نتایج جستجو

6885

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

689

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  336-341
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  784
 • دانلود: 

  193
چکیده: 

مقدمه: دود سیگار تولید اکسید نیتریک را تحت تاثیر قرار می دهد. هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین مصرف دخانیات و سطح سرمی متابولیت های اکسید نیتریک (NOx) می باشد.روش ها: غلظت سرمی NOx در 230 فرد غیر سیگاری، 238 فرد سیگاری فعال، 196 فرد سیگاری غیر فعال و 29 فرد مصرف کننده قلیان با استفاده از روش گریس اندازه گیری شد. افراد از مطالعه قند و لیپید تهران انتخاب شدند و نمونه گیری خونی پس از 12 تا 14 ساعت ناشتا بودن انجام شد. میانگین NOx با استفاده از آنالیز واریانس بین گروه ها مقایسه شد و P کمتر از 0.05 معنی دار تلقی گردید.یافته ها: غلظت سرمی NOx در افراد سیگاری فعال (28.2±1.0 میکرومول در لیتر) بالاتر از افراد سیگاری غیر فعال (25.6±1.0 میکرومول در لیتر) و افراد غیر سیگاری (25.3±1.0 میکرومول در لیتر) بود (P<0.05)، در حالیکه غلظت سرمی NOx در افراد سیگاری غیر فعال و مصرف کننده قلیان (29.0±1.1) در مقایسه با افراد غیر سیگاری تفاوت معنی دار نشان نداد.نتیجه گیری: این مطالعه نشان می دهد که غلظت سرمی اکسید نیتریک در افراد سیگاری فعال تغییر می کند و این تغییر ممکن است در القا و تشدید بیماری های عروقی نقش داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 784

دانلود 193 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  233-237
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  50762
 • دانلود: 

  39810
چکیده: 

nitric oxide (NO) is a molecule required for many physiological functions, produced from L-arginine by NO synthases (NOS). It is a free radical, producing many reactive intermediates that account for its bioactivity. Sustained induction of the inducible form of NOS (iNOS) in chronic inflammation may be mutagenic, through NO-mediated DNA damage or hindrance to DNA repair, and thus potentially carcinogenic. Due to the short half-life of NO, usually its end products (nitrate or nitrite) are measured as an index of NO production. There is evidence that expression of iNOS in tumor cells, including acute myeloid leukemia and chronic lymphocytic leukemia increased. In this study, the levels of nitrate and nitrite (nitric oxide products) in the serum of patients with acute leukemia were determined.The serum levels of these compounds were measured in 40 acute leukemia patients. The results of serum nitrite and nitrate of patients were compared with corresponding values obtained in 40 healthy volunteers. These results indicate that patients with acute leukemia had a significant increase in the serum level of nitrite and nitrate.

آمار یکساله:  

بازدید 50762

دانلود 39810 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1116
 • دانلود: 

  247
چکیده: 

مقدمه: نیتریک اکساید یکی از میانجی های عصبی مهم در ناحیه هیپوکامپ است که به صورت یک پیامبر برگشتی در روندهای شکل پذیری سیناپسی و در نتیجه یادگیری و حافظه دخیل می باشد. مطالعات گذشته حاکی از ساخته شدن نیتریک اکساید در نورونهای پیرامیدال هیپوکامپی است. آنزیم سازنده نیتریک اکساید (نیتریک اکساید سنتاز) میتواند هدف فارماکولوژیکی مناسبی برای بررسی نقش نیتریک اکساید در روندهای مختلف شناختی در مغز قرار بگیرد. در این تحقیق با استفاده از مهارکننده آنزیم سازنده نیتریک اکساید (L-NAME) نقش نیتریک اکساید در یادگیری احترازی غیرفعال بررسی گردید.روش ها: به این منظور از موش های صحرایی نژاد ویستار به وزن 200 تا 250 گرم استفاده شد. بوسیله جراحی استرئوتاکسیک، در ناحیه CA1 هیپوکامپ به صورت دو طرفه کانول گذاری انجام شد. یک هفته پس از جراحی آزمایش های رفتاری صورت گرفت. 25 دقیقه قبل از شروع آموزش در دستگاه یادگیری احترازی غیرفعال، L-NAME در دوزهای 5، 10 و 15 میکروگرم در نیم میکرولیتر حلال (سالین) در ناحیه CA1 تزریق شد. تست به یادآوری با سه فاصله زمانی بعد از آموزش انجام گرفت. حافظه جاری (بلافاصله بعد از آموزش)، حافظه کوتاه مدت (90 دقیقه بعد از آموزش) و حافظه بلندمدت (24 ساعت بعد از آموزش) ارزیابی شد.یافته ها: نتایج این تحقیق نشان می دهد که با تزریق دوز 15 میکروگرم در نیم میکرولیتر L-NAME قبل از آموزش باعث افزایش معنی دار تعداد ورود حیوان به اتاق تاریک در بررسی حافظه جاری و کاهش معنی دار زمان ورود به اتاق تاریک در آزمایش حافظه کوتاه مدت نسبت به گروه حلال شده است.نتیجه گیری: این یافته ها بیان می دارد که مهار ساخته شدن نیتریک اکساید هیپوکامپی قبل از آموزش باعث تخریب حافظه جاری و کوتاه مدت می شود اما اثر معنی داری بر حافظه بلندمدت ندارد. لذا پیشنهاد می شود که احتمالا نیتریک اکساید به عنوان یک پیامبر برگشتی در مراحل ابتدایی یادگیری و حافظه احترازی غیرفعال دخیل می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1116

دانلود 247 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

GHASEMI ASGHAR | ZAHEDIASL SALEH | AZIZI FEREIDOUN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  521-525
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  54386
 • دانلود: 

  56357
چکیده: 

BACKGROUND: nitric oxide (NO) plays a role in almost every biologic system including regulation of energy balance and food intake. This study aimed at determining association between serum nitric oxide metabolite (NOx) levels and obesity in a population-based study.METHODS: In a cross-sectional study, NOx levels were measured in 3505 adult participants. Pregnant women and those with diabetes, renal dysfunction, chronic diarrhea, and hospitalization within the past three months, subjects using antihypertensive medications or aspirin, and those with missing data were excluded.  Finally, 2445 subjects (1004 men and 1441 women) were included.RESULTS: Women with body mass index (BMI)>30 kg/m2 compared to those with BMI<25 kg/m2, had significantly higher serum NOx concentrations after multivariable adjustment (B=5.24, P=0.002). In addition, there was a significant trend of increasing serum NOx concentrations in categories of BMI in women. Women with a waist circumference (WC)≥90 cm had significantly higher serum NOx concentration even after multivariate adjustment. Women with waist-to-hip ratio (WHR)≥0.90 had significantly higher serum NOx concentration; however, the association was not significant after multivariable adjustment. None of the parameters were significantly associated with NOx in men.CONCLUSION: A positive association between BMI and WC and serum NOx concentration was found in women which might be a reflection of increased NO production.

آمار یکساله:  

بازدید 54386

دانلود 56357 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  59-63
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  67021
 • دانلود: 

  55106
چکیده: 

Diabetes is characterized by a nitric oxide deficiency at the wound site. Diabetes is a factor that influences all stages of wound healing. In animals with acute experimental diabetes induced by streptozotocin (STZ), the early inflammatory responses after wounding is impaired, fibroblast and endothelial cell proliferation is reduced as well as accumulation of reparative collagen and gain in wound breaking strenght. This study investigated whether exogenous nitric oxide supplimentation with nitric oxide donor DETA NONOate could reverse impaired healing in diabetes. The results suggest nitric oxide donor DETA NONOate can reverse impaired healing associated with diabetes (P<0.001) and urinary nitrate (NO-3) output may reflect the extent of repair in this wound model (P<0.001).

آمار یکساله:  

بازدید 67021

دانلود 55106 استناد 0 مرجع 9027
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  150
 • صفحات: 

  192-222
تعامل: 
 • استنادات: 

  2172
 • بازدید: 

  4808
 • دانلود: 

  1226
چکیده: 

نیتریک اکسید (nitric oxide: NO) یک مولکول پیام رسان ناپایدار است که توسط سه ایزوفورم مختلف تولید می شود و در طیف گسترده ای از فرآیندهای فیزیولوژیک بدن نقش دارد. به عنوان مثال، در سیستم قلبی عروقی یک فاکتور شل کننده عروق بوده و در سیستم عصبی مرکزی به عنوان یک نوروترانسمیتر عمل می کند. تنظیم هورمون های گنادوتروپین، بلوغ تخمک، تخمک گذاری، حرکات لوله رحم، انقباضات رحم طی زایمان، ظرفیت یابی اسپرم، نعوظ و انزال از جمله عملکردهای این مولکول در سیستم تناسلی است. ترشح، جذب و تنظیم حرکات دستگاه گوارش نیز تحت تاثیر NO قرار می گیرد.NO  در تمامی مراحل التهاب نقشی عملکردی دارد و عضلات تحت تاثیر غلظت NO دینامیک Ca+2 را تنظیم می کنند. این گاز در سیستم تنفسی نیز باعث شل شدن عروق و مجاری تنفسی می شود و نیز رگ زایی (آنژیوژنز)، آپوپتوز، چرخه سلولی، تهاجم و متاستاز نیز تحت تاثیر ترشح و غلظت NO قرار می گیرند. در این مقاله مروری، مطالعات مختلف مرتبط با NO و فرآیندهای بیولوژیک از پایگاه های علمی medline، pubmed،sciencedirect  و scopus گردآوری شده و پس از بررسی اولیه، مقالات منتخب وارد مطالعه شدند. NO مانند یک شمشیر دولبه عمل کرده و عدم تعادل در میزان آن منجر به حالت های پاتولوژیک می شود. با توجه به نقش گسترده NO در سیستم های بیولوژیک بدن، می توان از آن به عنوان یکی از اهداف درمانی در بیماری های مختلف استفاده کرد. هدف از مقاله مروری حاضر بررسی اهمیت و نقش NO در سیستم های بیولوژیک بدن و همچنین فرآیند هایی همچون التهاب، انعقاد خون، سرطان و متاستاز می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 4808

دانلود 1226 استناد 2172 مرجع 7
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  46-53
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  717
 • دانلود: 

  206
چکیده: 

زمینه و اهداف: موتاسیون های متعددی در ژن نیتریک اکساید سنتاز نوع اندوتلیالی (eNOS) باعث کاهش در تولید نیتریک اکساید (NO) می شوند. NO یک عامل اتساع دهنده اندوتلیالی است و ممکن است موجب تسریع آترواسکلروزیس شود. در این مطالعه سطح سرمی نیتریک اکساید در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونری قلب در مقایسه با گروه شاهد و ارتباط آن با فراوانی پلی مورفیسم T-786C ژن NO سنتاز بررسی گردید. مواد و روش ها: در این مطالعه 60 بیمار که بیماری عروق کرونری قلب در آنها به وسیله آنژیوگرافی و توسط متخصص قلب مورد تایید قرار گرفته بود به عنوان گروه بیمار و 60 نفر افراد طبیعی که از لحاظ سن و جنس با بیماران همسان سازی شده بود به عنوان گروه شاهد مورد بررسی قرار گرفتند. سطوح نیتریک اکساید در نمونه ها توسط روش گریس اندازه گیری شد. مطالعات ژنوتیپ توسط روش allel specific PCR مورد مطالعه قرار گرفت. یافته ها: سطوح سرمی NO در گروه بیماران بطور قابل توجهی پائین تر از گروه شاهد بود (P>0.05). فراوانی پلی مورفیسم T-786C ژن eNOS در گروه بیماران از لحاظ آماری بطور معنی داری بیشتر از گروه شاهد بود (P<0.05) که این در افزایش ژنوتیپ CC در موقعیت 786- منعکس بود. فشار خون در گروه بیماران نیز بطور معنی داری بیشتر از گروه شاهد بود (P<0.05). نتیجه گیری: سطوح پائین NO و بالا بودن فشار خون در گروه بیماران ممکن است در ارتباط با فراوانی پلی مورفیسم T-786C در گروه بیماران باشد و در نتیجه پلی مورفیسم T-786C ژن NO ممکن است یک عامل خطر در پیشرفت بیماری آترواسکلروزیس باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 717

دانلود 206 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

PERGOLA C. | ROSSI A. | DUGO P.

نشریه: 

nitric oxide

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  30-39
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6117
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6117

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

FRANK S. | KAMPEER H.

نشریه: 

KIDNEY INTERNATIONAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  61
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  882-888
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4833
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4833

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  9
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  1062
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 1062 استناد 9 مرجع 0
litScript