نتایج جستجو

28651

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2866

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3 (پیاپی 35)
 • صفحات: 

  1-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  100
 • دانلود: 

  30
چکیده: 

به منظور بررسی تأثیر کاهش غلظت نیتروژن محلول غذایی بر عملکرد و شاخص های رشدی کاهوی باترهد (. Lacttuca sativa L) در کشت شناور، آزمایشی در گلخانه های پژوهشی دانشگاه شهرکرد انجام شد. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تیمار و سه تکرار اجرا شد. بوته های کاهو در سیستم کشت شناوری حاوی محلول غذایی بوس (Both) که غلظت نیتروژن آن از 120 به 100، 80، 60 میلی گرم بر لیتر نیتروژن کاهش یافته بود، پرورش یافتند. هر واحد آزمایشی شامل 10 بوته کاهو بود که در استخرهای چوبی با ابعاد 15 (ارتفاع) ×50 (عرض) ×100 (طول) سانتی متر روی صفحات یونولیتی پرورش یافتند. نتایج نشان داد اختلاف معنی داری بین تیمارها در صفات تعداد برگ، وزن هد، وزن تر ریشه و محتوای نیتروژن، فسفر، پتاسیم و منیزیم برگ وجود نداشت، اما تفاوت های معنی داری بین تیمارها در صفات وزن خشک برگ و ریشه، طول و قطر ساقه، غلظت عناصر کلسیم برگ مشاهده شد. بیشترین وزن هد در تیمار 60 میلی گرم بر لیتر نیتروژن به دست آمد (326 گرم) که تفاوت معنی داری با وزن هد در سایر غلظت های نیتروژن نداشت. بیشترین وزن خشک برگ و ریشه و نیز طول و قطر ساقه در غلظت 100 میلی گرم بر لیتر نیتروژن مشاهده شد. نتایج نشان داد که کاهش غلظت نیتروژن محلول غذایی تا 60 میلی گرم بر لیتری تأثیری بر کاهش عملکرد کاهو نداشت.

آمار یکساله:  

بازدید 100

دانلود 30 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  59-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  32783
 • دانلود: 

  25405
چکیده: 

One of the main constraints inAloe vera production is poor information about optimum nutrients that are helpful for growth and production. The objective of this study was to optimize nutrient solution forAloe vera cultivation in soilless culture. Therefore, to determine the best nutrients the experiment was conducted in a greenhouse during 2011 in the Agricultural Faculty, University of Guilan, Rasht, Iran (37 o16’N). Experimental design was a completely randomized with three replications and each replication contained ten pots. Aloe (A. vera L.) sprouts were irrigated with nutrient solution containing different level of NO3, NH4 and potassium starting from March and harvesting took place during September. The research indicated that nutrient solution with the highest level of nitrogen increased Aloe vegetative growth without any negative effect on qualitative indices including Aloin, total phenol, total antioxidative activity and element contents; it was possible to produce the highest level of vegetative growth in Aloe vera.

آمار یکساله:  

بازدید 32783

دانلود 25405 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18693
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

The effects of zinc and cadmium on the growth, mineral composition (P, K, Ca, Mg, Fe, Zn, Mn, and Cu), and metal accumulation by lupine (bluebonnet, Lupinus uncinatus Schldl.) were investigated in a hydroponics experiment. Plants were exposed to increasing concentrations of Zn (0, 30, 40, and 50 mM) and Cd (0, 3, 4, and 5 mM) for 1 week. The species showed different patterns of metal accumulation and distribution in the plant parts, suggesting different mechanisms of metal tolerance for each metal. At the highest doses of Zn and Cd, the amounts of metals accumulated in roots, stems, and leaves were 1,289, 1,918, and 1,132 mg kg-1 dry matter and 2,467, 227, and 164 mg kg-1 dry matter, respectively. The shoot:root Zn ratios obtained for 50, 40, and 30 mM treatments were 2.36:1, 2.28:1, and 2.32:1, respectively, whereas the ratio in case of Cd remained <1 for the three Cd treatments. No significant effect on plant dry biomass was observed in either of the cases. Significant changes in plant mineral composition occurred, however, concentrations were generally above the deficiency levels. This suggests that this species may tolerate Cd without its hyperaccumulation and shows exclusion mechanism of Cd tolerance.

آمار یکساله:  

بازدید 18693

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1079-1090
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  666
 • دانلود: 

  171
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل مقاله های این شماره به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقالات به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 666

دانلود 171 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  237-247
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  24277
 • دانلود: 

  18514
چکیده: 

Aluminum toxicity is the most widespread form of metal toxicity to plants in soil acids, initially causing inhibition of root elongation and blocks absorption of water and nutrients.According to this fact that soybean has been widely used in industry, this study investigated the effects of aluminum toxicity on biochemical factors in two varieties of Williams and Katoul of soybean plant. The study was carried out in a randomized design with aluminium (0, 200, 500, 700mM) treatments and four replications in hydroponic culture. Results of biochemical tests showed that aluminum reduced the content of photosynthetic pigments, flavonoids, phenolic compounds, anthocyanins and reduced sugars in both cultivars of soybean. The proline content decreased with increasing aluminum in var. williams, but at var. katoul increased. It seems thatG. max var. katoul suffers less than var. Williams. As regards, proline accumulation under Al stress to be generally higher inG. max var. katoul, hence, these results suggest that var. katoul is more resistant than var. Williams.

آمار یکساله:  

بازدید 24277

دانلود 18514 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KOPP M.M. | PASSOS P.L. | VERNEUE R.S.

نشریه: 

COMUNICATA SCIENTIAE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  135-141
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5331
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5331

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

LEON A. | FREZZA D. | CHIESA A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  132-19
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2285
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2285

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  2 (پی آیند 71) در زراعت و باغبانی
 • صفحات: 

  12-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  327
 • دانلود: 

  30
چکیده: 

برای بررسی تاثیر pH محلول غذایی بر جذب آهن توسط چهاررقم انگور به نام های عسکری، رطبی، سیاه و ریش بابا، قلمه های ریشه دار شده این چهاررقم را در ماسه شسته شده کشت کرده و جهت اعمال تیمارها از محلول غذایی نیم غلظت هوگلند با چهارسطح pH، 6، 7، 8 و 9 استفاده شد. برای مقایسه اثر تیمارها صفات کلروفیل و سبزینگی برگ، وزن تر و خشک اندام هوایی، وزن تر ریشه، میزان آهن فعال و آهن کل ریشه، ساقه و برگ اندازه گیری شد. این پژوهش درسالهای 1381- 1380 در گلخانه و آزمایشگاه دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز و به صورت فاکتوریل 4×4 در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار به اجرا در آمد. نتایج این پژوهش نشان داد که افزایش pH و غلظت بی کربنات محلول غذایی به صورت معنی داری باعث کاهش کلروفیل و سبزینگی برگ هر چهار رقم شد. البته درهیچکدام از ارقام نشانه های کلروز مشاهده نگردید. وزن تر و خشک اندامهای هوایی هر چهاررقم در pH=7 بالاترین و در pH=9 کمترین مقدار بود. بالاترین میزان آهن فعال برگ در pH=6 و کمترین آن در تمام ارقام در تیمار pH=9 مشاهده شد. به این ترتیب مناسب ترین تیمار، pH=7 و مقاومترین رقم در برابر افزایش pH محیط رقم ریش بابا بود.

آمار یکساله:  

بازدید 327

دانلود 30 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

TAZUKE A. | WADA T.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  321-325
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4843
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4843

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

VALMORBIDA J. | BOARO C.S.F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  50
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  379-384
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6433
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6433

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript