نتایج جستجو

14332

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1434

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4511
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4511

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نشریه: 

طب کار

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4 (6)
 • صفحات: 

  33-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  106
 • دانلود: 

  40
چکیده: 

مقدمه: در مطالعات مختلف پدیدار شدن ویتیلیگو به دنبال تماس با بسیاری مواد شیمیایی نشان داده شده است. این مطالعه مواجهات پرخطر شغلی قبل از شروع بیماری را در بیماران مبتلا به ویتیلیگو بررسی می کند.روش بررسی: در این مطالعه مقطعی تمام بیمارانی که با ویتیلیگو طی دوره 6 ماهه به درمانگاه پوست بیمارستان امام خمینی مراجعه کردند مورد پرسش از نظر سن شروع ویتیلیگو، شغل قبلی، شغل کنونی، مواجهات پرخطر شغلی و بیماری سیستمیک انوایمیون همراه، سابقه فامیلی از نظر ابتلا به ویتیلیگو قرار گرفتند و برایشان آزمایشات مربوط به بیماری های تیروئید و دیابت داده شد. داده ها پس از جمع آوری وارد نرم افزار spss ویراست 13 شد و از آزمون آماری مجذور کای جهت تجزیه و تحلیل استفاده شد.یافته ها: تعداد کل نمونه ها 135 نفر بود، که 23 نفر مواجهه شغلی پرخطر داشتند. شایع ترین مواجهه های شغلی پرخطر مواد ضدعفونی کننده، رنگ روغن، رنگ چاپ و سموم کشاورزی بودند. در گروه با مواجهه شغلی پرخطر، نسبت مردان به زنان به نحو معناداری از گروه بدون مواجهه شغلی پرخطر بالاتر بود. توزیع منطقه درگیری در گروه با مواجهه شغلی پرخطر در مقایسه با گروه بدون مواجهه تفاوت معناداری داشت و اندامها بیشتر درگیر بودند. در گروه بدون مواجهه شغلی سن شروع بیماری به صورت معناداری پایین تر از گروه مواجهه پرخطر بود. هیچ کدام از بیمارانی که مواجهه شغلی با عوامل پرخطر داشتند، از محافظ جلدی استفاده نکرده بودند.نتیجه گیری: شیوع نسبتا بالای (17 درصد) مواجهه شغلی پرخطر نشانگر فاکتور خطر بودن احتمالی مواجهه شغلی می باشد، آگاهی از مواد شیمیایی پرخطر و پیشگیری از تماس با آن ها و استفاده از محافظ جلدی می تواند در کاهش ابتلا به ویتیلیگو موثر باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 106

دانلود 40 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KUMAR S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  46
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1-19
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4293
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4293

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

CHERRY N. | LABRECHE F. | COLLINS J. | TULANDI T.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  635-640
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6482
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6482

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

BAHADORI M. | SEDIGH G.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  50011
 • دانلود: 

  15814
چکیده: 

occupational exposure to blood and body fluids is an important hazard for health care workers, which places them at a high risk for blood-borne infections including hepatitis B virus, hepatitis C virus and human immunodeficiency virus and results in psychological and emotional stresses. Several preventive measures have been proposed including pre-exposure (e.g., education, use of standard precautions, use of needle protective devices, and vaccination) and post-exposure (e.g., post-exposure prophylaxis and early detection of disease) prevention. In this article, the importance of occupational exposure to blood and body fluids and the basic concepts of exposure prevention and management are reviewed.

آمار یکساله:  

بازدید 50011

دانلود 15814 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Health Physics

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  115
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  108-113
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  123
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 123

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

Mubarak Fawzia | Saleh Hesham

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  175-182
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  8403
 • دانلود: 

  7382
چکیده: 

Introduction: The present study investigated the relatively high concentrations of natural radionuclides in raw material that used in ceramic manufacturing, and estimated the occupational exposure due to these activity concentrations. Material and Methods: A high-purity Germanium detector was used to determine naturally occurring radionuclides in raw materials that used in ceramic manufacturing. Activity concentrations of these materials lead to potential radiological hazards due to gamma and alpha radiation. These hazards were evaluated in the present study. Results: Maximum activity concentrations was 5844, 1065 and 41 Bq/kg for 226Ra, 232Th and 235U in powdered quartz; however, maximum activity concentration for 40K was 1868 Bq/kg in colors. These activities were observed to be exceeding the exemption limit. Pancreas received the lowest dose (i. e., 0. 02 mSv/y), while skin received the highest dose (i. e., 0. 044mSv/y). Internal hazard index (Hin) was reported as 53. 74, which exceed the recommended value (Hin≤ 1). Alpha index was 42. 4 which led to over exposure. Representative level index and excess lifetime cancer risk were 0. 00062 and 0. 641 respectively. The total annual external dose was 2. 62 m Gy/y which led to 1. 83 mSv/y effective dose. Radiological hazard due to radon inhalation was 1. 53E-06 mSv/y. Conclusion: Due to the high activity concentrations of raw materials (especially zirconium compounds) and consequently the associated high dose, specific regulations must be applied in the ceramic industry in Egypt.

آمار یکساله:  

بازدید 8403

دانلود 7382 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  14
 • صفحات: 

  5182-5182
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  187
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 187

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

FALZONE L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  4467-4474
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4100
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4100

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  39
 • صفحات: 

  13-19
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  470
 • دانلود: 

  64
چکیده: 

مقدمه: مطالعات مختلف حاکی از اثرات میلوتوکسیک و لوکوموژنیک بنزن بر روی انسان است. به منظور ارزیابی میزان بخارات بنزن در هوای محیط کار و بررسی عوارض هماتولوژیک آن بر افراد در معرض تماس، مطالعه حاضر بر روی افراد شاغل در یکی از کارخانه های تولید بنزن اصفهان صورت پذیرفت. مواد و روش ها: در این مطالعه مورد - شاهدی (Case-Control) تعداد چهل نفر از کارگران در معرض بنزن و چهل نفر از شاغلان بدون مواجهه (گروه شاهد) که از نظر سن و جنس یکسان بودند، انتخاب گردیدند. نمونه برداری از هوای محل کار بر اساس توصیه های انستیتو ملی بهداشت و ایمنی شغلی آمریکا (NIOSH) انجام گرفت و تجزیه نمونه های بنزن در هوا توسط دستگاه گاز کروماتوگرافی صورت پذیرفت. در نمونه خون وریدی کلیه افراد شمارش کامل سلولی (CBC) و سایر شاخص ها، مورد بررسی قرار گرفت. لام خون محیطی تهیه و فعالیت فسفاتاز قلیایی لکوسیتی (LAP) و عملکرد نوتروفیل ها مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته ها: غلظت بنزن هوای محیط کار در بعضی از محل های کار افراد در معرض 3.99 پی پی ام بود که بیش از استاندارد جهانی (یک پی پی ام) می باشد. فراسنج های غیر هماتولوژیک نظیر سن، سابقه کار و اعتیاد به سیگار اختلاف معنی داری بین دو گروه مورد و شاهد نشان نداد. فراسنج های هماتولوژیک در دو گروه شاهد و مورد اختلاف معنی داری نداشتند. میانگین هماتوکریت (Hct)، فعالیت فسفاتاز قلیایی لکوسیتی (LAP) و درصد احیای نیتروبلوتترازولیوم (NBT) توسط نوتروفیل ها در کارکنان گروه مورد به طور معنی داری بیش از مقدار آن در گروه شاهد بود (P<0.001, P<0.05).نتیجه گیری و توصیه ها: غلظت بنزن حداقل در قسمت هایی از محیط کار کارگران بیش از حد استاندارد جهانی است و می تواند باعث افزایش فعالیت LAP و درصد احیای NBT در نوتروفیل ها گردد که این یافته ها دلیلی بر تحریک سلول های رده نوتروفیلی توسط بنزن محسوب می گردد. مطالعات آینده نگر در زمینه پی گیری اثرات درازمدت تماس با بنزن توصیه می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 470

دانلود 64 استناد 0 مرجع 0
litScript