نتایج جستجو

171

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

18

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  37-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1360
 • دانلود: 

  257
چکیده: 

کاربری زمین به عنوان یکی از ابزارهای برنامه ریزی همواره مورد توجه برنامه ریزان شهری و منطقه ای بوده است. این ابزار سعی در شناخت میانکنش پیچیده بین جامعه بشری و محیط زیست دارد تا از این طریق بتواند رابطه ای منطقی بین نیازهای توسعه ای بشر و معیارهای زیست محیطی برقرار کند. در این پژوهش سعی شده تا با استفاده از مدل کاربری LUCIA که مدلی تلفیقی از محرک های اقتصادی- اجتماعی و زیست محیطی است به دو سوال اساسی در مورد تغییر کاربری زمین که همانا «چگونگی تغییر» و «موقعیت تغییر» را هدف قرار می دهد، پاسخ دهد. با توجه به ساختار دو سطحی مدل، در سطح اول از متغیرهای زیست محیطی به عنوان سنجه ای جهت ظرفیت سنجی مناطق مختلف، در میزان تغییرپذیری استفاده می شود و در سطح دوم متغیرهای اقتصادی-اجتماعی را به عنوان محرک های اصلی تغییر کاربری بررسی می کند. روش تحقیق از لحاظ هدف تحقیق از نوع کاربردی و بر حسب روش شناختی از نوع تحقیقات تحلیل- توصیفی است. در جمع آوری و طبقه بندی داده ها و اطلاعات، از روش کتابخانه ای- اسنادی استفاده شده است. چارچوب و روش تحلیل این پژوهش بر مبنای چارچوب مدل مفهومی مدل تغییر کاربری زمین LUCIA قرارگرفته و با استفاده از داده های موجود شهرستان نوشهر مدل اجرا و خروجی های آن برای توسعه شهری تحلیل شده است. نتایج خروجی این مدل پاسخ سوالات تحقیق را به خوبی بیان می کند و نشان می دهد که مناطق پیرامونی سکونتگاه ها به خصوص مناطق پر جمعیت و همین طور مناطق اطراف تاسیسات زیرساختی برای تغییر کاربری زمین به توسعه شهری مستعدترند؛ و در نهایت با توجه به شرایط زیست محیطی و اجتماعی- اقتصادی تنها 14 در صد از کل مساحت شهرستان دارای شرایط بسیار مناسب برای تغییر کاربری زمین به توسعه شهری تشخیص داده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1360

دانلود 257 استناد 0 مرجع 6
نویسندگان: 

آصف محمدرضا | اعتماد وحید

نشریه: 

رستنیها

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  19-27
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  145
 • دانلود: 

  67
چکیده: 

در چارچوب جمع آوری و شناسایی قارچ های جنگل آموزشی و پژوهشی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، خیرود نوشهر، بیش از 470 نمونه از قارچ های ماکروسکوپی متعلق به گروه های مختلف شامل قارچ های بازیدیومایکوتا و آسکومایکوتا و شبه قارچ های میکسومایکوتا جمع آوری و شناسایی گردید. از بین 200 نمونه جمع آوری شده که در گروه قارچ های راسته Agaricales قرار داشتند، تعداد 46 گونه به همین راسته متعلق بودند. در این میان، جنس Amanita با نه گونه از تنوع بیشتری در منطقه مورد تحقیق برخوردار بود. همچنین، قارچ های اکتومیکوریز متعلق به جنس های Amanita و Cortinarius از پراکندگی جغرافیایی و میزان رویش مناسبی در منطقه برخوردارند که برای حفظ و بقای جنگل اهمیت بالایی دارند از میان آرایه های شناسایی شده سه گونه Cortinarius vibratilis، Infundibulicybe gibba و Pholiota adiposa برای نخستین بار از ایران گزارش می شوند. لازم به ذکر است که قارچ های اکتومیکوریز متعلق به جنس Russula از پراکندگی و اهمیت بیشتری در منطقه مورد تحقیق برخوردار بودند، اما با توجه به انتقال اعضای این جنس از راسته Agaricales به راسته جدید Russulales، در این مقاله نامی از آن ها به میان نیامده است.

آمار یکساله:  

بازدید 145

دانلود 67 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  12
تعامل: 
 • بازدید: 

  1680
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

1. INTRODUCTION: SEDIMENT DEPOSITION AT THE BASIN AND THE ENTRANCE OF noshahr PORT (SOUTH OF CASPIAN SEA) BECOME A SERIOUS CHALLENGE FOR OPERATION AND COST EFFICIENCY….

آمار یکساله:  

بازدید 1680

دانلود 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  77-89
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  2580
 • دانلود: 

  833
چکیده: 

علت اصلی فعالیت های لرزه زمین ساختی منطقه شمال ایران وجود ساختارهای تکتونیکی فراوان و ساختارهای خطی شامل چین ها، گسل ها، وقوع زمین لرزه های تاریخی ویرانگر در ناحیه و خرد زمینلرزه های قرن اخیر می باشد که حکایت از امکان تجمع انرژی و مصرف قسمتی از آن توسط رویداد پدیده های مختلف از جمله زمین لرزه هشتم خرداد ماه 83 فیروز آباد کجور (بلده) دارد. از طرفی کمربند لرزه خیز آلپ- هیمالیا محل وقوع زمین لرزه های متعددی در ترکیه، قفقاز، ایران، پاکستان و افغانستان است. ایران به عنوان قسمتی از این کمربند یکی از سرزمین های زلزله خیزجهان می باشد که افزایش و تجمع نیروها در آن در نتیجه اثر حرکت صفحه عربی به سمت شمال خاور و حرکت شبه قاره هند به سمت شمال می باشد که سبب لرزه خیزی عمده در منطقه شده است. مطالعات در این تحقیق، شامل استفاده از نقشه های زمین شناسی با مقیاس های 1:100000 و 1:250000، نقشه زمین شناسی ایران با مقیاس 1:100000، نقشه مغناطیسی هوایی با مقیاس 1:250000 و نقشه توپوگرافی با مقیاس 1:250000، زمینلرزه های تاریخی و زمین لرزه های ثبت شده در قرن اخیر تا سال 2008 با استفاده از داده های موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران و پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله صورت گرفته است. همچنین در ادامه مطالعات صحرایی، ساختارهای زمین ساختی موجود در منطقه و تحلیل فعالیت لرزه زمین ساختی جهت تکمیل کارهای انجام شده صورت گرفته و در انتها نقشه پربندی شتاب از منطقه تهیه و نتایج حاصل بیان گردیده است.

آمار یکساله:  

بازدید 2580

دانلود 833 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  1 (پیاپی 35)
 • صفحات: 

  116-124
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  187
 • دانلود: 

  35
چکیده: 

به منظور بررسی چگونگی توزیع قطر برابر سینه درختان در توده های ناهمسال و برازش آن به وسیله توزیعهای آماری، از اطلاعات مربوط به طرح جنگل داری بخش گرازبن جنگل خیرودکنار، 196 اصله درخت به عنوان نمونه تصادفی انتخاب شده و داده های قطر این درختان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بعد از بررسیهای مقدماتی از سه توزیع نمایی، گاما و لگ نرمال برای برازش داده ها استفاده شد. نتایج حاصل از آزمونهای خی دو (X2) و کولموگوروف-اسمیرنوف (K.S.) نشان دادند که توزیع نمایی قابلیت تبیین توزیع قطر درختان را نداشته و از بین دو توزیع دیگر، توزیع گاما برای این منظور مناسبتر است.

آمار یکساله:  

بازدید 187

دانلود 35 استناد 1 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  253-264
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  110
 • دانلود: 

  34
چکیده: 

احیای جنگل های مخروبه، ازمهم ترین اولویت های مدیریت جنگل در شمال کشور به شمار می رود. بازسازی این جنگل ها، به ویژه در نقاطی که در گذشته به روش دانگ بندی و با شیوه پناهی مدیریت می شد و امروزه به شکــل پهنه های بدون درخت یا کم درخت و با پوشش انبوهی از تمشک و سرخس دیده می شود، اهمیت زیادی دارد. تحقیق پیش رو، با هدف یافتن روش های مناسب استقرار نهال در چنین نقاطی، به مدت پنج سال (1382 تا 1386) در جنگلی مخروبه و محصور با سیم توری به مساحت تقریبی 5000 متر مربع در محدوده طرح جنگلداری شوراب (گلبند) - قدیمی ترین طرح جنگلداری در مازندران - در چهار تکرار و هفت تیمار بذرکاری و نهالکاری توسکا (2)، بذرکاری و نهالکاری پلت (2)، بذرکاری و بذرپاشی راش (2) و کنترل (1) به اجرا درآمد. پیش از کاشت بذر و نهال همه بوته های تمشک و سرخس ریشه کن شدند و ضمن مراقبت، به مدت سه سال و هر سال یک بار در اواخر شهریور، پیرامون نهال ها وجین شد. پس از گذشت چهار سال، همه نهال های درختی مستقر در 25 متر مربع مرکز هر پلات (کرت) و در کل 28 پلات از نظر نوع گونه، تعداد و بلندی، اندازه گیری شدند. یافته ها نشان داد که ده گونه چوبی مختلف به ارتفاع 10 تا470 سانتی متر در عرصه وجود دارند، به طوری که بیش از 98 درصد آنها را چهار گونه پلت (75.5 درصد)، ممرز (13.9 درصد)، توسکا (6.1 درصد) و راش (3.1 درصد) شامل می شود. میانگین تعداد نهال در سطح شمارش از 19 تا 132 نوسان دارد و تفاوت ها معنی دار است. در تیمارهای بذرکاری بیش از تیمارهای نهالکاری پیشاهنگ، نهال مشاهده شد و از میان آنها، تیمار بذرکاری پلت با 132 اصله نهال در 25 متر مربع به عنوان بهترین تیمار معرفی شد که تفاوت آن با تیمارهای نهالکاری پیشاهنگ در سطـح 5 درصد معنی دار است.

آمار یکساله:  

بازدید 110

دانلود 34 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  59
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  853-863
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  879
 • دانلود: 

  227
چکیده: 

عناصر رویشی موجود در اکوسیستم طبیعی که نیمرخ بوم شناسی مشابهی برای یک یا چند عامل بوم شناسی دارند، گروه های اکولوژیک را تشکیل می دهند، در حقیقت با تشخیص گروه های بوم شناسی می توان به اختلاف عوامل متغیر محیطی در رویشگاه های مختلف پی برد. هدف از اجرای این تحقیق، شناسایی گروه های اکولوژیک و ارتباط آن با شرایط ادافیک رویشگاه است که در سری چهارم جنگل آموزشی- پژوهشی دانشگاه تهران واقع در خیرودکنارـ نوشهر انجام شده است. به منظور تعیین سطح رولوه (قطعه نمونه) از روش حداقل سطح استفاده شد. بر این اساس سطح قطعه نمونه 400 مترمربع تعیین شد و در پی آن 151 رولوه برای بررسی پوشش گیاهی با استفاده از روش ترکیبی براون- بلانکه برداشت شدند. پس از برداشت اطلاعات پوشش گیاهی در نتیجه تجزیه و تحلیل TWINSPAN گروه های بوم شناسی تفکیک شده و در هر گروه گونه های ترجیح پذیر مشخص شدند. بر اساس نتایج گروه های اکولوژیک و حضور گونه های ترجیح پذیر، 36 نقطه برای تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مشخص شد و نمونه های حاصل از آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل خصوصیات خاک پیرامون تغییرات پوشش گیاهی، از روش تجزیه و تحلیل چند متغیره مانند تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی PCA استفاده شد. نتایج نشان می دهد که در گروه اکولوژیک اول با عنصر رویشی Ruscus hyrcanus و گروه دوم با عناصر رویشی sperula odorata, Viola odorata, Hypericum androsaemum, Dryoptris filix-mass مشخصه های شیمیایی خاک و در گروه های سوم با عناصر رویشی Oplismenus undulatifolia, Cyclamen caucasicum و چهارم با گونه های Mespilus germanica Rumex sanguineus, Solanum kisereitzcki مشخصه های فیزیک خاک بیشترین تاثیر را دارند. همچنین رویشگاه هایی که گروه های اکولوژیک اول و دوم در آن حضور دارند، وضعیت مناسب تری را دارا می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 879

دانلود 227 استناد 3 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  3 (پیاپی 60)
 • صفحات: 

  515-524
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  197
 • دانلود: 

  37
چکیده: 

مدیریت سامان های عرفی مراتع در دهه های اخیر همواره یکی از مهمترین مسائل و چالش های مراتع کشور بوده است. تحقیق حاظر سعی دارد در چارچوب نظام بهره برداری مشاع در زمینه تخریب مراتع عوامل موثر را مساله یابی و شاخص های موثر بر میزان تخریب مراتع را شناسایی کند. این تحقیق از نوع توصیفی - همبستگی بوده و به روش پیمایشی انجام شده است. بدین منظور پرسشنامه ای تهیه و تدوین گردید و روایی آن در سطح 85 درصد مورد تایید قرار گرفت و تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران 37 بهره بردار بوده که انتخاب آنها به روش تصادفی بوده است. داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه، با استفاده از نرم افزار های آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن نشان می دهد بین ساختار وضعیت بهره برداری با میزان تخریب مراتع رابطه معنی داری وجود دارد. نتایج آزمون کروسکال - والیس نشان می دهد که از بین ویژگی فردی بهره برداران، تنها میزان تحصیلات با تخریب مرتع اختلاف معنی داری داشته است، به طوری که با افزایش تحصیلات بهره برداران میزان تخریب مرتع در نسق های عرفی آنها کاهش می یابد. همچنین مقایسه میزان تخریب مراتع در چهار سامان عرفی منطقه با استفاده از آزمون کروسکال - والیس نشان داد که محدوده عرفی یاخلی نسبت به سایر سامان های عرفی بیشترین تخریب را داشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 197

دانلود 37 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  12
تعامل: 
 • بازدید: 

  1680
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

IN SITU MEASUREMENTS OF WAVE AND CURRENT CLOSE TO noshahr WAS USED TO ESTIMATE THE LONGSHORE CURRENT WITHIN THE SURF ZONE CLOSE TO noshahr PORT. THE THIRD GENERATION WAVE MODEL, SWAN1 WAS USED TO SIMULATE WAVE PROPAGATION FROM OFFSHORE BOUNDARY TO COASTLINE. A 1D MODEL FOR WAVE-INDUCED CURRENT WAS DEVELOPED. THE MODEL SUCCESSFULLY REPRODUCED ALONGSHORE CURRENT MEASURED BY ADCP2 DURING STORM EVENT.

آمار یکساله:  

بازدید 1680

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  21
 • صفحات: 

  163-181
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  65
 • دانلود: 

  98
چکیده: 

توجه به توانمند سازی درحوزه مدیریت و منابع انسانی به دلیل تاثیر مثبت آن برروی رفتارسازمانی در محیط کاری است. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین رهبری اخلاقی و تعهد سازمانی با توانمند سازی کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی نوشهر است. پژوهش حاضر از نظر نوع هدف کاربردی و از نظر روش تحقیقات همبستگی است و در آن به مطالعه رابطه بین متغیرهای رهبری اخلاقی، تعهد سازمانی و توانمند سازی کارکنان پرداخته شده است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش را کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی نوشهر تشکیل می دهند. به منظور برآورد حداقل حجم نمونه از فرمول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان استفاده شده و تعداد 53 نفر انتخاب شدند. به منظور انتخاب نمونه مورد نیازنیز از روش تصادفی ساده استفاده شد. ابزار سنجش در این پژوهش شامل پرسشنامه های رهبری اخلاقی 20 سوالی دی هوق و هارتوگ (2008) با ابعاد توجه به افراد، عدالت، تقسیم قدرت، رهنمودهای اخلاقی و وضوح نقش است (آلفای کرونباخ = 84/0)، پرسشنامه تعهد سازمانی 24سوالی آلن و مایر (1996) که دارای ابعاد تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد هنجاری است، (آلفای کرونباخ=78/0) و پرسشنامه توانمند سازی 15سوالی اسپریتزر و میشرا (1997) که دارای ابعاد شایستگی، خودمختاری، تاثیرگذاری، معنی دار بودن و اعتماد است (آلفای کرونباخ = 89/0) می باشد. نتایج حاصل از روش رگرسیون چند متغیری خطی نشان داد که رهبری اخلاقی و ابعاد آن و ابعاد تعهد سازمانی رابطه معناداری با توانمند سازی کارکنان دارد. هم چنین بین رهبری اخلاقی با تعهد سازمانی رابطه معنادار وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 65

دانلود 98 استناد 0 مرجع 0
litScript