نتایج جستجو

371

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

38

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  49-57
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  126
 • دانلود: 

  76
چکیده: 

پروتئین ها مکان های خاصی از توالی های نوکلئیک اسید در ژنوم را تعیین و به آنها متصل می شوند. بنابراین شناسایی جایگاه اتصال از اهمیت به سزایی برخوردار است. در این تحقیق برای تشخیص جایگاه های اتصال پروتئین ها به توالی هایی از نوکلئیک اسیدها از معیار آنتروپی شانون استفاده شده است. این اندازه Rseqence نامیده شده که چگونگی توزیع اطلاع در سراسر محل های این جایگاه ها را نشان می دهد. با استفاده از این اندازه نشان داده شده است که محتوای اطلاع در جایگاه های اتصال پروتئین ها به توالی های نوکلئیک اسیدها دارای مقدار بزرگتر از صفر و در خارج این جایگاه ها به سمت صفر کاهش می یابد. همچنین اندازه دیگری از اطلاع با عنوان Rfrequency  محاسبه شده است که مقدار اطلاع لازم برای پیدا کردن جایگاه اتصال پروتئین را نشان می دهد. در اغلب جایگاه ها این دو مقدار از اطلاع، نزدیک به یکدیگر می باشند. در بعضی موارد این جایگاه ها حاوی اطلاع بیشتری از مقدار اطلاع لازم برای شناسایی آنها هستند که این مقدار اطلاع اضافی می تواند دلیلی برای اتصال پروتئین یا پروتئین های دیگری به این مکان ها باشد. مقایسه بین این دو اندازه Rsequence و Rfrequency بیانگر این مطلب است که اطلاع در جایگاه های اتصال، برای پیدا کردن آنها توسط پروتئین ها در ژنوم کافی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 126

دانلود 76 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

CHEMICAL SOCIETY REVIEWS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  47
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1285-1306
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6495
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6495

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  51-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1109
 • دانلود: 

  149
چکیده: 

زمینه و اهداف: افزایش غلظت آدنوزین منوفسفات حلقوی (Cyclic Adenosine Monophosphate, cAMP) در سلولهای بتا سبب تحریک ترشح انسولین گردیده و آنزیمهای فسفودی استراز (Phosphodiesterases, PDEs) نوکلئوتید حلقوی تنها عامل تجزیه کننده cAMP بشمار میروند. ایزوآنزیمهای مختلفی از PDE در پانکراس و کبد بیان میشوند که مهمترین آنها PDE3 میباشد. هدف این مطالعه بررسی اثر ترکیبات مهار کننده PDE در حضور گلوکز (بعنوان مهمترین محرک فیزیولوژیک) بر ترشح انسولین و متابولیسم در حیوان بیهوش و شرایط آزمایشگاهی بوده است.روش بررسی: اثر مهارکننده های PDE نظیر IBMX (غیر انتخابی)، میلرینون، آمرینون و ترکوئینزین (انتخابی PDE3) و دی پیریدامول (انتخابی PDE5) بر ترشح انسولین از جزایر جدا شده رت و مقدار گلوکز و انسولین خون و گلیکوژن کبدی رت بیهوشی (با تزریق گلوکز هیپرتونیک بمدت 90 دقیقه) بررسی و اندازه گیری شد.یافته ها: ترکوئینزین، میلرینون و آمرینون برخلاف دیپیریدامول، سبب تحریک ترشح انسولین از جزایر جدا شده گردیدند. تزریق تمام ترکیبات در رت بیهوشی سبب کاهش گلوکز خون به نسبتهای متفاوت گردید. دیپیریدامول و IBMX اثری بر انسولین خون نداشتند. میلرینون و ترکوئینزین موجب افزایش و آمرینون سبب کاهش انسولین شدند. گلیکوژن کبدی رتها با آمرینون، ترکوئینزین و IBMX کاهش و دیپیریدامول افزایش داشت.نتیجه گیری: در جزایر جدا شده رت، مهار کننده های PDE3 بر خلاف PDE5 سبب تحریک ترشح انسولین شدند. در رت هیپرگلیسمیک نیز برخی اثرات کاملا متفاوت از مهارکننده های PDE دیده شد. نتیجه آنکه ترکیبات مذکور با بروز اثرات متفاوت، علاوه بر مهار PDE از طریق مکانیسمهای دیگری نیز اعمال اثر میکنند.

آمار یکساله:  

بازدید 1109

دانلود 149 استناد 0 مرجع 1
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

سرسنگی علی آباد حبیب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  14
 • صفحات: 

  21-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  154
 • دانلود: 

  109
چکیده: 

اخیرا استفاده از نوکلئوتید در جیره های غذایی به دلیل تقویت سیستم ایمنی، افزایش سطح جذب در روده و موثربودن در رشد آبزیان بسیار مورد توجه قرارگرفته است. به طور کلی نوکلئوتیدها تقریبا در تمام فرآیندهای سلولی دخالت داشته و نقش مهمی در وظایف ساختاری و تنظیمی بدن دارند. نوکلئوتیدها به صورت پیوسته در سلول سنتز، تجزیه و بازیافت می شوند.سلول های مهم دستگاه ایمنی مثل لنفوسیت ها، گلبول های قرمز، سلول های خونساز و سلول های موکوسی روده با توجه به متابولیسم سلولی و حجم بالای واکنش های سریع، همچنین نیاز بالای آنها به نوکلئوتید، ظرفیت بسیار محدودی برای سنتز نوکلئوتید دارند. در این سلول ها تهیه نوکلئوتید از منبع خارجی حتی برای انجام وظایف نرمال آنها بسیار مهم است. طی دو دهه اخیر استفاده از نوکلئوتید در جیره های غذایی با هدف تقویت سیستم ایمنی در برابر ویروس، باکتری و انگل، بهبود وظایف کبد، افزایش سطح جذب در روده و موثربودن در رشد، متابولیسم چربی و پروتئین، عملکردهای بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی و بهبود پاسخ به استرس در آبزیان مختلف مورد آزمایش قرار گرفته است. به علاوه این ترکیبات در متابولیسم واسطه انرژی هستند و اثرات تنظیم کنندگی این ترکیبات در بلوغ لنفوسیت ها، فعال سازی وتکثیر آن ها و فاگوسیتوز ماکروفاژها در انسان و حیوان گزارش شده است. اطلاعات کمی در خصوص نحوه عملکرد این ترکیبات در بدن آبزیان وجود دارد و تحقیقات بیشتری در این رابطه مورد نیاز است.

آمار یکساله:  

بازدید 154

دانلود 109 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  68
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  191-196
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  617
 • دانلود: 

  250
چکیده: 

زمینه مطالعه: نوکلئوتیدها به عنوان ترکیبات درون سلولی با وزن مولکولی پایین، در بسیاری از اعمال سلولی نظیر رمزنگاری ژنتیکی و متابولیسم انرژی دارای نقش کلیدی هستند.هدف: تاثیر سطوح مختلف نوکلئوتید جیره بر ترکیب اسیدهای چرب عضله ماهی قزل آلای رنگین کمان.روش کار: آزمایش درون مخازن 700L مدور با تراکم ذخیره سازی 40 عدد ماهی در هر تانک انجام شد. نوکلئوتید جیره در 5 سطح صفر، 0.05، 0.1، 0.15 و0.2 % به جیره غذایی اضافه گردید. غذادهی به ماهیان با وزن متوسط 11.35±0.32g به میزان 3-5% وزن توده زنده) 5 بار در روز و به مدت 8 هفته انجام شد.نتایج: پس از 56 روز پرورش، نتایج نشان داد که میزان اسیدهای چرب اکوزاپنتائنوئیک (EPA) و اسید لینولنیک، در تیمار 0.2% نسبت به گروه شاهد افزایش معنی داری داشته است (p<0.05). در مقادیر اسیدهای چرب غیر اشباع زنجیره بلند (PUFA)، اسیدهای چرب غیر اشباع (SFA)، (n-3) PUFA، (n-6) PUFA، و EPA+DHA، اختلاف معنی داری مشاهده نشد (p<0.05).نتیجه گیری نهایی: بطور خلاصه، این آزمایش نشان داد اضافه کردن نوکلئوتید به جیره ماهی قزل آلای رنگین کمان به میزان0.2 % اثرات مثبتی بر اسیدهای چرب عضله دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 617

دانلود 250 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

کاولی حقیقی مسعود

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  175-181
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  121
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

آدنوزین (AD) و نوکلئوتیدهای آدنین (آدنوزین دی فسفات،ADP  و آدنوزین تری فسفات،ATP ) خارج سلولی از طریق پیوند با گیرنده های خاص خود عمل می کنند و در تنظیم بسیاری از فرآیند های بیولوژیکی مانند کنترل تون عروق و هموستاز سهم به سزایی دارند. هدف از این مطالعه بررسی اثرات این مواد بر روی حلقه شریانهای ریه رت) شریان اصلی و اولین شاخه هایش) و دخالت مسیر نیتریک اکساید. ال- آرژینین (NO/L-Arg) در پاسخهای ایجاد شده به این مواد بود. اثرات  AD،  ADPو ATPبر روی حلقه شریانهای ریوی که با 100 نانومول فنیل (EC75; PHE) منقبض شده بودند مورد بررسی قرار گرفتند AD،ADP وATP  موجب انبساط وابسته به غلظت شدند. پاسخهای انبساطی به AD به کندی ایجاد شد. پاسخهای انبساطی این حلقه شریانها به AD  با تئوفیلین، آنتاگونیست گیرنده های پورینرژیک P1مهار شد. پیش درمان حلقه شریانها با L-NAME تأثیری بر پاسخهای انبساطی به AD نداشت. برداشت مکانیکی آندوتلیوم فقط پاسخ انبساطی به AD را در غلظت 3 میکرومول کاهش داد و تأثیری بر دیگر غلظتها نداشت. پاسخهای انبساطی به ADP وATP  در حلقه شریانهای بدون آندوتلیوم و یا در حلقه شریانهایی که از قبل تحت درمان با آن امگا نیترو ال- آرژینین متیل استرL-NAME)، با مهار کننده بیوسنتز نیتریک اکساید) قرار داشتند، مهار و یا کاهش یافتند. در تعدادی از آزمایشات L-NAME موجب برگشت اثرات انبساطی ADP و ATP شد و این اثر L-NAME نیز با یک میلی مول ال- آرژینین(L-Arg، پیش ساز نیتریک اکساید) مهار شد. پیش درمان حلقه شریانها با گلبین کلامید ( بلوکر کانالهای پتاسیمی حساس به  (ATP، تئوفیلین (مهار کننده آنزیم فسفودی استرازPDE)، ایندومتاسین( مهارکننده پروستاسیکلین). پروپرانولول (بلوکربتاآدرنوسپتور) تأثیری بر پاسخهای انبساطی آنها به ADP و ATP نداشتند. در مجموع یافته های این تحقیق نشان داد که پاسخهای انبساطی حلقه شریان های ریوی رت به AD غیر وابسته به آندوتلیوم بود ومسیر NO/L-Arg دخالتی نداشت. همچنین پاسخهای انبساطی به ADاز طریق تحریک گیرنده های پورینرژیک P1 فراهم شد، زیرا تئوفیلین، آنتاگونیست گیرنده های پورینرژیک P1 موجب مهار پاسخهای انبساطی به AD شد. در حالیکه پاسخهای انبساطی ADP و ATP وابسته به آندوتلیوم بود و مسیر NO/L-Arg  دخالت داشت و احتمالاً پاسخهای انبساطی به مواد فوق از طریق گیرنده های پورینرژیک P2 موجود در سطح آندوتلیوم فراهم می شود که برای اثبات نیاز به آزمایشات مربوطه است.

آمار یکساله:  

بازدید 121

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  4 (مسلسل 73)
 • صفحات: 

  11-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  641
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

با توجه به اهمیت مطالعات مربوط به امکان سازگاری و توسعه پرورش ماهیان دریایی با ارزش نظیر هامور معمولی در کشور و نیز نقش مستقیم نوکلئوتیدها بعنوان عوامل تاثیرگذار بر ترکیب شیمیایی بدن در این گونه ارزشمند، پژوهش حاضر در تابستان سال 1387 در کارگاه تکثیر میگوی پارس آبزیستان استان بوشهر به مدت 10 هفته (شامل 2 هفته سازگاری و 8 هفته پرورش) انجام پذیرفت. اثر نوکلئوتید جیره در 5 سطح غذایی صفر، 0.15، 0.25، 0.35 و 0.5 درصد از جیره بر ترکیب عضله بچه ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides) با میانگین (± انحراف استاندارد) 10.70±0.29 گرم وزن آغازین در مخازن 300 لیتری با تراکم ذخیره سازی 15 عدد ماهی با سه تکرار در هر تیمار انجام شد. در ارتباط با ترکیب عضله، حداکثر میزان پروتئین در تیمار 0.15 درصد و حداکثر میزان چربی در تیمارهای 0.15 و 0.25 درصد مشاهده شد که اختلاف معنی داری با گروه شاهد داشتند. حداقل و حداکثر میزان خاکستر نیز بترتیب در تیمارهای 0.15 و 0.35 درصد مشاهده گردید. در مورد میزان خاکستر بین تیمارهای 0.15، 0.25 و 0.35 درصد با گروه کنترل نیز اختلاف معنی داری مشاهده شد. همچنین تیمار 0.35 بالاترین میزان رطوبت را دارا بود و بهترین کیفیت لاشه در تیمار 0.15 درصد بدست آمد. نتایج حاصل مبین آن است که نوکلئوتید جیره در شرایط پرورش ماهیان دریایی نظیر بچه ماهی هامور معمولی نیز دارای اثرات مثبت بر ترکیب شیمیایی عضله می باشد بطوریکه این نقش در خصوص سطوح پروتئن عضله بطور ویژه در سطح 0.15 درصد ملاحظه گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 641

دانلود 87 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  69-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  71
 • دانلود: 

  24
چکیده: 

نوکلئوتیدها با عملکردهای گوناگونی که بر سیستم ایمنی، متابولیسم سلول، بهبود کارایی جذب در دستگاه گوارش و بهبود سیستم ایمنی و متابولیسم چربی و پروتئین می گذارند امروزه مورد توجه آبزی پروری قرار گرفته اند. در این پژوهش، تأثیر نوکلئوتید جیره بر رشد، بقا و برخی شاخص های خون شناسی ماهی کپور معمولی (240 عدد) مورد بررسی قرار گرفت. نوکلئوتید جیره در 4 سطح 0، 5/0، 1 و 5/1 درصد به جیره غذایی اضافه و جیره بدون نوکلئوتید برای تغذیه تیمار شاهد استفاده گردید. هر جیره به صورت تصادفی برای ماهیان با متوسط وزن اولیه 2/0± 74/4 گرم در سه تکرار اختصاص داده شد. بعد از 8 هفته تغذیه تیمار حاوی 1 درصد نوکلئوتید افزایش معنی داری در غذای نسبی خورده شده نسبت به تیمار شاهد نشان داد (05/0P<). در سایر شاخص های رشد مانند افزایش وزن، ضریب تبدیل غذایی، نرخ رشد ویژه و روزانه و ضریب تبدیل غذایی اختلاف معنی داری بین تیمارها مشاهده نشد (05/0P>). نتایج سنجش پارامترهای خون شناسی نشان داد نوکلئوتید بر شاخص های خونی اثر داشته مثبت داشته و بیش ترین میزان گلبول سفید، گلبول قرمز و هموگلوبین در تیمارهای حاوی نوکلئوتید مشاهده شد (05/0P<). در میزان بازماندگی نیز اختلاف معنی داری بین تیمارها مشاهده نشد (05/0P>). نتایج این پژوهش بیانگر این بود که نوکلئوتید جیره در سطوح 1 و 5/1 درصد دارای اثرات مثبت بر پارامترهای خون شناسی ماهی کپور معمولی است.

