نتایج جستجو

4670

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

467

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  69
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  777-788
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  78
 • دانلود: 

  64
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 78

دانلود 64 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

YAZDIAN F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  307-312
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  57957
 • دانلود: 

  20051
چکیده: 

This study is based on extensive field operations in the Zagros-Arasbaran and Hyrcanian habitats been the aim of determining the types and range physiographic of forest oak trees and their diversity has been identified.Accordingly, a total of 8 species of oak forest types have been identified as the main species. Quercus Persica Zohary,, Q. infectoria Oliv, Q.libani Oliv Q.magnosquamata Djavanchire in the Zagros habitat.Q.castaneifolia CAM, Q.macrantera Fisch, Q.iberica Krassi in the Hyrcanin habitat and Q.macrantera Fisch Q.komarovii Camus Arasbaran in the Arasbaran habitat. The results also showed that the total area of oak forest is 5785760 hectares in Iran that about 98 percent of its habitat is located in the Zagros. Iran oak forests are in Kerishan Mountain in Arasbaran habitat for highest latitude (fig: 1) and eastern longitude of oak forest growth in Ashkhane Mountain (Khorasan province) and the lowet alititud of oak forest growth in Parishan mountain (Fars province). About 88 oak forest type identified that there are about 30 type for Zagros habitate and 35 type for Hyrcanian habitate and 23 type for arasbaran habitate. The forests are growing in the range 350 to 2000 mm of rainfall in the hyrcanian region and about 300 to 500 mm in Arsbarn and 300 to 900 mm in the Zagros region. At least the habitat maps for oak forests in Iran prepared and published they are with 1: 250000 scales for zagrous and 1: 50000 scale for Hyrcany and Arasbaran habitat.

آمار یکساله:  

بازدید 57957

دانلود 20051 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  1 (پیاپی 33)
 • صفحات: 

  107-123
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  253
 • دانلود: 

  152
چکیده: 

پوشش جنگلی زاگرس یکی از مهمترین اجزای اکوسیستم زاگرس بوده که نقش مهمی در حفاظت آب و خاک این منطقه ایفا می کند. خشکسالی به عنوان یکی از مخاطرات اقلیم شناختی، می تواند تأثیرات چشم گیری روی پوشش جنگلی داشته باشد. ازاین رو آشکارسازی پویایی مکانی جنگل در پاسخ به خشکسالی بسیار مهم است. هدف اساسی این تحقیق آشکارسازی پویایی مکانی پوشش جنگلی لرستان در پاسخ به تغییرات سالانه خشکسالی است. در این راستا مقادیر شاخص بارزشده پوشش گیاهی (EVI) از تصاویر لندست 5 و 8 برای دوره آماری 2000-2017 استخراج گردید. شاخص بارش استاندارد شده (SPI)، برای دوره آماری مذکور با استفاده از آمار بارش ماهانه 9 ایستگاه سینوپتیک منطقه محاسبه شد. با استفاده از تحلیل همبستگی مکانی ارتباط بین مساحت سالانه پوشش جنگلی و شاحص خشکسالی بررسی شد و در نهایت تابع حساسیت تغییرات مکانی پوشش جنگلی با برازش یک مدل خطی به دست آمد. نتایج حاصل از نمونه برداری های میدانی نشان داد که آستانه EVI > 0. 4 را می توان به عنوان آستانه پوشش جنگلی استان در نظر گرفت. تحلیل همبستگی بیانگر آن بود که سری زمانی 18 ساله پوشش جنگلی، 68/0 با شاخص SPI همبستگی داشته است که این میزان همبستگی در سطح اطمینان 95/0 معنی دار بوده است. نتایج حاصل از توسعه تابع حساسیت به تغییرات شاخص SPI بیانگر آن بود که پهنه پوشش جنگلی دارای آستانه سبزینگی تعیین شده، حساسیت قابل توجهی به خشکسالی دارد، به نحوی که به ازای هر 1/0 واحد تغییر در شاخص SPI میزان مساحت پهنه پوشش جنگلی 14880 هکتار در همان جهت تغییر خواهد کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 253

دانلود 152 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  606-616
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  276
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

به منظور بررسی کاربرد روش های عددی ریرفکشن و جک نایف درارزیابی غنای گونه ای جنگل های بلوط بانه استان کردستان، سه منطقه کمتردست خورده، تخریب متوسط و تخریب شدید انتخاب شدند. 3 قطعه جنگلی با شرایط فیزیوگرافی مشابه از هر منطقه انتخاب و در هر قطعه، 3 پلات 400 مترمربعی (برروی ترانسکت و در فاصله 100 متری) جهت برداشت اطلاعات فلورستیک پیاده شدند. در هر قطعه نمونه نوع و فراوانی گونه های علفی در 5 میکروپلات به ابعاد 5/1×5/1 متر مورد بررسی قرار گرفت. از روش های ریرفکشن و جک نایف در کنار شاخص های تعداد گونه؛ مارگالف و منهنیک استفاده شده و با آزمون توکی مورد مقایسه قرار گرفت. مقادیر میانگین شاخص مارگالف برای جنگل کمتر دست خورده، جنگل با تخریب متوسط و جنگل با تخریب شدید به ترتیب 254/6، 803/4، و 759/2 برآوردشد و میانگین شاخص منهینیک به ترتیب 628/1، 263/1 و794/0 بدست آمد و میانگین شاخص تعداد گونه به ترتیب 56/41، 11/32، 33/18 محاسبه شد. همچنین تفاوت معنی دار شاخص های فوق در بین سه تیمار مشاهده شد. همچنین مقدار غنای گونه ای برآوردشده به روش ریرفکشن برای جنگل کمتر دست-خورده، جنگل با تخریب متوسط و جنگل با تخریب شدید به ترتیب 56/40، 99/30، و 96/17 بود و مقدار غنای گونه ای به روش جک نایف برای تیمارها با استفاده از 9 پلات به ترتیب 149، 7/143، و 11/98 برآورد شد. به طورکلی با توجه به متفاوت بودن حجم نمونه ها روش های ریرفکشن و جک نایف می تواند برآورد دقیق تری از غنای گونه ای ارائه دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 276

دانلود 119 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  32
 • صفحات: 

  236-246
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  832
 • دانلود: 

  262
چکیده: 

در طی سالیان اخیر پدیده زوال و خشکیدگی درختان بلوط در نواحی زاگرس مرکزی گسترش فراوانی داشته است. درختان بلوط ایرانی که گونه غالب جنگل های استان لرستان هستند، در اثر پدیده زوال دچار خشکیدگی شده و این امر سبب گردیده سطح وسیعی از جنگل های استان لرستان تخریب شوند. درختان بلوط دارای انواع مختلفی از ترکیبات ثانویه می باشند. این ترکیبات ثانویه درون برگ درختان به عنوان مکانیسم دفاعی در برابر شرایط تنش زا عمل می کنند. در این تحقیق به منظور بررسی تأثیر زوال بر روی ترکیبات ثانویه از قبیل میزان تانن کل، تانن متراکم، آنتی اکسیدان، قند نامحلول و قند محلول، نمونه هایی از برگ درختان سالم و درختان مبتلابه زوال در سه منطقه میانکوه، مله شبان و ابوالوفاء در استان لرستان جمع آوری گردید. پس از انجام مراحل آزمایشگاهی مختلف، آنالیز داده های به دست آمده، در قالب طرح فاکتوریل و آزمون تی مستقل با استفاده نرم افزار SPSS انجام گرفت. نتایج بررسی نشان داد که میزان تانن کل، قند نامحلول، قند اصلی محلول، تانن متراکم، در پایه های مبتلا به زوال و پایه های سالم در مناطق میانکوه، مله شبان و ابوالوفاء تفاوت معنی داری داشته ولی میزان آنتی اکسیدان تفاوت معنی داری را نشان نداد. همچنین میزان تانن متراکم تفاوت معنی داری را در مناطق مورد بررسی نشان داد. با توجه به نتایج این بررسی می توان بیان کرد که شرایط تنش زا مانند زوال، سبب ایجاد تغییر در مقدار ترکیبات ثانویه در برگ درختان بلوط ایرانی می شوند که با بررسی این موضوع می توان به شیوع و کنترل شرایط تنش زا پی برد.

آمار یکساله:  

بازدید 832

دانلود 262 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  23-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  489
 • بازدید: 

  1138
 • دانلود: 

  225
چکیده: 

مطالعه ساختار جنگل، امروزه از مباحث مورد توجه و ضروری به ویژه در راستای اهداف جنگل شناسی نزدیک به طبیعت است. گرچه بررسی های ساختار جنگل به طور کلی در جنگل های کوهستانی و ارتفاعات فوقانی جنگل های شمال کاملا بدیع می باشد، ولی شناسایی ساختار توده های اوری به عنوان جنگل های حفاظتی واقع در شرایط سخت کلیماتیک و حساس، امری مهم و ضرورتی انکارناپذیر است. با آگاهی و مدیریت صحیح می توان زمینه استقرار یک زادآوری مناسب و پایداری این رویشگاه ها را برای نسل بعد فراهم نمود. در این پژوهش سه منطقه از رویشگاه های اوری که از تخریب کم تری برخوردار بودند در سطح ارتفاعات استان گلستان (منطقه درازنو، شیرین آباد و لوه) انتخاب و در هر رویشگاه چهار قطعه نمونه یک هکتاری (100×100 متر) به صورت انتخابی تعیین و اطلاعات مربوط به ساختار جنگل در این مناطق اندازه گیری و ثبت شد. در هر پلات به منظور بررسی زادآوری، 4 میکروپلات 225 مترمربعی (15×15 متر) در چهار گوشه پلات تعیین گردید. در داخل میکروپلات ها فراوانی زادآوری در کلاسه های قطری و ارتفاعی به تفکیک گونه ثبت گردید. در ضمن در هر یک از توده ها یک پلات مستطیل شکل به مساحت 1000 مترمربع (50×20 متر) به عنوان شاخص کل توده برای ترسیم ساختارهای افقی و عمودی انتخاب و در هر پلات همه درختان با ارتفاع بیش از 1.3 متر آماربرداری شدند. داده ها با از استفاده از نرم افزارهای مناسب (مانند Excel و (SPSS تجزیه و تحلیل و با استفاده از نرم افزار SVS، ساختار توده ها ترسیم شد. نتایج این پژوهش نشان داد که گونه اوری با حضور چشم گیر خود در رویشگاه 1 (منطقه درازنو - کردکوی) و رویشگاه 2 (ارتفاعات منطقه شیرین آباد-علی آباد) به عنوان گونه اصلی و غالب تیپ نمود می یابد. در رویشگاه 3 لوه، اوری به عنوان گونه همراه توده پراکنش دارد. توده اوری در رویشگاه 1 وضعیت بهتری نسبت به دو رویشگاه دیگر دارد به نحوی که در این رویشگاه، حداکثر تاج پوشش توده جنگلی 61 درصد (76.5 درصد سهم اوری و 23.5 درصد سهم سایر گونه ها)، سطح مقطع برابر سینه 42.12 مترمربع در هکتار، میانگین قطر برابر سینه توده 80 سانتی متر و میانگین ارتفاع درختان توده 14.5 متر به دست آمده است. نمودارهای توزیع تعداد در طبقات قطری توده ها نشانگر توده های ناهم سال منظم است ولی به جز رویشگاه 1، وضعیت دیگر رویشگاه ها از نظر زادآوری بسیار ضعیف و نگران کننده هستند. نتایج به دست آمده از آزمون F برای مقایسه میانگین های قطر برابر سینه، ارتفاع درختان، حجم سرپا و رویه زمینی رویشگاه های مورد مطالعه نشان داد که در سطح 5 درصد اختلاف معنی داری بین رویشگاه ها مشاهده می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1138

دانلود 225 استناد 489 مرجع 0
strs
نویسنده: 

ASEF M.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  22
تعامل: 
 • بازدید: 

  2520
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

ECTOMYCORRIZAL FUNGI ARE GROUP OF FUNGI THAT HAVE A SYMBIOTIC RELATIONSHIP WITH ROOT OF TREE AND SHRUBS. MOST OF forest TREES ARE DEPENDENT TO THIS RELATIONSHIP AND SURVIVAL AND GROWTH OF THEM, ESPECIALLY IN POOR SOIL, IS NOT POSSIBLE WITHOUT MYCORRHIZAL ASSOCIATION. …

آمار یکساله:  

بازدید 2520

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  285-294
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  163
 • دانلود: 

  34
چکیده: 

پژوهش حاضر به بررسی اجتماع بین سه گونه بلوط دارمازو (Quercus infectoria Oliv)، ویول (Quercus libani Oliv) و برودار (Quercus brantiiLindl) در ارتباط با ارتفاع از سطح دریا، شیب و جهت های جغرافیایی پرداخته است. منطقه مورد بررسی جنگل های بلوط شهرستان سردشت (منطقه ربط) به مساحت تقریبی 25000 هکتار است. روش آماربرداری ترانسکت خطی با طول ثابت 50 متر و فواصل 200 متر انتخاب شد. محاسبه اجتماع بین گونه های بلوط در کل منطقه و در طبقات فیزیوگرافی مختلف با محاسبه ضریب فی بین گونه ها انجام شد. به منظور تعیین همبستگی بین گونه ها از روش های خی دو و ضریب همبستگی کندال استفاده شد. نتایج حاکی از آن بود که بین بلوط برودار با بلوط های دارمازو و ویول در تمامی طبقات ارتفاعی اجتماع منفی وجود دارد، همچنین در جهت های مختلف جغرافیایی و طبقات شیب نیز به طور کلی شاهد اجتماع منفی بین بلوط برودار با دو گونه دیگر بلوط بودیم. این در حالیست که بین بلوط های دارمازو و ویول در بیشتر طبقات ارتفاع، جهت و شیب اجتماع مثبت وجود دارد. در کل منطقه نیز همانند طبقات فیزیوگرافی، بلوط برودار با بلوط های ویول و دارمازو اجتماع منفی داشته اما بین بلوط های دارمازو و ویول اجتماع مثبت وجود داشت. همچنین طبق نتایج روش های خی دو و ضریب همبستگی کندال، بین بلوط برودار با بلوط ویول همبستگی معنی دار و منفی وجود داشت که موید وجود اجتماع منفی بین این گونه ها در طبقات فیزیوگرافی و در منطقه است.

