نتایج جستجو

2502

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

251

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  681-687
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1531
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1531

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  18-21
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  173
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 173 استناد 2 مرجع 0
نویسندگان: 

ROSENSTEIN A.H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  102
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  26-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5599
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5599

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  1825-1831
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  2091
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2091

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  40-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  593
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 593

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  361-367
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  2841
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2841

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

NURSING MANAGEMENT

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  48
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  26-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  2413
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2413

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  50
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  65-73
تعامل: 
 • استنادات: 

  57
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  2646
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 2646 استناد 57 مرجع 0
نویسندگان: 

EASTAUGH S.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  39-47
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3782
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3782

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

WESTMOREL D. | HAYS BEVELY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  172-177
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4377
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4377

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript