نتایج جستجو

15476

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1548

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسنده: 

صلصالی مهوش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  67
 • دانلود: 

  31
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 67

دانلود 31
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  74
 • صفحات: 

  28-35
تعامل: 
 • استنادات: 

  489
 • بازدید: 

  924
 • دانلود: 

  948
چکیده: 

زمینه و هدف: اختلالات سلامت روانی، از معضلاتی هستند که در میان افراد شاغل در حرفه های یاری دهنده از جمله پرستاری به میزان زیادی مشاهده می شوند و می توانند موجب مشکلات روانی – اجتماعی زیادی شوند. لذا مطالعه حاضر به هدف تعیین وضعیت سلامت روانی کارکنان پرستاری انجام شد.روش بررسی: این مطالعه، یک پژوهش توصیفی از نوع مقطعی است که طی آن کلیه کارکنان پرستاری (92 نفر) بیمارستان فاطمه زهرا (س) نجف آباد به روش سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها به وسیله پرسشنامه مشخصات فردی و پرسشنامه نشانگان روانی (The Symptom Checklist-90-R) جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات به وسیله آمار توصیفی و آزمون های آنالیز واریانس و تی مستقل تحت نرم افزار SPSS ویرایش 11.5 انجام شد.یافته ها: نتایج نشان داد 81.1% کارکنان پرستاری از سلامت روان برخوردار بودند و 18.9% آنان در مواجهه با اختلالات روان از جمله 7.3% شکایات جسمانی، 5.8% افکار پارانوییدی و 5%اضطراب بوده اند.نتیجه گیری کلی: با توجه به یافته ها، توجه به سلامت روان کارکنان پرستاری جهت بهبود کیفیت مراقبت های پرستاری، ضروری است.

آمار یکساله:  

بازدید 924

دانلود 948 استناد 489 مرجع 0
نویسندگان: 

HARRIS A. | URSIN H. | MURISON R.

نشریه: 

PSYCHONEUROENDOCRINOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  322-330
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6718
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6718

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

ADEL MEHRABAN M. | MOLADOOST A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  40-48
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14142
 • دانلود: 

  6136
چکیده: 

Background: The main task of health managers is to select and hire efficient personnel and to retain them. Objectives: It is therefore necessary for managers to be aware of the status of their staffs. Due to the lack of access to information about nurses' retention rate in Iran, the researchers intended to design this study and perform it in public and private hospitals in Isfahan. Methods: This is a retrospective study based on information available in the past five years. In this study, in coordination with the competent authorities by completing a pre-prepared form, the necessary information was collected to measure the retention rate of nurses in public and private hospitals and the retention rate of nurses were calculated and reported. Results: The study showed that during the five years in 15 hospitals, in Isfahan form 2013-2017 totally 902 nurses had left their work in five years (89% women and 11% men), the majority of nurses were female (89%), the highest leaving was in 2013 (229 individuals) and the lowest leaving was in 2017 (125 individuals). Most of the departures in public hospitals were related to Completion of national academic obligations (58%), retirement (23. 4%), sickness absenteeism and maternity leave (20. 2%), resignation (16. 4%). and extrusion (3%). Most of the departures in private hospitals were due to resignation (31. 2%), sickness absenteeism and maternity leave (15. 4%), retirement (8. 2%), and extrusion (0. 4%). Also, the maximum retention in public centers was (95. 8%) and the minimum was in private hospitals (76%). Nurses' retention rate was increased from 2013 to 2017. Conclusion: Overall, the results of this study showed the large number of resignations in non-governmental centers indicate that nursing managers in these centers need to pay more attention to increasing job satisfaction and safety of nurses.

آمار یکساله:  

بازدید 14142

دانلود 6136 استناد 0 مرجع 1260
نشریه: 

آموزش پرستاری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  8-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  174
 • دانلود: 

  31
چکیده: 

مقدمه: آموزش بالینی یکی از اجزای اصلی برنامه های دانشجویان پرستاری می باشد و عدم کسب توانمندی های لازم در این حیطه از مشکلات دانش آموختگان این رشته تحصیلی است. بر همین اساس، ضرورت استفاده از روش های نوین آموزشی برای ارتقای کیفیت آموزش بالینی بیش از پیش دارای اهمیت می باشد. یکی از این راهکارها استفاده از روش مشارکت پرسنل پرستاری در امر آموزش بالینی است. این پژوهش درصدد شناسایی اثربخشی این روش بر کارآیی آموزش بالینی بر دانشجویان پرستاری و کاربرد نتایج در جهت حل مشکلات آموزش بالینی صورت گرفته است.روش: در این پژوهش تجربی، 40 نفر از دانشجویان پرستاری دوره کارآموزی عفونی به صورت تصادفی به دو گروه 20 نفره آزمون و شاهد تقسیم شدند. گروه آزمون روش مشارکت پرستاری و گروه شاهد آموزش های روتین را دریافت کردند. در پایان دوره کارآموزی مهارت های بالینی دانشجویان با استفاده از چک لیست بررسی گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی جداول توزیع فراوانی مطلق و نسبی، میانگین و انحراف معیار و جهت بررسی ارتباط بین متغیرها، از آزمون t و از نرم افزار SPSS v.16 استفاده شد.یافته ها: در این مطالعه، پژوهش در دو گروه آزمون و شاهد از نظر مشخصات دموگرافیکی همگن بودند. در این پژوهش سنی شرکت کننده ها 19.87، %65 مونث و %92.5 مجرد بودند. همچنین گروه آزمون در مهارت های بالینی از قبیل مهارت در دادن دارو، ارتباط با بیمار، رعایت نکات ایزولاسیون و پانسمان نمره بیشتری نسبت به گروه شاهد کسب نموده و اختلاف معناداری با گروه شاهد داشتند (p<0.05).نتیجه گیری: در روش مشارکت پرسنل پرستاری، فراگیران در داخل گروه و بین گروه، با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند و همکاری، اعتماد به نفس و درک آنها افزایش می یابد و میزان یادگیری با این شیوه بیشتر و کسب مهارت ها بهتر از کارآموزی روتین است. لذا اجرای این روش به شکل گسترده در حرفه پرستاری و دیگر رشته های علوم پزشکی توصیه می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 174

دانلود 31 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  51-59
تعامل: 
 • استنادات: 

  7
 • بازدید: 

  7276
 • دانلود: 

  5042
چکیده: 

مقدمه: فرسودگی شغلی از جمله خطرات شغلی است که در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است. این معضل علاوه بر بروز اثرات نامطلوب جسمی و عوارض روانی موجب کاهش کارآیی، از دست رفتن نیروی انسانی خصوصا در حرفه های خدمات انسانی می شود با توجه به نقش پرستاران در سیستم بهداشتی درمانی و لزوم انگیزه کاری بالای آنها برای ایجاد امنیت بهداشتی برای این قشر عظیم و مراجعین آنها، تحقیقی به منظور بررسی فرسودگی شغلی پرستاران بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، انجام شد.روش: این پژوهش یک تحقیق توصیفی از نوع مقطی و همبستگی است که روی 200 نفر از پرسنل پرستاری که بصورت چند مرحله ای احتمالی انتخاب شدند، انجام شد. در این تحقیق علاوه بر اریه اطلاعات مربوط به فراوانی متغیرهای فرسودگی با استفاده از آزمون های آماری، به توصیف همبستگی میان این متغیرها پرداخته شده است. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل دو پرسشنامه: ویژگی های دموگرافیک، پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ بود.یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که، از لحاظ دفعات و شدت فرسودگی شغلی در ابعاد خستگی هیجانی و مسخ شخصیت، بیشتر واحدهای مورد پژوهش در سطح پایین و در بعد عدم کارآیی فردی اکثریت در سطح بالا قرار داشتند. همین طور بین دفعات فرسودگی شغلی در بعد مسخ شخصیت و شدت فرسودگی شغلی در ابعاد خستگی هیجانی و مسخ شخصیت با سابقه کار ارتباط معنادار بود.نتیجه گیری: همان طور که نتایج تحقیق نشان داد هم از لحاظ شدت وهم دفعات، عدم کارایی فردی پرستاران بالا است که با نتایج تحقیق Lopez Franco و همکاران (2005) مطابقت دارد. میزان بالای فرسودگی شغلی در این بعد می توان نشان دهنده نگرش منفی نسبت به خود و حرفه خود و عدم تمایل وعلاقه و رضایت نسبت به شغل و کاهش اعتماد به نفس در افراد باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 7276