آمار یکساله:  

بازدید 163

دانلود 34 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  175-188
تعامل: 
 • استنادات: 

  491
 • بازدید: 

  910
 • دانلود: 

  179
چکیده: 

برای کسب اطلاعات مربوط به تنوع زیستی و به منظور مدیریت صحیح جنگل به شاخص هایی نیاز است که بتوانند با صرف کم ترین هزینه و زمان اطلاعات کافی را در رابطه با وضعیت فعلی ساختار جنگل و تغییرات آن ارایه دهند. در این پژوهش، ضمن معرفی برخی از شاخص های ساختار مکانی، ساختار گونه های راش و بلوط در بخش گرازبن جنگل خیرود مورد بررسی قرار گرفت. شاخص های به کار رفته در این پژوهش عبارتند از شاخص زاویه یکنواخت، شاخص اختلاط گونه ای، شاخص ابعاد قطر برابر سینه و شاخص اختلاف قطر برابر سینه که به بررسی موقعیت مکانی، چیدمان گونه های مختلف و وضعیت قطری بین درختان همسایه می پردازند. به این منظور با استفاده از نرم افزار(ver.1.3)  Crancod تعداد 2149 گروه ساختاری راش و 357 گروه ساختاری بلوط بررسی شد. میانگین شاخص های ذکر شده برای گونه راش به ترتیب برابر با 0.58، 0.27، 0.53 و0.45  و برای گونه بلوط به ترتیب برابر با 0.57، 0.74، 0.56 و 0.37 محاسبه گردید.شاخص اختلاط گونه ای، به خوبی نشان دهنده اختلاف دو گونه راش و بلوط می باشد، در حالی که شاخص های دیگر دارای ارزش هایی تقریبا یکسان می باشند. همچنین به منظور کمی سازی اختلاف ساختار بین دو گونه راش و بلوط از الگوریتم اختلاف مطلق استفاده گردید، که مقدار آن برای شاخص های یاد شده به ترتیب برابر با 8.8، 59.3، 6.2 و 19.2 درصد محاسبه شد. به علت توانایی این شاخص ها در نشان دادن تغییرات ساختار یک توده در طی زمان های مختلف و همچنین امکان مقایسه آن با توده های دیگر می توان از این شاخص ها به عنوان یک ابزار مناسب برای مدیریت پایدار استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 910

دانلود 179 استناد 491 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  4 (پیاپی 38)
 • صفحات: 

  637-649
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  129
 • دانلود: 

  44
چکیده: 

 سطح زیادی از جنگل های ایران در ناحیه ایرانی- تورانی قرار گرفته است. استفاده بی رویه از جنگل های این ناحیه در سالیان متمادی موجب شده که این جنگل های با ارزش به اکوسیستم های حساس و شکننده ای تبدیل شوند.مشخصه تاج پوشش به عنوان مهمترین مشخصه برای آگاهی از وضعیت کمی جنگل و بررسی و پایش تغییرات آن محسوب می شود. امروزه استفاده از عکس های هوایی با توجه به گستردگی، هزینه کم و سرعت عمل زیاد در مقایسه با عملیات زمینی، گسترش زیادی یافته است. بنابراین در این تحقیق سعی شده که با تفسیر رقومی- بصری عکس های هوایی و استفاده از آماربرداری صددرصد زمینی، تغییرات کمی ذخیره گاه بلوط سرسختی طی یک دوره زمانی50 ساله بررسی شود. بدین منظور عکس های هوایی دو دوره 1334 و 1374 ارتوفتو شد و تغییرات کمی طی این دو دوره با آماربرداری صددرصد که در سال 1386 انجام شد، مقایسه گردید. نتایج نشان داد که طی دوره 40 ساله اول، تاج پوشش 6 درصد کاهش یافته و از 41 درصد به 35 درصد رسیده است. ولی از سال 1374 درصد تاج پوشش با افزایش 5 درصدی که نتیجه مدیریت صحیح بوده به 40 درصد در سال 1386 رسیده است.

آمار یکساله:  

بازدید 129

دانلود 44 استناد 0 مرجع 3
litScript