نتایج جستجو

8605

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

861

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  52
 • دانلود: 

  14
چکیده: 

نیتروژن به مدت طولانی به عنوان یک سیال تزریقی موفقیت آمیز برای ازدیاد برداشت نفت استفاده می شود و در عملیات میادین نفتی برای حفظ فشار مخزن gas cycling و فرآزاوری با گاز به طور وسیع کاربرد دارد. ...

آمار یکساله:  

بازدید 52

دانلود 14
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  43
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  15-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  81
 • دانلود: 

  28
چکیده: 

به منظور بررسی تاثیر شوری آب آبیاری و نوع کود نیتروژنی بر الگوی جذب نیتروژن توسط گندم، آزمایشی مزرعه ای در قالب کرت های یک بار خرد شده بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه سطح شوری آب آبیاری 70/1، 22/7 و 12 دسی زیمنس بر متر و دو نوع کود نیتروژنی ( اوره و سولفات آمونیوم) با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی مرکز ملی تحقیقات شوری واقع در شهرستان اشکذر از توابع استان یزد انجام شد. مقدار کود نیتروژنی مصرفی معادل 105 کیلوگرم در هکتار نیتروژن بود. در مراحل پنجه زنی، ساقه روی، گلدهی و برداشت وزن خشک و غلظت نیتروژن اندام هوایی اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که غلظت نیتروژن در اندام هوایی گندم، در مراحل اولیه رشد حدود 5 درصد بود و با نزدیک شدن به مرحله برداشت به یک درصد کاهش یافت. مقدار برداشت نیتروژن از خاک بسته به مقدار کود نیتروژن مصرفی و شوری آب آبیاری از 81 تا 189 کیلوگرم در هکتار نیتروژن متغیر بود، اما نوع کود نیتروژنی تاثیر معنی داری بر مقدار آن نداشت. با افزایش سطح شوری و با کاهش میزان مصرف کود نیتروژنی، مقدار ماده خشک اندام هوایی و در نتیجه مقدار برداشت نیتروژن کاهش یافت. با توجه به این که کمتر از 15 درصد از نیتروژن جذب شده از خاک در فاصله کاشت تا پنجه زنی اتفاق افتاد، بنابراین نتیجه گیری می شود که در شرایط مشابه این پژوهش، حداکثر میزان مصرف کودهای نیتروژنی تا زمان پنجه زنی معادل 15 درصد از کل کود مصرفی باشد. همچنین، بخش عمده کود نیتروژنی (85 درصد) از زمان اواسط پنجه زنی به بعد مصرف گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 81

دانلود 28 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Biocontrol Sci

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  139-143
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4257
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4257

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

DUAN W. | SHI Y. | ZHAO J. | ZHANG Y. | YU ZH.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  237-256
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18960
 • دانلود: 

  15704
چکیده: 

A field experiment was conducted to examine the effects of different depths of nitrogen (N) fertiliser placements on N accumulation, remobilisation and NO3--N content in soil of rainfed wheat. nitrogen was applied on the surface (D1) and in the 10 cm (D2), 20 cm (D3) and 30 cm (D4) soil layers from 2010 to 2012. Compared with D1 and D2, D3 and D4 treatments obtained significant higher N distribution amounts in grain and N accumulation amounts at maturity. D3 and D4 treatments increased the N accumulation amount of vegetative organs at anthesis and at maturity. D3 treatment resulted in significantly higher N translocation amounts from vegetative organs to grains compared with D1 and D2 treatments and had no significant difference with D4 treatment. Compared with the D1 and D2, D3 and D4 treatments obtained significant higher NO3--N contents in the 20 cm to 120 cm soil layer at anthesis from 2011 to 2012. However, D3 treatment showed no significant differences with D1 and D2 treatments at maturity in terms of the NO3--N contents in the 40 cm to 100 cm soil layer. D4 treatment produced the highest NO3--N contents in the 40 cm to 140 cm soil layer. Grain yield, N uptake efficiency, apparent N recovery efficiency, N agronomic efficiency and N partial factor productivity were significantly increased by D3 and D4 treatments. These results suggest that the D3 treatment facilitates the best wheat production and highest efficiency among all treatments.

آمار یکساله:  

بازدید 18960

دانلود 15704 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HARDARSON P.T. | JUTES S.D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  544-551
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4497
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4497

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  209-225
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  164
 • دانلود: 

  58
چکیده: 

یکی از راههای افزایش راندمان مصرف نیتروژن تعیین زمان مناسب مصرف کود نیتروژن در برنج می باشد، این مهم با ابزاری مثل کلروفیل مترو دیاگرام رنگ برگ انجام می گیرد. این طرح با آزمایش اسپیلت پلات در قالب طرح پایه بلوکهای کاملا تصادفی با سه تکرار در موسسه تحقیقات برنج کشور در رشت اجرا گردید. کرت اصلی، ارقام برنج در سه سطح شامل: هیبرید (دیلم 1)، خزر و هاشمی و کرت فرعی مقادیر مصرف کود نیتروژنه در پنج سطح شامل: عرف (سطح کودی متداول مصرف کود توسط کشاورزان)، 20، 30، 40 و 50 کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص پس از هر بار قرائت و پایین بودن عدد دیاگرام رنگ برگ از حد بحرانی انجام شد. نتایج بررسی صفات فیزیولوژیک نیز نشان می دهد که رقم خزر دارای راندمان زراعی 35.88 کیلوگرم در کیلوگرم و راندمان بازیافت 12.41 درصد نسبت به سایر تیمارها برتری داشته است. در نهایت با توجه به نتایج بدست آمده از صفات زراعی و فیزیولوژیکی می توان برای ارقام هیبرید وخزر پس از هر قرائت و پایین بودن اعداد بدست آمده از حد بحرانی مقدار 30 کیلوگرم در هکتار و برای رقم هاشمی 20 کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن مصرف نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 164

دانلود 58 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  417-429
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  60091
 • دانلود: 

  36934
چکیده: 

Due to an increasing demand of leaf vegetables, and hence their economic importance in the tropics, it is very common that excessive fertilizer N rates are applied to vegetable gardens and fields to attain high yield. This calls for more information on their nutrient requirements. In this study, we designed experiments to explore the effect of organic N levels on the yield and agronomic N use efficiency (ANE) by chinese cabbage (Brassica rapa) and amaranthus (Amaranthus cruentus). The experimental design was a randomized complete block design consisting of chinese cabbage (CC) and amaranthus (AM) with three replicates. Chicken manure (CHM) and cattle manure (CAM) were the source of N. The treatments were 0, 200, 300 kg N ha-1 and 0, 170, 250 kg N ha-1 for CC and AM, respectively. Chicken manure resulted in increased fresh and dry matter yield of CC and AM compared to CAM. All treatments at first harvest induced higher marketable yield of vegetables than controls except with low levels of CAM N. At second harvest, only 300 kg CHM N ha-1 resulted in significantly (P<0.05) higher marketable yield of CC compared to control, while no significant difference observed in AM by 170 kg CAM N ha-1. Agronomic N use efficiency was decreasing with increasing N levels. nitrogen levels can be reduced to 200 and 170 kg N ha-1 for CC and AM without significantly affecting the yield.

آمار یکساله:  

بازدید 60091

دانلود 36934 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  51
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  2039-2049
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  121
 • دانلود: 

  34
چکیده: 

نیتروژن یکی از پرمصرف ترین عناصر مورد نیاز گیاه است. کاربرد کودهای نیتروژنی نقش تعیین کننده ای در افزایش عملکرد بسیاری از محصولات کشاورزی دارد. برای دستیابی به حداکثر عملکرد محصول و کاهش اثرات منفی زیست محیطی، کاربرد کودهای نیتروژنی می-بایست بر اساس دینامیک بین عرضه نیتروژن و تقاضای گیاه انجام گیرد. برای مدیریت مصرف کودهای نیتروژنی، پیش بینی دقیق نیاز گیاه به نیتروژن در مراحل مختلف رشد ضروری است. در این پژوهش، مفهوم غلظت نیتروژن بحرانی (Ncritical) به عنوان یک رویکرد مؤثر برای سنجش وضعیت نیتروژن و تخمین نیاز نیتروژنی گیاه ریحان مورد استفاده قرار گرفته است. بدین منظور، گیاه ریحان در گلخانه تحقیقاتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع در کرج طی دو دوره کشت شد. تیمارهای مختلف کود نیتروژن در هفت سطح با سه تکرار اعمال شدند. مقادیر زیست توده خشک و غلظت نیتروژن در هفت نوبت طی دوره رشد اندازه گیری و شاخص تغذیه نیتروژن (NNI) و نیاز نیتروژنی (NR) ریحان برای کشت اول محاسبه شد. نتایج نشان داد، بین NNI و NR گیاه ریحان رابطه رگرسیونی معنا داری (R2>0. 96) وجود دارد. بر این اساس، مدل پیش بینی NR با استفاده از مقادیر NNI و روز پس از کاشت (DAP) توسعه یافت. سپس دقت و عملکرد رابطه NR-NNI توسط داده های کشت دوم صحت سنجی شد. مقادیر به دست آمده برای شاخص های آماری ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE)، میانگین خطای اریب نرمال شده (NMB) و ریشه میانگین مربعات خطا نرمال شده (NRMSE) به ترتیب کمتر از 1 کیلوگرم در هکتار و 10/0 درصد و 10/3 درصد بود که بیانگر دقت بالای مدل در برآورد نیاز گیاه به نیتروژن است. به طور کلی نتایج نشان داد، تخمین NR بر اساس مفهوم Nc می تواند به عنوان یک روش علمی و مناسب برای مدیریت مصرف کودهای نیتروژنی در تولید محصولات کشاورزی به کار رود.

آمار یکساله:  

بازدید 121

دانلود 34 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات : 
 • تاریخ پایان: 

  1388
تعامل: 
 • بازدید: 

  112
کلیدواژه: 
چکیده: 

اهداف از این طرح بررسی ارتباط رادیکال های آزاد موجود در مایع منی با آسیب DNA، پتانسیل غیر طبیعی غشاء میتوکندری، اپوپتوز و میزان لقاح در بیماران نابارور با علت مردانه می باشد. برای رسیدن به این اهداف از نمونه اسپرم 120 زوج مراجعه کننده به پژوهشکده رویان جهت درمان ناباروری به علت فاکتور مردانه استفاده شد و از نظر پارامترهای اسپرمی مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه مایع منی به میزان 1 میلی لیتر پس از آنالیز اولیه پروسس شده سپس به مدت 7 دقیقه در 500×g سانتریفوژ نموده و pellet تشکیل شده را به هفت الیکوت تقسیم نموده قسمت اول جهت swimـup و درمان ICSI و بررسی میزان لقاح مورد استفاده قرار گرفته و مابقی الیکوت ها از نظر میزان ROS، RNS، آسیبDNA اپوپتوز، پتانسیل غیر طبیعی غشاء میتوکندری و اندازه گیری آنتی اکسیدان ها مورد بررسی قرار گرفت. برای اندازه گیری میزان ROS،RNS  ازDCFH ـDA از روش اسپکتروفلورومتری استفاده شد. آنتی اکسیدان موجود در مایع منی با روش اسپکتروفتومتری اندازه گیری شد. برای بررسی آسیب DNA از Sperm Chromatin Dispersion Test (SCD)استفاده شد. میزان آپوپتوز به کمک رنگ AnnexinvـPI و میزان پتانسیل غیرطبیعی غشای میتوکندری با رنگ 1 JCـ به روش فلوسایتومتری اندازه گیری شد. در انتها ارتباط میزان رادیکال های آزاد با پارامترهای ROS ،RNS، آسیب DNA، اپوپتوز، پتانسیل غیرطبیعی غشاء میتوکندری موجود در مایع منی و میزان لقاح توسط تست همبستگی پیرسون و منحنی ROC مورد ارزیابی قرار گرفت. بین میزان رادیکال های آزاد موجود در مایع منی با پتانسیل غیر طبیعی غشاء میتوکندری، آپوپتوز و پارامترهای اسپرمی (غلظت، تحرک و مرفولوژی غیر طبیعی) که توسط تست همبستگی پیرسون آنالیز گردید رابطه مثبت وجود داشت و اختلاف معنی دار بود. در بررسی با منحنی ROC، تنها بین رادیکال H2O2 با پتانسیل غیر طبیعی غشاء میتوکندری، اپوپتوز و مرفولوژی غیر طبیعی رابطه مشاهده شد در حالی که بین میزان رادیکال های آزاد با آسیب DNA و درصد لقاح که توسط هر دو تست مورد ارزیابی قرار گرفت ارتباطی مشاهده نشد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که با وجود ارتباط مثبت بین رادیکال های آزاد با بعضی از پارامترهای اسپرمی، نمی توان حضور رادیکال های آزاد در مایع منی را ملاک خوبی برای عدم وقوع لقاح و به دنبال آن ناباروری دانست و از تکنیک ART جهت درمان این بیماران صرف نظر نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 112

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  28-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  218
 • دانلود: 

  57
چکیده: 

نیتروژن آلی محلول (DON) یکی از بخش های مهم مواد آلی محلول (DOM) خاک است که سهم قابل توجهی از نیتروژن محلول خاک را به خود اختصاص داده و به عنوان منبع مهم نیتروژن در بسیاری از اکوسیستم های آبی و خاکی در نظر گرفته می شود. نیتروژن معدنی محلول (DIN) نیز که شامل نیترات، نیتریت و آمونیوم می باشد از شکل های دیگر نیتروژن در محلول خاک بوده که از دیدگاه تغذیه گیاهی دارای اهمیت است. عملیات مدیریتی خاک همانند کوددهی می تواند بر غلظت و حرکت DON و DIN در خاک تاثیرگذار باشد. هدف از این تحقیق بررسی مقایسه ای اثر کودهای نیتروژن بر کمیت DON و DIN دو خاک آلفی سول در شمال ایران بود. بدین منظور آزمایشی با آرایش فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی با 400 کیلوگرم کود نیتروژن از سه منبع اوره، نیترات آمونیوم و سولفات آمونیوم به همراه شاهد در شش زمان (صفر، 7، 14، 28، 42 و 60 روز) با سه تکرار و در دو خاک مختلف انجام شد. تغییرات DON، DIN ((NO3+NO2) و NH4) و pH در طول مدت زمان 60 روز و در شش زمان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این آزمایش نشان دادند که افزودن کودهای نیتروژن به هر دو خاک باعث کاهش میزان DON گردید. اما میزان (NO3+NO2) و NH4 افزایش پیدا کرد. در بین کودهای نیتروژن کود سولفات آمونیوم به دلیل کاهش pH، بیشترین تاثیر را در کاهش غلظت DON داشت. نتایج این تحقیق همچنین نشان داد که دامنه نوسانات DON در مدت زمان 60 روز و در شرایط آزمایشگاهی به طور متوسط بین 11 تا 75 درصد بوده است. در هر دو خاک در ابتدای آزمایش DON غالب ترین شکل نیتروژن محلول بوده و بر عکس در انتهای آزمایش مجموع نیترات و نیتریت بخش عمده نیتروژن کل محلول خاک را به خود اختصاص دادند.

آمار یکساله:  

بازدید 218

دانلود 57 استناد 0 مرجع 0
litScript