نتایج جستجو

4857

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

486

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  66
 • صفحات: 

  203-213
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  874
 • دانلود: 

  296
چکیده: 

در این تحقیق شیر آجیلی پاستوریزه به عنوان یک محصول طعم دار جدید و فراسودمند با استفاده از شیر پاستوریزه %1.5 چربی، شکر، پودر وانیل، پایدارکننده تجاری GBavo و پودر آجیل با ترکیب مقدار مساوی از چهار مغز پسته، گردو، بادام و فندق تولید گردید. پاستوریزاسیون به روش کند و غیر مداوم انجام شد. پودرآجیل در سه سطح 2، 3 و 5 درصد و پایدارکننده در سه سطح 0.2، 0.3 و 0.4 استفاده گردید. نمونه ها تا 12 روز در 4 درجه سانتیگراد نگهداری شدند و خواص فیزیکو شیمیایی و حسی آنها در روزهای تولید، سوم، ششم، نهم و دوازدهم بررسی گردید. روند تغییرات اسیدیته نمونه ها در روز های نهم و دوازدهم، بر خلاف pH، افزایشی بود. مقدار پایدارکننده در کاهش دو فاز شدن شیر آجیلی پاستوریزه در مدت نگهداری تاثیر معنی داری (P<0.05) داشت. افزایش میزان آجیل تا روز سوم تولید بر روی طعم، احساس دهانی، رنگ و پذیرش کلی تاثیر مثبت داشته و از روز ششم تا پایان نگهداری روند منفی داشته است. با توجه به ویژگی های فیزیکو شیمیایی و حسی، قابلیت نگهداری نمونه ها در دمای 4oCحداقل به مدت 9 روز بود و در روز دوازدهم کلیه نمونه ها غیر قابل مصرف بودند. نمونه های حاوی 5 درصد آجیل و 0.4 درصد پایدارکننده و 3 درصد آجیل و 0.4 درصد پایدارکننده کیفیت حسی بالاتری داشتند.

آمار یکساله:  

بازدید 874

دانلود 296 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  215-227
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1158
 • دانلود: 

  194
چکیده: 

یکی از مهم ترین خواص حرارتی توده پسته پوست گیری نشده یعنی ضریب رسانش گرما به عنوان تابعی از دما و رطوبت مورد ارزیابی قرار گرفت. بازه رطوبتی دانه ها از %20.9 بر پایه وزن تر تا %51.8 (رطوبت هنگام برداشت) و بازه دمایی از 20 تا 40 درجه سلسیوس متغیر بود. به منظور اندازه گیری ضریب رسانش گرما در مواد کشاورزی نسبت به ساخت کاوشگر رسانش گرما اقدام گردید. با استفاده از کاوشگر مذکور که یک منبع خط گرما درون آن نصب گردیده است. ضریب رسانش گرما در حالت گذرا ضمن محاسبه شیب لحظه ای بیشینه تعیین گردید. ضریب رسانش گرما با افزایش رطوبت و دما به طور معنی داری افزایش یافت. به گونه ای که با افزایش رطوبت از %20.9 به %51.8، این ضریب به طور متوسط از 0.1145 به 0.1904 W/moC افزایش یافت. علاوه بر آن مشاهد گردید که با افزایش دما از 20 تا 40 درجه سلسیوس متوسط ضریب رسانش گرما از حداقل 0.1448 تا حداکثر 0.1585 W/moC متغیر بود. آزمایش ها روی دو رقم پسته (رقم اکبری و رقم کله قوچی) نشان داد که ضریب رسانش گرما در پسته رقم کله قوچی در سطح احتال %5 کوچکتر از رقم اکبری می باشد. برخی روابط رگرسیونی درجه دو از اثرات دما و رطوبت بر ضریب رسانش گرما ارایه گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 1158

دانلود 194 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ZOMORODIAN A.A. | TAVAKOLI R.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  259-265
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15174
 • دانلود: 

  24487
چکیده: 

The equilibrium moisture content is an important parameter for several post harvesting operations for pistachio nuts, such as drying processes and storage. In this research the adsorption and desorption equilibrium moisture content were determined for two major varieties of Iranian pistachios at 11 to 85 percent relative humidities and a constant temperature of 50°C. A significant hysteresis effect between the adsorption and desorption processes was observed statistically. For predicting the adsorption and desorption EMC, the Halsey model was found the most proper equation for adsorption processes for two varieties (Ohadi and Kalehghochi), whereas the Oswin and Smith models were most appropriate for Ohadi and Kalehghochi for desorption processes, respectively, at constant a temperature of 50°C.

آمار یکساله:  

بازدید 15174

دانلود 24487 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

SALEK ZAMANI M.

نشریه: 

STANDARD MONTHLY MAGAZINE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  104
 • صفحات: 

  24-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7415
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7415

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

SATIL F. | AZCAN N. | BASER K.H.C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  39
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  322-324
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5764
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5764

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

Mollaei Samane | Nazoori Fatemeh

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  16-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12019
 • دانلود: 

  7177
چکیده: 

In the resent years, unique insights have been gained into the possible role of the pistachio nut in maintaining health and preventing many diseases. Many studies have been carried out to evaluate the possible effect of nut intake on body composition, metabolic, inflammatory, and oxidative stress parameters. As pistachio nuts are so very rich in fat content that can be oxidized, their skin contains many antioxidants. The in vivo experiments carried out in humans on the impact of pistachio nuts on human health are reviewed in this study.

آمار یکساله:  

بازدید 12019

دانلود 7177 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

SAFARI M. | ALIZADEH H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  251-256
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15055
 • دانلود: 

  15843
چکیده: 

Iran annually exports considerable quantities of nuts such as almonds, hazelnuts, pistachios and walnuts. The fatty acid profile of these nut oils as an index of their quality was determined using gas chromatography. Results indicated that oleic acid (C18:1) was the major fatty acid in almonds (75.37%), hazelnuts (76.21%) and pistachios (60.49%) followed by linoleic acid (C18:2), whereas in walnuts, the main fatty acid was linoleic acid (49.84%) followed by oleic acid. However, in all cases palmitic acid (C16:0) was detected at a much lower level than those of oleic and linoleic acid (7.26, 5.29, 7.20, 9.23%, respectively).

آمار یکساله:  

بازدید 15055

دانلود 15843 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

kadhim Noor Ridha | CHEHRI KHOSROW

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1108-1113
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  25775
 • دانلود: 

  8136
چکیده: 

Stored nuts in the markets are naturally infected by different fungal species such as Aspergillus. The present study was carried out to evaluate the occurrence of toxicogenic A. flavus strains on nuts in Iraq. A total of 112 nuts samples including hazelnuts, pistachio, peanut, and walnut with typical symptoms of dark and green discolored lesions on kernels were collected from various markets in Baghdad. Strains of Aspergillus spp. isolated from nuts seeds and their morphological characterization was based on MEA, PDA, and CYA. The identification of A. flavus isolates were confirmed molecularly using primers T1/T2. A total of 25 fungal isolates belonged to Aspergillus species that were identified as A. niger (10), A. flavus (10), and A. japonicus (5). In molecular analysis, sequences of partial β-tubulin gene were blasted in GenBank to confirm morphological identification of A. flavus isolates. Aflatoxins (AFs) contamination of ten infected samples with A. flavus was evaluated using ELISA method. Natural occurrence of AFs could be detected in all tested samples, ranging from 6. 50– 74. 48 μ g/kg. Our results completed the previously data about genetic potential of AFs production of A. flavus strains in Iraq and revealed in infected nuts also can be one of the great concern in Iraq.

آمار یکساله:  

بازدید 25775

دانلود 8136 استناد 0 مرجع 3108
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  127-135
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  461
 • دانلود: 

  74
چکیده: 

بر اساس سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد فائو، ایران بزرگ ترن کشور تولید کننده پسته در جهان می باشد. در این تحقیق پسته خام واریته اوحدی انتخاب گردید و از روش ماندگاری به روش تهیه شده (ASLT) استفاده شد. ویژگی های حسی پسته شامل طعم، بافت و پذیرش کلی در21 ، 8 و کمتر از 2 درصد غلظت گاز اکسیژن و دمای نگهداری 5 ، 20 ، 35 و 45 درجه سانتی گراد در تناوب های زمانی 4 ، 6 ، 8 ، 10 و 12 هفته ای با استفاده از طرح آماری اسپلیت پلات مورد بررسی قرار گرفتند و زمان ماندگاری پسته تحت شرایط مختلف تخمین زده شد. نتایج تحقیق نشان داد که تغییرات طعم و بافت تحت تاثیر تمامی فاکتورهای مورد بررسی (دمای نگهداری، زمان نگهداری و درصد گاز اکسیژن) معنی دار می باشد. (P<0.05)، اما پذیرش کلی محصول فقط تحت فاکتور زمان نگهداری معنی دار است (P<0.05). بیشترین زمان ماندگار برای پسته خاک خشک تحت شرایط 5 درجه سانتی گراد و کمتر از 2 درصد غلظت گاز اکسیژن بر اساس پذیرش کلی پانل ها به مدت 284 روز تعیین گردید و رگرسیون خطی تابع درجه بهترین به ارزش با R2 بیشتر از 98 درصد را در تمامی سطوح مختلف 21 ، 8 و کمتر از 2 درصد اکسیژن برای پسته خام خشک داشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 461

دانلود 74 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

RAMGOPAL M. | SAISUSHMA C. | ATTITALLA I.H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  432-438
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7561
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7561

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript