  1785
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

BACKGROUND AND AIM: LATELY, THE EMERGING OF RESISTANCE TO ANTIFUNGAL DRUGS AND THEIR FAILURE IN TREATMENT PROCESS AS CAN BE SEEN IN ABUNDANCE, LEED TO MORE RESEARCH ON PLANTS, SO THEY CAN BE USED AS AN ALTERNATIVE TO SYNTHETIC DRUGS. THE MAIN AIM OF THIS CURRENT STUDY IS TO PREPARE A REPORT ABOUT THE EFFECTS OF AQUEOUS EXTRACT AND ETHANOL ON PATHOGENIC FUNGI AS ASPERGILLUS FLAVUS, CANDIDA ALBICANS, EPIDERMOPHYTON FLOCCOSUM, TRICHOPHYTON MENTAGROPHYTES, MICROSPORAM CANIS……

آمار یکساله:  

بازدید 1785

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3333
 • دانلود: 

  279
چکیده: 

به منظور کنترل علف های هرز مزارع پیاز کشت نشایی در جنوب استان کرمان، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 9 تیمار و در 4 تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل علف کش پندی متالین (استامپ EC 33%) به میزان 5.4 لیتر در هکتار، اکسی فلورفن (گل EC 24%) به میزان 2 لیتر در هکتار، اگزادیازون (رونستار EC 12%) به میزان 3 لیتر به صورت پیش و پس رویشی و اکسادیارژیل (تاپ استار WG 80% و EC 30%) به ترتیب به میزان 120 گرم و 4 لیتر در هکتار به صورت پس رویشی و شاهد بدون کنترل علف های هرز بودند. نتایج نشان داد که کاربرد علف کش ها تراکم و وزن خشک علف های هرز را کاهش و عملکرد پیاز را افزایش دادند. اکسی فلورفن بیشترین تاثیر را در کاهش تراکم و وزن خشک پنیرک (Malva parviflor L.)، سلمه تره (Chenopodium album L.)، اویارسلام (Echinochola colonum L.)، داشت. علف کش اگزادیازون، سوروف (Echinochola colonum L.) به خوبی کنترل نمود. کلیه علف کش ها (بجز اکسادیارژیل) سلمه تره (C.album L.) را به طور مطلوبی کنترل کردند. بیشترین عملکرد پیاز به میزان 75.71 تن در هکتار از کاربرد علف کش اکسی فلورفن به دست آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 3333

دانلود 279 استناد 0 مرجع 3
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  1 (پیاپی 73)
 • صفحات: 

  15-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  85
 • دانلود: 

  42
چکیده: 

مقدمه: چربی ها و روغن های خوراکی نقش حسی و عملکردی مهمی در محصولات غذایی ایفا می کنند. این ترکیبات باعث آزاد شدن عوامل ایجادکننده طعم شده که با سایر اجزا واکنش داده و باعث بهبود خصوصیات بافتی و احساس دهانی در غذاهای سرخ شده می-شوند. در طول سرخ کردن غذا، روغن داغ به داخل آن نفوذ می کند، جایگزین بخشی از آب آن می شود و ماده غذایی را به طور قابل توجهی لذیذ کرده باعث ترد شدن و خوشمزه شدن ماده غذایی می شود. در این تحقیق، اثر فرایند سرخ کردن عمیق در روغن های کنجد، کانولا و روغن مخصوص سرخ کردن (فاقد آنتی اکسیدان) بر روی میزان ترکیبات فنولیک کل، پایداری اکسیداتیو و ترکیب اسیدهای چرب در برش های سرخ شده پیاز و سیب زمینی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. مواد و روش ها: برش های سیب زمینی و پیاز به ترتیب به مدت 8 دقیقه و 4 دقیقه در روغن کنجد، روغن کانولا و روغن سرخ کردنی سرخ شد. سرخ کردن عمیق در سه مرحله جداگانه (نمونه های برش جدید اما در یک روغن ثابت) صورت گرفت که بین هر مرحله فاصله زمانی سه ساعت وجود داشت. روغن برش های سیب زمینی و پیاز سرخ شده با اندازه گیری فاکتورهای پلی فنل کل (برپایه روش فولین سیوکالتو)، ترکیب اسیدهای چرب (توسط دستگاه گاز کروماتوگرافی) و پایداری اکسیداتیو (براساس روش رنسیمت) ارزیابی شدند. یافته ها: در فرآیند سرخ کردن اسیدچرب ترانس الائیدیک در روغن کانولا، 53/1 – 14/1 درصد به ترتیب در دفعه اول و سوم سرخ کردن ایجاد شد اما اختلاف معناداری بین مرحله اول و مرحله سوم مشاهده نشد. بدلیل اکسیداسیون اسید لینولئیک در تمام نمونه-های سرخ شده پیاز و سیب زمینی مقدار اسید لینولئیک کاهش و میزان اسید پالمیتیک افزایش یافته است. بیشترین مقدار پلی فنل به ترتیب در برش های سیب زمینی سرخ شده در روغن کنجد، روغن کانولا و در نهایت در روغن مخصوص سرخ کردنی مشاهده شد. میزان پلی فنل در نمونه های سرخ شده نسبت به حالت قبل از سرخ کردن تفاوت معناداری را نشان داده است (05/0 >P). در آزمون رنسیمت، بیشترین مقاومت به اکسیداسیون در برش های سیب زمینی سرخ شده با روغن کنجد و بعد از آن در روغن مخصوص سرخ کردنی و در نهایت در روغن کانولا مشاهده شد. همچنین در برش های پیاز سرخ شده در روغن کنجد روند مشابهی مشاهده شده است. نتیجه گیری: روغن کنجد بدلیل ساختار ترکیب اسیدهای چرب و محتوای آنتی اکسیدانی در مقایسه با روغن کانولا و روغن مخصوص سرخ کردنی واسطه مناسبی در سرخ کردن عمیق می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 85

دانلود 42 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

HONG S. | KIM D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  39
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  1033-1041
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3027
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3027

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نشریه: 

نهال و بذر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  300-312
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  138
 • دانلود: 

  21
چکیده: 

ارقام پیاز خوراکی (Allium cepa L.) ایرانی دارای صفات مطلوب فراوانی هستند، اما عملکرد برخی از آن ها نسبت به ارقام هیبرید خارجی کمتر است، بنابراین تهیه هیبرید F1 از آن ها ضروری به نظر می رسد. به روش های مختلفی می توان لاین خالص تهیه کرد. تولید لاین خالص به روش سنتی وقت گیر و پرهزینه است، در صورتیکه با روش ماده زایی در محیط درون شیشه ای در مدت کوتاه تری می توان به لاین های خالص دست یافت. به منظور بررسی عکس العمل توده های بومی ایران به روش ماده زایی در محیط درون شیشه ای، آزمایشی روی شش توده ایرانی قرمز آذرشهر، سفید کاشان، سفید کمره خمین، سفید قم، درچه اصفهان و قولی قصه زنجان و دو رقم ایتالیایی بورتانا (Borettana) و ک ال آر (KLR) در دو محیط کشت JAF و F6 انجام شد. نتایج نشان داد که محیط های کشت مورد استفاده بر درصد تولید جنین، درصد گل های تشکیل دهنده کالوس و درصد گل های شیشه ای شده اثر معنی داری داشته و همچنین اثر متقابل معنی داری بین محیط کشت و توده های پیاز وجود داشت. محیط کشت F6 در مقایسه با JAF دارای درصد جنین و گل های تشکیل دهنده کالوس بیشتر و گل های شیشه ای شده کمتر بود. بیشترین درصد جنین در توده قولی قصه زنجان و کمترین آن در سفید کمره خمین به دست آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 138

دانلود 21 استناد 2 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  6
تعامل: 
 • بازدید: 

  1260
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

ONIONIS ONE OF THE MOST PRODUCTS OF AGRONOMIC AND GARDEN THAT CULTIVATED IN MORE FROM ONE HUNDRED COUNTRY OF WORLD. ONION HAS EFFICIENCY THAN TO OTHER CROPS FOR PRODUCTION CROP AND IS RICH AS VITAMIN RESOURCE, NECESSARY AMINO ACID, OTHER COMPOSITION AND MEDICINAL ATTRIBUTE. SALINITY IS A MAJOR LIMITATION OF ENVIRONMENT FOR PRODUCTION OF AGRONOMICAL CROPS IN DRY AND SEMI-DRY ZONES. IN ORDER TO OBTAIN OF HIGH PRODUCTION AND RESISTANCE TO STRESS CONDITIONS, IT IS NECESSARY TO USE FROM MUTAGENIC METHOD. THIS STUDY DESIGNED IN ORDER TO STUDY OF CYTOGENETICALLY VARIATION OF FOUR POPULATIONS OF IRANIAN ONION IN TWO ENVIRONMENTS OF SALINITY AND NORMAL. THIS STUDY WAS CARRIED OUT BY HEMATOXYLIN METHOD. AFTER OBTAIN ACCURATE MEIOTIC LEVELS, KARYOTYPE CHARACTERS INCLUDE TOTAL LENGTH CHROMOSOME, ASYMMETRIC INDEX OF WITHIN AND BETWEEN CHROMOSOME, TOTAL FORM, ASYMMETRIC INDEX AND KARYOTYPE FORMULA MEASURED.ANALYSIS OF VARIANCE SHOWED SIGNIFICANT DIFFERENECES AMONG POPULATIONS, SALINITY AND THEIR INTERACTIONS(P³0.01).RESULTS ALSO SHOWED THAT STUDIED POPULATIONS ARE DIPLOID AND NUMBER OF BASE WAS X=8. ALL POPULATIOS LOCATED IN CLASS OF 2C ESTIBEANS SYMMETRIC EXCEPTION TO POPULATION OF GOM UNDER SALINITY ENVIRONMENT AND DORCHEH UNDER NORMAL CONDITION THAT INDICATED STUDIED POPULATIONS HAVE THE MOST EVOLUTIONARY. CLUSTER ANALYSIS ON THE BASIS ALL STUDIED CHARACTERS CLUSTERED POPULATIONS IN DIFFERENT FOUR GROUPS. ON THE BASIS, DORCHEH POPULATION LOCATED IN A GROUP AND KASHAN POPULATION LOCATED IN THE OTHER GROUP. RESULT SHOWED THAT SALINITY MAY CHANGE EVALUATION.

