نتایج جستجو

67779

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

6778

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  123-133
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  114
 • دانلود: 

  55
چکیده: 

زمینه و هدف: تعیین اولویت های پژوهشی سبب جلوگیری از هدر رفتن بودجه و کارآمدترشدن تحقیقات می شود. توجه به سلامت شاغلین از ضروریات تامین سلامت جامعه و توسعه پایدار در کشور است و سرمایه گذاری در این زمینه کلید رشد اقتصادی و افزایش تولید است، لذا این طرح به منظور تعیین اولویت های پژوهشی در حوزه سلامت شغلی انجام شد.روش بررسی: نوع مطالعه در پژوهش حاضر مطالعه اکتشافی و از نوع کیفی است. به منظور تعیین اولویت های پژوهشی از مدل پیشنهادی COHRED استفاده شد. جمع آوری اطلاعات از طریق مرور متون و مقالات، استفاده از نظر صاحب نظران و متخصصان این حوزه به روش مصاحبه و دلفی و اخذ آمار از نهادهای رسمی مرتبط صورت پذیرفت. اولویت دهی بر اساس روش دلفی و در دو مرحله انجام شد. در این طرح از بین 70 نفر ذینفعان کلیدی شناخته شده، 22 نفر از صاحب نظران در مطالعه مشارکت کردند. آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار برای داده های کمی و درصد و تعداد برای داده های کیفی مورد استفاده قرار گرفت.یافته ها: بیماری های اسکلتی عضلانی و سوانح و حوادث شغلی دارای بالاترین اولویت پژوهشی بودند. مشاغل کارگری در صنایع و معادن دارای بالاترین اولویت پژوهشی بود. همچنین سه شاخص ارائه عادلانه خدمات سلامت، امنیت شغلی و شیوه زندگی سالم دارای بالاترین اولویت بودند.نتیجه گیری: تعیین اولویت پژوهشی در این تحقیق با توجه به گستردگی حوزه های پژوهشی انجام شد که می تواند به عنوان ابزاری کارآمد برای تصمیم گیری سیاستگزاران در خصوص توزیع منابع جهت انجام پژوهش های سلامت شغلی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 114

دانلود 55 استناد 455 مرجع 2
نویسنده: 

DOOSTI SIRVAN | BAHARI MEHRNOOSH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  16
تعامل: 
 • بازدید: 

  1260
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

INTRODUCTION: occupational HAZARD CAN BE DEFINED AS THE RISK TO THE health OF A PERSON USUALLY ARISING OUT OF EMPLOYMENT. IT CAN ALSO REFER TO WORK, MATERIAL, SUBSTANCE, PROCESS OR SITUATION THAT PREDISPOSES OR ITSELF CAUSES ACCIDENTS OR DISEASE AT WORK PLACE...

آمار یکساله:  

بازدید 1260

دانلود 0
نشریه: 

طب کار

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  84-91
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  98
 • دانلود: 

  83
چکیده: 

مقدمه: با توجه به گسترش ویروس کرونای جدید در سراسر جهان، محیطهای کاری نیز از این بیماری مصون نیستند. دستورالعملهای متعددی توسط سازمانهای بین المللی در خصوص مشاغل پرخطر و لزوم رعایت موازین بهداشتی در محیطهای کاری تهیه و ارایه گردیده است. با توجه به موارد زیاد بروز این بیماری در کشور، هدف ما از نگارش این مقاله مروری، بررسی و تحلیل مطالعات انجام شده در خصوص پیشگیری و کنترل بیماری کرونا در محیطهای کاری است. روش بررسی: در این مطالعه با هدف بررسی عوامل خطر شغلی ابتلاء به بیماری کرونا، بانک های اطلاعاتی Google Scholar, PubMed, Scopus از سال 2019 تا 2020 و همچنین دستورالعملهای CDC (Centers for Disease Control and Prevention)، NIOSH(National Institute for occupational Safety and health)، OSHA (occupational Safety and health Administration) و WHO (World health Organization) با روش جستجوی موضوعی بررسی شد. تعداد 19 مقاله و 5 دستورالعمل انتخاب و در نگارش این مقاله مورد استفاده قرارگرفت. یافته ها: بررسی ها نشان داد که بسیاری از مشاغل از جمله کارکنان مراکز بهداشتی درمانی، کارگران جمع آوری و دفع پسماند و کارکنان وسایل نقلیه عمومی در معرض خطر ابتلا به این بیماری هستند. نتیجه گیری: تمام اجزای جامعه از جمله کارفرمایان، صاحبان کسب و کار، کارگران و کارمندان می بایست آمادگی کامل برای مبارزه با ویروس کرونا را داشته باشند، حتی اگر اپیدمی کرونا هنوز به آن کشور یا منطقه نرسیده باشد. این موضوع می تواند در کاهش روزهای کاری از دست رفته، غیبتهای کارکنان و جلوگیری از انتشار ویروس در سطح جامعه تاثیرگذار باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 98

دانلود 83 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

بیمارستان

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  ویژه نامه
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  169
 • دانلود: 

  74
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 169

دانلود 74 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ILMARINEN J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  56
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  362-364
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7729
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7729

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

KORCZYNSKI R.E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  120-125
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3694
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3694

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2230
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2230

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

Mehrdad Ramin

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  59-60
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17041
 • دانلود: 

  6976
کلیدواژه: 
چکیده: 

Physicians working in the field of occupational medicine need to be aware of occupational health hazards and diseases to better practice and prevent occupational-related diseases and injuries. Bentham Science Publishers has recently published an eBook, Introduction to occupational health Hazards, edited by Farhana Zahir. This book includes six chapters. Chapter 1 provides a brief overview of occupational hazards at work and their related occupational diseases. By reading the introduction, we learn about history, definition and importance of occupational diseases. The occupational diseases are then classified into six groups; diseases caused by biological, chemical, physical, ergonomic, and psychological agents, and accidents. The authors then explain the most common and most important causes of diseases for each group. Considering the extent of occupational exposures and diseases, this chapter could achieve its goal to provide the main idea to readers to a large extent....

آمار یکساله:  

بازدید 17041

دانلود 6976 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

THOMPSON M.C. | WACHS J.E.

نشریه: 

WORKPLACE health SAF.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  60
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  127-133
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4439
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4439

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  57-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  551
 • دانلود: 

  137
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 551

دانلود 137 استناد 0 مرجع 0
litScript