نتایج جستجو

612

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

62

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  163-172
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  122
 • دانلود: 

  29
چکیده: 

به منظور مطالعه پالئواکولوژی استراکدهای الیگو - میوسن برشی مناسب (بوجان) در شمال شرق سیرجان انتخاب شد و نمونه برداری از آن به عمل آمد. در این تحقیق 12 جنس از استراکدها برای اولین بار از منطقه مورد مطالعه معرفی شده و پالئواکولوژی آنها مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. این استراکدها که از حفظ شدگی خوبی برخوردارند متعلق به پدوکوپیدها و پلاتی کوپیدها بوده و شامل Actinocythereis، Aurila، Baidoppilata، Bairdia، Cytherella، Cytherelloidea، Cytherideis، Henryhowella، Krithe spp.، Paradoxostoma، Propontocypris، Tenedocythere،Trachyleberis  و Xestoleberis می باشند. ترکیب مجموعه استراکدها محیط اکولوژیکی مناسب و مطلوبی را در زمان نهشته شدن رسوبات الیگو - میوسن به خصوص غنی بودن محیط از نظر اکسیژن نشان می دهد. استراکدهای موجود به علاوه روزن داران سنی معادل الیگوسن پسین - میوسن پیشین را برای این توالی نشان می دهند.

آمار یکساله:  

بازدید 122

دانلود 29 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  46
 • صفحات: 

  93-120
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  67
 • دانلود: 

  19
چکیده: 

مطالعات چینه نگاری سکانسی می تواند در درک و تحلیل حوضه رسوبی کمک نماید. به همین جهت برش چینه شناسی تنگ عبدی (یال جنوبی تاقدیس احمدی) واقع در فارس ساحلی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. سازند آسماری در این برش با ناپیوستگی هم شیب (پیوسته نما) بر روی نهشته های سازند جهرم قرار دارد و مرز بالایی این سازند با سازند رازک بوده که این مرز به صورت ناپیوسته و فرسایشی است. این برش شامل توالی از سازند های جهرم (10 متر)، آماری (35 متر) و رازک (5/172 متر) بوده که به طور عمده از سنگ آهک، سنگ آهک رسی، مارن و به مقدار کمتر ماسه سنگ، کنگلومرا و نهشته های شیلی و دولومیتی تشکیل شده است. به طورکلی 84 نمونه مورد مطالعه قرار گرفت که بر اساس گسترش روزنبران کف زی، سن سازند جهرم ائوسن پسین، سازند آسماری روپلین و سازند رازک روپلین و اکیتانین پیشنهاد می شود. مطالعات میکروفاسیس ها در این تحقیق منجر به تعیین چهار کمربند رخساره ای شامل محیط جزرومدی، لاگون، پشته های ماسه ای و دریای باز شد و با توجه به اطلاعات به دست آمده از مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی، چهار سکانس رسوبی و چهار مرز سکانسی تعیین گردید که از این تعداد، دو مرز سکانسی از نوع اول SB(1) و دو مرز سکانسی از نوع دوم SB(2)تشخیص داده شد.

آمار یکساله:  

بازدید 67

دانلود 19 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  61 (ویژه نامه زمین شناسی)
 • صفحات: 

  109-126
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  980
 • دانلود: 

  496
چکیده: 

منطقه رزن همدان در حدود 300 کیلومتری جنوب غرب تهران واقع شده است. در این منطقه که بخش جنوبی آن در زون سنندج- سیرجان و بخش شمالی آن در زون ایران مرکزی قرار دارد، سازند قم به سن اولیگومیوسن بخوبی گسترش یافته است. گدازه ها و ولکانی کلاستیک ها (توف و ایگنمبریت) بخش های مهمی از این سازند را تشکیل می دهند. این بخش ها بصورت نوار طویلی به موازات روند عمومی زاگرس رخنمون یافته اند. این تحقیق وضعیت پترولوژی گدازه های رخنمون یافته متعلق به سازند قم به سن اولیگومیوسن در منطقه را مورد کنکاش قرار می دهد. بررسی پترولوژی گدازه های منطقه بر اساس مطالعات صحرایی، پتروگرافی، ژئوشیمیایی (XRF، ژئوشیمی ایزوتوپی و آنالیز SEM)، بررسی، تجزیه و تحلیل و تلفیق نتایج بدست آمده استوار است. این تحقیق نشان می دهد که گدازه های منطقه شامل داسیت- ریوداسیت، آندزیت، تراکی آندزیت، هورنبلند آندزیت، آندزیت بازالتی و تراکی بازالت می باشند و ماگمای تشکیل دهنده این سنگ ها در حین کانی سازی، صعود، فوران و انجماد، دچار تحولاتی گردیده اند و آلایش ماگمایی و تا حدودی اختلاف ماگمایی بر روی ماگمای تشکیل دهنده این سنگ ها موثر بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 980

دانلود 496 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

علوم زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  119
 • صفحات: 

  37-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  64
 • دانلود: 

  91
چکیده: 

نهشته های الیگوسن-میوسن ایران بین دو فاز کوهزایی پیرینین و پاسادنین قرارگرفته است. این نهشته ها در حوضه پشت کمان ایران مرکزی، سازند قم نامیده می شوند. رخنمون های مناسبی از سازند قم در شمال ایران مرکزی وجود دارند. به منظور مطالعه ریززیست چینه نگاری و تحلیل محیط رسوبی این سازند، سه برش سطحی در شمال باختر شهرک درجزین، کوه بنک و باختر اروانه در شمال باختر-باختر شهر سمنان انتخاب شد. در این برش هاسازند قم با ناپیوستگی فرسایشی بر روی سازند قرمز زیرین و با همین گونه در زیر کنگلومرای دارای میان لایه های ماسه سنگی مربوط به میوسن پیشین، که هم ارز با سازند قرمز بالایی است، قرار می گیرد. ترکیب سنگ شناسی اصلی سازند قم در ناحیه مورد بررسی، تناوب سنگ آهک و مارن بوده که دارای میان لایه هایی از سنگ های تخریبی نیز می باشد. عضوها و زیرعضوهای ناحیه الگوی سازند قم در اینجا قابل مشاهده نبوده و تنها می توان بر مبنای ویژگی سنگ شناسی واحدهای سنگی، محلی برای آن در نظر گرفت. بر پایه روزن بران شناسایی شده، سن سازند قم در شمال باختر-باختر سمنان (زون در جزین-افتر)، که در زون ساختاری-رسوبی البرز مرکزی قرار دارد، آشکوب بوردیگالین از میوسن پیشین می باشد که معادل زیست زون Borelis melo curdica-Borelis melo است.

آمار یکساله:  

بازدید 64

دانلود 91 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

امینی عبدالحسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  4 (بخش زمین شناسی)
 • صفحات: 

  1-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  286
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

در این مطالعه مهمترین واحد رسوبی با استعداد مخزنی در شمال غرب ایران، موسوم به سازند زیوه، مورد بررسی قرار گرفته و مشخصات اصلی آن در چارچوب چینه نگاری سکانسی توصیف گردیده است. با تکیه بر بررسیهای صحرایی و روشهای متنوع آزمایشگاهی رخساره ها و مجموعه رخساره های سازند شناسایی و توصیف گردیده اند. رخساره های اصلی این سازند بر اساس مشخصات رسوب شناسی، موقعیت چینه نگاری ماهیت درشت شونده یا ریز شونده و سطوح محصور کننده شان در مجموعه های پاراسکانس، سیستم تراکت و سکانس رده بندی شده اند. رگه های نازک و غیر ممتد زغال همراه با گسترش سیمانهای کربناته و اکسید آهن، پراکندگی رخساره های توربیدایتی و گسترش دره های فرسایشی از پارامترهای اصلی تشخیص سطوح چینه ای در این مطالعه بوده اند. مرزهای سکانسی و سطوح حداکثر غرقابی بدلیل کاربرد گسترده در مطالعات چینه نگاری بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند. سکانسهای تشخیص داده شده در این مطالعه، بر اساس مشخصات رسوبشناسی، میزان ضخامت، موقعیت چینه نگاری، و سن سازند در رده های دوم تا ششم قرار گرفته اند. ضمن مقایسه با منحنی تغییرات نسبی سطح آب دریا از حوضه های رسوبی دیگر، سکانس های رده دوم در این مطالعه به تغییرات جهانی سطح آب دریا (ائوستازی) نسبت داده شده اند. سکانس های دره سوم و چهارم به تغییر شکل های ساختاری در منطقه منشا نسبت داده شده اند که این تغییرات خود از تکتونیک ناحیه ای متاثر بوده اند. شرایط محلی محیطی مانند فعالیت گسلهای حاشیه حوضه، امواج، جریان ها و نرخ فرسایش از عوامل موثر در گسترش سکانس های رده پنجم و ششم شناخته شده اند. این مطالعه نشان می دهد که رخساره های مربوط به سیستم تراکت های تراز پایین و پسرونده سریع در مقایسه با سایر رخساره ها از استعداد مخزنی بالاتری برخوردارند. (اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است)

آمار یکساله:  

بازدید 286

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MAGHFOURI MOGHADDAM IRAJ | KHANJAI ZAHRA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  114-120
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15627
 • دانلود: 

  4354
چکیده: 

This research focusses on the biostratigraphy and paleoecological implications of the carbonatesof the Asmari Formation. The Asmari Formation is located in the Siah Kuhanticline of Izeh, Zagros Basin, SW Iran. It is of Late oligocene (Chattian) - Early miocene (Burdigalian) age. In this stratigraphic section, the Asmari Formation overlies the Pabdeh Formation and underlies the Gachsaran Formation. It consists of cream-colored limestone intercalated with marl. 182 thin sections were prepared and the benthic foraminifera distribution analyzed. Examination of large benthic foraminifera from the 228 m-thick Asmari Formation led to the identification of 3 biozones: the Lepidocyclina- Operculina- Ditrupa Assemblage Zone, Miogypsina-Elphidium sp. Assemblage Zone and the Borelis melocurdica- Meandropsina iranica Assemblage Zone.

آمار یکساله:  

بازدید 15627

دانلود 4354 استناد 0 مرجع 0
strs
نشریه: 

علوم زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  99
 • صفحات: 

  239-252
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1452
 • دانلود: 

  286
چکیده: 

فرورانش صفحه اقیانوسی نوتتیس به زیر لبه جنوبی ایران مرکزی سبب ایجاد حوضه های کششی پشت کمانی در طول مزوزوییک و سنوزوییک در پشت کمان ماگمایی ارومیه- دختر شده است. پژوهشگران مختلف به تشکیل حوضه های اقیانوسی پشت کمانی نایین، سبزوار و سیستان در ایران مرکزی در زمان مزوزوییک اشاره کرده اند. ولی درباره ایجاد چنین حوضه هایی در زمان سنوزوییک، مطالعات کم هستند. حوضه کششی فروافتاده پشت کمانی الیگومیوسن ایران مرکزی، دربردارنده توالی های رسوبی محیط های کششی درون قاره ای به همراه سنگ های ماگمایی با ترکیب بازیک قلیایی است. این سنگ های ماگمایی، به هردو صورت نفوذی (گابرویی) و خروجی (بازالتی) در میان مارن های سرخ ژیپس دار الیگومیوسن (سازندهای سرخ) برونزد دارند. در این پژوهش، روانه های بازالتی موجود در توالی رسوبی تخریبی- تبخیری الیگومیوسن بخش های گسترده ای از حوضه رسوبی لبه شمالی ایران مرکزی، از شاهرود تا سبزوار به طول حدود 300 کیلومتر مورد مطالعه قرار گرفته است. این روانه ها به صورت میان چینه ای با واحدهای رسوبی الیگومیوسن دیده می شوند و در منطقه کلاته سادات در جنوب باختر سبزوار، دست کم 5 روانه بازالتی را به صورت متناوب در میان مارن های سرخ می توان دید. این سنگ های بازالتی (با ترکیب الیوین بازالت تا بازالت)، دارای بافت های پورفیری، گلومروپورفیری و جریانی هستند و از درشت بلورهای الیوین، کلینوپیروکسن و پلاژیوکلاز، در زمینه ای شیشه ای تا میکرولیتی تشکیل شده اند. بر پایه داده های ژئوشیمیایی، ماگمای سازنده این سنگ ها دارای ماهیت قلیایی سدیک، سرشار از عناصر سنگ دوست بزرگ یون (LILEs) و عناصر خاکی کمیاب سبک (LREEs)، تهی از عناصر خاکی کمیاب سنگین (HREEs) و بدون ناهنجاری منفی از عناصر با شدت میدان بالا (HFSEs) بوده است. این بازالت ها، ویژگی های ژئوشیمیایی ماگما های بازالتی منشأ گرفته از منابع گوشته ای تعدیل شده گارنت لرزولیتی غنی شده، در زیر مناطق قاره ای محیط های کششی پشت کمانی را نشان می دهند.

آمار یکساله:  

بازدید 1452

دانلود 286 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  56
 • صفحات: 

  40-51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1143
 • دانلود: 

  386
چکیده: 

کانسار منگنز گراب در 185 کیلومتری شمال باختر تهران و 32 کیلومتری شمال خاور شهرک طالقان در زون البرز مرکزی باختری قرار دارد.عمده ترین واحدهای سنگی رخنمون یافته در منطقه، سنگهای آتشفشانی ائوسن بالایی و واحدهای آتشفشانی - رسوبی الیگومیوسن می باشند که به صورت کمربندی با روند شمال باختر - جنوب خاور گسترش دارند.کانه زایی منگنز لایه ای شکل در واحدهای آتشفشانی - رسوبی الیگومیوسن رخ داده است که بر حسب نوع سنگ درونگیر، موقعیت آن در ستون چینه ای و ساخت و بافت می توان به سه گروه دسته بندی کرد:الف - منگنز لایه ای شکل با سنگ درونگیر لیتیک توف سرخ )افق اصلی منگنز گراب - افق (I. ب - منگنز عدسی شکل با سنگ درونگیر آهک توفی )افق II محدوده معدنی گراب(.ج - منگنز با بافت لامینه و دانه پراکنده با سنگ درونگیر لیتیک توف سرخ متمایل به قهوه ای )افق دهدار، افق (III.شکل هندسی کانسنگ منگنز لایه ای - عدسی شکل بوده و در گستره ای به طول 25 کیلومتر (طالقان تا گچسر) قابل ردیابی است.بافتهای لامینه، نواری، توده ای، افشان، بوتیروییدال، کلرفرم و پرکننده فضاهای خالی از بافتهای اصلی کانه زایی بوده و کانه های همراه آن پسیلوملان، براونیت، پیرولوزسیت، کریپتوملان و هاسمانیت می باشد.بر اساس مطالعات میکروترمومتری میانبارهای سیال اولیه، دمای همگن شدگی بین 180 تا 190 درجه سانتی گراد و درجه شوری 18.6 تا 23.4 معادل درصد وزنی کلرید سدیم است.این کانسار بر اساس مقایسه با ویژگیهای تیپهای مختلف از کانسارهای منگنز آتشفشانی - رسوبی، از جمله محیط زمین شناسی ته نشست، محیط تشکیل، نوع سنگهای میزبان و همراه، ژئومتری، بافت و ساخت و کانی شناسی، بیشترین شباهت و مطابقت را با کانسارهای منگنز تیپ کوبا نشان می دهد.بر اساس شواهد ساخت و بافت، ژئومتری، سنگ درونگیر، محیط تشکیل کانسار، زمین شیمی و مطالعه میانبارهای سیال، به نظر می رسد کانه زایی منگنز در واحدهای آتشفشانی - رسوبی الیگومیوسن در اثر فعالیتهای بروندمی در یک محیط کافتی قاره ای تشکیل شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1143

دانلود 386 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  94 (سنگ و کانی)
 • صفحات: 

  157-170
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  729
 • دانلود: 

  246
چکیده: 

در جنوب خاوری کمربند ماگمایی ارومیه - دختر و شمال باختری شهرستان شهر بابک، منطقه جوزم، خبر و دهج بیش از 20 توده نفوذی بدرون سنگ های قدیمی تر نفوذ کرده اند. توده ها از نوع تونالیت تا گرانودیوریت است و سن آنها الیگومیوسن گزارش شده است. بافت آنها گرانوپورفیری و درشت بلورها شامل پلاژیوکلاز، آمفیبول و بیوتیت است. بر پایه داده های ژئوشیمیایی سرشت ماگمایی این سنگ ها کالکوآلکالن بوده و در یک حاشیه فعال قاره ای، متعلق به گرانیتوییدهای کمان آتشفشانی (نوع I) تشکیل شده اند. این سنگ ها از عناصر LILE غنی و از عناصرHFSE  مانند Nb, Ti و Ta تهی شده اند و در نمودار بهنجارشده با گوشته اولیه دارای نشانگر یک الگوی به شدت تفریق یافته از عناصر خاکی کمیاب و بدون بی هنجاری منفی اوروپیم هستند. این سنگ ها دارای مقادیر بالایSr/Y, Al2O3Sr, SiO2  و La/Yb و مقادیر پایینی از Y, MgO و Yb نسبت به سنگ های کالکوآلکالن معمولی هستند و در آنها ویژگی های آداکیتی دیده می شود. مقادیر بالای استرانسیم، نبود بی هنجاری منفی اوروپیم، غنی شدگی عناصر خاکی کمیاب سبک، تهی شدگی عناصر خاکی کمیاب سنگین، Y و Yb نشانگر ذوب یک سنگ منشا دارای گارنت و هورنبلند در نبود پلاژیوکلاز است. بر پایه سیماهای بالا و نسبت های به دست آمده این سنگ می توانند از ذوب گارنت - آمفیبولیت یا آمفیبول - اکلوژیت حاصل شوند که احتمالا حاصل از فرورانش سنگ کره اقیانوسی نوتتیس به زیر قاره ایران مرکزی است.

آمار یکساله:  

بازدید 729

دانلود 246 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

GEOPERSIA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  21-41
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12220
 • دانلود: 

  45019
چکیده: 

The present study focuses on facies analysis and the reservoir characteristics of the Asmari Formation in the Aghajari oilfield (located in the Zagros fold-thrust belt, southwest Iran), and how they are linked to depositional environments and reservoir characteristics. This formation consists of about 380 m carbonates with some siliciclastic intercalations. Based on the integration of 1200 m of core description and petrographic analyses of 2500 thin sections, 9 carbonate and 1 evaporite microfacies along with 2 siliciclastic petrofacies were identified. Facies analysis shows that the Asmari Formation sediments were deposited in a homoclinal carbonate ramp within open marine (facies association A), shoal (facies association B), restricted lagoon (facies association C), tidal flat (facies association D), and beach (petrofacies E) environments. Macroscopic and microscopic studies reveal that the main porosity types include interparticle, growth framework, vuggy, intercrystaline, moldic and fracture. Based on Routine core analysis (RCA), porosity of the studied reservoir varies from 0. 001 to 25. 8%, with an average of 12. 5%. The permeability ranges from zero to 1514 mD with an average of 94. 27 mD. There is a good relationship between trend of mercury injection capillary pressures (MICP) and depositional environment. Therefore, facies deposited in the same depositional environment show relatively similar trends of Pc. Although, there is a possibility that some post-depositional processes have altered these normal trends. Facies association A exhibits the lowest reservoir quality due to nature of fine grain matrix, and cementation, whereas beach loosely cemented-sandstones (PF E) have the best reservoir qualities. The relation between MICP data and reservoir quality index (RQI) confirms that carbonate facies associations B and A have the best and worse reservoir qualities, respectively. Therefore, more focus on petrofacies E and facies association B is cost effective for the future drilling wells in this oilfield and similar field in the Zagros basin and Middle-East.

آمار یکساله:  

بازدید 12220

دانلود 45019 استناد 0 مرجع 0
litScript