آمار یکساله:  

بازدید 1260

دانلود 0
نویسندگان: 

محسن پور مسعود

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  71
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  77-86
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  927
 • دانلود: 

  180
چکیده: 

سمیت تنفسی و دور کنندگی اسانس گیاه درمنه کوهی Artemisia aucheri (Asteraceas) روی حشرات کامل چهار آفت انباری شامل سوسک چهار نقطه ای حبوباتcallosobruchus maculates (Col.,Bruchidae) ، شپشه آرد Tribolium castaneum Tenebrionidae، شپشه برنج Sitophilus oryzae و شپشه گندم s.granaries (col.,curculionidae  در شرایط دمایی 30±2 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 60±5 درصد و تاریکی مورد بررسی قرار گرفت. در سمیت تنفسی با افزایش غلظت در مورد مرگ ومیر افزایش یافت و پس از 48 ساعت در بالاتری غلظت (0.926 m1/cm3) به ترتیب برابر 84.41، 85.41،84.70، 83.04 درصد برای سوسک چهار نقطه ای حبوبات، شپشه آرد، شپشه برنج و شپشه گندم بود. در 3، 6، 9 ساعت پس از کاربرد اسانس سوسک چهار نقطه ای حبوبات به ترتیب با 20.33، 35.70 و 47.96 درصد مرگ و میر حساس تر از دیگر حشرات بود. مقادیر ls50 محاسبه شده به ترتیب برابر 0.1074، 0.1221 ،0.1277 و 0.1389 m1/cm3 برای سوسک چهار نقطه ای حبوبات، شپشه آرد، شپشه برنج و شپشه گندم بود. اسانس گیاهی به طور معنی داری دارای اثر دورکنندگی روی حشرات مورد مطالعه بوده ودر غلظت 0.03m1/cm3 باعث دور کردن حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوبات، شپشه آراد، شپشه برنج و شپشه گندم به ترتیب به میزان 41.99،51.45 ، 47.31 و 46.31 درصد گردید. درصد دورکنندگی در غلظت های مختلف با هم اختلاف معنی دار داشته و با افزایش غلظت، اثر دور کنندگی اسانس برای هر چهار گونه حشرات مورد آزمایش افزایش یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 927

دانلود 180 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

BENKEBLIA N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  263-268
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4683
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4683

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1378
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  137-147
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  147
 • دانلود: 

  21
چکیده: 

حذف یارانه نهاده های کشاورزی مثل کود و سم به دلیل پیامدهای نامطلوب پرداخت آن نظیر مصرف غیربهینه عوامل، افزایش هزینه های دولت و کاهش روند رشد اقتصادی جوامع مورد تاکید قرار گرفته است. با توجه به تولید بالغ بر دویست هزار تن پیاز در استان آذربایجان شرقی، این تحقیق با هدف ارزیابی اثر حذف یارانه کود شیمیایی در تولید پیاز دشت تبریز صورت گرفت. برای این منظور اطلاعات لازم از طریق تکمیل پرسشنامه از 200 کشاورز پیازکار در سال زراعی 88-1387 جمع آوری گردید. جهت نیل به اهداف موردنظر از برازش و گزینش تابع تولید درجه دوم تعمیم یافته استفاده گردید. بر اساس یافته های حاصل از تحلیل داده ها، با توجه به مقدار عددی کشش تقاضای نهاده کود، با آزادسازی قیمت کود شیمیایی هر چند که مقدار مصرف این نهاده کاهش می یابد، ولی تغییر فاحش و قابل توجهی در مقدار بکارگیری آن پدیدار نمی شود. از آنجائیکه حذف یارانه کود شیمیایی در واقع به مفهوم واقعی تر شدن قیمت این نهاده می باشد، بنابراین با توجه به مصرف غیراقتصادی آن، حذف یارانه این نهاده به کاهش بکارگیری آن و نهایتا اقتصادی تر شدن فرایند تولید کمک می نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 147

دانلود 21 استناد 0 مرجع 0
litScript