نتایج جستجو

3314

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

332

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

SHUKLA A.K. | DWIVEDI B.S. | SINGH V.K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  11-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3008
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3008

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

WOJCIK P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  201-218
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7778
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7778

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  70
 • صفحات: 

  127-155
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  159
 • دانلود: 

  28
چکیده: 

در این مقاله رفتار مصرف کنندگان شهری و روستایی به تفکیک دوره های بلندمدت و کوتاه مدت برای دوره زمانی (1360-84) با استفاده از کششهای مواد مغذی مورد بررسی قرار گرفته است. برای محاسبه کششهای مواد مغذی از مدل تقاضای هوانگ - لین  (Huang and Lin, 2001) و فناوری مصرف لن - کستر استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد جامعه شهری تقریبا حساسیت بیشتری نسبت به تغییرات قیمتی مواد غذایی در مقایسه با جامعه روستایی از خود نشان می دهد. بر اساس کششهای درآمدی زیرگروه های مواد غذایی توصیه می شود یارانه «نان، غلات و فرآورده های آن» و «شیر و فرآورده های آن و تخم مرغ» در راستای ارتقای کیفی الگوی مصرفی خانوارهای شهری و روستایی با روند فعلی ادامه یابد. کشش قیمتی زیرگروه گوشت در جامعه شهری بالاترین کمیت را دارد و با توجه به آثار ناشی از عدم مصرف آن حمایت دولت ضرورت می یابد. در جامعه روستایی این موضوع برای گروه «نان، غلات و فرآورده های آن» صادق است. نتایج حاصل از کششهای درآمدی مواد مغذی نشان می دهد که افزایش مخارج صرف شده برای هر زیرگروه از مواد خوراکی منجر به افزایش مصرف مواد مغذی می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 159

دانلود 28 استناد 1 مرجع 3
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

AZHDARPOOR A. | MOHAMMADI P. | DEHGHANI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16866
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

Discharging wastewater contaminated with nitrogen and phosphorus compounds (nutrients) can be harmful to both human health and the environment. The present study investigated the efficiency of removing total nitrogen, total phosphate, and chemical oxygen demand using a novel reactor design. The reactor was an anaerobic-anoxic/aerobic sequencing batch reactor with continuous influent and discontinuous outlet. The operation consisted of four phases. Phases 3 and 4 had mixing cycles, whereas phases 1 and 2 only had aeration, settling, and discharge cycles. Phase 4 was the most effective. The average removal efficiencies for chemical oxygen demand, NH4 +, total nitrogen, and total phosphate in Phase 4 were 92, 91, 86, and 85 %, respectively. This phase comprised 225 min of intermittent aeration time, 165 min of intermittent mixing time, and 90 min of settling and discharge. In addition to high efficiency in nutrient removal, the reactor had other advantages, including continuous flow and performance in all phases.

آمار یکساله:  

بازدید 16866

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

GUNALAN B. | NINA TABITHA S.

نشریه: 

AGRICULTURAL SCIENCES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  124-131
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  9144
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9144

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

DE FATIMA TAVARES LAENE | XAVIER DE CARVALHO ANDRE MUNDSTOCK | BROGLIATO CAMARGO LUIS GUSTAVO | DE FATIMA PEREIRA SAMARINA GABRIELE | CARDOSO IRENE MARIA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  89-98
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12152
 • دانلود: 

  6483
چکیده: 

Purpose Silicate rock powders have been appointed as possible nutrient alternative sources which might enhance the agriculturalsector sustainability. However, the application of those materials directly in soil presents as main limitations the lowcontent and solubility of the mineral nutrient sources. In this perspective, the aim of the present study was to evaluate, in abioweathering perspective, the conjunct application potential of phonolite with organic composts over the nutrients releasein soil, as well as the production and nutrition of brachiaria grass (Urochloa decumbens). In addition, it was sought to assessthe composting process effectiveness in improving the nutrient release from this rock. Method An experiment was conducted with five treatments (control; enriched compost with powder rock at 10%; mixedcompost with powder rock at 10%; solely powder rock; solely compost) and four repetitions. Results The alternative sources positively influenced the productivity, as well as the K and Si contents at the aerial part ofthe brachiaria grass and the nutrient release in soil. However, the conjunct applications of powder phonolite with organiccomposts were the source which the best promoted the total nutrient biorelease to soil. Conclusion Nevertheless, there was no evidence that the composting process promotes the phonolite bioweathering. On theother hand, the conjunct application of powder phonolite with organic composts, either as an initial component to the compostingpile or additive to the stabilized composts, is a strategy which enhances the nutrient biorelease of the mineral source.

