نتایج جستجو

76161

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

7617

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

جعفرپورناصر ساناز

نشریه: 

باغ نظر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  62
 • صفحات: 

  37-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  174
 • دانلود: 

  93
چکیده: 

با پایتخت شدن تبریز در دوره ایلخانان (حک: 736-653 ه.ق.)، شهر به ناگاه با مهاجرت گسترده توده های مردمی مواجه شد. به نحوی که طی مدت کوتاهی در محدوده بیرونی هر یک از دروازه های باروی شهر، محلاتی متعدد برابر با وسعت شهر قدیم شکل گرفتند. این امر تبیین موقعیت اراضی در ناحیه ربض و شارستان را از لحاظ مالکیت هم ارز کرد، چنان که در اسناد و مدارک ثبتی مانند وقف نامه ها به وفور با اصطلاحاتی همچون محلات درونی و بیرونی، و یا داخل شهر و خارج شهر روبرو می شویم. از آنجا که محدوده باروی قدیم به عنوان معیاری جهت تفکیک موضع محلات و تعیین حدود شهر قدیم به کار رفته است، تدقیق در محدوده باروی قدیم تبریز (احداث: 435ه.ق.) عاملی تاثیرگذار در شناخت روند توسعه کالبدی شهر تاریخی قلمداد می شود. از این رو تحقیق حاضر سعی دارد با شناسایی حریم باروی قدیم، تعداد و محل دروازه های تاریخی آن، نظام ساختاری شهر تبریز طی قرون میانه اسلامی را مورد بازخوانی قرار دهد. از طرفی، با توجه به آنکه نقشه دارالسلطنه تبریز (ترسیم: 1297ه.ق.) نشانگر موضع دروازه های نه گانه باروی نجف قلی خانی است، این سوال مطرح می شود که محدوده باروی قدیم تبریز نسبت به باروی اخیر شهر که پس از زمین لرزه 1194ه.ق. برپا گشته در چه موقعیتی واقع بوده است؟ بر این اساس با بهره گیری از منابع تاریخی، نام و تعداد دروازه ها و محل استقرار هر یک به طور جداگانه مورد مطالعه قرار گرفت، سپس داده های به دست آمده با اطلاعات حاصله از نقشه دارالسلطنه به منظور تعیین موقعیت مکانی دروازه های باروی قدیم انطباق داده شد. جهت نیل به اهداف پژوهش، از روش تحلیل محتوای کیفی برای داده اندوزی استفاده شده است. منابع گردآوری داده ها نیز شامل اسناد و مدارک نوشتاری و تصویری همچون کتب مورخین، وقفنامه ها، و نقشه های تاریخی است. در نهایت نتایج حاصل به صورت نقشه ای شهری مربوط به اواخر قرن ششم هجری ترسیم شد که نشانگر هم پوشانی محدوده باروی قدیم شهر تبریز با محدوده باروی نجف قلی خانی است.

آمار یکساله:  

بازدید 174

دانلود 93 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  115-143
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  262
 • دانلود: 

  101
چکیده: 

مقدمه و هدف پژوهش: تحلیل و بررسی بافت قدیم از مباحث مهم و حساس برنامه ریزی شهری است. و یکی از مسایلی که در این بافت امروزه بیشتر مطرح است؛ مساله حمل و نقل شهری است. در واقع برنامه ریزی حمل و نقل شهری به عنوان موثرترین ابزار هدایت توسعه شهر و شکل دهی به محیط و ارتقای کیفیت زندگی شهری مطرح است. هدف این تحقیق بررسی تاثیرات افزایش تراکم ساختمانی بر شبکه حمل ونقل بافت قدیم شهر تبریز می باشد.روش پژوهش: روش این پژوهش تحلیلی، توصیفی، کتابخانه ای و نوع آن کاربردی است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار GIS استفاده شده است.یافته ها: ضعف دسترسی و ساختار نامناسب شبکه حمل و نقل شهری، و همچنین موقعیت فضایی کاربری ها و تراکم ساختمانی بیش از حد در بافت قدیم شهر، نارسایی در سامانه حمل و نقل عمومی، نامنسجم بودن تردد عابران پیاده و وسایل نقلیه و وجود گره های زیاد ترافیکی همگی در افزایش ترافیک بافت قدیم شهر تبریز موثر بوده اند.نتیجه گیری: برای بهبود و ساماندهی سیستم های حمل نقل شهری در بافت مرکزی شهر تبریز، راهی جز حفظ تعادل و توازن بین سه عنصر جمعیت، خدمات و حمل ونقل از طریق تلفیق برنامه ریزی حمل و نقل با برنامه ریزی کاربری زمین و هماهنگی آنها با تغییرات تراکم وجود ندارد بنابراین می توان با بهبود مدیریت حمل و نقل شهری، افزایش کارایی سیستم اتوبوس رانی، اخذ هزینه های واقعی حمل و نقل از وسائط نقلیه شخصی و بهبود شبکه های پیاده و دوچرخه در شهرها به حمل و نقل پایدار در چارچوب شهر فشرده دست یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 262

دانلود 101 استناد 1 مرجع 7
نویسندگان: 

درتاج فریبرز | محمدی اکبر

نشریه: 

خانواده پژوهی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  22
 • صفحات: 

  211-226
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  4303
 • دانلود: 

  5811
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، مقایسه عملکرد خانواده کودکان مبتلا به اختلال کمبود توجه/ بیش فعال 15-7 ساله مراجعه کننده به مراکز روان پزشکی تبریز با عملکرد خانواده کودکان بدون اختلال بیش فعالی در سال 1387 می باشد. این مطالعه از نوع علی ـ مقایسه ای و بر روی 150 خانواده انجام گرفته است. 75 خانواده کـودکـن مبتلا به7-15 ADHD  ساله، از بین مراجعین کلینیک های روان پزشکی شهر تبریز و 75 خانواده کودکان بدون ADHD از بین دانش آموزان سنین 15-7 ساله تبریز، به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند.پرسشنامه ابزار سنجش خانواده (FAD) در مورد آن ها اجرا و داده های بدست آمده با روش آماری t-test دو گروه مستقل تجزیه و تحلیل شد. یافته ها تفاوت بین عملکرد خانواده کودکان دارای ADHD با عملکرد خانواده های کودکان بدون ADHD در همه بعدها (یعنی حل مساله، ارتباط، نقش ها، همراهی عاطفی، کنترل رفتار، آمیزش عاطفی و عملکرد کلی) را معنادار نشان داد. در میانگین نمرات عملکرد خانواده های کودکان دارای اختلال ADHD در ابعاد یاد شده بزرگتر از میانگین نمرات خانواده های کودکان بدون ADHD بود. بنابراین می توان نتیجه گرفت عملکرد خانواده گروه ADHD نسبت به گروه کنترل ناسالم تر می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 4303

دانلود 5811 استناد 1 مرجع 9
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  349-374
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  617
 • دانلود: 

  471
چکیده: 

تحلیل تاب آوری در محله های بخش مرکزی شهر تبریز در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، کالبدی-زیرساختی و اکولوژیکی به منظور دستیابی به راهکارهای مناسب مدیریت مخاطرات محیطی از اهداف این پژوهش است. شناخت وضعیت تاب آوری محله های بخش مرکزی شهر و دستیابی به عوامل تاب آورساز با توجه به قدمت، فرسودگی و نارسایی زیرساختی و پهنه بندی سطح تاب آوری از ضرورت های برنامه ریزی و مدیریت شهری است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با هدف شناخت وضعیت تاب آوری محله های 24 گانة بخش مرکزی شهر تبریز در ابعاد چهارگانة تاب آوری انجام شده است. شاخص های انتخاب شده با روش های ELECTRE و AHP و مصاحبه با متخصصان شهری در محله های بخش مرکزی شهر تبریز جمع آوری شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد ابعاد کالبدی، اجتماعی و اقتصادی به ترتیب پایین ترین امتیاز را در میان چهار بعد سنجش میزان تاب آوری دارند. همچنین محله های منصور، اهراب، مقصودیه و دانشسرا بیشترین میزان تاب آوری و محله های گجیل، باغ شمال، مارالان و سرخاب پایین ترین سطح تاب آوری را در میان محله های 24گانه دارند. ناپایداری ابعاد کالبدی و اقتصادی بافت منجر به ناپایداری دیگر ابعاد تاب آوری شده است؛ بنابراین رویکرد تاب آورسازی کالبدی و اقتصادی محله های پایدار با راهبرد تاب آورسازی اقتصادمدار می تواند نسخه ای مؤثر برای ارتقای تاب آوری محله های بافت قدیم باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 617

دانلود 471 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  41
 • صفحات: 

  67-80
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  136
 • دانلود: 

  47
چکیده: 

مقاله حاضر برگرفته از پژوهشی پیمایشی است که به بررسی رابطه بین سبک زندگی مذهبی و عوامل مرتبط برآن، در بین سنین 15-65 ساله های شهروندان شهر تبریز می پردازد. داده ها توسط پرسشنامه و از نمونه ای با حجم 706 نفر که از فرمول کوکران به دست آمده با روش نمونه گیری چندمرحله ای (خوشه ای و طبقه ای) توأم با تصادفی، گردآوری شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.نتایج حاصل از آزمون استنباطی آنالیز واریانس و t مستقل حاکی است: به لحاظ جنسیت، زنان بیش از مردان، به لحاظ محل سکونت، منطقه 5، به لحاظ عضویت گروهی وسازمانی، اعضای بسیج، دارای بیشترین، به لحاظ وضعیت اشتغال، شاغلین دولتی نظامی، از بالاترین و بیکاران از پایین ترین و به لحاظ تحصیلات، بیسواد و دیپلم دارای بالاترین و لیسانس از کمترین و به لحاظ پایگاه اجتماعی و اقتصادی، طبقه متوسط از بالاترین و طبقه پایین از کمترین میزان سبک زندگی مذهبی برخوردارند.نتایج حاصل ازآزمون استنباطی r پیرسون نیزحاکی از رابطه معنی دار و مستقیم سن با میزان سبک زندگی دینی، رابطه معنی دار و معکوس متغیر بعد خانواده، با سبک زندگی مذهبی است.

آمار یکساله:  

بازدید 136

دانلود 47 استناد 0 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  86-95
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  249
 • دانلود: 

  43
چکیده: 

زمینه و هدف: چاقی و اضافه وزن دوران کودکی در بسیاری از جوامع، از شیوع فزاینده ای برخوردار است. مطالعه حاضر با هدف تعیین وضعیت نمایه توده بدنی (BMI) در دانش آموزان دختر و پسر مقاطع ابتدایی شهر تبریز انجام گرفت.روش بررسی: مطالعه حاضر به روش توصیفی - مقطعی روی 857 دانش آموز مقطع ابتدایی شهر تبریز انجام شد. BMI هر فرد محاسبه گردید و در مقایسه منحنی های استاندارد NCHS، زیر صدک 5، به عنوان سوءتغذیه و لاغری، بین صدک های 95 و 85، اضافه وزن و مساوی یا بیشتر از صدک 95، معیار چاقی تعریف شد. داده ها با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای و آزمون تی تجزیه و تحلیل شدند. سطح معنی داری، 05/0 p < در نظر گرفته شد.یافته ها: برپایه داده های BMI، درصد افراد لاغر، دارای اضافه وزن و چاق در دانش آموزان پسر به ترتیب 20.9، 5.5 و 3.1 درصد، در دانش آموزان دختر به ترتیب 18.8، 9.7 و 0.9 درصد و در کل دانش آموزان به ترتیب 20.1، 7.4 و 2.1 درصد بود. در مقایسه با صدک 50 در دانش آموزان پسر در گروه سنی 9 سال، میانگین BMI بیشتر (p<0.01) و در گروه سنی 6 سال، میانگین BMI کمتر (p<0.05) بود. این مقایسه در دانش آموزان دختر، نشان دهنده بیشتر بودن میانگین BMI در گروه های سنی 7، 9، 10 و 11 سال در مقایسه با صدک 50 می باشد (p<0.05). میزان اضافه وزن در دانش آموزان دختر (9.7%)، بیش از دانش آموزان پسر (5.5%) بود، ولی میزان چاقی در دانش آموزان پسر تقریبا 3.5 برابر دانش آموزان دختر تخمین زده شد (p<0.05).نتیجه گیری: با توجه به وجود هر دو حالت سوءتغذیه لاغری و چاقی در دانش آموزان، همچنین تاثیر قابل توجه وزن بدن در دوران کودکی بر اختلالات مزمن دوران بزرگسالی، برنامه ریزی صحیح تغذیه ای در سطح مدارس، ضروری به نظر می رسد.

آمار یکساله:  

بازدید 249

دانلود 43 استناد 455 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

عساکره حسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  2 (پیاپی 93)
 • صفحات: 

  3-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  1734
 • دانلود: 

  391
چکیده: 

روش های آماری ابزارهایی کارآ و مفید برای درک و ارزیابی رفتار اقلیم به شمار می آیند. یکی از کاربردهای آمار در اقلیم شناسی، مدل سازی رفتار عناصر اقلیمی است. از الگوهای آماری پرکاربرد، الگوهای خانواده ARIMA است. دراین خانواده، از الگوهای آماری مقادیر بر اساس رفتارهای گذشته شان مدل سازی شده، آینده نگری می شوند. در این تحقیق، ضمن معرفی گام به گام روش های برازش یک مدل ARIMA، متوسط دمای سالانه هوا در شهر تبریز برای دوره آماری سال های 2005 - 1951 (55 سال) بررسی شد. بر اساس روش های معمول الگوسازی در خانواده الگوهای ARIMA(0.1.2)Con یک مدل به عنوان الگوی نهایی تعیین شد. دراین مدل وجود درجه تفاضلی 1 بیانگر روند حول یک خط است. این روند از وجود جمله ثابت در مدل (Con) قابل استنباط است. میزان این روند بر اساس مدل ARIMA(0.1.2)Con حدود 033.0 درجه سلسیوس در سال است. همچنین مرتبه 2 برای میانگین متحرک، گویای این است که دمای هرسال، تابعی از مولفه های تصادفی یک تا دو سال گذشته است. در نهایت، بر اساس مدل برازش یافته، دمای 20 سال آینده و نیز فاصله اطمینان 95 درصد آن برای شهر تبریز پیش بینی شد.

آمار یکساله:  

بازدید 1734

دانلود 391 استناد 3 مرجع 11
عنوان: 
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  36
 • صفحات: 

  -
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  156
 • دانلود: 

  159
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 156

دانلود 159 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

هنرهای زیبا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  21
 • صفحات: 

  17-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  7
 • بازدید: 

  363
 • دانلود: 

  77
چکیده: 

مقاله حاضر به بررسی نقش شهرسازی مدرن در بروز تخلفات ترافیکی عابرین پیاده بافت قدیم شهر تبریز می پردازد. روش این مطالعه، علاوه بر مطالعات کتابخانه ای دربرگیرنده مشاهدات محلی، تطبیق نقشه های موجود بافت و تحلیل های عقلانی می باشد. بررسی ها حاکی از آن است که در این بافت، تخلفات عابرین پیاده به گسستگی بافت فیزیکی، تراکم فعالیت های شهری ناشی از موقعیت مرکزی، تحدید قلمرو و فضایی و مکانی واحدهای زیستی، پیوستگی ضعیف شبکه های پیاده و نظایر آن بستگی دارد. از آن جا که بروز تخلفات، پیش از آن که ناشی از فرهنگ تخلف باشد عمدتا به طراحی غیر اصولی و عدم انطباق شبکه های جدید با شبکه های قدیم شهر بر می گردد؛ بنابراین، وجود آنها نه تنها امری طبیعی بلکه غیر قابل اجتناب نیز می باشد. بر اساس نتایج این بررسی، لازمه اصلاح یا کاهش فرهنگ تخلف در وهله اول، انجام اصلاحات طراحی و در مراتب بعدی آموزش و فرهنگ سازی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 363

دانلود 77 استناد 7 مرجع 7
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  14
 • صفحات: 

  183-209
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  154
 • دانلود: 

  56
چکیده: 

تصویب قانون بلدیه و تشکیل آن در برخی از شهرهای ایران، یکی از آگاهانه ترین اقداماتی بود که از سوی نمایندگان مجلس اول و نیروهای مشروطه خواه، در زمینه تحقق مشارکت اجتماعی شهروندان جهت نقش آفرینی در امور شهری و مدنی و تجلی اراده و هویت اهالی شهر، انجام گرفت. از آنجایی که شهر تبریز در تشکیل نهادهای مدنی، از قبیل «انجمن ایالتی» و «انجمن بلدیه» از جایگاه مهمی در تاریخ مشروطه برخوردار است، در پژوهش حاضر سعی شده عملکرد «بلدیه تبریز» و میزان موفقیت آن در تحقق اهداف مدنی این نهاد، مخصوصا موانع و مشکلات پیش روی آن در زمینه افزایش میزان مشارکت اجتماعی شهروندان در برنامه های مدیریت شهری و تحقق و شکل گیری هویت و علائق جمعی و کم رنگ شدن بحث محله گرایی با روشی توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، روزنامه ها و اسناد آرشیوی مورد بررسی قرار گیرد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که هر چند بلدیه تبریز به خاطر درگیری با مسائل و مشکلات عدیده فراوان، از دست یابی به بسیاری از اهداف خود بازماند، منتهی از نحوه بیان و طرح مطالب اجتماعی در روزنامه های محلی می توان فهمید که بلدیه در کنار دیگر نهادهای مدنی برآمده از دل مشروطه، از قبیل انجمن ایالتی، توانست با انجام برخی اقدامات اجتماعی و فرهنگی، موجبات افزایش آگاهی شهروندان نسبت به حق و حقوق شهروندی خود را فراهم آورد، و با تاکید بر اهمیت مشارکت اجتماعی شهروندان در برنامه های شهری و انتخاب مدیران خود، در گذر جامعه شهری تبریز از مرحله محله گرایی به شکل گیری هویت شهری، نقش مهم و موثری را ایفا نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 154

دانلود 56 استناد 0 مرجع 0
litScript