نتایج جستجو

880

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

88

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  69
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  777-788
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  78
 • دانلود: 

  64
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 78

دانلود 64 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

حسینی احمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  288-298
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  762
 • دانلود: 

  252
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 762

دانلود 252 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2 (پیاپی 36)
 • صفحات: 

  1-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  23
 • دانلود: 

  65
چکیده: 

زنبورهای گال زای بلوط در میان زنجیره های غذایی در اکوسیستم جنگلی زاگرس وابستگی زیادی به این درختان دارند. زنبورهای گال زای زیر خانواده Cynipinae با دارا بودن 1380 گونه، مسبب ایجاد جذاب ترین گال های گیاهی با ساختاری بسیار پیچیده در دنیا هستند. در این پژوهش به منظور بررسی پراکنش و تنوع گونه ای زنبورهای گال زای بلوط، نمونه برداری از گال ها با توجه به جمع آوری نسل جنسی و غیرجنسی زنبورهای گال زای بلوط به ترتیب در اردیبهشت و مهرماه سال 1398 انجام شد. گال های جمع آوری شده از مناطق قاسم رش، شلماش و کانی رش در داخل پاکت های کاغذی به آزمایشگاه منتقل شدند. از هر نوع گال 50 عدد به-طور مجزا جمع آوری و در ظروف پرورش که با تور بسته و امکان تهویه مناسب هم داشت، قرار داده شد. حشرات خارج شده از گال ها بر اساس خانواده، جنس و گونه شناسایی شدند. شاخص های تنوع و یکنواختی شانن و سیمسون و همچنین غنای گونه-ای نیز محاسبه شدند. در این بررسی تعداد 22گونه زنبور گال زا متعلق به جنس-های Andricus، Chilaspis، Cynips و Neuroterus (5 گونه نسل جنسی در بهار و 17 گونه نسل غیرجنسی در تابستان-پاییز) شناسایی شدند. از مناطق قاسم رش، شلماش و کانی رش به ترتیب 18، 14 و 15 گونه زنبور گال زای بلوط جمع آوری شد. بیشترین فراوانی در تمامی مناطق مربوط به گونه Neuroterus numismalis بود. بیشترین غنای گونه ای زنبورهای گال زای بلوط در منطقه قاسم رش به ثبت رسید. شاخص های تنوع گونه ای و یکنواختی محاسبه شده در تمامی مناطق یکسان و از اختلاف معنی داری برخوردار نبودند.

آمار یکساله:  

بازدید 23

دانلود 65 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  55-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  653
 • دانلود: 

  256
چکیده: 

بذر بلوط به دلیل داشتن مواد غذایی فراوان، تا حد زیادی پیش و پس از ریزش در معرض حمله ی سخت بالپوشان، بال پولکداران و دیگر حشرات قرار می گیرد. پژوهش حاضر به منظور بررسیتأثیر خسارت حشرات بذرخوار بلوط بر زادآوری بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl. ) در جنگل های بلوط شهرستانایلام (دره ی ارغوان) انجام گرفت. به این منظور در شش نقطه ی مختلف (در جهت جنوبی و طبقات مختلف ارتفاعی)، بذور درختان بلوط جمع آوری شد. بذور جمع آوری شده (در هر طبقه ی ارتفاعی 10 پایه بلوط و از هر پایه 100 بذر) به آزمایشگاه انتقال یافت و پس از توزین با ترازوی دیجیتالی، به منظور زمستان گذرانی آفات بذرخوار در درون ظروف پلاستیکی قرار داده شد. تعداد دیگری از بذور آلوده و سالم جمع آوری شده نیز به منظور بررسی تأثیر آفات بر قدرت جوانه زنی آنها در نهالستان کشت شدند. نتایج این تحقیق نشان داد که در منطقه ی تحت بررسی دو آفت بذرخوار بلوط به نام هایسرخرطومی بذرخوار بلوط (Curculio glandium Marsham) و پروانه ی بذرخوار بلوط (Cydia fagiglandana Zeller) به بذور درختان بلوط خسارت می زنند. خسارت سرخرطومی بذرخوار 9/71 درصد و خسارت پروانه ی بذرخوار 1/28 درصد بود. بیشترین و کمترین آلودگی به آفات بذرخوار به ترتیب در طبقه های ارتفاعی 1900 و 1700 متری از سطح دریا بود. درصد جوانه زنی بذور سالم 8/74 و درصد جوانه زنی بذور آفت زده 2/25 به ثبت رسید. درصد آلودگی بذور ریخته شده در زیر درختان 4/60 و درصد آلودگی بذور آلوده روی تاج درختان 6/39 بود. همچنین بذور سالم میانگین وزنی بیشتری از بذور آلوده در سطح 5 درصد داشتند؛ بنابراین در هنگام کاشت بذر بلوط باید از کاشت بذرهایی که از ارتفاعات بالا جمع آوری می شوند و علائم و نشانه های آفات بذرخوار را دارند اجتناب کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 653

دانلود 256 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

khabazi Mostafa | khabazi Mostafa

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  66-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15068
 • دانلود: 

  4594
چکیده: 

oak forests of Zagros mountainous ridge, provide important ecosystem services that play a major role in local communities' survival. Nearly all communities in the vicinity of these valuable forested areas are dependent on the ecosystem services from different views like water, fuel, and husbandry. Different factors like human activities, miss management, climate change, oak roller moth population outbreak threat these valuable ecosystems survival and sustaining. To document the effect of these factors on the canopy covers change during recent years, we used ASTER satellite data and NDVI algorithm to document Kamfirouze oak forests canopy cover changes. Our analysis indicates that in spite of an increase in planted lands (29. 35%) in recent decades, the total area of these forests decreased by 15. 1 percent and bare lands area has been decreased by up to 7. 5% as well. Decreasing trend of the forest canopy cover can be related to the land-use change as the most important factor as well as other factors like illegal timber consumption in the area. The overall finding of this project confirms a more than 10 percent decrease in recent years.

آمار یکساله:  

بازدید 15068

دانلود 4594 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  415-428
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  274
 • دانلود: 

  177
چکیده: 

جنگل های زاگرس با وسعتی بالغ بر شش میلیون هکتار از جنبه های متعدد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی حائز اهمیت هستند که از این مقدار بیش از یک میلیون هکتار دچار خشکیدگی شده است. این تحقیق با انتخاب شش رویشگاه در ارتفاع و جهت شیب متفاوت و بررسی 30 درخت در هر سایت انجام گرفت. نمونه برداری در هر نقطه از یک سطح مشخص با وسعت تقریبی 20 هکتار در ماه های خرداد و مهر انجام گرفت و 20 پارامتر عنصری اندازه گیری شد. به منظور بررسی ارتباط یونومیک و زوال بلوط، پایه های بلوط بر اساس ظاهر شادابی به سه گروه پایه های سالم، در معرض خطر و آسیب دیده دسته بندی شدند. نتایج آنالیز واریانس ویژگی های یونومیک براساس سه عامل فصل، منطقه و شاخص سلامت تاج بیانگر تفاوت معنی دار تعدادی از عناصر از جمله N، P، C، K، C/P، C/K، Fe، Ca، Mg، Na، Cu، Mn، Zn، Si برگ در دو فصل بهار و پاییز بود (05/0P<). همچنین تفاوت معنی داری در میان شش رویشگاه بررسی شده از نظر مقدار C، C/P، Ca، Mg، Cu، Mn، Ni مشاهده شد. از نظر شاخص سلامت نیز در مقدار N، P، C/P، K/P، N/K، C/N تفاوت معنی دار مشاهده شد. نتایج حاصل از تجزیه به مؤلفه های اصلی کلیه ی صفات مورد بررسی نیز حاکی از آن بود که می توان از صفاتی که بیشترین تأثیر را در تبیین مؤلفه ی اول دارند، به عنوان عوامل تشخیص زوال استفاده کرد. تحقیق حاضر برآورد دقیقی از ویژگی های یونومیک در بلوط ایرانی را ارائه داده است تا بتوان در قدم بعد راهکارهای مناسب برای افزایش توان مقابله ی گونه های بلوط در برابر ناملایمات محیطی را ارائه کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 274