آمار یکساله:  

بازدید 12152

دانلود 6483 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

MOLECULES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  105-105
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1718
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1718

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  11-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  833
 • دانلود: 

  184
چکیده: 

به منظور بررسی اثر کشت تلفیقی برنج و ماهی بر عملکرد برنج و غلظت قابل جذب عناصر غذایی، آزمایشی در نه مزرعه در سال زراعی 1391 در شهرستان های آستانه اشرفیه، تالش و اسالم در استان گیلان انجام شد. بعد از آماده سازی زمین و انتقال نشا ها به زمین و زمانی که ارتفاع آب به 15 سانتی متر رسید اقدام به رها سازی بچه ماهی ها در مزرعه شد. کشت و کار مزارع توسط کشاورزان و تحت شرایط محلی انجام شد. در مزارع، یک کرت به ابعاد 100 متر مربع به عنوان کرت شاهد در نظر گرفته شد (از ورود ماهی به کرت شاهد جلوگیری به عمل آمد). نمونه برداری در هنگام برداشت محصول برنج از خاک و گیاه انجام شد. وزن خشک اندام هوایی، ارتفاع و عملکرد دانه اندازه گیری شد. غلظت قابل جذب عناصر غذایی نیتروژن، فسفر و پتاسیم و مقدار جذب آنها توسط گیاه اندازه گیری گردید. نتایج آزمون t نشان داد که افزایش معنی دار غلظت ازت، فسفر، پتاسیم قابل جذب خاک در شرایط پرورش توأم ماهی و برنج نسبت به شاهد در سطح 5% خطا وجود داشت. عملکرد گیاه نسبت به شاهد افزایش نشان داد و مقدار جذب عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم توسط برنج در تیمار های کشت توأم برنج و ماهی نسبت به شاهد افزایش معنی دار نشان داد.

آمار یکساله:  

بازدید 833

دانلود 184 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

ADAMS C.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  74
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  9382
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9382

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

AYAT ELAHI S.M.T. | ANSARI MOGHADAM A.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  15-17
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20732
 • دانلود: 

  14619
چکیده: 

At present, there is no recommended nutrient intake table based on local data available for lactating women in Iran, and their nutrient intake are assessed by Recommended Dietary Allowance(RDA),which maybe misleading. The table of nutrient intake is presented based on a representative random sample of 266 lactating women residing in different geographic areas of Shiraz city (Iran). Subjects were visited at home in 1998 and their nutrients intake in the last 24 hour based on diet recall recorded using a structured questionnaire in a face to face interview by a trained member of the research team. The nutritional value of each nutrient was calculated and compared to RDA. Daily mean±SD of protein (gr), iron (mg), calcium (mg) and vitamin C (mg) intake in the subjects were estimated as 78.3±13.5, 12.8±3.5, 1053.8±281.5 ,053.8±281.5, 156.0±56.7 respectively. Protein and vitamin C intake were significantly higher, while iron and calcium intake were significantly lower than RDA in Shiraz lactating women. The results suggest that local recommended daily amount of nutrient intake for lactating women, as a more realistic table than RDA. The representativeness of our data together with their structural demographics as well as socioeconomic homogeneity with urban population of Iran suggest that the nutrient intake tables for Shiraz lactating women are likely to be generally applicable to urban lactating women in Iran.

آمار یکساله:  

بازدید 20732

دانلود 14619 استناد 0 مرجع 0
litScript