نتایج جستجو

16984

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1699

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

KOREN O. | KNEZEVIC V.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  69
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  6337-6339
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8593
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8593

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

Pasand S. | Heshmatpoor A. | Rostami Cherati F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  19-27
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16112
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

The increase of nitrite and nitrate concentrations in surface and groundwater is a great concern in our lives nowadays. Nitrate and nitrite in drinking water normally originate from agricultural operation and chemical fertilizers. Therefore, the present study aims to investigate the effect of nitrogen fertilizers used in rice cultivation and levels of nitrate and nitrite in farm wastewater and water quality parameters. The study was conducted in 2015 using a randomized complete block design with three replications in the research farm of Gonbad Kavous University. The treatments included four levels of nitrogen (control, 37, 70 and 150 kg ha with 46%urea). Urea fertilizer was applied to rice in two vegetative and early reproductive stages. Results showed that the effect of fertilizer on water pollution (concentration of nitrite and nitrate) is significant at the one percent level of confidence. Mean comparison of nitrogen indicated that the highest nitrate concentration (0. 480 ppm) and the high nitrite (0. 044 ppm) were related to treatment with high fertilizer application (150 kilograms per hectare) and the lowest nitrate concentration (0. 083 ppm) and nitrite (0. 014 ppm) were attributed to control treatment. Mean comparison of different stages of sampling revealed that rice in the vegetative stage and early reproductive stage absorbed more nitrogen while at the end of the growing period plant nitrogen uptake declined.

آمار یکساله:  

بازدید 16112

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  378
 • شماره: 

  2183
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  104
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  5259
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 5259 استناد 104 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  71
 • صفحات: 

  201-219
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  461
 • دانلود: 

  267
چکیده: 

آلودگی هوا یکی از مهم ترین مشکلات شهرهای بزرگ است که می تواند برای سلامت انسان ها و محیط زیست زیان آور باشد. دی اکسید نیتروژن، یکی از آلاینده های مهم آلودگی هوا است که با استفاده از ایستگاه های زمینی و برآورد های ماهواره ای پایش می شود. در این مطالعه، داده های دی اکسید نیتروژن برآورد شده توسط سنجنده امی و داده های باد، دمای سطحی و دید افقی اندازه گیری شده توسط ایستگاه سینوپتیک شهر تبریز طی سال های 2004 تا 2016 جهت بررسی آلودگی هوای شهر تبریز مورد بررسی قرار گرفته است. مقدار میانگین دی اکسید نیتروژن در فصل های بهار، تابستان، پاییز و زمستان به ترتیب برابر 142. 13ا— 1015">، 141. 90ا— 1015">، 143. 88ا— 1015"> و 14 5. 36ا— 1015"> و مقدار میانگین آن برابر 14 "> 142. 84ا— 1015"> مولکول بر سانتی متر مربع در بازه اندازه گیری است. همچنین بیشترین مقدار انحراف معیار دی اکسید نیتروژن در فصل زمستان، 144. 10ا— 1015"> و کمترین مقدار آن در فصل تابستان، 140. 97ا— 1015"> رخ داده است. ضریب همبستگی دی اکسید نیتروژن با باد و دما به ترتیب 14-0. 49"> و 14-0. 32"> بدست آمد که اهمیت بیشتر باد را در تغییرات این آلاینده نشان می دهد. با استفاده از آنالیز طیفی کمترین مربعات دوره های تناوب چهار، شش و دوازده ماهه مشاهده شد که از نظر آماری نیز معنی دار شناخته شدند. پس از حذف مولفه های معنی دار از سری زمانی میانگین ماهانه دی اکسید نیتروژن، مقدار روند دی اکسید نیتروژن در هر سال برای شهر تبریز 141. 05ا— 1014"> مولکول بر سانتی متر مربع بدست آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 461

دانلود 267 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  3 الف
 • صفحات: 

  289-301
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  557
 • دانلود: 

  210
چکیده: 

بسیاری از جنبه های اثرات فلزات سنگین از جمله کادمیم بر باکتری های ریزوبیوم و همزیستی ریزوبیوم-لگومینوز هنوز کاملا شناخته شده نیست. در این تحقیق اثرات سطوح مختلف کادمیم بر رشد، توان همزیستی جدایه های سینوریزوبیوم ملیلوتی بومی خاک های استان زنجان و میزان تثبیت نیتروژن در سطوح مختلف آلودگی بررسی گردید. برای دستیابی به جدایه های بومی خاک های آلوده، نمونه هایی از غده های ریشه یونجه از مزارع استان زنجان که آلوده به فلزات سنگین از جمله کادمیم بودند، تهیه و پس از جداسازی باکتری های ریزوبیوم در محیط کشت اختصاصی این باکتری ها، کشت خالص هر جدایه تهیه گردید. بررسی مقاومت جدایه ها به سمیت کادمیم در محیط کشت HEPES-MES حاوی مقادیر مختلف کادمیم (150،...، 20، 10، 0 میلی گرم در لیتر) و بررسی وضعیت رشد کلنی ها در مقایسه با شاهد انجام شد. به منظور تعیین توان جدایه ها در تثبیت نیتروژن در شرایط آلودگی کادمیم، تعدادی از جدایه های بسیار موثر که مقاومت آنها به فلز سنگین متفاوت بود (نسبتا حساس و مقاوم)، انتخاب شدند. تیمارها در آزمون گلخانه ای شامل پنج تیمار تلقیح با جدایه های سینوریزوبیوم ملیلوتی (S6، S12، S17، S41 و S51)، و تیمار شاهد و نیز پنج سطح کادمیم (20، 10، 2، 0 میلی گرم در کیلوگرم)، بودند که در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج با نرم افزار آماری MSTATC مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. بر اساس نتایج، جدایه های سینوریزوبیوم ملیلوتی از لحاظ کارایی تثبیت نیتروژن در چهار گروه بسیار موثر (17.8 درصد از جدایه ها)، موثر (37.8 درصد از جدایه ها)، نسبتا موثر (17.8 درصد از جدایه ها) و بدون تاثیر (26.6 درصد از جدایه ها) قرار گرفتند. نتایج بیانگر وجود اختلاف معنی دار (P<0.05) در بین سویه ها از نظر میزان تحمل به کادمیم بود و سویه ها به سه گروه حساس، نسبتا حساس و مقاوم تفکیک شدند. نتایج آزمون تاثیر کادمیم بر رشد یونجه و توان تثبیت نیتروژن توسط جدایه ها نشان داد کمترین مقدار عملکرد مربوط به تیمار شاهد و بیشترین مقدار آن مربوط به سویه های مقاوم به فلز سنگین بود. سویه S51 از نظر توان تثبیت نیتروژن به عنوان برترین سویه ها شناخته شدند، درحالیکه سایر سویه ها تقریبا تاثیری مشابه یکدیگر داشتند. سویه های  S17 و  S3 به ترتیب به عنوان مقاوم ترین و حساس ترین سویه ها به کادمیم بودند.

آمار یکساله:  

بازدید 557

دانلود 210 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  71
 • صفحات: 

  141-149
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  528
 • دانلود: 

  237
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 528

دانلود 237 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  354-357
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16682
 • دانلود: 

  7608
چکیده: 

Application of N fertilizers in agricultural operations is one of the important sources of nitrate entry into groundwater. In Iran, especially in coastal areas with a high groundwater level, in agricultural areas, there is a risk of pollution of groundwater and surface water to nitrates. This research was conducted with the aim of determining the concentration of chemical parameters of drinking water wells in a Tonekabon village and comparing with acceptable standards. The present study was carried out on groundwater resources of Zawar village of Tonekabon city for six months and then data were analyzed to determine the concentration of chemical parameters and water resources type based on anions and cations in water. The results of this study during the investigation of different wells showed that the total number of samples tested from a drinking water well in Zawar, Tonekabon, the range of nitrate concentration from 8 to 33.7 mg / L, TDS from 233 to 435 mg in liters and the total hardness varied from 211 to 372 mg/L. According to the definition of pollution, the wells were classified in the permitted class in terms of nitrate. However, the approach of nitrate levels in some wells to 20 mg per liter (a sign of the impact of human activities) is also worthy of serious consideration. determining the quality of the area reduces the amount of nitrate in the groundwater and thus increases the quality of groundwater.

آمار یکساله:  

بازدید 16682

دانلود 7608 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  69
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  821-833
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  89
 • دانلود: 

  32
چکیده: 

آلودگی آب های سطحی و زیر زمینی توسط نیتروژن و فسفر یکی از دلایل اصلی پدیده یوتریفکاسیون (پر غذایی) و ایجاد امراض مختلف برای انسان ها و همچنین آلودگی آب نوشیدنی در بسیاری کشورها شده است. از جمله، کاربری کشاورزی است که آلودگی غیر نقطه ای نیتروژن و فسفر حاصل از این کاربری سبب کاهش کیفیت آب رودخانه ها و دریاچه ها در سراسر جهان گشته است. بنابراین این مطالعه با هدف معرفی سپرهای ساحلی به عنوان یک راهکار موثر در کاهش آلودگی های آب و بررسی ساختار و عملکرد آنها در پاکسازی نیتروژن و فسفر به عنوان یکی از آلاینده های کشاورزی پرداخته شد، با توجه به این امر که تاکنون مطالعات بسیار کمی در کشور در این زمینه صورت گرفته است. به دلیل اهمیت زاینده رود به عنوان یکی از رودهای اصلی کشور که حیات منطقه اصفهان به آن وابسته است این رود و زمین های کشاورزی آلاینده اطراف آن به عنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب گشت. در ابتدا توسط نرم افزار Google earth حاشیه زاینده رود از حیث سپر های ساحلی همراه با کاربری کشاورزی که عموما شالیکاری بوده و دارای آلودگی می باشند، شناسایی گشته و پس از آن با مطالعات میدانی به کاوش پیرامون ساختار و عملکرد آن پرداخته شد. از جمله ویژگی های مهم ساختاری سپرهای ساحلی طول، مساحت، محیط، عرض سپرهای ساحلی و تیپولوژی آن می باشد که در عملکرد آنها نقش ویژه ای دارند و در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفتند. پس از آن نمونه برداری صورت گرفت. نمونه ها در ترانسکت های موازی به ترتیب در قسمت اول، وسط و آخر مزرعه و ابتدا و انتهای سپر ساحلی در عمق 30 سانتی متر به پایین برداشت شده و آلودگی نیتروژن و فسفر در آزمایشگاه تعیین گردید. نتایج نشان می دهند که سپر های ساحلی در پاکسازی نیتروژن و فسفر رویکردی موثر و کارا می باشند. به طوری که از ابتدای مزرعه به سمت انتهای سپر ساحلی میزان این دو آلاینده کاهش می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 89

دانلود 32 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

محیط شناسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  41
 • صفحات: 

  11-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  280
 • دانلود: 

  102
چکیده: 

استفاده از صفحات جاذب جهت سنجش آلاینده های محیطی به روش نمونه برداری غیرفعال به دلیل هزینه نسبتا پایین و کارایی مناسب همواره مورد توجه بوده و مزایای زیادی دارد. در این تحقیق ساخت و ارزیابی نوعی نمونه بردار غیرفعال جهت سنجش دی اکسید نیتروژن در هوای محیط انجام پذیرفته است. نمونه بردارهای ساخته شده در دوره های زمانی 1 تا 4 هفته ای در معرض هوای محیط قرار داده شد. همزمان با سنجش به روش غیر فعال از روش دستگاهی نیز جهت ارزیابی کارایی صفحات جاذب استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که علاوه بر تکرار پذیری، هماهنگی قابل قبولی بین نتایج حاصله از دو روش مذکور وجود دارد. همچنین مشخص شد برای نمونه بردارهای مذکور دوره زمانی مناسب نمونه برداری، یک هفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 280

دانلود 102 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  51
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  2853-2864
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  93
 • دانلود: 

  40
چکیده: 

در سال های اخیر استفاده از بیوچار اصلاح شده جهت پالایش آلاینده های معدنی مانند نیترات، مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به افزایش غلظت نیترات در منابع آب و پیامدهای زیست محیطی ناشی از آن، در این پژوهش کارایی بیوچار اصلاح شده نی در جذب نیترات از محلول آبی بررسی شد. بدین منظور، زیست توده گیاه نی با استفاده از محلول کلرید آهن یک مولار اصلاح شد، سپس در دمای 500 درجه سلسیوس گرماکافت شد و ویژگی های فیزیکوشیمیایی آن اندازه گیری گردید. آزمایش های جذب نیترات به صورت پیمانه ای بررسی شدند. نتایج نشان داد، در اثر اصلاح بیوچار با کلرید آهن عملکرد، ظرفیت تبادل کاتیونی، ظرفیت تبادل آنیونی و سطح ویژه بیوچار افزایش یافت. کارایی جذب نیترات با افزایش زمان افزایش یافت، در حالی که افزایش غلظت اولیه نیترات در محلول با کارایی جذب این یون ها رابطه عکس نشان داد. مدل سینتیکی شبه درجه دوم، توصیف مناسبی از سرعت جذب نیترات در بیوچار تهیه شده در دمای 500 درجه سلسیوس (98/0R2 =) و بیوچار اصلاح شده با آهن (99/0R2 =) ارائه داد. مدل لانگمویر (99/0R2 =) بهترین برازش را برای داده های جذب نیترات در هر دو نوع بیوچار نشان داد. به طورکلی، نتایج این پژوهش نشان دهنده توانایی بالای بیوچار نی اصلاح شده با آهن برای جذب نیترات (30/81 میلی گرم بر گرم) بود. بنابراین می توان نتیجه گیری کرد بیوچار اصلاح شده نی پتانسیل بالایی در حذف نیترات از منابع آبی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 93

دانلود 40 استناد 0 مرجع 0
litScript