آمار یکساله:  

بازدید 71

دانلود 24 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KARACHI NIMA | EMADI MASOOMEH | SERVATKHAH MOJTABA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  99-124
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14196
 • دانلود: 

  11820
چکیده: 

The interaction between nucleotides and carbon nanotubes (CNTs) is a subject of many investigations for treating diseases but there are many questions in this field that remain unanswered. Because of experimental methods involve assumptions and interpretation besides limitations, there are many problems that the best study for them is using theoretical study. Consequently, theoretical methods have become a competitive alternative to experiments for biochemical investigations. In order to search about the response of SWCNTs in binding to DNA, the interaction between 3 different sequences of B-form single-strand DNA (ssDNA) and outer surface of single-walled carbon nanotubes (SWCNTs) is considered. So we studied the interaction between (5`-ATC-3`, 5`-TCA-3`, 5`-TCG-3`) and SWCNT by using Molecular Mechanic(MM), Hartree-Fock(HF) and Density Functional Theory(DFT, B3LYP) methods in gas phase. The basis sets used were STO-3G, 6– 31G. In current interest, energy, dipole moment, total atomic charges and NMR parameters calculated to obtain information about the molecular structures and stability of these combinations. Our results revealed the effect of DNA base and the sequence of nucleotides on the interaction of DNA/SWCNTs systems. So, we can predict that diseases with special mutation are the better aim for Gene therapy. Therefore, the outcome reported in this paper indicates that theoretical data can give us essential insights into the nature of molecular structures interacted to nanotubes.

آمار یکساله:  

بازدید 14196

دانلود 11820 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  70
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  204-210
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  115
 • دانلود: 

  22
چکیده: 

نقش نوکلئوتیدها در جیره ماهیان و متابولیسم آنها در حدود بیش از 25 سال است که مورد مطالعه قرار گرفته است. در کنار تاثیرات آن ها بر خوش خوراکی غذا، رفتارهای تغذیه ای و بیوسنتز اسیدهای آمینه غیر ضروری، اخیراً نوکلئوتیدهای خارجی در آبزی پروری به عنوان مکمل های غذایی جهت افزایش ایمنی و مقاومت در برابر بیماری های ماهیان پرورشی به-کار برده می شود. در این پژوهش تاثیر نوکلئوتید جیره بر شاخص های تولید مثلی و خون شناسی در ماهی قزل آلای رنگین کمان مولد مورد بررسی قرار گرفت. نوکلئوتید جیره در 2 سطح 1 و 2 گرم در کیلوگرم به جیره غذایی اضافه گردید و جیره فاقد نوکلئوتید برای تغذیه گروه شاهد مورد استفاده قرار گرفت. 90 مولد ماده قزل آلای رنگین کمان به صورت تصادفی در سه گروه آزمایشی توزیع شدند (30 قطعه ماهی در هر گروه) و با یکی از جیره های آزمایشی به مدت 4 ماه قبل از تخم گیری، تغذیه شدند. مولدین تغذیه شده با 0/2 درصد نوکلئوتید، بالاترین میزان هماوری مطلق، وزن تخمدان، گلبول سفید (WBC)، گلبول قرمز (RBC)، لنفوسیت را نشان دادند (0/05>P). نتایج این آزمایش نشان دهنده این است که افزودن نوکلئوتید جیره به میزان 2 گرم در کیلوگرم دارای اثرات مثبت بر شاخص های تولیدمثلی، پارامترهای خون در ماهی قزل آلای رنگین کمان مولد می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 115

دانلود 22 استناد 0 مرجع 0
litScript