دانلود 177 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  56
 • صفحات: 

  193-206
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  347
 • دانلود: 

  70
چکیده: 

درختان جنگلی در نتیجه عوامل مختلفی بر خاک زیر سایه انداز خود تاثیرگذار هستند. مطالعه ارتباط میان درختان و خاک یکی از عوامل اساسی در مدیریت و آمایش جنگل هاست. اکوسیستم جنگلی زاگرس یکی از مهم ترین اکوسیستم های جنگلی در حال تخریب در ایران است. بلوط ایرانی (Quercus brantii) مهم ترین گونه درختی این جنگل هاست. این مطالعه به منظور بررسی اثر درخت بلوط بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک سایه انداز در سه منطقه جنگلی اطراف یاسوج صورت گرفت. این تحقیق با استفاده از یک طرح فاکتوریل 2×3×3 (3 عمق، 3 منطقه و 2 فاصله) و در قالب طرح کاملا تصادفی در 4 تکرار انجام شد. نمونه های خاک از 3 عمق 20-0، 40-20 و 60-40 سانتی متری در زیر و خارج سایه انداز برداشته شد. بر اساس نتایج به دست آمده درخت بلوط در اکثر موارد موجب افزایش معنی دار کربن آلی، نیتروژن کل، فسفر قابل جذب، پتاسیم تبادلی، هدایت الکتریکی، آهن، منگنز و روی گردیده و بر میزان pH، کربنات کلسیم معادل و مس کاهش معنی داری داشته است. بر اساس این نتایج تاج پوشش این درخت بر بافت خاک اثر معنی داری نداشته است. با توجه به آثار ذکر شده مشخص می شود که حضور این درختان عامل مهمی در تغییر خصوصیات خاک این جنگل ها بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 347

دانلود 70 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

YAZDIAN F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  307-312
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  57957
 • دانلود: 

  20051
چکیده: 

This study is based on extensive field operations in the Zagros-Arasbaran and Hyrcanian habitats been the aim of determining the types and range physiographic of forest oak trees and their diversity has been identified.Accordingly, a total of 8 species of oak forest types have been identified as the main species. Quercus Persica Zohary,, Q. infectoria Oliv, Q.libani Oliv Q.magnosquamata Djavanchire in the Zagros habitat.Q.castaneifolia CAM, Q.macrantera Fisch, Q.iberica Krassi in the Hyrcanin habitat and Q.macrantera Fisch Q.komarovii Camus Arasbaran in the Arasbaran habitat. The results also showed that the total area of oak forest is 5785760 hectares in Iran that about 98 percent of its habitat is located in the Zagros. Iran oak forests are in Kerishan Mountain in Arasbaran habitat for highest latitude (fig: 1) and eastern longitude of oak forest growth in Ashkhane Mountain (Khorasan province) and the lowet alititud of oak forest growth in Parishan mountain (Fars province). About 88 oak forest type identified that there are about 30 type for Zagros habitate and 35 type for Hyrcanian habitate and 23 type for arasbaran habitate. The forests are growing in the range 350 to 2000 mm of rainfall in the hyrcanian region and about 300 to 500 mm in Arsbarn and 300 to 900 mm in the Zagros region. At least the habitat maps for oak forests in Iran prepared and published they are with 1: 250000 scales for zagrous and 1: 50000 scale for Hyrcany and Arasbaran habitat.

آمار یکساله:  

بازدید 57957

دانلود 20051 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  1 (پیاپی 33)
 • صفحات: 

  107-123
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  253
 • دانلود: 

  152
چکیده: 

پوشش جنگلی زاگرس یکی از مهمترین اجزای اکوسیستم زاگرس بوده که نقش مهمی در حفاظت آب و خاک این منطقه ایفا می کند. خشکسالی به عنوان یکی از مخاطرات اقلیم شناختی، می تواند تأثیرات چشم گیری روی پوشش جنگلی داشته باشد. ازاین رو آشکارسازی پویایی مکانی جنگل در پاسخ به خشکسالی بسیار مهم است. هدف اساسی این تحقیق آشکارسازی پویایی مکانی پوشش جنگلی لرستان در پاسخ به تغییرات سالانه خشکسالی است. در این راستا مقادیر شاخص بارزشده پوشش گیاهی (EVI) از تصاویر لندست 5 و 8 برای دوره آماری 2000-2017 استخراج گردید. شاخص بارش استاندارد شده (SPI)، برای دوره آماری مذکور با استفاده از آمار بارش ماهانه 9 ایستگاه سینوپتیک منطقه محاسبه شد. با استفاده از تحلیل همبستگی مکانی ارتباط بین مساحت سالانه پوشش جنگلی و شاحص خشکسالی بررسی شد و در نهایت تابع حساسیت تغییرات مکانی پوشش جنگلی با برازش یک مدل خطی به دست آمد. نتایج حاصل از نمونه برداری های میدانی نشان داد که آستانه EVI > 0. 4 را می توان به عنوان آستانه پوشش جنگلی استان در نظر گرفت. تحلیل همبستگی بیانگر آن بود که سری زمانی 18 ساله پوشش جنگلی، 68/0 با شاخص SPI همبستگی داشته است که این میزان همبستگی در سطح اطمینان 95/0 معنی دار بوده است. نتایج حاصل از توسعه تابع حساسیت به تغییرات شاخص SPI بیانگر آن بود که پهنه پوشش جنگلی دارای آستانه سبزینگی تعیین شده، حساسیت قابل توجهی به خشکسالی دارد، به نحوی که به ازای هر 1/0 واحد تغییر در شاخص SPI میزان مساحت پهنه پوشش جنگلی 14880 هکتار در همان جهت تغییر خواهد کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 253

دانلود 152 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

RAHIMI NEZHAD A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  1470
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

THE SPECIES COMPOSITION OF PLANT COMMUNITIES IS INFLUENCED BY THE INTERACTION OF DISTURBANCES AND ENVIRONMENTAL FACTORS. THIS STUDY EXAMINED THE EFFECT OF ENVIRONMENTAL FACTORS AND DISTURBANCE (GRAZING AND FIRE) ON PLANT SPECIES COMPOSITION OF oak (QUERCUS BRANTII LINDL.) WOODLANDS IN WESTERN IRAN. VEGETATION AND SOIL AND OTHER ENVIRONMENTAL VARIABLES WERE MEASURED IN 77 SAMPLE PLOTS DISTRIBUTED AMONG IN VARIOUS DISTURBANCE CLASSES. CANONICAL CORRESPONDENCE ANALYSIS, COMBINED WITH FORWARD SELECTION WAS USED FOR DATA ANALYSIS. FOR EACH VARIABLE, THE GROSS AND NET EFFECT ON PLANT SPECIES COMPOSITION WAS CALCULATED. NUMERICAL INDEX WERE APPLIED TO ASSESS PLANT DIVERSITY OF VEGETATION UNITS. DISTURBANCE AND ENVIRONMENTAL VARIABLES EXPLAINED 24.9% OF THE TOTAL VARIATION IN SPECIES DATA AND DISTURBANCES ARE DOMINANT CAUSATIVE FACTORS FOR THE SPECIES COMPOSITION. OUR RESULTS SHOW THAT DISTURBANCES IN THE oak WOODLANDS OF THE STUDY ALTER THE PLANT SPECIES COMPOSITION IN PREDICTABLE WAYS.

آمار یکساله:  

بازدید 1470

دانلود 0
litScript