نتایج جستجو

17586

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1759

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  104
 • بازدید: 

  321
 • دانلود: 

  5259
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 321

دانلود 5259 استناد 104 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  71
 • بازدید: 

  134
 • دانلود: 

  3411
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 134

دانلود 3411 استناد 71 مرجع 0
نویسندگان: 

DRUBACH D.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  3 (BEHAVIORAL NEUROLOGY AND NEUROPSYCHIATRY
 • صفحات: 

  783-788
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5855
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5855

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

FINEBERG N.A. | SAXENA S. | ZOHAR J.

نشریه: 

CNS SPECTRUMS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  359-375
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8383
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8383

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

RAFFRAY T. | PELISSOLO A.

نشریه: 

LA REVUE DU PRATICIEN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  57
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  37-41
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8958
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8958

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  20
 • صفحات: 

  107-132
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  440
 • دانلود: 

  233
چکیده: 

پژوهش های معدودی نقص های عصب شناختی را در افراد مبتلابه اختلال شخصیت وسواسی بررسی کرده اند. به علاوه بدکارکردهای شناختی می تواند در ارتباط با صفات شخصیت وسواسی نیز رخ دهند. ویژگی های شخصیت وسواسی مانند پایبندی خشک به قواعد می توانند به عنوان راهبردی جبرانی در پاسخ به نقایص شناختی باشند. از طرفی با توجه به ارتباط این اختلال با اختلال وسواس فکری و با توجه به الگوی کارکردهای عصب شناختی در بیماران مبتلا به اختلال وسواس چنین فرض شد که افراد مبتلا به اختلال شخصیت وسواسی نیز نقایصی در مجموعه ارزیابی های عصب شناختی نشان دهند، برای بررسی این فرض نیمرخ عصب روان شناختی بیماران مبتلابه اختلال شخصیت وسواسی و اختلال وسواس فکری - جبری با گروه سالم مقایسه شد. در پژوهش حاضر، بیماران مبتلابه اختلال شخصیت وسواسی، اختلال وسواس فکری - جبری و گروه سالم در یک مجموعه ارزیابی های عصب شناختی بررسی شدند. نتایج تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد که افراد مبتلابه اختلال شخصیت وسواسی و اختلال وسواس فکری - جبری تفاوت معناداری در ارزیابی های عصب شناختی از انعطاف پذیری شناختی، حل مساله و حافظه ی کاری دارند. این نتایج نشان دهنده ی نقص در انعطاف پذیری شناختی، حل مساله و حافظه ی کاری در این بیماران هست.درحالی که الگوی اختلالات عصب شناختی در این دو اختلال متفاوت هست.

آمار یکساله:  

بازدید 440

دانلود 233 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسنده: 

RAVANSHAD SH. | GHOREESHI N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  32
تعامل: 
 • بازدید: 

  1365
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

BACKGROUND: ALTHOUGH SEXUAL DYSFUNCTION IS A COMMON PROBLEM IN PATIENTS WITH obsessive-compulsive disorder (OCD), THERE ARE SPARSE CLINICAL RESEARCH ON THE STUDY OF THE CORRELATION BETWEEN OCD SUBTYPES AND DIFFERENT PHASES OF SEXUAL RESPONSE CYCLE. THIS STUDY WAS UNDERTAKEN TO ASSESS SEXUAL FUNCTION AND ITS DIFFERENT PHASES IN A GROUP OF IRANIAN PATIENTS WITH OCD.METHODS: THIS WAS A DESCRIPTIVE CROSS-SECTIONAL STUDY. THE SUBJECTS CONSISTED OF 56 MARRIED OCD PATIENTS (36 FEMALE, 20 MALE) WHO SUFFERED FROM OCD ACCORDING TO A PSYCHIATRIC INTERVIEW AND DSM-IV QUESTIONNAIRE BASED ON STRUCTURED CLINICAL INTERVIEW FOR DSM (SCID). PATIENTS WERE BETWEEN 18 TO 50 YEAR AGE THAT HAD BEEN REFERRED TO THE OUTPATIENT CLINIC OF ROOZBEH PSYCHIATRIC HOSPITAL AND 3 PRIVATE PSYCHIATRIC CLINICS IN TEHRAN (FROM SEPTEMBER 2011 TO FEBRUARY 2013). FIVE QUESTIONNAIRES WERE USED IN THIS STUDY: IRANIAN VALIDATED FORM OF FEMALE SEXUAL FUNCTION INDEX (FSFI), INTERNATIONAL INDEX OF ERECTILE FUNCTION (IIEF), MAUDSLEY OBSESSIONAL compulsive INVENTORY (MOC), obsessive compulsive INVENTORY-REVISED (OCI-R) AND A QUESTIONNAIRE WHICH HAS PROVIDED DEMOGRAPHIC DATA AND OTHER RELEVANT INFORMATION REGARDING SEXUAL FUNCTION AND OCD.RESULTS: THE PREVALENCE OF SEXUAL DYSFUNCTION AMONG FEMALE WAS 80.6% AND THE FREQUENCY OF disorderS IN DIFFERENT SUBSCALES OF FSFI INCLUDING SEXUAL DESIRE, SEXUAL AROUSAL, LUBRICATION, ORGASM, SATISFACTION AND SEXUAL PAIN WERE 50%, 58.3%, 36.1%, 44.4%, 41.7% AND 52.8% RESPECTIVELY. SEXUAL disorder IS REPORTED IN 25% OF MALE OCD PATIENTS WHICH SUBSCALES’ EVALUATION OF LLEF SHOWS LOW SEXUAL DESIRE IN 10%, ERECTILE disorder IN 20%, ORGASMIC disorder IN 25%, SEXUAL DISSATISFACTION IN 40% AND 50% DECREASED IN THE TOTAL SORE OF IIEF. MOREOVER, THE CORRELATION COEFFICIENTS BETWEEN THE TOTAL SCORE OF OCI-R WITH ERECTILE AND SATISFACTION SUBSCALES OF IIEF WERE STATISTICALLY SIGNIFICANT. THE SCORE OF WASHING SUBSCALE IN OCI-R AND SEXUAL SATISFACTION WAS SIGNIFICANTLY CORRELATED.CONCLUSION: HIGH PREVALENCE OF SEXUAL DYSFUNCTION IN OCD WOMEN AND SIGNIFICANT CORRELATION BETWEEN MALE SEXUAL DYSFUNCTION AND OCD (R=-481.0 BETWEEN TOTAL SCORE OF OCI-R WITH ERECTILE DYSFUNCTION AND R=-458.0 BETWEEN TOTAL SCORE OF OCI-R AND SEXUAL SATISFACTION) COULD CONFIRM A RELATION BETWEEN OCD AND SEXUAL disorderS. SO, EVALUATION OF SEXUAL FUNCTION IN ALL PATIENTS WITH OCD IS RECOMMENDED.

آمار یکساله:  

بازدید 1365

دانلود 0
نویسندگان: 

نشریه: 

NEUROSCIENCE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  345
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  243-255
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2861
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2861

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

BEJEROT S. | NYLANDER L. | LINDSTORM E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  55
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  167-176
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7274
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7274

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

CURRENT NEUROPHARMACOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  29
 • بازدید: 

  23
 • دانلود: 

  1242
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 23

دانلود 1242 استناد 29 مرجع 0
litScript