دانلود 5042 استناد 7 مرجع 5
strs
نویسندگان: 

KOIVULA M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  149-158
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6541
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6541

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  37
 • صفحات: 

  83-86
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  195
 • دانلود: 

  157
چکیده: 

سابقه و هدف: عفونت های بیمارستانی از مهم ترین عوامل ایجاد کننده مشکلات پزشکی، اجتماعی و اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. کاهش خطر ابتلا به عفونت و به کارگیری موازین پیشگیری به طور وضوح از حیطه مسوولیت ها و وظایف پرستاران و دانشجویان پرستاری است. بدین لحاظ پژوهش حاضر به منظور مقایسه میزان آگاهی دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی با پرسنل پرستاری شاغل در بیمارستان های آموزشی شهر ایلام در رابطه با کنترل عفونت های بیمارستانی در سال 1380 انجام گرفت.روش کار: در یک مطالعه توصیفی 116 دانشجو و پرسنل پرستاری با روش نمونه گیری سیستماتیک انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای حاوی 2 بخش مشخصات فردی و سوالات مربوط به آگاهی بود.یافته ها: اکثریت پرسنل (%75.9) و دانشجویان (%61.3) دارای آگاهی متوسط نسبت به کنترل عفونت های بیمارستانی بوده و اختلاف معنی داری بین دو گروه دیده نشد. بین جنس و میزان آگاهی دانشجو و پرسنل (P<0.001)، همچنین بین میزان آگاهی دانشجویان و سال تحصیلی (P<0.001)، بین بیمارستان محل کار و میانگین رتبه آگاهی پرسنل (P<0.01) اختلاف مشاهده شده معنی دار بود.نتیجه گیری: با توجه به اهمیت کنترل عفونت های بیمارستانی و اشاعه بهداشت در مراکز درمانی نیاز به آموزش بیشتر در این زمینه چه در دوران دانشجویی و چه در قالب برنامه های آموزش ضمن خدمت وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 195

دانلود 157 استناد 0 مرجع 3
نویسندگان: 

EBADI A.

نشریه: 

HAYAT

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-5
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  12541
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12541

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  2 (مسلسل 36)
 • صفحات: 

  42-49
تعامل: 
 • استنادات: 

  7
 • بازدید: 

  2778
 • دانلود: 

  1983
چکیده: 

مقدمه و هدف: فرسودگی شغلی به صورت احساس خستگی هیجانی، مسخ شخصیت و کاهش کفایت فردی تعریف می شود. فرسودگی شغلی پاسخ به استرس های مزمن کار است. پرسنل پرستاری به دلیل ماهیت حرفه خود مستعد فرسودگی شغلی هستند. هدف از مطالعه حاضر تعیین ارتباط استرس شغلی و فرسودگی شغلی در پرسنل پرستاری بیمارستان البرز کرج در سال 1387 بود.روش کار: این یک مطالعه ای توصیفی همبستگی بود که از روش نمونه گیری آسان استفاده شد و 90 نفر از پرسنل پرستاری بیمارستان البرز کرج در این مطالعه شرکت نمودند. اطلاعات توسط پرسشنامه خود گزارشی جمع آوری گردید. ابزار بکار رفته شامل: فرم اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ و پرسشنامه تنیدگی شغلی بود. داده ها توسط نرم افزار SPSS و با استفاده از آمار توصیفی، آزمون تی و آنالیز واریانس یکطرفه و کای دو تحلیل گردید.نتایج: یافته ها نشان داد که %86.7 از پرستاران استرس شغلی متوسط، %57.8 خستگی عاطفی متوسط، %52.2 مسخ شخصیت خفیف و 64.4% موفقیت فردی پایینی داشتند. ارتباط آماری معنی داری بین استرس شغلی با خستگی عاطفی (P= 0.036)، مسخ شخصیت (P= 0.000) و کفایت فردی (P= 0.003) وجود داشت.نتیجه نهایی: به نظر می رسد استرس شغلی اثر منفی بر فرسودگی شغلی دارد. مداخلاتی در جهت کاهش استرس شغلی و تقویت منابع مقابله با آن می تواند به کاهش فرسودگی شغلی در پرسنل پرستاری کمک نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 2778

دانلود 1983 استناد 7 مرجع 0
litScript